• Trots att vi vet att bekämpningsmedel inte är bra för miljön, sprids en stor del kemiska bekämpningsmedel i våra egna trädgårdar. (helsingborg.se)
 • I många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från trädgården. (helsingborg.se)
 • Om du trots allt tänker använda kemiska bekämpningsmedel är det viktigt att du följer bruksanvisningen noga. (helsingborg.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel som består av mikroorganismer ska, på samma sätt som kemiska bekämpningsmedel, vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas. (kemi.se)
 • Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. (kemi.se)
 • Använd i första hand alternativ till kemiska bekämpningsmedel. (kavlinge.se)
 • Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa. (kavlinge.se)
 • Rester av kemiska bekämpningsmedel går att hitta i nästan i alla vattendrag i Skåne och även i många dricksvattenbrunnar. (kavlinge.se)
 • För att få sprida kemiska bekämpningsmedel krävs det ofta tillstånd. (kristianstad.se)
 • Du som planerar att sprida kemiska bekämpningsmedel ska göra en skriftlig ansökan om tillstånd eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. (kristianstad.se)
 • Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel. (slu.se)
 • Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla kunskap, dels så att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och dels så att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser. (slu.se)
 • Användning av kemiska bekämpningsmedel ska ske på sådant sätt att människor och människors egendom inte skadas och att kvaliteten hos yt- och grundvatten inte försämras. (borgholm.se)
 • KRAV-märkta innehåller grönsaker och frukter som odlats utan konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. (mimersbrunn.se)
 • Forskning och studier i kemiska bekämpningsmedel hänvisar ovan till många risker för hälsan och miljön. (mimersbrunn.se)
 • Schweiz ska hålla en folkomröstning för att bestämma om de ska förbjuda kemiska bekämpningsmedel. (kurera.se)
 • Om förslaget röstas igenom kommer alla kemiska bekämpningsmedel fasas ut inom loppet av tio år. (kurera.se)
 • I ekologisk frukt och grönsaker är kemiska bekämpningsmedel inte tillåtna och sådana rester också ytterst sällsynta. (ekologiskt.se)
 • Nästan hälften av all frukt och grönsaker som produceras inom EU innehåller kemiska bekämpningsmedel. (aktionforsverige.se)
 • Igenväxning och kemiska bekämpningsmedel är några av de största hoten mot den biologiska mångfalden. (naturskyddsforeningen.se)
 • Det är svårt att veta exakt hur den biologiska mångfalden påverkas av kemiska bekämpningsmedel med tanke på hur jordbruket samtidigt förändrats på andra sätt. (naturskyddsforeningen.se)
 • Dagens kemiska bekämpningsmedel har ofta en mer indirekt verkan vilket gör att det är svårare att ha koll på effekterna. (naturskyddsforeningen.se)
 • Detta trots att det funnits politiska mål för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i Sverige ända sedan 80-talet. (naturskyddsforeningen.se)
 • Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser. (naturskyddsforeningen.se)
 • Aktionsplanen bör också sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel - samtidigt som ekologisk mat och naturbete gynnas i den offentliga upphandlingen. (naturskyddsforeningen.se)
 • Den ena studien efter den andra har visat ett samband mellan att bli utsatt för kemiska bekämpningsmedel och Parkinsons sjukdom. (krav.se)
 • De KRAV-certifierade lantbrukarna sprutar inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. (krav.se)
 • Istället för att använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och skadedjur jobbar KRAV-bönderna förebyggande med exempelvis varierad växtföljd för att motverka skadedjur och ogräs. (krav.se)
 • När du använder kemiska produkter och bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och din omgivande miljö för risker. (sotenas.se)
 • Du kan läsa mer om bekämpningsmedel, skyddsavstånd, tillstånd/anmälan, behörighet och andra bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida om växtskydd, i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel och i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. (sotenas.se)
 • Särskilt störande delar av verksamheten är produktion av stallgödsel, växtodling, gödsling, hantering av kemiska bekämpningsmedel, hantering av dieselolja och produktion av farligt avfall. (borgholm.se)
 • I en ny studie har man i samtliga 29 mindre vattendrag som undersöktes i 10 europeiska länder hittat mixar av kemiska bekämpningsmedel och i de flesta fall även veterinärläkemedel som används i lantbruket. (ytterjarnaforum.se)
 • Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter . (wikipedia.org)
 • För att ett bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. (helsingborg.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) behöver sedan den första juli 2016 inte ha ett godkännande för produkten från Kemikalieinspektionen. (kemi.se)
 • Enligt Kemikalieinspektionen det bekämpningsmedel som misstänks orsaka flest dödsfall i världen. (sverigesradio.se)
 • Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas. (avesta.se)
 • I registret över bekämpningsmedel som finns hos Kemikalieinspektionen kan du kontrollera registeringsnummer och se om medlet är godkänt och hitta annan viktig information. (naturvardsverket.se)
 • Om du vill sälja eller använda ett biologiskt bekämpningsmedel som består av mikroorganismer i Sverige behöver medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen. (kemi.se)
 • För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs att det är granskat och godkänt av Kemikalieinspektionen. (kemi.se)
 • Alla bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. (kavlinge.se)
 • Bekämpningsmedel är den enda grupp av kemikalier som godkänns av en myndighet - Kemikalieinspektionen - innan de får säljas eller användas. (jarfalla.se)
 • Kemikalieinspektionen godkänner bekämpningsmedel och vad de får användas till. (kristianstad.se)
 • Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. (markaryd.se)
 • Även biologiska bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. (markaryd.se)
 • Kemikalieinspektionen är den myndighet som godkänner bekämpningsmedel, samt hur och vad de får användas till. (borgholm.se)
 • Bekämpningsmedel har som syfte att vara giftiga och måste därför godkännas av Kemikalieinspektionen. (gustavsbergsprojektet.se)
 • För att få tillåtelse att sprida bekämpningsmedel ska medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen. (gustavsbergsprojektet.se)
 • Tio bekämpningsmedel överskred vid ett eller flera tillfällen de svenska riktvärden för akvatisk miljö som tagits fram av Kemikalieinspektionen under 2004. (slu.se)
 • Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen . (stromstad.se)
 • För att få använda bekämpningsmedel ska produkten som regel vara godkänd av Kemikalieinspektionen. (finspang.se)
 • Naturvårdsverkets vägledningar om kemikalier, miljögifter och bekämpningsmedel. (naturvardsverket.se)
 • För att undvika rester av bekämpningsmedel och andra kemikalier skulle vi söka efter en specifik märkning som exempelvis står i bilden ovan (bra miljöval, m.m. (mimersbrunn.se)
 • Den amerikanska miljömyndigheten EPA har beordrats av domstol att förbjuda ett bekämpningsmedel som innehåller kemikalier som kopplats till inlärningssvårigheter hos barn. (aktuellhallbarhet.se)
 • Vi har bara precis börjat förstå att groddjur snabbt kan utveckla tolerans mot kemikalier som bekämpningsmedel, vilket på ytan är bra. (extrakt.se)
 • Bekämpningsmedel är kemikalier sprutas på livsmedelsprodukter medan de växer med bönderna att hålla insekter, svampar och andra skadedjur från att förstöra och äta produkter och växter. (kronisksjukdom.com)
 • Kemikalier och bekämpningsmedel kan orsaka skador på grundvatten, vattenlevande organismer, växtlighet och djurliv. (sotenas.se)
 • Vid tillsynen kontrolleras bland annat hantering och förvaring av stallgödsel, bekämpningsmedel och andra kemikalier, avfall och animaliska biprodukter (djurkadaver). (finspang.se)
 • En fjärdedel av de kemikalier som hittades i studien är förbjudna i EU och i hälften av vattendragen fanns minst ett bekämpningsmedel i nivåer över det tillåtna. (ytterjarnaforum.se)
 • Reglerna ska förhindra att användningen av bekämpningsmedel skadar människor, egendom och försämrar kvaliteten hos yt- och grundvatten. (kristianstad.se)
 • För nitrat och bekämpningsmedel ska de riktvärden som framgår av bilaga 1, i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 5 §, fastställas som riktvärde för grundvatten. (sgu.se)
 • Yt- och grundvatten kan också innehålla rester av bekämpningsmedel, men det är i mycket låga halter. (eurofins.se)
 • Under 2003 har förekomsten av bekämpningsmedel undersökts i jordbruksbäckar och grundvatten från fyra typområden, i två åar, i sediment från de fyra typområdena och de bägge åarna samt i nederbörden från en lokal. (slu.se)
 • Bekämpningsmedel förekommer inte naturligt i grundvatten men det är relativt vanligt att vatten från enskilda brunnar har halter över det nationella riktvärdet för god kemisk grundvattenstatus. (sgu.se)
 • Dessutom finns risk att bekämpningsmedel och näringsämnen sprids till grundvatten, sjöar och vattendrag. (slu.se)
 • [ 1 ] Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur ingår inte i statistiken. (wikipedia.org)
 • Däremot behöver den biologiska arten vara godkänd för att få användas som bekämpningsmedel. (kemi.se)
 • Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att pröva och godkänna de arter av NIS som får användas som biologiska bekämpningsmedel. (kemi.se)
 • Naturvårdsverket har beslutat om godkännande av 17 arter för användning som biologiska bekämpningsmedel. (kemi.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel används framförallt i växthus, men även på friland. (kemi.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, får inte ha skadliga effekter på ekosystem utanför det område där de används. (kemi.se)
 • den som tänker ansöka om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmygg med hjälp av biologiska bekämpningsmedel. (naturvardsverket.se)
 • Biologiska bekämpningsmedel består av levande organismer som bekämpar en skadegörare (t.ex. (naturvardsverket.se)
 • Både biocidprodukter och växtskyddsmedel kan vara biologiska bekämpningsmedel. (kemi.se)
 • KEMI ansvarar bland annat för registrering och klassificering av bekämpningsmedel och meddelar i samband med eventuellt godkännande de villkor som ska gälla för medlets användning. (orebro.se)
 • I Naturvårdsverkets föreskrifter finns bland annat krav på hur bekämpningsmedel ska förvaras och hanteras, vilka skyddsavstånd som ska hållas samt hur allmänheten ska informeras om spridning. (markaryd.se)
 • Anders Henriksson skriver i sin bok Synpunkt 1b (2013) att det fanns bekämpningsmedel som innehåller de skadligaste och mest substanserna bland annat DDT (diklordifenyltrikloretan). (mimersbrunn.se)
 • I urinprover har forskarna mätt nedbrydningsprodukter (metaboliter) av så kallade fosfororganiska insekticider, en grupp bekämpningsmedel som bland annat används inom jordbruksproduktion. (kurera.se)
 • Det beror bland annat på att det ekologiska jordbruket skapar mer blommor och mångfald i landskapet, att giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna och att betande djur gynnar artrikedomen. (naturskyddsforeningen.se)
 • Vi kontrollerar bland annat att bekämpningsmedel används på rätt sätt samt att lagring, påfyllning och rengöring sker på rätt sätt. (laholm.se)
 • Här hittar du information om bland annat djur och lantbruk, bekämpningsmedel och cisterner, nödvändiga tillstånd och anmälan. (munkedal.se)
 • Ett bekämpningsmedel ( pesticid ) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. (wikipedia.org)
 • Är med på Pesticide action Networks lista över "de smutsiga tolv": världens tolv mest skadliga bekämpningsmedel. (sverigesradio.se)
 • Bekämpningsmedel används för att döda eller förhindra djur och organismer som vi betraktar som skadliga. (naturvardsverket.se)
 • Med biocidprodukter avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att bekämpa organismer som är skadliga för människors och djurs hälsa samt som orsakar skada på egendom. (naturvardsverket.se)
 • herbicider, 90% av fungicider, och 30% av bekämpningsmedel som används för att odla livsmedel kan vara potentiellt skadliga. (kronisksjukdom.com)
 • 106 "Det internationella samfundet måste arbeta fram ett omfattande och bindande avtal som reglerar skadliga bekämpningsmedel, som tar hänsyn till mänskliga rättigheter. (nordbruk.se)
 • Övriga bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer, som till exempel träskyddsmedel, desinfektionsmedel och insektsmedel, räknas som biocidprodukter. (sgu.se)
 • Många bekämpningsmedel är mycket giftiga för växt- och djurliv och kan dessutom vara svåra att bryta ner, vilket medför att de stannar kvar i naturen under lång tid. (markaryd.se)
 • Giftiga bekämpningsmedel skadar miljön och är en bidragande orsak till att bidöden breder ut sig. (aktuellhallbarhet.se)
 • Användningen av giftiga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen. (naturskyddsforeningen.se)
 • Därför kräver vi förbud mot giftiga bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer. (naturskyddsforeningen.se)
 • som handlar att Dole utsatt sina plantagearbetare för giftiga bekämpningsmedel. (newsvoice.se)
 • Det kan röra sig om giftiga pigment, kvicksilver, bly, asbest eller rester av bekämpningsmedel samt ämnen som kan medföra risk för brand eller explosion. (k-blogg.se)
 • Biologiskt bekämpningsmedel är en form av bekämpningsmedel som innebär att man bekämpar skadegörare (inklusive insekter, ogräs och växtsjukdomar) med hjälp av andra levande organismer. (wikipedia.org)
 • Bekämpningsmedel är per definition 'gifter' eftersom de används för att påverka levande organismer. (jarfalla.se)
 • Anledningen är att bekämpningsmedel kan påverka omgivningen och levande organismer på många sätt. (kristianstad.se)
 • Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. (orebro.se)
 • Bekämpningsmedel är framtagna för att bli av med oönskade djur, växter eller mikroorganismer. (kavlinge.se)
 • Bekämpningsmedel är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skador. (nybro.se)
 • Detta för att en del växter som används som djurfoder behandlas ibland med växtskyddsmedel och en del djur och djurstallar behandlas med bekämpningsmedel. (eurofins.se)
 • Bekämpningsmedel används för att hindra att djur, växter eller mikroorganismer, till exempel svampar, orsakar skador och besvär för människors hälsa eller egendom. (naturvardsverket.se)
 • I Sverige såldes 8 822 ton bekämpningsmedel mätt i aktiv substans år 2019 varav 78,6 % gick till industrin. (wikipedia.org)
 • I Sverige är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel utanför tomt- eller åkermark. (wikipedia.org)
 • Pesticider brukar delas in i följande kategorier: Fungicid (mot skadesvamp) Herbicid (mot ogräs) Insekticid (mot skadeinsekter) I Sverige såldes 8 621 ton bekämpningsmedel mätt i aktiv substans år 2001. (wikipedia.org)
 • Sedan 1979 publiceras årligen uppgifter om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (verksamma ämnen) i Sverige. (kemi.se)
 • P.g.a. det finns några sorter av farliga bekämpningsmedel som förbjudna i Sverige vilka har nämnts ovan är det bättre att man köpa svenska varor mer än de utlandska varorna. (mimersbrunn.se)
 • Vad klassas som bekämpningsmedel i Sverige? (ryggspruta.com)
 • I Sverige har lagstiftningen för användning av bekämpningsmedel förändrat ett otal gånger och man har gjort större och större skillnad på användningsinstruktioner mellan privatpersoner och företagare. (ryggspruta.com)
 • Ett biologiskt bekämpningsmedel är en bioteknisk organism och kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. (kemi.se)
 • Ett biologiskt bekämpningsmedel kan innehålla antingen makroorganismer (nematoder, insekter eller spindeldjur) eller mikroorganismer (bakterier, virus eller svampar). (naturvardsverket.se)
 • Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel beroende på vilket användningsområde det har. (kemi.se)
 • Beroende på var spridningen av bekämpningsmedel ska ske krävs antingen en anmälan eller ansökan om tillstånd hos kommunen. (gustavsbergsprojektet.se)
 • Antingen handlar det om att företag måste utbilda eller hyra in experter för att använda ett förhållandevis ofarligt och simpelt bekämpningsmedel som vilken privatperson som helst kan köpa fritt, med konsekvensen att kostnaderna för företag att använda det stiger avsevärt. (ryggspruta.com)
 • Vissa bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna finns fortfarande kvar i miljön. (naturvardsverket.se)
 • Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter är endast tillämpliga på träskyddsmedel som används för att bekämpa träskadeinsekter samt på råttskyddsmedel och bekämpningsmedel mot insekter och andra leddjur. (naturvardsverket.se)
 • För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. (nybro.se)
 • Observera att det krävs särskild behörighet för att få sprida bekämpningsmedel i vissa bekämpningsmedelsklasser. (nybro.se)
 • I artikeln 'Bekämpningsmedel ökar risken för prostatacancer' (2003-04-23) av Linköpings universitet står också att en studie där italienska jordbrukare studerats visar att det finns ett tydligt samband mellan prostatacancer och användandet av vissa bekämpningsmedel. (mimersbrunn.se)
 • Vi märker också att bekämpningsmedel fungerar allt sämre eftersom gnagare har börjat utveckla resistens mot vissa bekämpningsmedel och att detta kan gå i arv. (anticimex.com)
 • Det har till och med gått så långt att man som privatperson kan köpa vissa bekämpningsmedel, som faktiskt är väldigt starka, utan restriktion och använda dem utan någon som helst förkunskap, medan företag måste ha tillstånd och lång utbildning för användningen och till och med i vissa fall är förbjudna att använda dessa bekämpningsmedel. (ryggspruta.com)
 • Det finns även empirisk kunskap om vilka bekämpningsmedel som ofta har använts till vissa föremålsgrupper. (k-blogg.se)
 • Det finns särskilda regler för dig som ska sprida bekämpningsmedel i arbetet. (helsingborg.se)
 • Naturvårdsverket utfärdar regler om spridning av bekämpningsmedel i den yttre miljön och har ett vägledande ansvar för tillsyn enligt miljöbalken. (naturvardsverket.se)
 • Regler för hanteringen finns i förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel, Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 för växtskyddsmedel och NFS 2015:3 för biocidprodukter. (angelholm.se)
 • Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel. (markaryd.se)
 • För bekämpningsmedel finns regler för hur, var och av vem bekämpningsmedel får användas. (sotenas.se)
 • Bekämpningsmedelsresistens innebär att en skadegörare blir motståndskraftig mot ett biologiskt eller kemiskt bekämpningsmedel. (genteknik.nu)
 • För att få sprida bekämpningsmedel i klass 1L och 2L samt för betning av utsäde krävs ett giltigt tillstånds- och kunskapsbevis. (orebro.se)
 • Det är därför viktigt att exempelvis förvara bekämpningsmedel inlåst och på hårdgjord yta utan avlopp samt att ha säkerhetsdatablad tillgängligt. (nybro.se)
 • Om riktvärdena för nitrat och bekämpningsmedel angivna i bilaga 1 (SGU-FS 2013:2 samt SGU-FS 2016:1) kan innebära att god ekologisk status inte nås i ytvatten som är förbundna med grundvattnet eller att grundvattenberoende terrestra ekosystem försämras, kan strängare kvalitetskrav fastställas. (sgu.se)
 • Utrustning för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel ska vara i gott skick, lämplig för ändamålet samt vara väl kalibrerad. (borgholm.se)
 • Förutom bekämpningsmedel berörs även GMO:er, foder och livsmedelstillsatser, material avsedda att komma i kontakt med livsmedel och så kallade nya livsmedel - en kategori som omfattar alla livsmedel utan väsentlig konsumtionsbakgrund i EU före 1997, samt livsmedel som inbegriper ny produktionsteknik, till exempel kött eller mejeriprodukter som odlats i laboratorium). (iuf.org)
 • Laboratoriet har analyserat tomaterna med avseende på skillnader i näringsinnehåll (lykopen och c-vitam), brix-värde samt förekomst av bakterier, mögel och bekämpningsmedel. (testfakta.se)
 • Vi har ogräsättika, elektrisk ogräsbrännare, bekämpningsmedel mot insekter och svamp samt rengöringsmedel som bekämpar växtligheten på fasader, trädgårdsmurar och marksten. (jemfix.se)
 • För att sprida bekämpningsmedel klass 1L samt 2 L behövs behörighet, för klass 3 krävs ingen utbildning. (finspang.se)
 • Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av spridningsutrustning är den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, de sjöar och vattendrag samt omgivande mark där bekämpning inte ska ske och annans egendom. (kemi.se)
 • I jakt på ett hållbart bekämpningsmedel mot skadedjur har forskare tagit fram "sexiga" växter som förvirrar insekter så att de inte lägger sina ägg på skördarna. (aktuellhallbarhet.se)
 • I jakt på ett mer hållbart bekämpningsmedel mot skadedjur har forskare nu tagit fram "sexiga växter" som ska attrahera och förvirra skadeinsekter. (aktuellhallbarhet.se)
 • Bekämpningsmedel (pesticider) används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, ogräs och mögel. (eurofins.se)
 • De flesta av dessa livsmedel har ett lager av bekämpningsmedel sprutas på dem under odlingsprocessen för att hålla skadedjur borta. (kronisksjukdom.com)
 • De bekämpningsmedel som har använts för att rädda föremål från skadedjur innebär även problem, för föremålen, för den personal som ska förvalta dem och för miljön. (k-blogg.se)
 • Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. (kemi.se)
 • Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter medan biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. (jarfalla.se)
 • Med bekämpningsmedel menas både växtskyddsmedel och biocidprodukter. (borgholm.se)
 • Bekämpningsmedel indelas i växtskyddsmedel och biocidprodukter. (angelholm.se)
 • Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel, exempelvis desinfektionsmedel, myggmedel, råttgift och båtbottenfärger. (finspang.se)
 • Det är ett effektivt sätt att hantera problem med gnagare, och övergången har hjälpt oss att minska användandet av bekämpningsmedel rejält, säger Thomas Westman som är tjänsteutvecklare på Anticimex. (anticimex.com)
 • Vi tycker att det är bra att man från officiellt håll vill minska på mängden bekämpningsmedel. (anticimex.com)
 • Om detta bekämpningsmedel används ensidigt kommer andelen insekter som tål bekämpningsmedlet att öka och de som är känsliga minska. (genteknik.nu)
 • Välj ekologiskt för att minska användningen av bekämpningsmedel! (4health.se)
 • Genmanipulation förbättrar miljön därför att man kan minska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och erbjuda bättre metoder för att hantera miljögifter. (mimersbrunn.se)
 • Förutom vid användning av bekämpningsmedel kan människor få i sig rester av bekämpningsmedel via maten. (naturvardsverket.se)
 • Rester av bekämpningsmedel och deras förpackningar ska lämnas till en av kommunens miljöstationer för farligt avfall. (kavlinge.se)
 • Tänk på att det i nära nio fall av tio finns rester av bekämpningsmedel kvar - och att skölja dem ger ingen garanti. (alltommat.se)
 • Rester av dessa bekämpningsmedel kan finnas kvar i livsmedel som behandlats eller kommit i kontakt med bekämpningsmedel under odling, lagring eller transport. (eurofins.se)
 • Det kan också finnas rester av bekämpningsmedel i livsmedel som kött, mjölk och ägg. (eurofins.se)
 • När Livsmedelsverket förra året testade 647 frukter blev resultatet att 87 procent av en vanlig fruktkorg med vindruvor, citrusfrukter, äpplen, päron och bananer innehåller rester av bekämpningsmedel. (ekologiskt.se)
 • På växter, till exempel blommor och grönsaker, kan det finnas rester av bekämpningsmedel en tid efter att de har behandlats. (docplayer.se)
 • Över 70 procent av vindruvorna inom EU innehåller rester av bekämpningsmedel. (aktionforsverige.se)
 • I 46 procent av proverna hittades rester av bekämpningsmedel. (aktionforsverige.se)
 • År 1997 hittades rester av fler än två bekämpningsmedel i 15,5 procent av proverna, nu är siffran 27,7 procent. (aktionforsverige.se)
 • Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt som till exempel vattentäkter, diken, vattendrag, bostadstomter, skolor och ekologiska odlingar. (borgholm.se)
 • Henriksson hänvisar till att det många bananer i svenska butikerna som har odlats med hjälp av massor bekämpningsmedel, där man begagnar mycket bekämpningsmedel vilket leder till att gifterna läcker ut i vattendrag och når slutligen havet. (mimersbrunn.se)
 • Problemet är inte bara med människorna utan problemet med bekämpningsmedel som finns överallt, exempelvis fiskar som påverkas negativ när gifterna läcker ut i vattendrag och sedan till havet, sjöar och m.m. (mimersbrunn.se)
 • Under år 2017 har analys av bekämpningsmedel i ytvatten från tre gotländska vattendrag gjorts vid två tillfällen samordnat med Region Gotland. (lansstyrelsen.se)
 • En väl fungerande spruta innebär bättre effekt av sprutningen och är en förutsättning för att sänka dosen bekämpningsmedel, samtidigt som risken för negativ miljöpåverkan minskar. (borgholm.se)
 • Samtidigt är kunskapen dålig kring hur bekämpningsmedel påverkar miljön i samband med att de bryts ner. (naturskyddsforeningen.se)
 • Detta gäller all annan användning av bekämpningsmedel än den som sker inom jordbruket och trädgårdsområdet vilket är Jordbruksverkets ansvar. (naturvardsverket.se)
 • En förklaring till det ökande antalet cancerfall kan vara användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. (mimersbrunn.se)
 • Etoxikin är förbjudet som bekämpningsmedel i jordbruket sedan 2011. (testfakta.se)
 • Etoxikin har även använts som bekämpningsmedel i jordbruket. (testfakta.se)
 • Den nuvarande miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) är främst inriktad mot att undersöka eventuellt läckage av växtskyddsmedel som används inom jordbruket. (diva-portal.org)
 • Det gäller livsmedel som behandlats med bekämpningsmedel eller som kommit i kontakt med bekämpningsmedel under lagring och transport. (naturvardsverket.se)
 • Personlig skyddsutrustning Det är väl känt att den största risken att komma i kontakt med bekämpningsmedel är att man får medel på huden, oftast händerna. (docplayer.se)
 • Du ansöker på en särskild blankett 'Ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde" som du hittar här . (orebro.se)
 • Lagstiftningen ställer krav på att den som sprider bekämpningsmedel ska ta hänsyn till skyddsavstånd, plats för påfyllnings av spruta, dokumentation av spridning och användandet av integrerat växtskydd. (jarfalla.se)
 • För att förebygga oavsiktlig spridning av bekämpningsmedel utanför odlingsmark behöver skyddsavstånden anpassas till rådande och lokala förutsättningar på platsen vid det aktuella spridningstillfället, till exempel temperatur, jordart, marklutning, bomhöjd, körhastighet, dos och omgivningens känslighet för specifikt medel. (borgholm.se)
 • Var noggrann vid val av bekämpningsmedel med tanke på dess egenskaper - bedöm riskerna för spridning till mark, grund- och ytvatten. (borgholm.se)
 • Hur länge efter spridning finns bekämpningsmedel kvar? (docplayer.se)
 • Om man inte kan få någon information om medlet, är det rimligt att skydda sig mot hudkontakt vid arbete minst en vecka efter spridning av bekämpningsmedel. (docplayer.se)
 • Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt. (finspang.se)
 • Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad. (kemi.se)
 • De här siffrorna från Naturskyddsföreningen visar hur mycket bekämpningsmedel en typisk svensk, oekologisk fruktkorg innehåller. (alltommat.se)
 • Testfaktas analys av krossade tomater visar på förekomst av bekämpningsmedel och bakterier. (testfakta.se)
 • Viss forskning visar att intag eller exponering av bekämpningsmedel kan förorsaka. (kronisksjukdom.com)
 • Studier i tre asiatiska länder visar att användningen av bekämpningsmedel vid risfält kunde minskas med upp till 70 procent om fälten omringas av växter som uppskattas av fiender till skadegörare. (extrakt.se)
 • Använd inte bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor till exempel grus, plattor eller asfalt, då det lätt rinner av med nederbörden. (kavlinge.se)
 • 1. Det du äter, till exempel mat med bekämpningsmedel. (kurera.se)
 • I de fall man måste hantera ett herbarieark och är osäker på ifall det är behandlat med något bekämpningsmedel som till exempel kvicksilver, utgå alltid från att de är behandlade och använd alltid personlig skyddsutrustning. (k-blogg.se)
 • SGUs databaser har ett mycket begränsat underlag vad gäller längre tidsserier av bekämpningsmedel men antalet analyser har ökat det senaste decenniet. (sgu.se)
 • Med EU-institutionerna under allt hårdare press till följd av de många skandalerna nådde EU:s ministerråd och EU-parlamentet 11 februari en "provisorisk överenskommelse" om åtgärder för en väsentlig översyn av riskbedömningsförfarandet för produktgodkännanden i livsmedelskedjan, inklusive bekämpningsmedel. (iuf.org)
 • På Kemikalieinspektionens hemsida finns en databas där det går att söka efter vilka bekämpningsmedel som är godkända. (avesta.se)
 • Information om vilka bekämpningsmedel som är godkända, behörighetsklass och användningsvillkor finns i Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida. (markaryd.se)
 • Både försäljare och användare av bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten som säljs respektive används är godkända i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. (borgholm.se)
 • Har du för avsikt att sälja ett bekämpningsmedel måste det anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister. (gustavsbergsprojektet.se)
 • Beroende på var bekämpningsmedel används krävs ibland även anmälan eller tillstånd av Miljönämnden i mellersta Bohuslän, exempelvis inom vattenskyddsområden, tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser. (sotenas.se)
 • En anmälan kan exempelvis handla om att ett företag sålt förbjudna bekämpningsmedel eller en vara som innehåller ett förbjudet ämne. (sverigesradio.se)
 • Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning när det gäller användning av bekämpningsmedel utanför jordbruk och professionell trädgårdsodling. (naturvardsverket.se)
 • Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. (kemi.se)
 • Testfakta har analyserad lax och funnit förbjudet bekämpningsmedel, i några fall i höga doser. (louisekonsumentkoll.se)
 • För alla preparat gäller dock att de ska förvaras oåtkomligt för barn och andra obehöriga varför alla bekämpningsmedel bör förvaras inlåsta i separat utrymme. (habo.se)
 • Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. (kristianstad.se)
 • Varje år är det ett antal bekämpningsmedel vars godkännande upphör. (kristianstad.se)
 • Ett antal nya ämnen har lagts till i lagen om bekämpningsmedel. (miljo-utveckling.se)
 • 3 Risker vid arbete med bekämpningsmedel När du arbetar med bekämpningsmedel utsätter du dig för risker. (docplayer.se)
 • Bekämpningsmedel utsätter även människan för allvarliga risker. (swedwatch.org)
 • På deras webbplats finns ett register över bekämpningsmedel där du kan kontrollera om medlet är godkänt eller inte. (helsingborg.se)
 • Skador kan uppstå omedelbart, men också en lång tid efter det att man utsatts för bekämpnings medlet eller efter att man jobbat med bekämpningsmedel då och då i många år. (docplayer.se)
 • Bekämpningsmedel kan då transporteras i kroppen och ge upphov till skador i andra delar av kroppen. (docplayer.se)
 • Om riktvärdena för nitrat och bekämpningsmedel angivna i bilaga 1 kan innebära att god ekologisk status inte nås i med grundvattnet förbundna ytvatten eller att grundvattenberoende terrestra ekosystem försämras, kan strängare kvalitetskrav fastställas. (sgu.se)
 • Minskade bekämpningsmedel inkl ekologisk odling. (lansstyrelsen.se)
 • Vid ett nytt forskningsprojekt visade det sig att danska barn har oroväckande höga halter av bekämpningsmedel i form av insekticider . (kurera.se)
 • Vid tidigare gjorda studier i USA har forskare funnit ett samband mellan barn med höga halter av bekämpningsmedel och en sämre prestationer i skolan. (kurera.se)
 • När Livsmedelsverket testade 62 ekologiska produkter var 61 helt utan spår av bekämpningsmedel medan låga halter påträffades i ett prov på ekologiska bananer. (ekologiskt.se)
 • Förbättrade kunskaper om hur och varför bekämpningsmedelsrester når ytvatten är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder och skulle också kunna bidra till en säkrare godkännandeprocess för nya bekämpningsmedel. (lantbruksforskning.se)
 • De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. (kemi.se)
 • För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs det att du har genomgått en behörighetskurs. (sotenas.se)
 • Resistens mot bekämpningsmedel innebär att skadegörare och ogräs överlever en bekämpning som normalt skulle ha påverkat dem. (jordbruksverket.se)
 • Med totalt avses summan av alla enskilda bekämpningsmedel och deras metaboliter (det vill säga nedbrytnings- och reaktionsprodukter). (sgu.se)
 • Ett bekämpningsmedel får endast användas i de grödor de är godkända för och anvisningarna på förpackningarna ska följas. (laholm.se)
 • Istället används en strategi som kallas IPM (Integrated Pest Management) eller samordnad skadedjurskontroll, för att undvika och begränsa användningen av bekämpningsmedel och för att skydda föremål mot skadedjursangrepp. (k-blogg.se)
 • Forskarna har jämfört födelsestatistik som innefattar 500 000 individer under perioden 1997 och 2011 med den mängd av bekämpningsmedel som användes i San Joaquin, ett område i Kalifornien med mycket lantbruk. (4health.se)
 • Om du har arbetat med bekämpningsmedel och det finns risk att du har fått medel på huden, ska det snarast tvättas bort. (docplayer.se)
 • Om den person som genomför arbetet inte är en fackman och det bekämpningsmedel som används är giftigt, så kan denna typ av sanering få långtverkande konsekvenser. (ryggspruta.com)
 • Lufthalter av bekämpningsmedel i växthus När man sprider bekämpnings medel i växthus genom dimning eller sprutning, är det bäst att inte gå in i växthuset förrän minst tolv timmar efter spridningen. (docplayer.se)