• När det behövs gör vi fördjupade bedömningar för att kartlägga barn och ungas utvecklingsnivå och behov. (landstingetsormland.se)
 • Om du väljer att ringa kan någon av sjukvårdsrådgivningens sjuksköterskor svara på dina frågor, bedöma ditt behov av vård, ge råd och hänvisa till rätt vårdmottagning när så behövs. (landskrona.se)
 • Vid akuta situationer, för att rådgöra och vid behov få en akut tid, kan du själv ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen. (vgregion.se)
 • Vid behov samarbetar barn- och ungdomshälsan även med skolan och andra som är viktiga för barnet/ungdomen. (eksjo.se)
 • Få hjälp med professionell bedömning, behandling, recept och sjukintyg eller remiss till vidare vård vid behov. (varden.se)
 • Verksamhetens kvalitetsarbete ska vara inriktat på att stärka och utveckla en god hälso- och sjukvård och bedrivas utifrån Region Gotlands definitioner på vad som är god vård enligt nedanstående områden: 1) Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Det innebär att vården skall bygga på evidensbaserad kunskap och formas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. (docplayer.se)
 • Föräldrar till små och späda barn kan vända sig till mottagningen när de känner stark oro över sin förmåga att möta sitt barns behov av såväl närhet som självständighet. (sagaborgholm.se)
 • Projektet hade som syfte att utveckla en organisation för att på bästa sätt tillgodose barns och ungdomars behov av kognitivt stöd, inklusive tyngdtäcken, i samband med barn- och ungdomspsykiatrisk vård. (xn--kognitivtstd-fjb.se)
 • Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov i första rummet. (mynetworkglobal.com)
 • Specialistcentrum Barn och unga har även en barn och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning och vi befinner oss nu i ett utvecklingsskede där du skulle få möjlighet att vara med och bygga upp en unik mottagning där vi sätter patientens behov i centrum och ser hela barnet i sitt sammanhang. (mynetworkglobal.com)
 • Vi försöker anpassa behandlingen efter individens behov och önskemål och följer Socialstyrelsens kunskapsstöd för utredning och vård vid könsdysfori. (anova.se)
 • Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. (rvn.se)
 • Det innebär att barn och vårdnadshavare görs delaktiga och att deras behov och önskemål respekteras. (rjl.se)
 • De tre följande kunskapsöversikterna, Föräldrars behov av stöd och service när barn har funktionshinder, Barns som anhöriga och Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder beskriver anhörigas situ- 3 ation i dessa tre livssituationer och vilka behov som uppmärksammas i litteraturen. (studylibsv.com)
 • Vid akuta psykiatriska behov när BUP är stängt hänvisar vi till Akutavdelningen barn- och ungdomspsykiatri . (angeredsnarsjukhus.se)
 • Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. (jobblediga.se)
 • Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Familjeinriktat stöd Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:7 Familjeinriktat stöd  2013 Författaren och Nationellt kompetenscentrum anhöriga ™ FÖRFATTARE Ritva Gough LAYOUT Agneta Persson ISBN 978-91-87731-08-2 Webb-upplaga 2 Sedan 1990-talet har arbete pågått att lyfta fram anhörigas insatser inom vård och omsorg. (studylibsv.com)
 • Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. (cision.com)
 • Som psykolog i Närhälsan omfattar ditt uppdrag planerad och oplanerad vård på primärvårdsnivå i form av förebyggande åtgärder, bedömning, rådgivning, utredning, diagnostik, behandling samt uppföljning för de patienter som söker till våra verksamheter. (mynetworkglobal.com)
 • Enligt uppdrag från Region Östergötland driver och utvecklar vi sedan 2011 den öppenvårdsbaserade Barn- och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården i den västra länsdelen Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Motala och Vadstena. (skadekompassen.se)
 • 3.1 Särskilda områden eller målgrupper Nedan har vårdgivaren preciserat uppdraget för några områden eller målgrupper som särskilt lyfts fram som utvecklingsområden Barn med misstänkt eller diagnostiserad ADHD och närliggande tillstånd Vårdgivaren ska delta i tvärprofessionella teamutredningar som handlägger frågeställningar kring misstänkt ADHD eller liknande tillstånd, teamet ska bidra med sjuksköterske-/kurator- och psykologkompetens samt barnpsykiatrisk kompetens. (docplayer.se)
 • 9: Det ska ske en utveckling av psykosocial kompetens vid ungdomsmottagningarna och en samordning mellan medicinsk, psykosocial samt barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens. (annikatannstrom.se)
 • De identifierade utmaningarna härrör till största delen från vårdåtaganden till asylsökande, såsom att erbjuda hälsoundersökningar, vaccinera barn, behandla infektionssjukdomar, tillhandahålla mödra- och förlossningsvård, att möta omedelbara vårdbehov i psykiatrin och i tandvården samt att erbjuda tand- och barnhälsovård till alla barn. (socialstyrelsen.se)
 • Vårdgivaren skall erbjuda ett differentierat barn- och ungdomspsykiatriskt utrednings- och behandlingsutbud. (docplayer.se)
 • Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta. (skadekompassen.se)
 • De landsting och regioner som klarar av att erbjuda vård inom de av regeringen uppsatta målramarna för vårdgarantin får dela på en extra prestationsbaserad ersättning. (vardfokus.se)
 • Samverkan mellan vården och civila organisationer möjliggör förbättrad vård till asylsökande och papperslösa. (socialstyrelsen.se)
 • Kända utmaningar för vården, såsom en otillräcklig kompetensförsörjning och bristande samverkan, gör det svårare att tillhandahålla vård till berörda grupper. (socialstyrelsen.se)
 • Bedömning, vård och behandling sker i nära samverkan med barnet, ungdomen och familjen. (landstingetsormland.se)
 • Samverkan med vuxenpsykiatrin kan ske för äldre tonåringar både avseende behandlingsinsatser i öppenvård (ätstörningar gruppbehandlingar såsom DBT) samt i slutenvård företrädesvis vid LPT-vård. (docplayer.se)
 • Att arbeta förebyggande i samverkan mellan föräldrar och barn- och elevhälsovården är därför det viktigaste. (kunskapsguiden.se)
 • Vi vill skapa en positiv förändring för varje barn och ungdom som kommer i kontakt med oss. (regionvarmland.se)
 • Du som är upp till 18 år (även anhörig, skolpersonal etc.) kan ringa för rådgivning, stöd, kontakt och nyanmälan gällande barn och ungas psykiska hälsa. (ystad.se)
 • I de sällsynta fall då barnet vägrar kontakt med psykiatrin och vård inte kan anstå utifrån livshotande tillstånd, kan kontakt tas med polis (för ställningstagande till polismästarbeslut för införsel till närmaste sjukhus/vårdcentral för läkarbedömning för ställningstagande till vårdintyg) eller direkt med distriktsläkare (för ställningstagande till vårdintyg). (rjl.se)
 • Barn med Aspergers syndrom (AS) och högfungerande autism (HFA) har ett livslångt handikapp som innebär kontaktsvårigheter och ett förändrat beteende som ofta innebär extrema specialintressen och/eller ritualer.Aspergers syndrom och högfungerande autism är förenade med ökad risk för ett stort antal andra psykiska problem såsom uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet, tics, depression, ätstörningar, tvångssymptom och sömnrubbningar. (ki.se)
 • Vi tar emot barn under 18 år som har en kombination av psykiska och fysiska symtom, oavsett om de är asylsökande, papperslösa, under introduktion, om de kommit på grund av anknytning eller av andra skäl. (angeredsnarsjukhus.se)
 • Vårdgivaren ska tillhandahålla ett behandlingsutbud med barn- och ungdomspsykiatriskt råd, stöd och skydd samt aktuella psykoterapeutiska, pedagogiska och farmakologiska behandlingsmetoder, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet som vilar på evidensbaserad grund. (docplayer.se)
 • Hon berättade om den normalisering av ohälsan som skedde i mötet mellan den med egen erfarenhet och den som sökt vård. (suicidezero.se)
 • Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets. (allastudier.se)
 • Studierna fokuserar på hur man bäst ger professionell omvårdnad till barn och ungdom i samarbete med deras familjer, samt hur man utvecklar och bedriver folkhälsoarbete. (allastudier.se)
 • Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta om detta. (ystad.se)
 • TF-KBT är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. (psykiatriforskning.se)
 • Intyg krävs från enhetschef om att deltagaren kommer att kunna genomföra en TF-KBT behandling av minst 1 barn/ungdom med PTSD under kursperioden. (psykiatriforskning.se)
 • För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in signerad anmälningsbekräftelse (som du får i samband med anmälan) samt en meritportfölj signerad av din enhetschef som intygar att du kommer att kunna genomföra en PTSD-behandling med barn och ungdom under kursperioden. (psykiatriforskning.se)
 • Jag skriver under för jag har själv varit på kollo och det har hjälpt mig enormt med mitt mående och en frihet att få vara barn/ungdom få göra något gemensamt och känna att man blir sedd och får vara en del av något som man själv kan påverka på det man vill göra. (terapikolonier.se)
 • Barn och unga som går i skolan kan kontakta elevhälsan, vårdcentralen eller ungdomsmottagningen (13-23 år). (1177.se)
 • En del barn och unga kan ha stora svårigheter att koncentrera sig eller ha svårt fungera tillsammans med andra i förskolan, skolan eller i familjen. (landstingetsormland.se)
 • Första linjens vård kan vara skolan eller sjukvården som träffar barn och unga som mår dåligt, oavsett om det har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. (vardfokus.se)
 • Barn har lättare att följa råd om matvanor och fysisk aktivitet om skolan serverar en näringsriktig mat och miljöerna möjliggör rörelse. (kunskapsguiden.se)
 • I mottagningsarbetet ingår att följa barn med kroniska sjukdomar som astma/allergi, obesitas, mag-tarmsjukdomar, njursjukdomar och tillväxtrubbningar. (mynetworkglobal.com)
 • Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar vid det diagnostiska förfarandet förenliga med att i yrkesutövandet arbeta för likvärdig vård för alla. (ki.se)
 • Neurologiska enheterna i Lund och Malmö ansvarar för neurologisk diagnostik, vård och behandling inom lokala upptagningsområdet för Skånes universitetssjukhus, övriga Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen, samt bedriver undervisning och forskning. (framtid.se)
 • Analysera och tillämpa kunskap och färdigheter för bred och fördjupad barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning och diagnostik, inklusive differentialdiagnostik. (ki.se)
 • Vårdvalet gäller grundläggande barnhälsovård och riktar sig till barn mellan 0 och 6 år, äldre barn som ännu inte har börjat förskoleklass samt asylsökande och gömda barn. (vardgivarguiden.se)
 • Den här texten riktar sig framförallt till dig som är förälder eller på annat sätt ansvarig för ett barn. (vardpassagen.se)
 • DOKTORN.com grundades 1999 av Add Health Media AB med syfte att sprida kunskap och information om medicin, hälsa och välbefinnande till vård och allmänhet. (doktorn.com)
 • För att bättre möta utmaningarna ser Socialstyrelsen ett antal möjliga förändringar som kan stärka vårdens förmåga och funktion att tillhandahålla vård och förbättra vårdens tillgänglighet för berörda grupper. (socialstyrelsen.se)
 • Socialstyrelsen kritiserade starkt min "vård", men det var ingen som tog det på allvar. (elchocker.se)
 • Jag jobbar som barn- och ungdomspsykiater på PRIMA i Handen, sydost om Stockholm. (ki.se)