• Azitromycin är ett antibiotikum som används mot vissa typer av infektioner som orsakas av bakterier. (wikipedia.org)
 • Azitromycin 3 Dag Dos Pack används för att behandla många olika typer av infektioner orsakade av bakterier, såsom luftvägsinfektioner, hudinfektioner, öroninfektioner, och sexuellt överförbara sjukdomar. (medikament.se)
 • Nelfinavir (används vid behandling av HIV-infektioner): samtidig användning kan öka biverkningarna av azitromycin. (apoteket.se)
 • Med mera tillgänglig diagnostik har alltfler Mycoplasma genitalium-infektioner upptäckts, vilket bidragit till ökad förskrivning av azitromycin. (lakartidningen.se)
 • En viktig upplysning är att behandling med 1 g azitromycin peroralt i engångsdos ska undvikas på grund av resistensproblematik, säger docent Peter Lidbrink, överläkare på Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge som varit med och tagit fram behandlingsrekommendationen om sexuellt överförbara bakteriella infektioner. (janusinfo.se)
 • Azitromycin används för behandling av vissa infektioner orsakade av bakterier som är känsliga för läkemedlet, t.ex. (imeds.se)
 • Azitromycin används ofta för att bota eller förhindra [en form av lunginfektion som också drabbar människor med humant immunbristvirus (HIV)] Mycobacterium avium complex (MAC) -spridad infektion. (eugenmed.eu)
 • Ibland används Azitromycin också för att behandla H. Infektion av legionärer (typen av lunginfektion). (rxmediciner.com)
 • Speciellt populär på grund av användarvänligheten är azitromycin - det är nog att ta det en gång om dagen. (health-ranch.com)
 • Azithromycin fungerar genom att den aktiva substansen azitromycin hindrar bakterien från producera mer protein, vilket är en förutsättning för att bakterierna ska kunna sprida sig. (euroclinix.net)
 • En vanlig sort av makrolid som ibland rekommenderas för behandling av twar är Azithromycin (ibland Azitromycin). (twar.se)
 • Azitromycin tillhör en grupp läkemedel som kallas makrolidantibiotika. (imeds.se)
 • Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft gulsot eller leverproblem som orsakas av att ta Azitromycin 3 Dag Dos Pack. (medikament.se)
 • Azitromycin har visat sig vara den mest effektiva behandlingsmetoden för denna könssjukdom då det räcker med en enda dos för att behandla mycoplasma genitalium. (healthexpress.eu)
 • Trots omfattande sökning fann jag inget alternativt användningsområde för azitromycin som kunde påverkat förskrivningen. (lakartidningen.se)
 • År 1986 ingick Pliva och Pfizer ett licensavtal som gav Pfizer ensamrätt till att sälja azitromycin i Västeuropa och USA. (wikipedia.org)
 • Det är inte känt om azitromycin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. (medikament.se)
 • Ring din läkare omedelbart om ett barn tar Azitromycin 3 Dag Dos Pack blir irriterad eller kräks medan man äter eller ammande. (medikament.se)
 • Azitromycin ges som ett piller, en långverkande suspension, en suspension (vätska) och en munsuspension (vätska). (rxmediciner.com)
 • Biverkningar kan uppstå med azitromycin. (eugenmed.eu)
 • Cisaprid (mot magbesvär), terfenadin (används vid behandling av hösnuva): samtidig användning med azitromycin kan orsaka hjärtstörning. (apoteket.se)