• Prata med personalen om ditt barns beteende och behov. (karolinska.se)
 • Under dessa barns liv kommer risken för suicid, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och behov av långvarigt försörjningsstöd att vara förhöjd. (sbu.se)
 • Dessutom önskar familjehemsföräldrar bättre kunskap om barnets behov vid placeringen, och ursprungsföräldrarna vill få hjälp att vara delaktiga i sina barns liv. (sbu.se)
 • På seminariumet/kursen får du handfasta råd, övningar, vilka ger dig verktygen och möjligheterna till ökad förståelse för ditt barns speciella behov av bemötande. (mynewsdesk.com)
 • Jobbar praktiskt och teoretiskt med barns speciella behov av kost, rörelse och hjälpmedel. (mynewsdesk.com)
 • Det enda jag vet, utifrån min erfarenhet, är att det på många förskolor finns förväntningar i den pedagogiska miljön och förväntningar hos personalen som ständigt krockar med barnen beteende, önskningar och behov. (psykologifabriken.se)
 • Genom beslut den 24 februari 1977 bemyndigade regeringen statsrådet Romanus att tillkalla högst sex ledamöter samt sakkunniga, experter och sekreterare med uppdrag att närmare undersöka i vilka fall och på vilka sätt barns intressen och behov bör tillgodoses bättre än f. n. genom föreskrifter som - huvudsakligen inom ramen för lagstiftningen i övrigt -särskilt tar sikte på barnens rätt. (lagen.nu)
 • Vid varje tillfälle visas korta videoavsnitt som utgångspunkt för samtal och diskussioner om föräldraskap och barns behov. (gullspang.se)
 • Föräldraprogrammet 'Trygghetscirkelns föräldraskap' bygger på anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barnets beteende. (eksjo.se)
 • Trygghetscirkeln lär dig istället att låta barnets beteende guida dig i hur du som förälder kan tillfredsställa och möta upp på ditt barns behov. (helsingborg.se)
 • Informera om barns utveckling, behov, kompetens. (rikshandboken-bhv.se)
 • Förskolan är lika viktig för barns utveckling som för föräldrars behov av barnomsorg. (miun.se)
 • Men med tanke på teknikens framfart i dag, blir jag även orolig att det digitala kan stå i vägen för våra barns möjligheter att lära sig vad verklig kontakt är, och att mänskliga möten och grundläggande livserfarenheter som ögonkontakt, beröring och deltagande i samtal i sociala sammanhang försvinner alltmer. (metro.se)
 • En film från Norge om barns beteende i trafiken delas flitigt i sociala medier. (nyteknik.se)
 • Frågorna handlar om barnets beteende, sociala relationer och psykiska hälsa och formuläret heter SDQ, Strengths and Difficulties Questionnaire. (uu.se)
 • Men intervjuerna visade också att det är en kontroversiell fråga bland förskollärare att bedöma barns sociala och känslomässiga utveckling med hjälp av standardiserade formulär. (uu.se)
 • Skuggdjur är ett absurt drama om mänskligt beteende och sociala ritualer upplevda från ett barns perspektiv. (filmivast.se)
 • Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende. (bra.se)
 • Målet med de arbetsätt som Webster- Stratton beskriver i boken är att åstadkomma en positiv förändring av elevernas beteende i sociala situationer. (helsinki.fi)
 • I vår barnförsäkring ingår Måbra-stödet, professionell vägledning på telefon kring ditt barns beteende, sociala utveckling och relationer. (gjensidige.se)
 • Även om de vuxna skulle göra en "orättvis" bedömning så rapporterar testet vad de tycker om barnets beteende. (psykologifabriken.se)
 • Det är inte alltid barnets beteende det är fel på, och inte heller omgivningen krav. (psykologifabriken.se)
 • Istället för att diagnostisera vad som är fel med barnet, letar man efter skillnader i barnets beteende och omgivningens förväntningar. (psykologifabriken.se)
 • Vilken balans ska då finnas mellan åtgärder i barnets beteende kontra omgivningen förväntningar och förhållningssätt? (psykologifabriken.se)
 • Faktorer som har betydelse för barnets samspel med föräldern såsom temperament och regleringsförmåga och hur du kan stötta föräldrarna i att förstå och svara på sitt barns signaler. (rikshandboken-bhv.se)
 • Lyssna till föräldrarnas frågor och undringar kring barnets utveckling, beteende, hur barnet fungerar. (rikshandboken-bhv.se)
 • Undersök barnets beteende, utvecklings- och funktionsnivå. (rikshandboken-bhv.se)
 • Alla vet att de tidiga åren i ett barns liv är avgörande för barnets utveckling, värderingar och beteende. (provlas.se)
 • Vi i teamet kan ge ditt barns lärare stöd i form av konsultation och handledning runt frågor som berör barnets svårigheter inom våra fördjupningsområden. (jonkoping.se)
 • Och Incredible years kan öka familjehemsföräldrars förmåga att klara föräldrarollen samt minska barns normbrytande beteende. (sbu.se)
 • Vidare fördjupas kunskapen om förklaringsmodeller för att förstå barnmisshandel, familjevåld, mobbing och normbrytande beteende. (allastudier.se)
 • Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. (nok.se)
 • Min fråga är hur mycket man ska lägga sig i sina vuxna barns liv. (m-magasin.se)
 • PER Du undrar hur mycket man ska lägga sig i sina vuxna barns problem. (m-magasin.se)
 • En del psykiska störningar är av den arten att de alltid är socialt handikappande, påtagliga i beteende eller tal, eller nedsätter funktioner i personligheten. (wikipedia.org)
 • barnpsykologi, den gren av psykologin som ägnas åt barns och ungdomars psykiska utveckling (se också utvecklingspsykologi ). (ne.se)
 • Samtidigt som Family Check-up modellen började implementeras i Göteborg 2010 av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Göteborgs Stad startades ett forskningsprojekt för effektutvärdering av FCU i jämförelse med iKomet. (vgregion.se)
 • Resultatet publicerades i en rapport som både sammanfattar de första åren för Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och redogör för arbetet med att implementera föräldrastödsmodellen Family Check-Up. (vgregion.se)
 • Den varvar vardagliga situationer och hur man kan hantera dem med teoretiska kapitel om barns utveckling från anknytning till frigörelse. (adlibris.com)
 • COPE - Community Parent Education Program - ger dig verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende. (katrineholm.se)
 • Därför anordnar vi en COPE-utbildning i oktober som ger dig verktyg att förstå och hantera ditt barns beteende. (katrineholm.se)
 • För när allt kommer omkring kanske din fråga ändå mest av allt handlar om hur stort inflytande en vuxen sons oförmåga att hantera sitt humör ska ha över hans eget barns liv. (m-magasin.se)
 • I arbetet som legitimerad audionom möter du människor i alla åldrar och arbetar med utredning och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga. (oru.se)
 • Det är ju helt otroligt att sådana farliga ämnen får förekomma i våra livsmedel som faktiskt kan ha negativ effekt på barns och naturligtvis vuxnas beteende och koncentration. (kurera.se)
 • ABAS, om det nu funkar, är ett sätt att se systemteoretiskt på barns problem. (psykologifabriken.se)
 • Jag fasar för julen och att behöva utsättas för ett av mina barns problem med humöret. (m-magasin.se)
 • Barns och fosters exponering för cocktaileffekten ger senare i livet problem med inlärning, beteende och störningar i fortplantningsförmågan. (vvsforum.se)
 • Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om hur vi kan förstå barns hälsa utifrån ett socialt och psykologiskt perspektiv. (allastudier.se)
 • Under utbildningens första år inhämtar du grundläggande kunskaper inom områdena kommunikation, ljudmiljö och akustik, audionomprofessionen och dess vetenskapliga grund, beteende och samhällsvetenskapliga perspektiv, vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, hörselsystemens uppbyggnad och funktion samt psykoakustik, akustisk fonetik och talperception. (oru.se)
 • Barns perspektiv på barnperspektiv inom idrotten. (umu.se)
 • Barnkonventionen ur barns och ledares perspektiv. (umu.se)
 • Titta, känn och följ vad barnet visar med sitt beteende, ge stöd med händer, bäddmaterial och din röst, ge barnet pauser med stöd runt sig för återhämtning om barnet visar tecken på oro eller blir trött i kroppen av sina ansträngningar. (karolinska.se)
 • För att kunna se avvikelser i ett barns beteende behövs kunskap. (orebro.se)
 • Bristen på vetenskaplig kunskap om insatsers för- och nackdelar äventyrar barns rättigheter. (sbu.se)
 • Rädda Barnen Finland har deltagit med expertis om barns rättigheter i den digitala världen och med kunskap om barns digitala liv. (telia.se)
 • Barns språkutveckling kan påverkas av användandet av surfplattor, visar en studie. (metro.se)
 • Nu blir det ett barns upplevelser, med tydliga detaljer. (dagensbok.com)
 • Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration - Kakaobönor från Västafrika. (nallebudet.se)
 • Två av dessa analyser handlade om filmers och TVs inverkan på barns och ungdomars beteende, de övriga fyra om effekterna av videotittande och dataspel. (lakartidningen.se)
 • Ungdomars beteende under tonåren säger en hel del om framtida risk för bruk av alkohol och narkotika. (vardfokus.se)
 • Experterna hos Harvard Graduate School of Education har tagit fram den här enkäten om barns beteende för att hjälpa föräldrar att förstå om barnens beteende stämmer med var de borde ligga utvecklingsmässigt. (surveymonkey.com)
 • Som biologisk förälder har man oftast förståelse för sitt eget barns beteende. (mama.nu)
 • Vi arbetar enligt Olweusprogrammet för att skapa en lugn och trygg skolmiljö och för att motverka mobbning och antisocialt beteende. (sollentuna.se)
 • Att försäkra dig om ditt barns digitala välbefinnande börjar med att dela deras onlineupplevelser. (lego.com)
 • Hur duktiga känner sig föräldrarna på att stödja sina barns inlärning i hemmet och på att engagera sig i skolan? (surveymonkey.com)
 • Detta beteende är mycket jobbigt för hans familj och främst då för barnen. (m-magasin.se)
 • Motivation och belöning går hand i hand och som Webster-Stratton skriver måste belöningen vara tillräckligt "speciell" för att motivera barnen att förbättra sitt beteende. (helsinki.fi)
 • Utmanande beteende i klassrummet, En intervjustudie om studiero (Challenging behavior in the classroom). (uppsatser.se)
 • Använd en av våra riktade mallar för skolenkäter och skapa en enkät med fokus på föräldrarna där du kan ställa frågor som "Hur säker är du på din förmåga att stödja ditt barns inlärning i hemmet? (surveymonkey.com)
 • Ju mer du vet om ditt barns onlineaktiviteter, desto enklare är det att skapa effektiva regler tillsammans. (lego.com)
 • Syftet är att utifrån barns nyfikenhet på djur skapa lust att ta reda på mer om djuren och deras beteende. (urplay.se)
 • Inom det förskolepedagogiska området studerar du också barns språkliga och matematiska utveckling. (miun.se)
 • Lär dig att både praktiskt och teoretiskt laga blodsockerstabil mat samt att hitta och förstå den roliga rörelsen som stödjer just ditt barns positiva utveckling. (mynewsdesk.com)
 • Dina studier på audionomprogrammet omfattar därför kurser med varierande inriktning mot både teknik, medicin, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora. (oru.se)
 • Att närma sig forskningen på detta sätt hjälper oss att förstå samspelet mellan miljöupplevelser och barns skillnader i utvecklingen, säger hon på universitetets hemsida. (aftonbladet.se)
 • I skollagen går det att hitta stöd för att utarbeta riktlinjer för att arbeta med barns integritet. (orebro.se)
 • Syftet var även att smala in funktionshindrads och barns åsikter om ombyggnadsåtgärderna. (trafikverket.se)
 • Syftet med föreliggande rapport är att utifrån insamlade och bearbetade data från ursprungsprojektet 'Studie om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem' sammanställa resultat som speglar barns psykosociala familjesituation där modern har missbruksproblem och i många fall blivit utsatt för manligt våld av partner och/eller släkting, bekant, eller myndighetsperson. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Mina barns svar blev Fab Freddie från mellon, dom tycker att han är så rolig och härlig. (barometern.se)
 • Studiens ledande forskare, professorn Sophie von Stumm, säger att denna studie är den största av sitt slag, där man observerat barns tidiga liv i hemmamiljön. (aftonbladet.se)
 • och "I vilken grad förhindrar ditt pressade schema dig från att involvera dig i ditt barns nuvarande skola? (surveymonkey.com)
 • Kontakta då specialpedagog eller rektor på ditt barns skola. (jonkoping.se)