• Enzymet matchar sedan komplementära nukleotidbaser till genens bassekvens, som bildar en enda sträng av RNA i processen. (scienceaq.com)
  • genens bassekvens avläses för syntes av RNA-molekyler följt av tillverkning av det protein som genen kodar för. (epigenetik.se)