• Detta läkemedel användes vid olika typer av infektioner som bakterier orsakar. (wikipedia.org)
 • Kloramfenikol verkar bakteristatiskt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, såväl aeroba som anaeroba. (wikipedia.org)
 • Penicillin V har effekt huvudsakligen mot grampositiva bakterier och används mot olika luftvägsinfektioner som öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation vilka oftast orsakas av Streptococcus pneumoniae. (wikipedia.org)
 • Pivmecillinam används för behandling av urinvägsinfektioner orsakade av gramnegativa bakterier och den grampositiva bakterien Staphylococcus saprophyticus, men saknar för övrigt effekt mot de flesta grampositiva bakterier. (wikipedia.org)
 • Kinoloner och fluorokinoloner utgör en antibiotikaklass med så kallat brett antibakteriellt spektrum och är verksamma mot gramnegativa och grampositiva bakterier. (mynewsdesk.com)
 • Mikrobiologisk aktivitet (avser vildtypsbakterier d v s bakterier utan förvärvade resistensmekanismer): streptokocker (inklusive pneumokocker), meningokocker, Treponema pallidum , Borrelia, grampositiva anaeroba bakterier. (internetmedicin.se)
 • Till hjälp vid val av antibiotikum för behandling av bakteriella infektioner kan man på laboratoriet resistensbestämma de bakterier man odlar fram ur patientproverna. (sahlgrenska.se)
 • Vankomycin är å andra sidan, med ytterligt få undantag, endast verksamt mot grampositiva bakterier såsom stafylokocker, streptokocker och enterokocker. (sahlgrenska.se)
 • Som regel ger bristande humoral immunitet upphov till ökad incidens och svårighetsgrad av infektioner med kapslade bakterier, medan intracellulära organismer (virus, parasiter, vissa bakterier och svampar) ger svåra och atypiska symtom vid defekt T-cellsfunktion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bortsett från de svårigheter provtagningen kan erbjuda vid keratiter och endoftalmiter är den mikrobiologiska diagnostiken inte annorlunda än när dessa bakterier uppträder i infektioner utanför ögat. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Att behandla infektionssjukdomar orsakade av gram-positiva och gramnegativa bakterier känsliga för oxytetracyklin vid respiratoriska, tarm-, dermatologiska genitourinära och septikemiska infektioner hos hästar, nötkreatur, får, getter och hund. (kexingpharma.com)
 • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer. (lookformedical.com)
 • Bakteriella infektioner 1 fråga Infektioner orsakade av olika bakterier. (lookformedical.com)
 • Fourniers gangrän 0 frågor Akut, infektiös gangrän (kallbrand) som drabbar pungen, penis och bäckenbotten, och som orsakas av grampositiva bakterier, enterobaciller och anaeroba bakterier, oftast till följd av skada, operationsingrepp eller urinvägsinfektion. (lookformedical.com)
 • Bakteriella infektioner, gramnegativa 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. (lookformedical.com)
 • Anaplasmaceaeinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Anaplasmata ceae. (lookformedical.com)
 • Bacteroidaceaeinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Bacteroidaceae. (lookformedical.com)
 • Bordetellainfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Bordetella. (lookformedical.com)
 • Fusobacteriaceaeinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Fusobacteriaceae, ordningen Fusobacterales och fylet Fusobacteria. (lookformedical.com)
 • Helicobacterinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Helicobacter, hos människor särskilt Helicobacter pyloris. (lookformedical.com)
 • Individuella doser får inte överskrida 8 g. (a) Högdosregimen i 3 delade doser ska användas vid svåra infektioner som förväntas vara eller är kända för att orsakas av mindre känsliga bakterier. (lakemedelsverket.se)
 • Fosfomycin hämmar det första steget av den bakteriella cellväggssyntesen och har en baktericid effekt på prolifererande bakterier. (lakemedelsverket.se)
 • Jag kommer från Indien, och i tidningarna där står det varje dag om nya utbrott av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier- Jag har släktingar som fått hudinfektioner, de har jobbat ute på fälten och fått ett sår på foten eller handen av en sten eller en spik, och blivit sängliggande under en lång tid. (chalmersventures.com)
 • vi har testat såväl gramnegativa som grampositiva bakterier och de allra farligaste bakterierna, alla med överraskande goda resultat. (chalmersventures.com)
 • Betalaktamantibiotika används främst för att behandla ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier, cafetrate ergotamine caffeine. (apotekvarerpanettet.life)
 • För att välja antibiotika empiriskt krävs kunskap om infektionstyp, om vanliga bakterier vid olika infektioner och om vilka antibiotika, som bakterier vid den aktuella institutionen (kliniken och eventuellt sjukhuset eller den geografiska regionen) oftast är känsliga för. (janusinfo.se)
 • 4.2 Indikationer, specificera djurslag Infektioner orsakade av klindamycinkänsliga bakterier som: Katt: För behandling av infekterade sår och abscesser, orsakade av klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp och Streptococcus spp. (studylibsv.com)
 • Behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier (exempelvis Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter eller Staphylococci) kan kräva högre ciprofloxacindoser och samtidigt administering med andra lämpliga antibakteriella medel. (lakemedelsboken.se)
 • I höga doser kan det ha baktericid effekt mot pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae, som samtliga orsakar mycket allvarliga infektioner. (wikipedia.org)
 • En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner. (mynewsdesk.com)
 • b) Högdosregimen kan övervägas vid svåra infektioner och/eller allvarliga infektioner (till exempel meningit), särskilt om de förväntas vara eller är kända för att orsakas av organismer med måttlig känslighet. (lakemedelsverket.se)
 • Ciprofloxacin kan även användas för att behandla allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när detta anses nödvändigt. (lakemedelsboken.se)
 • Både gramnegativa och grampositiva agens. (umbraco.io)
 • De flesta ögoninfektioner orsakas primärt av vanliga luftvägsvirus, varefter superinfektion med bakteriella patogener såsom grampositiva kocker och gramnegativa tarmbakterier kan ske. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det kan därför användas som alternativ vid svåra infektioner hos exempelvis penicillinallergiska patienter. (wikipedia.org)
 • Exempelvis kan virusinfektioner som mässling och influensa följas av bakteriella komplikationer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Behandling av vissa infektioner (exempelvis inflammation i bäckenet, intraabdominella infektioner, infektioner hos patienter med neutropeni och infektioner i skelett och leder) kan kräva tillägg av andra antibakteriella medel beroende på vilka patogener som är involverade. (lakemedelsboken.se)
 • Alla penicilliner är beta-laktamantibiotika och används vid behandling av bakteriella infektioner orsakade av känsliga, vanligtvis Grampositiva, organismer. (wikipedia.org)
 • Antibakteriellt spektrum är ungefär som för penicillin V, även om bakterierna många gånger är betydligt känsligare för penicillin G. En annan penicillintyp avsedd för intravenös behandling på sjukhus är piperacillin, som är nära besläktad med penicillin G, men som i kombination med betalaktamashämmaren tazobaktam har ett mycket brett antibakteriellt spektrum som omfattar flera typer av såväl aeroba som anaeroba grampositiva och gramnegativa organismer, inklusive flera stammar av Pseudomonas aeruginosa. (wikipedia.org)
 • Terramycin Pulver är indicerat för förebyggande och behandling av infektioner orsakade av bakteriella och Mycoplasma organismer hos fjäderfä, dvs CRD, bihåleinflammation, infektiös coryza, lunginflammation Blue comb och synovit. (kexingpharma.com)
 • Vid godkännandet har hänsyn tagits till den långvariga erfarenheten av fosfomycin från flera länder samt det faktum att fosfomycin har kommit att betraktas som ett antibakteriellt läkemedel med särskilt värde vid svårbehandlade infektioner orsakade av multiresistenta patogener. (lakemedelsverket.se)
 • Dessutom används läkemedlet i infektiösa patologier av bindemedel, såväl som benvävnad, dontogena infektioner (komplikationer av sjukdomar i munhålan) och infektioner från djurbytar behandlas. (affordmedicaltechnologies.com)
 • Fosfomycin ska bara användas om det anses olämpligt att använda antibakteriella medel som vanligtvis rekommenderas för initial behandling av de infektioner som anges ovan, eller när dessa alternativa antibakteriella läkemedel inte har påvisat effekt. (lakemedelsverket.se)
 • Drogen har en unik komposition, den är effektiv för komplicerade infektioner, så det rekommenderas inte att använda det för behandling av alla typer av hudsjukdomar. (primarycarewestfield.com)
 • Tilldela för att eliminera infektioner i blåsan, matsmältningskanalen, njurarna och huden (med undantag för allergiska manifestationer). (affordmedicaltechnologies.com)
 • Det förekommer även i vissa länder som krämer mot infektioner i hud och ögon. (wikipedia.org)
 • Opportunistiska infektioner, dvs infektioner som ger symtom pga nedsatt immunförsvar, har blivit allt vanligare som följd av det ökande antalet immundefekta patienter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Liksom hos immunkompetenta är hjärnan priviligierad ur infektionssynpunkt hos patienter med T-cellsdefekter, och signifikant ökning av CNS-infektioner ses först efter långvarig och omfattande immunbrist. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kinoloner och fluorokinoloner är vanligt förekommande antibiotika i svensk sjukvård och är viktiga behandlingsalternativ för behandling av allvarliga bakteriella infektioner. (mynewsdesk.com)
 • Anand har fokuserat på bio-material och Saba har fokuserat på hur vi kan förhindra infektioner, till exempel på implantat. (chalmersventures.com)
 • Hund:  För behandling av infekterade sår, abscesser, infektioner i munhåla, och tandinfektioner orsakade av eller associerade med klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp, Fusobacterium necrophorum, Clostridium perfringens. (studylibsv.com)
 • I synnerhet används den vid behandling av infektioner i andningssystemet, såsom bronkit, smittsamma ont i halsen etc. (affordmedicaltechnologies.com)
 • Fotkomplikationer vid diabetes, den s k "diabetesfoten", inkluderar sår, infektioner och destruktioner av djupare vävnadsslag associerade med neuropati och/eller perifer kärlsjukdom i nedre extremiteterna. (internetmedicin.se)
 • Ciprofloxacin filmdragerade tabletter är indicerade för behandling av följande infektioner (se avsnitt Varningar ock försiktighet och Farmakodynamik). (lakemedelsboken.se)
 • Behandlingen bör endast insättas av läkare med erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). (lakemedelsboken.se)