• Efter två prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 och 2015 förlorade plötsligt många barn med svåra funktionshinder sin personliga assistans från Försäkringskassan eller fick färre timmar. (aftonbladet.se)
 • 2008 födde jag en pojke med Downs syndrom, Maximus och vi är en fotbollsfamilj och vår dröm var att starta ett lag för barn med funktionshinder. (sverigesradio.se)
 • I ett fall handlade det också om ett biologiskt barn till ett par med funktionshinder där kommunen ifrågasatt deras förmågan att ta hand om barnet. (independentliving.org)
 • De flesta av oss med mera omfattande funktionshinder vågar nog inte ens tänka på att skaffa sig barn. (independentliving.org)
 • Samhällets utformning tar inte hänsyn till männniskor med omfattande funktionshinder som har barn. (independentliving.org)
 • Vi har bjudit in vänner från Kalifornien där föräldrar med funktionshinder har bildat en självhjälpsgrupp för att stödja varandra, påverka myndigheter och allmänheten och för att bygga upp juridisk expertis för att bekämpa fördomar mot föräldrar med funktionshinder. (independentliving.org)
 • Jag hoppas att mötet idag och i morgon kan bli början till ett nätverk för att förbättra situationen av föräldrar med funktionshinder. (independentliving.org)
 • Få av oss som har omfattande funktionshinder har barn. (independentliving.org)
 • Kontaktfamiljer behövs också till barn och ungdomar och vuxna med funktionshinder. (arvika.se)
 • Barn och vuxna med funktionshinder behöver ibland komma hemifrån. (amal.se)
 • Barn med funktionshinder som är tolv år eller äldre har rätt att ha något att göra när de inte är i skolan. (amal.se)
 • En del barn med funktionshinder kan inte bo hemma hos sina föräldrar när de läser på gymnasiet utanför Åmåls kommun. (amal.se)
 • Jag vet att det är många av oss "nya" föräldrar till barn med funktionshinder som har fått erfara det sorgliga i att bli nedtagen på jorden av en förälder med ett äldre barn med funktionshinder och så har även jag. (funkaportalen.se)
 • Jag pratar verkligen inte om alla äldre och erfarna föräldrar nu, för de bästa tips som jag har fått angående mitt barns funktionshinder har jag fått av just föräldrar till äldre barn. (funkaportalen.se)
 • Vill du hjälpa barn med funktionshinder? (vaggan.se)
 • Tanken med stiftelsen är att samla in pengar för att på lång sikt kunna utveckla en träningsmodell som passar barn med neuropsykiatriska funktionshinder. (doktorn.com)
 • För barn/elever med funktionshinder som är placerade i specialverksamhet utanför kommunen, kan resor beviljas efter särskild prövning. (botkyrka.se)
 • Barn ungdomar och vuxna med funktionshinder ska ha lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå som andra. (asele.se)
 • Barn som har funktionshinder och som ingen vill adoptera. (vaggan.se)
 • Föräldrar till barn med funktionshinder kan dessutom ta ut tillfällig föräldrapenning för att besöka habiliteringen, en specialskola eller liknande - på egen hand eller tillsammans med sitt barn. (anhoriga.se)
 • Domarna har fått särskilt stora konsekvenser för just barn och speciellt för dem med stora behov av hjälp med egenvård. (aftonbladet.se)
 • Men kommunerna har ofta svårt att hitta insatser för barn, för de behov som tidigare tillgodosågs genom assistansen. (aftonbladet.se)
 • Man tror att just barn med stora medicinska behov riskerar att hamna utanför, men säker är man inte. (aftonbladet.se)
 • Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens värde och behov. (adoptionscentrum.se)
 • Östergötland Tusentals barn i behov av glasögon tvingas avstå för att deras föräldrar inte har råd. (nt.se)
 • Stockholms läns landsting ger inte en krona i bidrag till barn som är i behov av glasögon. (nt.se)
 • Som förälder till barn med funktionsnedsättning kan du och din familj ibland ha behov av avlastning. (laholm.se)
 • Jag jobbar som redaktör på ett community för föräldrar med barn med särskilda behov och jag driver en blogg om mitt liv med min älskade son som har Down syndrom, och varje dag väljer jag bort mycket av det svåra, men det är ett tufft jobb, för ofta så väljer folk att fokusera på just det som är tråkigt med våra barn. (funkaportalen.se)
 • Är livet med ett barn med särskilda behov endast sorg och missnöjdhet? (funkaportalen.se)
 • Barn och ungdomar som har funktionsnedsättning erbjuds olika alternativ när det uppstår behov av annat boende än det i hemmet. (tjorn.se)
 • I utredningen argumenterar man för att barnens behov är av mer omvårdande karaktär, och föreslår därför en ny kommunal stödform till barn. (ttela.se)
 • Regeringen föreslår att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov som kan ge funktionshindrade barn rätt till personlig assistans. (gp.se)
 • Dessutom antas cirka 10 000 hörselskadade barn och vuxna ha behov av teckenspråk (En väg till delaktighet och inflytande - tolk för döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och talskadade, SOU 1991:97 ). (lagen.nu)
 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn med behov av särskilt stöd i utvecklingssamarbetet. (riksdagen.se)
 • Om elevens föräldrar/vårdnadshavare bor på olika adresser, men har delad vårdnad med ett regelrätt växelvis boende, får eleven vid behov skolskjuts till båda föräldrar/vårdnadshavare om de bor inom Botkyrka kommun. (botkyrka.se)
 • Jag jobbar inom avlösare i hemmet med barn med extra behov! (yoopies.se)
 • Hon är en viktig medlem i samhället, chef för flera anställda och mor till ett barn med speciella behov. (mediariket.se)
 • 13,1 miljoner människor är i behov av akut hjälp för att överleva och två miljoner barn lider av undernäring. (pmu.se)
 • Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (amal.se)
 • Du har då möjlighet att ansöka om avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (laholm.se)
 • Sparade kontaktdagar försvinner, Svenska Dagbladet 2003-04-23 ^ Försäkringskassan: Tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar till föräldrar till vissa barn som har funktionsnedsättning Arkiverad 24 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är betydligt mer precis och kraven på kommun och landsting är konkreta. (dagenssamhalle.se)
 • Studiestöd kan emellertid också under vissa förutsättningar lämnas vid sjukdom, vård av barn och vård av närstående. (wikipedia.org)
 • Dessa insatser om boenden är enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS. (tjorn.se)
 • Så sa utredaren Gunilla Malmborg när hon lämnade över den redan kritiserade utredningen om reform av LSS, lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. (ttela.se)
 • Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. (vansterpartiet.se)
 • Härigenom föreskrivs att 9 5 lagen ( 1993:387 ) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse. (lagen.nu)
 • För elever som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs korttidsboendet med hemmet, om det ligger i Botkyrka. (botkyrka.se)
 • Detta uttrycks till exempel i Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen. (liv.se)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. (liv.se)
 • För vissa barn och ungdomar är bostad med särskild service en mer lämplig insats. (pitea.se)
 • I samband att en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beviljas, kan den enskilde begära att en individuell plan upprättas. (pitea.se)
 • Ersättningen och assistansreformen infördes som en del av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 1994. (mvt.se)
 • Han tror att en del som söker har felaktiga förväntningar på assistansersättningen, som är en av en rad insatser inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (mvt.se)
 • I vissa fall kan man få tillfällig föräldrapenning för att ta hand om sitt barn ända tills det fyller 16 år. (anhoriga.se)
 • När ett barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan det ge rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn ända tills barnet fyller 21 år. (anhoriga.se)
 • I tjänsten kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (halmstad.se)
 • Barn som trots olika stödinsatser inte kan bo hemma hos föräldrarna har rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och unga. (pitea.se)
 • I slutet av 2018 hade 14 500 funktionshindrade barn, unga och vuxna statlig assistansersättning. (mvt.se)
 • Barn & unga Allt fler barn förlorar rätten till personlig assistans, trots att deras funktionsnedsättningar gör att en vardag utan hjälp är en ren omöjlighet. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Du ska hjälpa barnet att hålla kontakten med sina föräldrar. (arvika.se)
 • 3. Om du frågar ditt barn hur det var i skolan idag och barnet alltid svarar att hen inte vet, ställ mer specifika frågor. (aspiration.nu)
 • Tillfällig föräldrapenning utbetalas till föräldrar som är hemma från jobbet för att ta hand om sitt barn när det är sjukt eller för att ta barnet till barnavårdscentralen eller någon annan vårdinrättning. (anhoriga.se)
 • På gårdagens hearing bekräftade Försäkringskassan också att antalet funktionshindrade som får assistansersättning har minskat. (aftonbladet.se)
 • Egentligen borde en förnuftig regering snarare minska antalet månader och låta föräldrar själva ta större ansvar, men de röda går i en mer generös, omhuldande riktning. (kristianstadsbladet.se)
 • Enligt Lord Shinkwin ökade antalet aborter av funktionshindrade med 68 procent mellan 2005 och 2015, samtidigt som aborterna överlag gick ned med 0,32 procent. (respektlivet.nu)
 • Antalet funktionshindrade personer som har ersättningen är den lägsta på tolv år och kostnaderna ökar inte längre. (mvt.se)
 • Det är bidrag för dagliga resor (ett bidrag till studerande med studiehjälp som studerar utomlands), så kallat RG-bidrag (bidrag till funktionshindrade elever på gymnasienivå) och så kallad TUFF-ersättning (ersättning vid teckenspråksutbildning för föräldrar). (wikipedia.org)
 • Korttidsboende gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet. (tjorn.se)
 • Syftet med korttidsvistelse utanför egna hemmet är att (9 § 6 LSS) är dels att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga därigenom kan beredas avlösning i omvårdnadsarbetet. (vaggeryd.se)
 • Du kan få avlösarservice i hemmet om du är anhöriga till barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning. (kavlinge.se)
 • En femtedel av de barn som förlorade sin assistans från Försäkringskassan fick inte några insatser alls via LSS eller SoL via kommunerna. (aftonbladet.se)
 • Handläggare ska vara lätta att nå för information om lagen om stöd och service och för att ansöka om insatser för funktionshindrade. (asele.se)
 • Landstinget i Östergötland ger inget bidrag till barn över sju år som behöver glasögon. (nt.se)
 • Det är frågan som många funktionshindrade ställer sig, som är beroende av personlig assistans, samt deras anhöriga. (aftonbladet.se)
 • Möjligheterna till assistans har efter domarna begränsats för dem som inte har en psykisk funktionsnedsättning, för dem som behöver hjälp med egenvård och för dem som behöver hjälp med sådant som kräver ingående kunskaper om den funktionshindrade. (aftonbladet.se)
 • Domarna har minskat möjligheten att få assistans för egenvård, som sondmatning, vilket framför allt drabbat barn med stora sådana hjälpbehov. (aftonbladet.se)
 • Samtidigt hänvisar Försäkringskassan i ökande grad till föräldraansvar, vilket bidragit till att fler barn mist sin assistans. (aftonbladet.se)
 • Nästan hälften av de barn som inte får personlig assistans på grund av HFD-domarna i stället får avlösarservice av kommunerna. (aftonbladet.se)
 • På måndagen avslöjade SVT Nyheter också att funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden då de har förlorat rätten till assistans och föräldrarna inte orkar med att hjälpa dygnet runt. (kristianstadsbladet.se)
 • Det är ett försök att lugna de funktionshindrade och anhöriga som varit oroliga för att förlora sin personliga assistans. (ttela.se)
 • Tillgången till personlig assistans utgör många gånger skillnaden mellan att ett barn med funktionsnedsättningar kan växa upp i sin familj eller riskerar att bli placerad på barnhem. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Då mäts och bedöms varje moment under den funktionshindrades dag, som hur lång tid det tar att äta, klä på sig, duscha… Trubbiga tolkningar av Högsta förvaltningsdomstolens domar gör sedan 2015 att barn som sondmatas inte anses behöva hjälp med att äta, och nekas därmed rätten till assistans. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. (adoptionscentrum.se)
 • Överskottet från konserten går till två projekt i Gaza som PGS stödjer, Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som arbetar med mobila enheter och söker upp de mest sårbara i samhället såsom kvinnor, barn, funktionshindrade och fattiga. (palestinagrupperna.se)
 • Vi arbetar med alla barn upp till 18 år som har funktionsnedsättning i form av intellektuell funktionsnedsättning, autism spektrum diagnos ASD eller fysisk funktionsnedsättning. (pitea.se)
 • Den här artikeln vänder sig till dem som arbetar med funktionshindrade och inte riktigt vet hur de bör eller ska bete sig. (sof.nu)
 • Jag visar en bild på mina barn och berättar vad de heter. (gladahudikteatern.se)
 • Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, anser att avslagsökningen visar att assistansreformen inte fungerar. (mvt.se)
 • Till slut återstår bara familjen, föräldrar till funktionshindrade barn eller barn till funktionshindrade föräldrar. (aftonbladet.se)
 • Allt fler små barn blir offer för det sexuella våldet och tack vare skammen och stigmatiseringen kring sexuellt våld splittras familjer och samhällen när kvinnan, som oftast är navet i familjen, skadas och sedan inte kan återvända hem. (pmu.se)
 • Tänk på gamla som behandlas helt respektlöst, tänk på ungdomar som kan stå i bostadskö i tio år och ändå inte få bostäder, tänk på sjuka som kastas ut från Försäkringskassan, tänk på funktionshindrade barn vars föräldrar inte får hjälp med personlig assistens. (kulturbloggen.com)
 • En vanlig skoldag kan ta väldigt mycket energi av barn med Aspergers syndrom med alla intryck och krav, och därför orkar hen inte nödvändigtvis att hjälpa till hemma. (aspiration.nu)
 • Att leverera vård och omsorg till föräldrar till barn med funktionsnedsättning med annan kulturell bakgrund kräver kompetens. (anhoriga.se)
 • Vi på kommunen kan ge omsorg, vård, stöd och service till äldre och funktionshindrade i kommunen. (olofstrom.se)
 • Ett barn eller ungdom som har ett omfattande hjälpbehov, exempelvis med personlig hygien, att äta, att kommunicera eller att förflytta sig kan få en personlig assistent som hjälper i vardagen. (pitea.se)
 • En del funktionshindrade som inte har något arbete har rätt att ha något att göra på dagarna. (amal.se)
 • Christina Renlund är psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med funktionshindrade barn och deras föräldrar vid Handikapp och habilitering i Stockholms läns landsting. (lakartidningen.se)
 • Detta främst som en medmänsklig och humanitär insats för världens barn från krigshärjade länder.Sen är det ju ett plus att det skapar arbete då det gör ca 6-7 nya arbetstillfällen. (vk.se)
 • Hennes föräldrar tog slutligen kontakt med Alexander Graham Bell, som arbetade med döva barn. (wikipedia.org)
 • Dejtingtips internet Dejtingsida för skilda med barn e kontakt norge Om dejtingsajterdejta äldre män. (acuerdopais.com)
 • Äldreomsorgen ska byggas ut, så att inte kvinnor behöver ta hand om sina gamla föräldrar. (vansterpartiet.se)
 • Fattigdomen i sin tur skapar det våld som ständigt eskalerar och som försätter framför allt kvinnor och barn i omänskliga situationer. (pmu.se)
 • Förändringen föranleder ett tillägg i lagen ( 1993:388 ) om införande av lagen (1993387) om stöd och service till funktionshindrade. (lagen.nu)
 • Åsele kommun ska ge stöd och service till familjer med barn med funktionsnedsättning så att de kan växa upp hos sina föräldrar. (asele.se)
 • Dessutom får barnen en hel del uppmärksamhet på grund högst två barn som sitter vid en handledare. (jackabacon.com)
 • Rätten att ansöka har endast den enskilde eller dess företrädare och föräldrar till barn upp till 15 år. (liv.se)
 • Skollagen ger barns och föräldrar starka rättigheter. (dagenssamhalle.se)
 • Det kan uppstå konflikter för att hon inte kan se små barns kroppsspråk eller ansiktsuttryck, att ett litet barn ser ut som det ska börja gråta till exempel. (docplayer.se)
 • Utan stöd bränns föräldrar ut och barns framtid äventyras. (johanenfeldt.se)
 • Familjer, barn och ungdomar kan hamna i situationer i livet där de behöver ett utökat stöd eller avlastning. (gullspang.se)
 • Att vara förälder överhuvudtaget tar på krafterna, men att ha ett funktionshindrat barn ställer ännu lite mer krav. (hejaabbe.com)
 • Måste man bli bitter som förälder till ett funktionshindrat barn? (funkaportalen.se)
 • En kontaktperson fungerar som en förebild och ett extra stöd i vardagen till ett barn eller en ungdom. (gullspang.se)
 • För det barn eller ungdom som är ensam eller isolerad kan en kontaktperson vara bra. (pitea.se)
 • Det innebär att en familj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem exempelvis en helg i månaden. (pitea.se)
 • Vi fortsätter vår resa till skolor för funktionshindrade, men där går även vad vi kallar normalstörda barn. (gladahudikteatern.se)
 • Korttidsvistelse är en avlastning för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. (pitea.se)
 • Följden av detta blir att många barn tvingas vänta med att få ett par glasögon, för att deras föräldrar inte har råd att bekosta dem. (nt.se)
 • Veras föräldrar har för att inte själva behöva vara vakna alla nätter tidigare haft avlösarservice från kommunen. (arbetarbladet.se)
 • Majblommans riksförbund har kartlagt hur svenska landsting hanterar frågan om glasögon till barn. (nt.se)
 • Barn är en prioriterad grupp i den svenska vården, arbetslöshet är inte en katastrof för oss och vi har inga prylar som vi inte har råd att ersätta. (tradevenue.se)
 • De flesta barn med autism lär sig att tala, men att ha autism och en svår intellektuell funktionsnedsättning påverkar barnets förmåga att tala. (1177.se)
 • 6. Om ditt barn säger att det är jobbigt i skolan, titta inte på barnets kroppsspråk utan lyssna på vad hen säger. (aspiration.nu)
 • 8. Om du tycker att ditt barn provocerar med mening, kom ihåg att ett provocerande beteende alltid är barnets sätt att tala om att något inte står rätt till. (aspiration.nu)
 • Om ett barn äger fast egendom, har nyttjanderätt till fast egendom eller tillgångar över åtta basbelopp skall föräldrarna/förmyndare årligen redovisa sin förvaltning av barnets tillgångar till Överförmyndaren. (vansbro.se)
 • Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen, vanligtvis barnets föräldrar. (vansbro.se)
 • Föräldrar kan också ta ut tillfällig föräldrapenning för besök i barnets skola, s k kontaktdag. (anhoriga.se)
 • Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan ta ut 10 kontaktdagar per barn och år fram till barnets sextonårsdag. (anhoriga.se)
 • Måns hoppas även att det i framtiden även kommer finnas undersektioner till de ordinarie idrottsföreningarna som är anpassade för barn och ungdomar med dessa diagnoser. (doktorn.com)
 • Seriös singelföräldrar ELITSINGLAR tipsar om hur kan finna kärleken barn bilden Klicka här Tips dejtar som pappa eller singelpappa Dejting singel föräldrar Singlarmedbarn online del connections dejtingnätverk. (hyoukyo-kansai.info)
 • Kontaktdagar var i Sverige en möjlighet för vårdnadshavare att få statligt stöd för att umgås med sina barn i skola eller barnomsorg. (wikipedia.org)
 • Tänk dig ett barn som får möjligheten att lämna barnhemmet och flytta hem till sina föräldrar igen. (vaggan.se)
 • Att det nu handlar om ett företag drivet av en invandrare har naturligtvis mycket att göra med faktumet att just invandrare i allt större omfattning lär sig utnyttja lagstiftningen till att låta skattebetalarna stå för kostnaden för att sköta sina egna handikappade barn, något som naturligtvis inte är möjligt i deras hemländer. (blogspot.com)