• Detta läkemedel användes vid olika typer av infektioner som bakterier orsakar. (wikipedia.org)
 • Kloramfenikol verkar bakteristatiskt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, såväl aeroba som anaeroba. (wikipedia.org)
 • Det tas via munnen och är aktivt mot grampositiva bakterier och vissa gramnegativa. (wikipedia.org)
 • Kinoloner och fluorokinoloner utgör en antibiotikaklass med så kallat brett antibakteriellt spektrum och är verksamma mot gramnegativa och grampositiva bakterier. (mynewsdesk.com)
 • Hur kan vi behandla infektioner med MDR gramnegativa bakterier? (docplayer.se)
 • 9 Framtiden I ökande utsträckning MDR gramnegativa bakterier Ökande behov av kombinationsbehandling som empirisk och definitiv behandling Gamla, nya och ineffektiva preparat Valet av kombinationer baseras på in vitro data eftersom kliniska studier saknas In vitro studier måste designas för att kunna ge klinisk vägledning Realtidstestning för kombinationer? (docplayer.se)
 • Pc-V är betalaktamaskänsliga, vilket gör att framförallt gramnegativa bakterier och Staphylococcus aureus ofta är okänsliga för detta antibiotikum genom att betalaktamas bryter ner Pc-V innan de kan binda till PBP och ha sin verkan. (wikipedia.org)
 • Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och svamporganismer. (lookformedical.com)
 • Bakteriella infektioner 1 fråga Infektioner orsakade av olika bakterier. (lookformedical.com)
 • Bakteriella infektioner, gramnegativa 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. (lookformedical.com)
 • Anaplasmaceaeinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Anaplasmata ceae. (lookformedical.com)
 • Bacteroidaceaeinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Bacteroidaceae. (lookformedical.com)
 • Bordetellainfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Bordetella. (lookformedical.com)
 • Fusobacteriaceaeinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Fusobacteriaceae, ordningen Fusobacterales och fylet Fusobacteria. (lookformedical.com)
 • Helicobacterinfektioner 0 frågor Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Helicobacter, hos människor särskilt Helicobacter pyloris. (lookformedical.com)
 • Profylax mot infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier hos immunosupprimerade patienter med svår neutropeni. (antibiotikasverige.com)
 • Som regel ger bristande humoral immunitet upphov till ökad incidens och svårighetsgrad av infektioner med kapslade bakterier, medan intracellulära organismer (virus, parasiter, vissa bakterier och svampar) ger svåra och atypiska symtom vid defekt T-cellsfunktion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bortsett från de svårigheter provtagningen kan erbjuda vid keratiter och endoftalmiter är den mikrobiologiska diagnostiken inte annorlunda än när dessa bakterier uppträder i infektioner utanför ögat. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Att behandla infektionssjukdomar orsakade av gram-positiva och gramnegativa bakterier känsliga för oxytetracyklin vid respiratoriska, tarm-, dermatologiska genitourinära och septikemiska infektioner hos hästar, nötkreatur, får, getter och hund. (kexingpharma.com)
 • Individuella doser får inte överskrida 8 g. (a) Högdosregimen i 3 delade doser ska användas vid svåra infektioner som förväntas vara eller är kända för att orsakas av mindre känsliga bakterier. (lakemedelsverket.se)
 • Fosfomycin hämmar det första steget av den bakteriella cellväggssyntesen och har en baktericid effekt på prolifererande bakterier. (lakemedelsverket.se)
 • För att välja antibiotika empiriskt krävs kunskap om infektionstyp, om vanliga bakterier vid olika infektioner och om vilka antibiotika, som bakterier vid den aktuella institutionen (kliniken och eventuellt sjukhuset eller den geografiska regionen) oftast är känsliga för. (janusinfo.se)
 • Jag kommer från Indien, och i tidningarna där står det varje dag om nya utbrott av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier- Jag har släktingar som fått hudinfektioner, de har jobbat ute på fälten och fått ett sår på foten eller handen av en sten eller en spik, och blivit sängliggande under en lång tid. (chalmersventures.com)
 • vi har testat såväl gramnegativa som grampositiva bakterier och de allra farligaste bakterierna, alla med överraskande goda resultat. (chalmersventures.com)
 • Betalaktamantibiotika används främst för att behandla ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier, cafetrate ergotamine caffeine. (apotekvarerpanettet.life)
 • Behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier (exempelvis Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter eller Staphylococci) kan kräva högre ciprofloxacindoser och samtidigt administering med andra lämpliga antibakteriella medel. (lakemedelsboken.se)
 • Dessa är gramnegativa bakterier som är rörliga tack vare sina flageller. (stegforhalsa.se)
 • 4.2 Indikationer, specificera djurslag Infektioner orsakade av klindamycinkänsliga bakterier som: Katt: För behandling av infekterade sår och abscesser, orsakade av klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp och Streptococcus spp. (studylibsv.com)
 • Enterobacteriaceae är en stor familj av gramnegativa bakterier. (sva.se)
 • Enterobacteriaceae är en stor familj fakultativt anaeroba, gramnegativa bakterier, där många av dem lever i mag-tarmkanalen på djur. (umbraco.io)
 • I höga doser kan det ha baktericid effekt mot pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae, som samtliga orsakar mycket allvarliga infektioner. (wikipedia.org)
 • En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner. (mynewsdesk.com)
 • b) Högdosregimen kan övervägas vid svåra infektioner och/eller allvarliga infektioner (till exempel meningit), särskilt om de förväntas vara eller är kända för att orsakas av organismer med måttlig känslighet. (lakemedelsverket.se)
 • Ciprofloxacin kan även användas för att behandla allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när detta anses nödvändigt. (lakemedelsboken.se)
 • Cefalexin används för att behandla ett antal bakteriella infektioner inklusive: mediaotit (en form av öroninflammation), halsfluss (som orsakats av streptokocker), infektioner i ben och leder, pneumoni, cellulit (infektion i huden), och urinvägsinfektion. (wikipedia.org)
 • Läkemedelsalbuminet i form av droppar har en god effekt på gram-positiva och gramnegativa mikroorganismer, vilka innefattar klamydia, streptokocker, stafylokocker, E. coli, gonokocker och många andra. (primaryicare.com)
 • 2. Patienter med nedsatt immunförsvar (tex cancer och HIV) är helt beroende av antibiotika för att motverka och behandla infektioner. (docplayer.se)
 • Erytromycin salva används för att behandla infektioner i ögon, hud och slemhinnor, inklusive undernäring i vävnad. (clinica-casafranca.com)
 • Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ. (pfizerpro.se)
 • Behandling av vuxna med komplicerade intraabdominella infektioner(cIAI), komplicerade urinvägsinfektioner (cUTI) inklusive pyelonefrit, sjukhusförvärvad pneumoni (HAP) inklusive ventilatorassocierad pneumoni (VAP) samt patienter med bakteriemi som uppstår i samband med, eller som misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna som anges ovan. (pfizerpro.se)
 • Drogen har en unik komposition, den är effektiv för komplicerade infektioner, så det rekommenderas inte att använda det för behandling av alla typer av hudsjukdomar. (primarycarewestfield.com)
 • med infektioner i synorganen, inklusive komplicerade fall efter operationer. (clinica-casafranca.com)
 • Infektioner som orsakar prostatit kan vara olika patogener, akuta eller kroniska sjukdomar, överförs "på benen" eller inte behandlas. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Dessutom används läkemedlet i infektiösa patologier av bindemedel, såväl som benvävnad, dontogena infektioner (komplikationer av sjukdomar i munhålan) och infektioner från djurbytar behandlas. (affordmedicaltechnologies.com)
 • De flesta ögoninfektioner orsakas primärt av vanliga luftvägsvirus, varefter superinfektion med bakteriella patogener såsom grampositiva kocker och gramnegativa tarmbakterier kan ske. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vid godkännandet har hänsyn tagits till den långvariga erfarenheten av fosfomycin från flera länder samt det faktum att fosfomycin har kommit att betraktas som ett antibakteriellt läkemedel med särskilt värde vid svårbehandlade infektioner orsakade av multiresistenta patogener. (lakemedelsverket.se)
 • de patogener som orsakar dem, vare sig de är virala eller bakteriella, lever i vatten och trivs i varma temperaturer. (stegforhalsa.se)
 • Vid gammaglobulinbrist dominerar infektioner med kapslade Haemophilus influenzae och pneumokocker . (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det kan därför användas som alternativ vid svåra infektioner hos exempelvis penicillinallergiska patienter. (wikipedia.org)
 • Opportunistiska infektioner, dvs infektioner som ger symtom pga nedsatt immunförsvar, har blivit allt vanligare som följd av det ökande antalet immundefekta patienter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Liksom hos immunkompetenta är hjärnan priviligierad ur infektionssynpunkt hos patienter med T-cellsdefekter, och signifikant ökning av CNS-infektioner ses först efter långvarig och omfattande immunbrist. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Terramycin Pulver är indicerat för förebyggande och behandling av infektioner orsakade av bakteriella och Mycoplasma organismer hos fjäderfä, dvs CRD, bihåleinflammation, infektiös coryza, lunginflammation Blue comb och synovit. (kexingpharma.com)
 • Exempelvis kan virusinfektioner som mässling och influensa följas av bakteriella komplikationer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bristande granulocytfunktion resulterar i bakteriella infektioner och svampinfektioner. (folkhalsomyndigheten.se)
 • bakteriella infektioner och svampinfektioner kan också spridas till närliggande platser lokalt, som ett resultat av trauma i benen i skalle och membran, samt en komplikation av kronisk otitis media. (sverigemed.com)
 • Fenoximetylpenicillin (vanliga alternativa beteckningar är penicillin-V eller pc-V) är ett betalaktamantibiotikum av penicillin-typ avsett för per oral (via munnen) behandling av olika bakteriella infektioner. (wikipedia.org)
 • 5 Problemet En ökande frekvens av bakteriell resistens mot antibiotika har blivit ett allvarligt problem för medicinsk behandling av infektioner världen över. (docplayer.se)
 • Hund:  För behandling av infekterade sår, abscesser, infektioner i munhåla, och tandinfektioner orsakade av eller associerade med klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp, Fusobacterium necrophorum, Clostridium perfringens. (studylibsv.com)
 • Är vi istället infekterade med extracellulära infektioner såsom parasiter ökar T H2 för att möta hotet. (brainscape.com)
 • Till personer med grundsjukdomar som kan förvärras av gastrointestinala infektioner kan norfloxacin ges som profylax vid resa till länder med hög risk för bakteriella enteriter. (antibiotikasverige.com)
 • 3. Avancerade kirurgiska ingrepp som organtransplantation och proteskirurgi kräver antibiotika för att förebygga och behandla komplicerande infektioner. (docplayer.se)
 • Kinoloner och fluorokinoloner är vanligt förekommande antibiotika i svensk sjukvård och är viktiga behandlingsalternativ för behandling av allvarliga bakteriella infektioner. (mynewsdesk.com)
 • Fosfomycin ska bara användas om det anses olämpligt att använda antibakteriella medel som vanligtvis rekommenderas för initial behandling av de infektioner som anges ovan, eller när dessa alternativa antibakteriella läkemedel inte har påvisat effekt. (lakemedelsverket.se)
 • Blod-hjärnbarriären passeras och antibiotikat används därför vid behandling av bakteriella infektioner som hjärnhinneinflammation, hjärnabscess och ögoninflammation. (wikipedia.org)
 • Behandling av infektioner inom primärvården samt av sjukhusrelaterade infektioner. (docplayer.se)
 • Ciprofloxacin filmdragerade tabletter är indicerade för behandling av följande infektioner (se avsnitt Varningar ock försiktighet och Farmakodynamik). (lakemedelsboken.se)
 • Behandlingen bör endast insättas av läkare med erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). (lakemedelsboken.se)
 • I synnerhet används den vid behandling av infektioner i andningssystemet, såsom bronkit, smittsamma ont i halsen etc. (affordmedicaltechnologies.com)
 • Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. (medicinskapm.se)
 • Tilläggsbehandling av kirurgisk eller mekanisk periodontal terapi vid behandling av infektioner i gingival och periodontal vävnad. (studylibsv.com)
 • Orsaken till sjukdomen kan vara mekanisk skada, allergier eller infektioner. (healthitkenya.com)
 • Som ett resultat ökar också riskerna för att utveckla vissa infektioner eftersom vissa mikroorganismer kan sprida sig lättare under dessa förhållanden. (stegforhalsa.se)
 • Bakteriella konjunktiviter behandlas t ex nästan uteslutande i primärvården inom den svenska sjukvården. (sbu.se)
 • Handlingsplanen är avgränsad till de nationella myndigheternas arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner och innefattar mål och angelägna åtgärder. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tilldela för att eliminera infektioner i blåsan, matsmältningskanalen, njurarna och huden (med undantag för allergiska manifestationer). (affordmedicaltechnologies.com)
 • Bakteriella ledinflammationer är vanligast hos små barn och äldre. (doktorn.com)