• Det speciella barnet och dess familj genomgår ändlösa stressiga situationer som kan göras bättre om de känner ett bra socialt stöd omkring dem. (utforskasinnet.se)
 • Lite i taget kommer föräldrarna acceptera diagnosen och dyka ned i det hårda arbete som uppfostran av detta barn utgör, med all styrka och allt hopp som behövs för att ge barnet vad det behöver. (utforskasinnet.se)
 • Rehabiliteringsmöten, att möjliggöra bra omgivningar för barnet och ett projekt baserat på kärlek , vilket är vad barnet behöver, precis som alla andra barn. (utforskasinnet.se)
 • Om ditt barn går på en förskola som ni inte önskat placering på kan barnet stå i byteskö till den förskola som önskas, ni garanteras att få den förskolan inom 1 år. (fagersta.se)
 • Om du misstänker att ett barn far illa, till exempel att det misshandlas i hemmet, bör du anmäla det till socialtjänsten i den kommun där barnet befinner sig. (barnombudsmannen.se)
 • Du kan försöka låta barnet få önskningar uppfyllda även om det kräver speciella arrangemang för att hen ska få sin behandling. (1177.se)
 • Den nyuppkomna förändringen i arvsmassan hos barnet blir dock ärftlig, och som vuxen riskerar hon/han att föra den muterade genen vidare till sina barn. (socialstyrelsen.se)
 • Men kanske är det inte riktigt så man tänker, utan man tänker först och främst på att barnet har andra behov än 'vanliga' barn. (hejaabbe.com)
 • Om en person med en autosomalt recessivt ärftlig sjukdom däremot får barn med en frisk bärare av den muterade genen i enkel uppsättning är sannolikheten 50 procent att barnet får sjukdomen. (socialstyrelsen.se)
 • Hunden upplevs ofta av barnet som en kravlös och icke-dömande lyssnare, vilket kan leda till att hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande. (lnu.se)
 • Om barnet har speciella behov kan det anges på blanketten eller via kontakt med förskolechefen. (arvidsjaur.se)
 • Din partner kan låna en hand med barnet, äldre barn eller hushållsarbetet. (lafamiliallc.com)
 • Alla barn som insjuknar i leukemi får, oavsett var barnet bor inom Norden, lika behandling. (barncancerfonden.se)
 • Barnkonventionen fastslår att barnet ska ha rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet och att barn ska ha lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. (barnombudsmannen.se)
 • Detta är särskilt viktigt för barn med olika funktionsnedsättningar då både föräldrar, omgivningen och barnet kan vara låsta vid snäva förväntningar om vad han eller hon ska göra i framtiden. (barnombudsmannen.se)
 • Barnet/ungdomen går i förskola, skola och fritids precis som alla barn. (danderyd.se)
 • Skolplikten infaller det år barnet fyller sju år, men det är möjligt att börja skolan både vid sex och åtta års ålder om det finns behov och önskemål om det. (autism.se)
 • Det betyder också att barnet är aktivt involverad i samspel med vuxna, andra barn, aktiviteter eller med material som gynnar barnets utveckling och lärande. (spsm.se)
 • Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. (smakprov.se)
 • Olika profylaktiska metoder tillämpas vid behandling av barn och ungdomar. (ki.se)
 • Barn och ungdomar upp till 22 års ålder har fri tandvård. (folktandvarden.se)
 • Barn och ungdomar behöver förutom medicinsk vård även få fortsätta att vara med sina föräldrar, syskon och kompisar så gott det går. (1177.se)
 • För barn och ungdomar har olika förutsättning. (blt.se)
 • För barn och ungdomar har olika behov, vilken inte betyder att barn med större behov ska bli stigmatiserade. (blt.se)
 • Vi är Sveriges första och största träningsalternativ för barn, ungdomar och vuxna med neurologiska skador. (lernia.se)
 • När Thomas Haraldsson (C) gav sig in i landstingspolitiken för tolv år sedan var den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar som han främst ville sätta fokus på. (smp.se)
 • Thomas Haraldsson har sedan har blev politiskt aktiv i centern 2006 velat uppmärksamma den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. (smp.se)
 • Syftet med korttidshemmet är att avlösa anhöriga till barn/ungdomar och hemmaboende vuxna som tillhör LSS personkrets. (alvsbyn.se)
 • Ensamkommande barn och ungdomar=personer som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. (dalsed.se)
 • I Danderyds kommun finns ett behov av att hitta jour- och familjehem till barn och ungdomar som är i behov av att placeras utanför hemmet, både kort- och långsiktigt. (danderyd.se)
 • Från och med höstterminen 2015 får alla barn och ungdomar busskort, inte bara de som behöver det för transporter till och från skolan. (ragunda.se)
 • PMU arbetar också med att förbättra levnadsförhållandena för etniska och språkliga minoriteter, samt barn och ungdomar med speciella behov. (pmu.se)
 • Barn/ungdomar i ålder 13 år och äldre kan provtas via egentest. (umea.se)
 • Vid behov av omsorg ska du kontakta förskolechefen i ditt område senast tre veckor innan den aktuella dagen. (stromsund.se)
 • Har ditt barn speciella behov kan du kontakta rektor. (stromsund.se)
 • Anmälningsplikten innebär att personalen är skyldig att kontakta socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. (stromsund.se)
 • Om du har specifika behov som kan vara bra för oss att känna till när vi tilldelar dig din plats, ring eller kontakta vårt kontaktcenter. (norwegian.com)
 • Kontakta oss om du har speciella behov eller vill ha mer information. (nordicchoicehotels.se)
 • Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola. (gullspang.se)
 • Om ditt barn har speciella behov tex. språk eller funktionsnedsättning kontakta barnomsorgsadministratör på telefon 0502-60 62 28. (tidaholm.se)
 • Rätt kompensation i kombination med rätt kost och kosttillskott ökar barnets förutsättningar att ta till sig de kunskaper som skolan skall ge dem - utan individuellt anpassad kompensation i form av exempelvis glasögon och/eller hörapparat samt individuellt anpassad stimulering kan ej heller barn och unga med störningar inom området syn och/eller hörsel ta till sig dessa kunskaper! (neuropedagogik.se)
 • Anpassad kost och rörelse ger möjligheter till friskare barn och. (mynewsdesk.com)
 • Friskare barn och unga genom anpassad kost och rörelse är en möjlighet! (mynewsdesk.com)
 • Det är viktigt att hen får smärtlindring som är anpassad till sina speciella behov. (1177.se)
 • Träningen som baseras på konduktiv pedagogik är heltäckande och anpassad för varje individs speciella behov. (lernia.se)
 • Den är utrustad med samma kraftfulla motorer och framhjulsdrift som Permobils rullstolar för vuxna, men anpassad för barnens behov. (permobil.com)
 • Specialskolan ger döva och hörselskadade elever möjlighet till en utbildning som är anpassad till de speciella behov som följer av funktionsnedsättningen. (barnombudsmannen.se)
 • Alla barn och vuxna som tar kontakt med oss har rätt att vara anonyma, men om vi får kännedom om att ett barn far illa måste vi anmäla det till socialtjänsten eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). (barnombudsmannen.se)
 • När någon i familjen dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. (1177.se)
 • Barn ska inte behöva ta alltför mycket hänsyn till de vuxna i en sådan situation. (1177.se)
 • Precis som vuxna kan barn som har sorg reagera på många olika sätt. (1177.se)
 • Varken barn eller vuxna ska behöva skämmas för sin kropp. (mama.nu)
 • Det gäller både vuxna och barn i en familj. (mama.nu)
 • För barn gäller dock precis som för vuxna att tillskottet bör innehålla många olika vitaminer och mineraler eftersom dessa interagerar med varandra. (shopping4net.se)
 • Svenska lösningar fungerar inte på dessa vuxna barn. (dagenssamhalle.se)
 • Betänk att många har agerat som vuxna i flera år, överlevt fattigdom och misär, sett till sina småsyskon och interagerat med vuxna på mer eller mindre lika villkor - samtidigt som svenska barn knappt har kunnat breda en macka eller vågat sova över hos kompisar. (dagenssamhalle.se)
 • Det är väldigt viktigt att barnen får lära sig hur de ska agera vid en katastrof eftersom barn är mer utsatta än vuxna. (unicef.se)
 • Socialstyrelsen rapporterar om en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, i någon åldersgrupp talas om en fördubbling de senaste tio åren. (dn.se)
 • Medier rapporterar om tragiska självmord bland såväl världskända som, för dig och mig, helt okända barn och unga vuxna. (dn.se)
 • Men kan det möjligen vara så att inga miljarder i världen kommer räcka så länge som barn och unga vuxna i vårt land berövas möjligheten att få utforska de eviga frågorna: Varför finns jag? (dn.se)
 • Det kan handla om långa väntetider, dålig samverkan eller inte tillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga. (vgregion.se)
 • Hur ska skolan möta och bemöta dessa barn och de speciella insatser de behöver? (gp.se)
 • När man menar barn med behov av särskilda insatser. (hejaabbe.com)
 • Du kommer att arbeta med att utreda och planera för speciella insatser i den pedagogiska miljön för att stödja såväl enskilda barn som hela barngrupper. (arbetslivsinstitutet.se)
 • För vissa grupper av människor som har stort behov av stöd och omsorg från kommunen och de som behöver tandvård i samband med en sjukdomsbehandling gäller speciella regler. (folktandvarden.se)
 • För vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg för sina barn dessa dagar ordnar kommunen, vid behov, en öppen avdelning på lämpliga orter. (stromsund.se)
 • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. (wikipedia.org)
 • Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn med speciella behov, verksamma inom skola, specialpedagogik, v rd och omsorg. (bokus.com)
 • Pedagogisk omsorg innebär att en person som är anställd av kommunen bedriver pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i sitt eget hem. (markaryd.se)
 • Pedagogisk omsorg tar emot barn i åldern 1-13 år. (markaryd.se)
 • Pedagogisk omsorg kan ta emot barn i ålder 1-13 år. (markaryd.se)
 • Behöver du ställa ditt barn i kö till en plats i förskola eller pedagogisk omsorg? (markaryd.se)
 • Att som i Malmö utgå ifrån varje individs speciella behov är det enda rätta. (dagenssamhalle.se)
 • Nämnden ändrade formuleringarna i beslutet från att lärmiljöerna ska avvecklas till att de succesivt ska avvecklas i dialog med personal och föräldrar, samt att hänsyn ska tas till varje enskilt barns behov. (sverigesradio.se)
 • Enligt Skollagen skall skolbarnsomsorgen utgå från varje barns behov. (wikipedia.org)
 • Förskolans verksamhet ska utgå från varje barns behov. (huddinge.se)
 • I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. (autism.se)
 • Personer med speciella behov öppnar ditt hjärta och behåller inget för sig själva. (utforskasinnet.se)
 • I samråd med organisationer för personer som har speciella behov, våra hotellgäster och medarbetare har vi därför gjort en checklista med 135 punkter. (scandichotels.se)
 • Om ditt barn har speciella behov (ex språk- eller funktionsnedsättning) tar du kontakt med förskolechefen på barnets förskola. (markaryd.se)
 • Vid speciella behov av att samtala med personalen ska kontakt först ske per telefon. (umea.se)
 • Barn och unga med störningar inom området känsel har ett speciellt behov av bemötande för att få möjligheter känna att de kan och duger i skolan - sjukvården har ett ansvar här! (neuropedagogik.se)
 • Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men det finns ojämlikheter och brister. (vgregion.se)
 • Syftet är att komma fram till en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. (vgregion.se)
 • 2018 gjordes en omfattande kartläggning av gruppen barn och unga med komplexa behov (långvarig sjukdom och många vårdkontakter). (vgregion.se)
 • Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn. (karlsborg.se)
 • Att familjen har tid, ork och plats i hemmet för ytterligare en familjemedlem och sist men inte minst förståelse för hur barn och unga kan ha det i dag. (karlsborg.se)
 • Vissa barn behöver mer stöd än andra - tillfälligt eller mer varaktigt. (huddinge.se)
 • Med lagstiftningen infördes vissa lokala myndigheter, som exempelvis skulle ta reda på vilka barn som hade speciella behov i utbildningen. (wikipedia.org)
 • Orsaken var att det hade blivit populärt inom vissa ungdomsförbund att klä sina sympatisörer i speciella kläder, vilket ledde till slagsmål mellan olika politiska grupper. (so-rummet.se)
 • Precis så gäller det att tänka när det gäller våra barn också och det oavsett ålder. (mama.nu)
 • Hon har precis helt vanliga behov. (hejaabbe.com)
 • Det är ett helvete att få cancer när man står precis på tröskeln mellan barn och vuxen. (barncancerfonden.se)
 • Oliver r precis som andra barn, nyfikna, glad, talet b rjar att komma ig ng p riktigt och han pratar mycket, han har inga problem med organen, utan dom sv righeterna han har r talet, f rst vad som kan vara farligt, mycket folk och d blir han lite mer or rlig efter t. (nogg.se)
 • Kroppen - det fysiska har sina behov precis som själen - har sina behov. (dn.se)
 • Barnombudsmannen arbetar generellt för barn och ungas rättigheter i samhället. (barnombudsmannen.se)
 • Vi arbetar utifrån barnets behov i centrum, BBIC. (norsjo.se)
 • I varje grupp finns en talpedagog, som arbetar individuellt och i grupp med varje barn som är i behov av stöd. (huddinge.se)
 • Om du har ett barn som vägrar att gå till skolan är frågan vem som bär ansvaret? (gp.se)
 • Men går man med på premissen att barn har olika förutsättningar, så inser man snart att den svenska skolan - så som den är utformad i dag, skapar sämre förutsättningar för alla. (blt.se)
 • Mitt barn behöver serveras specialkost i skolan, hur gör man då? (hallsberg.se)
 • I dag riskerar föräldrar en soc-anmälan om de låter barn under tolv år vara hemma ensamma och jag vet inga lågstadiebarn som tar sig till skolan på egen hand ens om de bor nära. (dagenssamhalle.se)
 • På denna sidan har vi samlat en del information till dig som är förälder på skolan eller funderar på att välja vår skola för dina barn. (google.com)
 • Gångavstånd till skolan eller till på eller avstigningsplatsen kan därmed, för de barn som bor närmast i området, understiga ovan angivna avstånd. (ragunda.se)
 • HejJag undrar hur ni tänker med barn med speciella behov i skolan, då inriktat på barn med dyslexi. (simrishamn.se)
 • Lärare och annan skolpersonal ska uppmärksamma tecken på att en elev är i behov av extra anpassningar, identifiera elevens behov och skyndsamt börja anpassningen i olika lärmiljöer i skolan, exempelvis klassrummet. (autism.se)
 • Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att symtomfria barn och elever ska vistas i förskolan och skolan. (umea.se)
 • Eva Smeds är klasslärare för en grupp barn av vilka några behöver extra hjälp. (yle.fi)
 • Gruppstorleken i genomsnitt i Sverige 1980 var 17,8 barn per grupp och 2006 var den 31,7 barn per grupp. (wikipedia.org)
 • Varje grupp består av 15 barn där fem barn är i behov av extra stöd i sin tal- och språkutveckling. (huddinge.se)
 • Under hela 1800-talet hade industrin tagit fasta på upplysningstidens ideal att se barn som en grupp med speciella behov - som således behövde speciella varor. (tidningenkulturen.se)
 • Att normalisera funktionshindrade barn genom annonser och media, menar Jen, är viktigt både för barn som har funktionshinder men även för andra barn. (mama.nu)
 • Att förutse i detalj vad det skulle innebära för dig och din familj om ni tar emot ett barn är därför omöjligt! (karlsborg.se)
 • Jourhem är en familj som kan ta emot barn för kortare tid och också med kort framförhållning. (danderyd.se)
 • Regnbågen är en verksamhet som ska ersätta hemmet när familjen är i behov av avlastning. (alvsbyn.se)
 • handla om prova-på- verksamhet och gärna aktiviteter för föräldrar och barn tillsammans/svenskar och nyanlända invandrare tillsammans. (dalsed.se)
 • Vid samlingen i Betlehemskyrkan i Göteborg och tidigare i Immanuelskyrkan i Stockholm presenterades de akuta ekonomiska behov som hotar nuvarande verksamhet. (sandaren.se)
 • Vi ska beskriva några av situationerna som dessa familjer och barn genomgår för att hjälpa dig att utveckla en empatisk och tillräcklig attityd mot dem. (utforskasinnet.se)
 • Insamlingar för cancerdrabbade barn vars familjer söker behandlingar utomlands får stor medial uppmärksamhet. (barncancerfonden.se)
 • Familjer med speciella behov existerar i en subkultur. (mama.nu)
 • Ge information om hur man själv kan förbereda sig för katastrofer och vilka speciella behov barn med funktionsnedsättning och deras familjer har. (unicef.se)
 • Involvera dessa barn och deras familjer när de tar fram denna plan och höra vad de har för förslag och tankar. (unicef.se)
 • Projektet fokuserar i första hand på barn mellan 6 och 13 år men riktar sig egentligen till alla barn, och handlar om att barnen läser högt för en hund. (lnu.se)
 • Om man är chockad och förtvivlad och det inte finns utrymme för att ta hänsyn till barnens behov, kan det vara skrämmande för barnen. (1177.se)
 • Om det finns behov av barnomsorg utöver 15 timmar per vecka eller under loven, övergår allmän förskola i annan barnomsorgsform och debiteras enligt maxtaxa. (stromsund.se)
 • Även flytande svenska i tal/skrift ser vi som ett krav då flera av personerna har ett stort behov av stöttning i alternativ kommunikation. (lernia.se)
 • Visa sina barn nakna på nätet. (mama.nu)
 • Men många barn med lindrigare problem finns integrerade i vanliga klasser, där de har stöd av assistenter. (yle.fi)
 • Godkända barnstolar (AIC-35/09) kan placeras i det vanliga sätet, så att ditt barn kan sitta bakåtlutat när planet lyfter och landar. (norwegian.com)
 • Barn med speciella behov skulle helt enkelt inte gå i specialklasser, utan placeras ut i vanliga klasser. (blt.se)
 • Akuta ärenden som rör barn hänvisar vi i första hand till socialtjänsten i kommunen där du bor och till polisen. (barnombudsmannen.se)
 • För elev som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller om kommunen har hänvisat eleven till en skola med specialverksamhet, beviljas skolskjuts med taxi, om behovet kan styrkas i ansökan. (danderyd.se)
 • Inför expertmöten har Läkemedelsverket identifierat vetenskapliga kunskapsluckor för behandling av barn inom aktuella områden. (lakemedelsverket.se)
 • Det innebär att om vårdnadshavare till två barn vid placeringstillfället önskar placering på samma förskola ges förtur åt det barn som har syskon som redan är placerat/de vid den aktuella förskolan. (tidaholm.se)
 • Stora svenska bidragsgivare som Läkarmissionen och Världens barn har aviserat nedskärningar samtidigt som aktuella valutaförändringar ger ett underskott i budgeten för 2019. (sandaren.se)
 • Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med förskolechefen på den förskola som ditt barn går på. (huddinge.se)
 • Vi erbjuder även 10 månaders coaching med GARANTI: Du får pengarna åter om ditt barn inte blir friskare inom loppet av tio månader! (mynewsdesk.com)
 • Vi erbjuder alla barn allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. (stromsund.se)
 • Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar för att uppfylla personliga önskemål. (permobil.com)
 • Skurups kommun erbjuder samarbetssamtal till er som inför, under eller efter en separation behöver hjälp med att samtala er fram till en lösning som blir bra för ert/era barn. (skurup.se)
 • Det är inte alltid vi kan ta emot ditt barn det datum du önskat men vi erbjuder då ett datum så nära önskat placeringsdatum som möjligt. (tidaholm.se)
 • I utbildningen ingår även pedagogik och didaktik för barn med speciella behov bl.a. för barn med dyslexi och autism. (lnu.se)
 • I de inledande bestämmelserna i nya skollagen står även att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. (autism.se)
 • Om en elev har behov av särskilt stöd för att nå målen för utbildningen ska han eller hon ges sådant stöd. (autism.se)
 • Akuta komplikationer är den näst vanligaste dödsorsaken bland cancerdrabbade barn. (barncancerfonden.se)
 • Och med covid-19-pandemin är alternativen för kvinnor med komplikationer eller speciella behov ännu färre, och längre bort än tidigare. (lakareutangranser.se)
 • Som troende klappar hjärtat lite extra för barn- och ungdomsverksamheten inom kyrkan, och det är här hon möter ledare vid sina föreläsningstillfällen. (alliansmissionen.se)
 • Så länge det inte rör sig om ett barn med speciella behov eller handikapp. (mama.nu)
 • Hon är mor till hans enda barn, filmproducenten Jon Mankell (född 1980). (wikipedia.org)
 • I dag går sammanlagt 135 elever på skolorna som är de enda skolorna på Västbanken med inriktning på barn med speciella behov. (sandaren.se)
 • Anknytningsteorin ger förståelse för små barns signaler och behov, så att vi kan respektera dessa och organisera en förskoleverksamhet som passar de små barnens grundläggande behov av trygghet och nära relationer, vilket ger dem förutsättningar för lek och lärande. (spsm.se)
 • barnsjukhus har personalen goda kunskaper om barns utveckling och deras behov. (1177.se)
 • Vid behov struktureras vistelsen med hjälp av Teacch-pedagogiken och personalen har också kunskaper i olika kommunikationsmodeller som Pecs (bildspråk) och teckenspråk samt utbildning i att hantera exempelvis olika tekniska hjälpmedel. (alvsbyn.se)
 • Ungefär 2 av 100 000 barn föds med Alagilles syndrom, vilket innebär 2 - 3 barn per år i Sverige. (socialstyrelsen.se)
 • Praktisk och teoretisk kunskap, ger dig verktyg till förändrat positivt beteende, friskhet, välmående, hälsa och glädje för ditt barn eller dina brukare. (mynewsdesk.com)
 • Alla glasögon som lämnar Rodenstocks fabrik är unika.Erfarna specialister använder specialutvecklade maskiner för att uppfylla kundernas mest individuella behov - om och om igen.Om tekniken inte kan leverera den precision som krävs kan våra anställda på fabriken med all sin erfarenhet och kunskap till och med tillverka glasögonen för hand. (rodenstock.com)
 • Läkemedelsverket samlar kunskap och identifierar kunskapsluckor om barn och läkemedel i nära samverkan med hälso- och sjukvården. (lakemedelsverket.se)
 • Läkemedelsverket anordnar möten med representanter för barnsjukvården för att identifiera kunskapsluckor och föreslå speciella läkemedelsområden där det finns särskilt behov av kunskap. (lakemedelsverket.se)
 • Men många barn, främst de med funktionsnedsättning, har inte kunskap om hur de kan förbereda sig eller vad de ska göra om det sker en katastrof. (unicef.se)
 • Godkänt lämplighetstest via Bokhunden, för att säkra att hunden är lämplig att arbeta i verksamheter med barn. (lnu.se)
 • Att arbeta med förskolans uppdrag med fokus på alla barn handlar om att skapa goda inlärningsmiljöer och ett utvecklingsstödjande klimat och motverka att svårigheter uppstår. (spsm.se)
 • Maten lagas på stället och anpassas efter individens speciella behov. (alvsbyn.se)
 • Det är den mall man utgår ifrån, men sedan anpassas den alltid efter det individuella barnets speciella egenskaper för att uppnå bästa resultat. (barncancerfonden.se)
 • Därför är det så viktigt att tänka till runt nakenhet och ge barn ordentliga gränser för vad som är okej och inte, säger psykolog och psykoterapeut Åsa Landborg på Rädda Barnen. (mama.nu)
 • Min erfarenhet vad jag ser med två barn med speciella behov är att det inte finns några resurser alls att möta de barnen. (skillingaryd.nu)
 • Barnen i det stora folklagret fick framförallt sin förkovran i form av folksagor - sagor som kritikerna menade var rent av degraderande och farliga för små barn. (tidningenkulturen.se)
 • Barn- och utbildningsnämnden ger skolchefen Sture Bryggman i uppdrag att ta fram en handlingsplan till i slutet av november. (sverigesradio.se)
 • Barn kan behöva särskilt stöd av fysiska, psykiska eller andra skäl och ska få det stöd som deras speciella behov kräver. (huddinge.se)
 • Du som har ett barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling och själv är föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven, kan ansöka om utökad tid på förskolan. (huddinge.se)
 • Det finns också många barn som har svårigheter med att strukturera vardagen och då blir den knepig. (yle.fi)
 • Det är viktigt att ta hänsyn till allmäntillståndet så att ditt barn orkar med vardagen. (stromsund.se)
 • Vår erfarenhet är att det måste finnas utrymme i vardagen för barnets speciella behov om det ska gå bra. (danderyd.se)
 • Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. (autism.se)
 • Barnläkare, geriatriker eller reumatolog är exempel på specialister som kan komma till vårdcentralen och möta de med speciella behov. (smp.se)
 • Sländan är en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar, som till exempel nedsatt rörelseförmåga, utvecklingsstörning, epilepsi och hörsel-/synnedsättning. (huddinge.se)
 • Det finns redan sådana planer, men dessa är inte anpassade till barn som till exempel är blinda och döva. (unicef.se)
 • För elever som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning. (danderyd.se)
 • Barn kan känna ängslan för olika saker i olika åldrar. (1177.se)
 • Att det är svårare för små barn att lära sig nya saker om informationen presenteras två-dimensionellt (från en skärm eller en bok), det vet vi från tidigare forskning. (liu.se)
 • Därför har Västra Götalandsregionen startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. (vgregion.se)
 • Du behöver inte vara någon slags expert, men det är bra om du har erfarenhet av barn och barns utveckling - av egna barn eller genom arbete med barn. (karlsborg.se)
 • Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att effektivisera insamlingen av pengar till vårt arbete för alla barn och ge dig den bästa möjliga upplevelsen. (unicef.se)
 • Från början engagerade sig stiftelsen i barnhemsverksamhet i de palestinska områdena, men sedan 1990-talet är det skolverksamheten för barn med inlärningsproblem som är fokus för stiftelsens arbete. (sandaren.se)
 • I linje med KaVo fokus på ergonomi har den nya KaVo PHYSIO™ Evo utformats utefter behov och arbetsflöden runt tandläkare och tandsköterskor. (kavo.com)
 • BIFF (barn i Föräldrars Fokus) vad är det för någonting? (skurup.se)
 • Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år. (markaryd.se)
 • Pedagogisk information riskerar att gå förlorad för barn och elever i behov av särskilt stöd, vid övergångar inom och mellan olika skolformer. (pearltrees.com)
 • Kan jag göra en anmälan till er om ett barn far illa? (barnombudsmannen.se)
 • Det innebär att vi enligt lag har en skyldighet att anmäla om vi får kännedom om att ett barn far illa. (barnombudsmannen.se)
 • De rätta glasögonen för dina mycket individuella behov. (rodenstock.com)
 • Det finns alltid behov av att göra små justeringar som är baserade på det individuella barnets speciella egenskaper. (barncancerfonden.se)
 • Han syftade på människans speciella behov av social kommunikation och att dela med sig av tankar och upplevelser - och på sin egen roll i livet. (wikipedia.org)
 • Detta ger goda möjligheter att anpassa aktiviteter utifrån individens behov och utvecklingsnivå. (alvsbyn.se)