• I Sverige tas statistik över befolkningen fram av Statistiska centralbyrån, SCB. (wikipedia.org)
 • Välj i menyn nedan eller till vänster för att ta del av rapporter, statistik och analyser fokuserade på olika ämne inom området Samhälle och befolkning . (vgregion.se)
 • Här har vi samlat de vanligaste frågorna rörande statistik för Sundsvalls kommuns befolkning uppdelade på ämnesområden. (sundsvall.se)
 • Den finska befolkningen i Sverige ökar, enligt statistik från Sisuradio. (svt.se)
 • Det framgår inte vilket språk personerna talar eftersom det i Sverige inte förs någon statistik över befolkningens modersmål. (svt.se)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation]. (tilastokeskus.fi)
 • När jordens befolkning år 1999 passerade 6 miljarder, presenterade Förenta nationerna följande historiska statistik och framtida prognos för jordens befolkning: Historiska uppskattningar i olika källor, sammanställda av U.S. Census Bureau, ger följande lägsta och högsta värden på jordens befolkning. (wikipedia.org)
 • Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. (regionfakta.com)
 • Därtill ingår statistik över befolkningens huvudsakliga verksamhet samt befolkningsprognoser. (asub.ax)
 • Här hittar du statistik på hur många invånare Vaggeryds kommun har och befolkningens ålder. (vaggeryd.se)
 • 3 procent av landets befolkning bodde i en småort. (scb.se)
 • År 2017 var 28 procent av befolkningen 65 år eller äldre, och enligt prognosen kan den siffran växa till 40 procent till år 2050. (sis.se)
 • Detta var 7,3 procent av hela befolkningen. (tilastokeskus.fi)
 • Idag bor de flesta i en tätort, närmare bestämt 87 procent av Sveriges befolkning. (scb.se)
 • Där återfinns över 60 procent av befolkningen på landsbygden. (scb.se)
 • Där ökade befolkningen med 24 procent mellan 2010 och 2016. (scb.se)
 • Bland de kommuner vars tätorter har minskat mest finns Sorsele och Arjeplog där befolkningen minskade med 8 respektive 7 procent. (scb.se)
 • Där har befolkningen utanför tätorterna vuxit med 167 procent. (scb.se)
 • Om en kommun ligger inom ett färgat område återfinns över 50 procent av kommunens befolkning inom den klassen och ju närmare en punkt är en av de tre spetsarna desto mer dominerande är klassen. (scb.se)
 • Enligt prognosen minskar andelen personer under 15 r till 14 procent av befolkningen fram till r 2060. (stat.fi)
 • Inflyttnings verskottet fr n utlandet r en allt st rre orsak till kningen av befolkningen, eftersom redan 71 procent av folk kningen utgjordes av ett inflyttnings verskott. (tilastokeskus.fi)
 • Av Sveriges totala befolkning är ungefär 50 procent sysselsatt. (ekonomifakta.se)
 • I Sverige är det 50 procent av befolkningen som arbetar och följdaktligen omkring 50 procent som inte arbetar. (ekonomifakta.se)
 • Till de tre gruppspelsmatcherna har 29 000 biljetter sålts till runt 20 000 individer - 6 procent av den isländska befolkningen är med andra ord på plats i Frankrike. (fotbollskanalen.se)
 • Undersökningen visar att nästan tre fjärdedelar av befolkningen är under 30 år och att 46 procent är under 15 år. (sida.se)
 • Undersökningen visar också att 42 procent av befolkningen bor i tätorter, 23 procent på landsbygden och 9 procent i flyktingläger, medan 26 procent av befolkningen är nomader. (sida.se)
 • Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos föväntas andelen äldre i befolkningen öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. (doktorn.com)
 • Andelen barn 0-15 år i Södermanlands län är 19,4 procent av befolkningen. (regionfakta.com)
 • Högsta andelen barn i befolkningen återfinns i Eskilstuna kommun, 20 procent. (regionfakta.com)
 • 26 procent av Sveriges befolkning bor i Västerhavets vattendistrikt (se Tabell 1) och befolkningen växer stadigt. (vattenmyndigheterna.se)
 • 10 procent av befolkningen i Europa väntas vara över 80 år 2050. (aktiespararna.se)
 • Det motsvarar 49 procent av jordens befolkning på 6,64 miljarder. (jardenberg.se)
 • Uppgifter om befolkningens struktur och dess förändringar presenteras i de flesta fall både som absoluta tal och i procent. (asub.ax)
 • Befolkningen i Partille kommun förväntas att öka med 4955 invånare under perioden 2017-2027, det vill säga en ökning med 13,1 procent. (partille.se)
 • Hälften av Skånes befolkning är överviktig eller fet, 58 procent av männen och 41 procent av kvinnorna. (sydsvenskan.se)
 • Framöver väntar lågkonjunktur och ökade vårdkostnader från en åldrande befolkning (antalet över 80 år ökar i Region Skånes befolkningsprognos med 35 procent mellan 2016 och 2026) samtidigt som kostnaderna för fetma och fetmarelaterade sjukdomar stiger. (sydsvenskan.se)
 • Eftersom det till största delen är svenskar motsvarar det runt en halv procent av befolkningen. (dietdoctor.com)
 • Sveriges befolkning uppgick den 30 juni 2003 till 8 956 664 personer. (mynewsdesk.com)
 • Mest ökar befolkningen i Sveriges tätorter. (scb.se)
 • Befolkningen ökade i 213 av Sveriges 290 kommuner och i 19 av 21 län. (mark.se)
 • Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 2019-2030. (boverket.se)
 • En fjärdedel av Sveriges befolkning kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. (doktorn.com)
 • Resultaten bygger på en undersökning från svenska SOM-institutet där 10 068 boende i Sverige i åldrarna 16-85 år deltog, vilket motsvarar ett representativt urval av Sveriges befolkning. (sgu.se)
 • Sveriges befolkning 1990. (wikipedia.org)
 • Sveriges befolkning 1960. (wikipedia.org)
 • Sveriges befolkning 1970 (Version 1.00). (wikipedia.org)
 • Eftersom vi samtidigt föder allt färre barn skapas ett växande problem i många länder: en befolkningsstruktur i obalans där allt färre förvärvsarbetande personer ska försörja och ta hand om en växande grupp äldre Inget land har så svårt läge som Japan, som har den äldsta befolkningen i världen. (sis.se)
 • Mest har tätorterna vuxit, tätorternas befolkning har ökat med över en halv miljon mellan 2010 och 2016, medan landsbygdens tillväxt ligger på 16 000 personer. (scb.se)
 • Befolkningen ökade med 4 789 personer, visar uppgifter från Statistikcentralen. (yle.fi)
 • Detta kan ha särskilt stor betydelse för vissa grupper i befolkningen så som exempelvis barn eller personer med funktionsnedsättning. (naturvardsverket.se)
 • Under förra året minskade befolkningen i Norrbotten med närmare 1 000 personer. (sverigesradio.se)
 • För första gången på tolv år bröts den nedåtgående trenden i Arjeplog som ökade sin befolkning med 57 personer. (sverigesradio.se)
 • Även Luleå ökade befolkning, förra året blev det ett plus på 260 personer. (sverigesradio.se)
 • Boden tappade mest befolkning, förra året minskade befolkningen med 303 personer. (sverigesradio.se)
 • Den st rsta orsaken till befolknings kningen var att invandringen versteg utvandringen med 4 550 personer. (tilastokeskus.fi)
 • Folkm ngden kade r 2013 kvantitativt sett mest i Nyland, d r befolkningen kade med 18 190 personer. (tilastokeskus.fi)
 • Befolkningen ökar eftersom det föds fler personer än de som avlider. (mark.se)
 • Under år 2017 ökade befolkningen med 266 personer. (mark.se)
 • Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick Kävlinge kommuns befolkning till 31 705 invånare, en ökning med 214 personer. (kavlinge.se)
 • Befolkningen i Kävlinge kommun har de senaste 10 åren (2009-2019) ökat med 3067 personer. (kavlinge.se)
 • Antalet barn och ungdomar i åldrarna 0-19 samt antalet personer som är 65 år och äldre väntas öka medan den arbetsföra befolkningen (personer i åldrarna 20-64) väntas minska. (regionvarmland.se)
 • Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i befolkningen. (boverket.se)
 • Mellan 2019 och 2030 förväntas befolkningen öka med cirka 775 500 personer. (boverket.se)
 • Samtidigt växte befolkningen i samma åldrar med 50 000 personer. (arbetet.se)
 • Befolkningen 2006-2019 efter utbildningsgrupp (SUN 2000) och kön. (scb.se)
 • Naturvårdsverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten för avsikt att komplettera denna webbsida om befolkning om hälsa under hösten 2018 och återkommer med mer information om detta. (naturvardsverket.se)
 • Idag (2018) bedömer de flesta demografer att jordens befolkning kommer att börja plana ut under andra halvan av detta århundrade, och nå över 10 miljarder människor. (wikipedia.org)
 • För 26 av landets kommuner har befolkningen istället minskat i både tätorterna och på landsbygden mellan 2010 och 2016. (scb.se)
 • Två rapporter gjorda 2016 och 2017 i Daraa, södra Syrien, visar på de allvarliga konsekvenser som kriget i Syrien har fått för landets befolkning. (lakareutangranser.se)
 • Sverige och Europa har en åldrande befolkning, något som ofta beskrivs som ett problem. (doktorn.com)
 • För 100 år sedan karakteriserades befolkningen i Sverige av många unga och få äldre men i takt med att vi lever längre och föder färre barn ser åldersstrukturen annorlunda ut idag. (doktorn.com)
 • Befolkningen i Strömstads kommun ökar kontinuerligt. (stromstad.se)
 • Den nya befolkningsstatistiken kan användas på många olika sätt och till exempel hjälpa regeringen och dess samarbetspartners att fördela resurser mellan olika distrikt utifrån befolkningens storlek och sammansättning, till exempel antalet barn eller internflyktingar. (sida.se)
 • Befolkningsstatistiken innehåller uppgifter om befolkningens storlek, struktur och förändringar. (asub.ax)
 • Befolkningsstatistiken omfattar uppgifter om såväl befolkningsrörelsen som befolkningens storlek och struktur inklusive hushåll och familjer. (asub.ax)
 • Uppgifterna om befolkningens storlek och struktur gäller den 31 december respektive år, medan statistiken över befolkningsrörelsen omfattar händelserna under ett kalenderår. (asub.ax)
 • Den framtida befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommande behov från våra medborgare gällande kommunala verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg. (partille.se)
 • Tokyo För första gången efter andra världskriget minskade Japans befolkning under 2005, visar en folkräkning. (svd.se)
 • Studierna visar att en åldrande och minskande befolkning ger mindre tryck på många ekosystem som både människor och andra arter utnyttjar. (aftonbladet.se)
 • Den nyligen publicerade undersökningen visar att befolkningen är mycket ung och större än vad man tidigare har trott. (sida.se)
 • Det är den första hushållsundersökningen av den här omfattningen som har genomförts på flera decennier och den visar bland annat att Somalias befolkning är drygt en miljon större än FN:s tidigare uppskattningar. (sida.se)
 • Den senaste EU-övergripande enkäten visar att EU-befolkningen är allt mer förtjust i ny teknik. (europa.eu)
 • För landsbygden har befolkningen ökat i 152 av landets kommuner. (scb.se)
 • Mer än hälften av landets kommuner har haft en ökande befolkning både i tätorterna och på landsbygden sedan 2010. (scb.se)
 • Omkring 2/3 av landets befolkning bor i städer. (ne.se)
 • Fler lever längre, men andelen äldre i relation till andelen yngre i befolkningen är relativt stabil tack vare högt barnafödande. (sis.se)
 • Befolkningen er relativt ung, 35 % er under 15 år og kun 3,5 % er 65 år og eldre. (snl.no)
 • Relativt sett hade landskapet Kajanaland det st rsta inflyttningsunderskottet i den totala nettoflyttningen, 5,4 promille, och Mellersta sterbotten det n st st rsta, 2,1 promille av befolkningen. (tilastokeskus.fi)
 • Man repetera samma sak behöver inte vara sanningen men till slut tror tillräckligt många det är så , sen har man relativt befolkningen gående i ledband. (nordichardware.se)
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. (sli.se)
 • Mat till hela jordens befolkning - vilken ny livsmedelsforskning och teknik krävs? (iva.se)
 • Hur ska vi säkra tillräckligt med mat med bra kvalitet till hela jordens befolkning? (iva.se)
 • Hälften av jordens befolkning har mobiltelefon! (jardenberg.se)
 • Befolkning 16-74 år efter kön, ålder, nationell bakgrund, utbildningsnivå och utbildningsinriktning SUN 2000. (scb.se)
 • Mot denna bakgrund kräver 73 % av EU:s befolkning mer åtgärder på EU-nivå för att minska vattenproblemen. (europa.eu)
 • SGU har mot bakgrund av detta låtit undersöka befolkningens inställning till gruvnäringen med hjälp av SOM-institutet. (sgu.se)
 • Man r knar d ut vilken den framtida befolkningen i ett omr de skulle vara, om de senaste rens befolkningsutveckling fortsatte of r ndrad. (stat.fi)
 • Intåget av teknik med inopererade chipp riskerar dock att snabba på utvecklingen mot ett ett framtida samhälle där fysiska pengar helt har försvunnit och där det närmast blir omöjligt att göra något utan att de som styr och övervakar befolkningen vet om det. (vaken.se)
 • De ungas andel av befolkningen minskar. (yle.fi)
 • Under kommunismen steg den albanske andelen av befolkningen betraktelig, mens det serbiske folketallet har falt betraktelig. (snl.no)
 • Sysselsättningen har fortsatt att öka, men andelen av befolkningen som är ute på arbetsmarknaden har börjat minska. (arbetet.se)
 • Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). (regionfakta.com)
 • Där kunde man se att en åldrande befolkning leder till minskad konsumtion vilket i sin tur tycks bidra till minskade koldoioxidutsläpp. (doktorn.com)
 • Det senaste decenniet har fokus varit särskilt stort då det blivit alltmer tydligt att vi snabbt går mot en åldrande befolkning. (ki.se)
 • Befolkningen växte länge snabbt och har mer än tiofaldigats sedan början av 1900-talet, men nu är tillväxttakten låg. (ui.se)
 • Men LO-ekonomen tror inte att arbetskraften kommer att växa lika snabbt som befolkningen. (arbetet.se)
 • Kosovo har en av Europas yngste befolkninger. (snl.no)
 • Världens befolkning är det totala antalet människor på jorden vid en given tidpunkt. (wikipedia.org)
 • Denna vecka tar sig Lennart Lindberg an en inrättning passande för halva befolkningen. (jnytt.se)
 • Befolkning, landareal och andel fritidshusområden efter region och typ av område. (scb.se)
 • Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. (scb.se)
 • Befolkning 25-64 år efter region och utbildningsnivå. (scb.se)
 • En annan aspekt som man undersökte i studien som publicerats i Plos one var mängden koldioxidutsläpp i en region med åldrande befolkning. (doktorn.com)
 • När unga människor väljer att förbli ogifta och barnlösa och satsar på karriär i stället, minskar befolkningen. (svd.se)
 • En klassisk farhåga med en åldrande befolkning är att produktiviteten minskar. (doktorn.com)
 • Syftet med befolkningsstatistiken är att ge en utförlig bild av Ålands befolkning samt att ge ett bredare perspektiv av befolkningsstrukturen och -rörelsen genom att göra vissa jämförelser över tiden samt i viss mån med omvärlden. (asub.ax)
 • Ofta beskrivs en åldrande befolkning som ett problem eller som en kris. (aftonbladet.se)
 • En äldre befolkning benämns många gånger som ett problem för samhället och en ökad risk för kostnader och minskad arbetsinsats och produktivitet i samhället. (doktorn.com)
 • 62 % av befolkningen anser också att de inte är tillräckligt välunderrättade, medan 67 % anser att det bästa sättet att bekämpa de vattenrelaterade problemen skulle vara att öka medvetenheten om sådana problem. (europa.eu)
 • Allmänheten är oroad över både tillgången till vatten och dess kvalitet, Torka är ett stort problem i Medelhavsländerna, 96 % av befolkningen i Portugal, 95 % av befolkningen i Spanien och 94 5 av befolkningen i Italien anser att detta är en mycket viktig fråga. (europa.eu)
 • I den här rapporten påvisas hur tydligt andelen "enkla jobb" på en nationell arbetsmarknad hänger samman med den arbetsföra befolkningens grundläggande färdigheter i landet ifråga. (lo.se)
 • Kursen fördjupar kunskaperna om teorier relaterade till befolkning och mobilitet samt metoder kopplade till tillämpningen inom lanerande verksamheter, exempelvis befolkningsprognoser. (umu.se)
 • I statistiken ing r uppgifter om befolkningens boningsort, k n, lder, civilst nd, spr k, nationalitet och f delseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt f r ldrar. (tilastokeskus.fi)
 • Miljöeffekter omfattar effekter på hälsan hos en befolkning samt fördelningen av dessa effekter inom befolkningen. (naturvardsverket.se)
 • Studierna baseras i huvudsak på svenska registerdata över hela befolkningen. (ki.se)
 • Av hela befolkningen är ungefär hälften sysselsatta. (ekonomifakta.se)
 • Befolkningen på landsbygden ökade i drygt hälften av kommunerna. (scb.se)
 • Men befolkningen består inte av två grupper, politiker och valboskap. (dagenssamhalle.se)
 • Till exempel på Åland förväntas befolkningen öka under de kommande åren. (yle.fi)
 • Bra exempel för att förstå hur många och storleken på befolkningen. (sli.se)
 • Per Larsson menar dock att det behövs ett helhetsgrepp för att kunna värna befolkningen vid krig, till exempel behövs även sådant som vårt kulturarv skyddas. (foi.se)
 • Forskningssamarbetet invigdes med en workshop i Stockholm i september förra året då både svenska och japanska forskare gav prov på innovationer som ska hjälpa till att möta utmaningarna med en åldrande befolkning, och skapa ett samhälle som är bättre på att ta hand om sina äldre. (sis.se)
 • I år registreras Japans befolkning till 127,76 miljoner människor vilket är 20 000 färre än förra årets uppskattade siffra. (svd.se)
 • SIX) Telefontillverkaren Doro räknar med att befolkningen som är mellan 65 och 80 år ökar signifikant till år 2050. (aktiespararna.se)
 • På grund av detta har flera församlingar fått ett lägre antal invånare och summan av befolkningen i samtliga församlingar är lägre än totalbefolkningen i riket. (scb.se)