• Vi hjelper deg også med å finne fram bilder etter dine ønsker og behov. (purenkel.no)
 • I samråd med organisationer för personer som har speciella behov, våra hotellgäster och medarbetare har vi därför gjort en checklista med 135 punkter. (scandichotels.se)
 • Elevhälsan finns till för Hällefors kommuns elever i grundskolan och gymnasieskolan som har speciella behov. (hellefors.se)
 • För utvecklandet av stöd till patienter med speciella behov inom området barntandvård. (curlie.org)
 • Barnets behov" är uppdelad i sju behovsområden. (wikipedia.org)
 • Fokus i utredningarna ligger på att få en beskrivning av barnets situation utifrån barnets behov och på vilket sätt de blir tillgodosedda av föräldrar eller andra personer i barnets miljö. (wikipedia.org)
 • Ytterst handlar det om barnets behov av skydd eller stöd från socialtjänsten. (wikipedia.org)
 • Barnet ska då erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses. (umea.se)
 • Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. (socialstyrelsen.se)
 • I utredningssystemet skapades det en triangel där en sida visar barnens behov, en sida föräldrarnas förmåga samt faktorer i familj och miljö i triangelns bas. (wikipedia.org)
 • Skolinspektionens granskning visar att på majoriteten av skolorna görs ingen bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk när eleverna börjar i årskurs sju. (skolinspektionen.se)
 • Även denna granskning visar på att elevers behov av ämnet riskerar att missas och att låga kunskapsresultat i ämnet inte uppmärksammas tillräckligt. (skolinspektionen.se)
 • I de fall utredningen visar att en elev har behov av stöd, som inte kan tillgodoses inom ramen för det dagliga arbetet ska ett åtgärdsprogram utarbetas. (hellefors.se)
 • Mot bakgrund av att Försvarets radioanstalt endast kommer att bedriva signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet enligt den inriktning som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten bestämmer, uppdras åt en särskild utredare att - kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden, - utreda hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt, och - lämna fullständiga författningsförslag i frågan. (regeringen.se)
 • I Umeå finns endast några få kommungemensamma specialklasser (åk 7-9) för elever som har mycket stora behov av anpassningar i lärmiljöerna och där de inte kunnat tillgodoses i den ordinarie grundskolan. (umea.se)
 • I mötet med vården ska detta behov tillgodoses med hänsyn till personen som helhet och utgå ifrån alla människors lika värde. (uppsatser.se)
 • Om det finns ett sådant behov måste den fastighetsägare som inte vill betala avgiften kunna bevisa att behovet bättre kan tillgodoses på något annat sätt än genom den allmänna anläggningen. (svensktvatten.se)
 • Endast i sällsynta fall har fastighetens behov ansetts bättre tillgodoses genom en enskild avloppsanordning. (svensktvatten.se)
 • Behov av 40 nya förskoleplatser från och med april 2019. (hd.se)
 • De arbetar med råd, stöd och handledning kring elever i behov av särskilda insatser. (hellefors.se)
 • Arbetet med att skapa goda förutsättningar för barn med särskilda behov stärktes både inom de kommunala skolorna och friskolorna. (unt.se)
 • Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära sig. (sollentuna.se)
 • Med utgångspunkt i Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa en pensionsplan efter företagets behov och önskemål. (swedbank.se)
 • Elevhälsan är nu i akut behov av förstärkning, säger kritiska röster till SvD. (svd.se)
 • För att alla barn i praktiken skall kunna välja skola kan friskolor få ett ekonomiskt tillägg för elever med omfattande behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp). (unt.se)
 • personer vilka saknar kontakt med kommunens vård- och omsorg, trots att de har ett omfattande behov (till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller annan svår sjukdom). (malmo.se)
 • För ungdomar med ett mer omfattande behov är det möjligt att komma in med en egen framtagen praktikplats som Ung i sommar avgör om den är godkänd utefter uppsatta riktlinjer. (malmo.se)
 • Vuxna personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, ska få stöd och hjälp utifrån sina individuella behov. (lulea.se)
 • Lagen utgår ifrån den enskildes individuella behov och bygger på frivillighet och självbestämmande. (orebro.se)
 • Det finns en risk att med en strikt tolkning av universell utformning inte tillgodoser individuella behov såsom tolkrättigheter i arbetslivet (svenskt teckenspråk), anpassade lärmiljöer i skolan samt assistentstöd, säger gd Fredrik Malmberg. (spsm.se)
 • Socialförvaltningen i Region Gotland arbetar sedan 2018 enligt Individens behov i centrum (IBIC) inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter, boendestöd, bostad med särskild service SoL. (gotland.se)
 • Tanken är också att utbildningsutbudet ska spegla studenternas önskemål, men också arbetsmarknadens behov. (svensktnaringsliv.se)
 • Studenter och arbetsmarknadens parter har ett gemensamt behov i att säkerställa utbildningarnas användbarhet på arbetsmarknaden. (saco.se)
 • Näringslivet och fackförbunden vill ha bättre dimensionering av utbildningarna mot arbetsmarknadens behov, genom att lärosätena ges ökade resurser och stärkta incitament att förbereda studenterna för dagens och morgondagens arbetsmarknad. (saco.se)
 • Studenter och arbetsmarknadens parter har ett gemensamt behov i att säkerställa utbildningarnas användbarhet på arbetsmarknaden och här finns en rad indikationer på att dagens högskolepolitik inte levererar. (saco.se)
 • Utbildningssamverkan behöver stärkas, det vill sägas arbetet med att ta fram nya utbildningar och att säkra upp befintliga utbildningar i förhållande till arbetsmarknadens behov. (saco.se)
 • Det finns bristande kunskap om den långsiktiga påverkan i det dagliga livet för personer som insjuknat i stroke och deras närstående samt behov av rehabiliteringsinsatser och stöd i olika faser av rehabiliteringsprocessen efter stroke. (ki.se)
 • Vi har i olika studier bedrivit projekt med syfte att öka kunskapen om behov av rehabilitering och stöd hos personer med stroke och deras närstående och om och hur dessa behov varierar över tid. (ki.se)
 • En ökad kunskap om vilka behov som personer med stroke och deras anhöriga upplever kan utgöra en bas för modellutveckling av akuta och subakuta rehabiliteringsinsatser. (ki.se)
 • Vi menar att universell utformning av stöd till personer med funktionsnedsättning är eftersträvansvärt men att man aldrig får glömma att det finns de som är i behov av specialanpassade individuella stöd. (spsm.se)
 • Det finns också kurser i naturvetenskap och teknik, för arbete med barn i behov av särskilt stöd, samt i dokumentation, uppföljning och utvärdering. (skolverket.se)
 • Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. (wikipedia.org)
 • I detta projekt studeras patienters och närståendes behov av rehabilitering och stöd under det första året efter stroke samt utvärderas en ny ADL-intervention. (ki.se)
 • IBIC är ett stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat samt hantera dokumentationsbehov med ett gemensamt språk (ICF). (gotland.se)
 • För- och grundskolan ska erbjuda inkluderande verksamheter och vara tillgängliga för alla samt stödja barnets/elevens möjligheter till en lärandemiljö som grundar sig på elevens enskilda behov. (umea.se)
 • Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tillsammans beskriva dina resurser, behov och mål samt följa upp att våra insatser ger ett resultat för dig. (lulea.se)
 • Uppdraget innehåller som regel uppgifter om vad du har ansökt om, en beskrivning av dina behov, resurser och mål samt vad du har beviljats. (lulea.se)
 • Syftet med utbildningen är att få redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd, inklusive att genomföra riskbedömning samt säkerhetsplanering. (lansstyrelsen.se)
 • Socialsekreterare som utreder våldsutsattas behov samt skyddat boende som utför socialtjänst. (lansstyrelsen.se)
 • Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar. (swedbank.se)
 • Utredaren ska vid behov ge förslag på ändringar i sekretesslagstiftningen samt ev. (advokatsamfundet.se)
 • I Trollhättans finns PPR - Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning - en enhet som i samverkan med skolan arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd. (trollhattan.se)
 • I vissa fall har detta lett till att svenska som andraspråk inte alls ges på skolan trots att skolan har många elever som troligtvis kan vara i behov av ämnet, säger Hans-Göran Arvidsson, projektledare för granskningen. (skolinspektionen.se)
 • Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. (arboga.se)
 • Bedömningen av elevers behov av svenska som andraspråk behöver utvecklas. (skolinspektionen.se)
 • Ung i sommar har ett antal praktikplatser framtagna till ungdomar med behov av extra handledarstöd. (malmo.se)
 • Inför sommaren kommer det att finnas några praktikplatser per skola i Malmö att söka för ungdomar med behov av extra handledarstöd. (malmo.se)
 • Om du som arbetsgivare har möjlighet att ta emot ungdomar med behov av extra stöd, kontakta oss så berättar vi mer. (malmo.se)
 • Detta är en anställning extra vid behov. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Framför allt görs mer restriktiva bedömningar på individnivå, trots att elevernas funktionsnedsättning och behov av stöd inte har minskat. (unt.se)
 • Med ett systematiskt arbetssätt kan vi bättre beskriva dina behov, resurser, mål och resultat. (lulea.se)
 • Bortsestt från det mänskliga lidandet är det slöseri med våra gemensamma resurser att inte ge elever med behov av stöd. (unt.se)
 • I Trollhättan finns också flera skolor som har specialkompetens för barn i behov av stöd. (trollhattan.se)
 • Det behövs för att säkerställa individens och företagens behov. (svensktnaringsliv.se)
 • Det heter individens behov i centrum (IBIC) och är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. (lulea.se)
 • Socialstyrelsen har därför utvecklat Individens behov i centrum, IBIC. (lulea.se)
 • Arbetet utifrån individens behov i centrum och en ny genomförandeplan har precis påbörjats. (lulea.se)
 • Lärosätenas arbete med att stämma av med arbetsmarknaden om deras behov är resurskrävande och kräver ett strategiskt förhållningssätt. (saco.se)
 • Specialpedagogiskt centrum ansvarar för tvärproffesionella insatser för elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun. (falkoping.se)
 • Att identifiera brister och göra förbättringar är nödvändigt för att tillgodose elevernas behov. (microsoft.com)
 • majoriteten av rektorerna gör ofullständiga bedömningar av elevernas behov. (skolinspektionen.se)
 • Det är dags för företagen att börja skilja på kundernas behov och deras efterfrågan. (idg.se)
 • Om du har specifika behov som kan vara bra för oss att känna till när vi tilldelar dig din plats, ring eller kontakta vårt kontaktcenter. (norwegian.com)
 • Generell förmåga eller specifika behov? (civil.se)
 • Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist, medvetet eller omedvetet. (wikipedia.org)
 • Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda om det finns behov av regler om sekretess för uppgifter i ärenden om anställning av myndighetschefer. (advokatsamfundet.se)
 • Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. (socialstyrelsen.se)
 • Det är en långsiktig förändringsprocess att börja sätta dina behov i centrum för insatserna. (lulea.se)
 • Välj program och verktyg beroende på projekt och behov. (telenor.se)
 • Utredningen förslår att urvalsreglerna ska ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen. (svensktnaringsliv.se)
 • Reumatikerförbundet tycker att Läkemedels- och apoteksutredningens slutsatser i utredningen "Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20" är bra. (reumatikerforbundet.org)
 • Tillägget ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. (unt.se)
 • IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd. (lulea.se)
 • Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet män kvinnor behov . (uppsatser.se)
 • I praxis har uttalats att behovet i princip ska bedömas med utgångspunkt i den enskilda fastighetens behov, dock ska hänsyn tas till den omgivande bebyggelsen och områdets karaktär i övrigt. (svensktvatten.se)