• Ibland märks tvångshandlingarna tydligt för omgivningen som ett avvikande och tvångsmässigt beteende. (apoteksgruppen.se)
 • Avvikande beteende eller avvikelse är i ett sociologiskt sammanhang handlingar och beteenden som bryter mot sociala normer, inklusive formellt antagna regler såsom lagar (till exempel kriminalitet) och informella sådana såsom seder och bruk. (wikipedia.org)
 • De avvikande beteenden som undersöks innefattar partnervåld och missbruk. (ki.se)
 • Anpassad kost och rörelse har dokumenterat god effekt på avvikande beteenden. (mynewsdesk.com)
 • En heldagsutbildning som ger frontpersonal verktygen att identifiera hot och avvikande beteenden samt hur man bör agera. (sensec.se)
 • klotter, skräp på gatan, slitna byggnader, vandalism, och öppet missbruk samt även socialt engagemang och grad av förtroende och tillit mellan grannar) påverkar trygghet, hälsa och avvikande beteende. (ki.se)
 • Vid 5 månaders ålder studerades spontanbeteende samt amfetamininducerat beteende. (lu.se)
 • Det är framför allt inom två områden som funktionsnedsättningen innebär svårigheter: social interaktion samt föreställningsförmågan, som påverkar beteende, fantasi och intressen. (autism.se)
 • De är slappa i muskulaturen men får senare en förhöjd muskelspänning, avvikande och ofrivilliga rörelser samt ledbesvär. (socialstyrelsen.se)
 • Det behandlar också hundens ursprung och utveckling, hundars beteende och biologi, raser och rasegenskaper samt avel och uppfödning. (skolverket.se)
 • I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör översiktligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende. (skolverket.se)
 • Avgöra vårdnivå och huruvida behandling är indicerad vid avvikande beteende, depression samt välja farmakologisk och/eller psykologisk behandling. (ki.se)
 • Vid alla tecken på avvikande beteende hos bockar och bockkillingar ska urinvägskonkrement misstänkas. (sva.se)
 • I Fords prisbelönta Driver Alert-system används avancerad kamerateknik och sensorer för att upptäcka och analysera förarens beteende och larma vid tecken på trötthet. (mynewsdesk.com)
 • Ett antisocialt beteende som sträcker sig över en längre tid kan vara ett tecken på en antisocial personlighetsstörning (ASPS) eller bland minderåriga uppförandestörning . (wikipedia.org)
 • Svårigheter med socialt samspel omfattar hela spektrat från kanske ingen förmåga alls till kontakt (som vid svår klassisk autism) till en klart avvikande kontakt, för åldern icke adekvat (som vid mer högfungerande autism). (doktorn.com)
 • Barn med Asperger Syndrom har för det mesta ett beteende som är socialt och känslomässigt opassande. (mimersbrunn.se)
 • Gränsen mellan vad som är ett betydande avvikande beteende eller socialt accepterat är inte beständig. (wikipedia.org)
 • Barn med intellektuell funktionsnedsättning som vuxit upp på institution kan ibland ha problem som liknar dem hos barn med autism när det gäller socialt samspel, språk och beteende. (habilitering.nu)
 • Mitt råd till allmänheten är att vara uppmärksam på människor med avvikande beteende, ta er från platsen larma därefter polisen, säger Ingemar Byström, mångårig krisinstruktör i Civilförsvarsförbundet och konvojledare i Bosnien för Räddningsverkets räkning under krigsåren 1992 och 1993. (civil.se)
 • När polisen gör ett tillslag måste de ha en skälig misstanke om brott, medan det för tullen räcker med ett avvikande beteende. (sydsvenskan.se)
 • [ 1 ] Svagheten med psykiatriska diagnoser är att de beskriver individens beteende, men inte de sociala omständigheterna kring problembeteendet. (wikipedia.org)
 • Men oavsett vilken politisk läggning vi har bör väl alla kunna instämma i Sariaslans slutsats: Att mer adekvat forskning är nödvändig kring vilka sociala faktorer som kan leda till antisocialt beteende och psykiska sjukdomar, så att samhället riktar insatserna rätt, i stället för dagens miljardslöseri på verkningslösa åtgärder och projekt. (fokus.se)
 • Dessutom intygar häktespersonal att han har ett väldigt avvikande beteende, säger den misstänkte rånarens advokat Lennart Malmgren. (sverigesradio.se)
 • Redan på medeltiden anklagades kungliga personer för avvikande beteende. (aftonbladet.se)
 • Luddning är ett normalt beteende på denna typ av matta och oftast lugnar det ner sig med tiden. (poshliving.se)
 • Det är inte ovanligt att ett avvikande beteende med tiden kan börja anses normalt om vanligheten i beteendet ökar och motsatta förhållandet råder givetvis. (wikipedia.org)
 • Ej att förväxla med Antisocialt beteende. (wikipedia.org)
 • Ett antisocialt beteende är ett beteende som visar brist på omdöme och hänsyn till andra människor eller andras egendom. (wikipedia.org)
 • Varken antisocialt beteende eller tendenser till antisocialt beteende leder med nödvändighet till kriminalitet. (wikipedia.org)
 • Hur kraftigt förhöjd risken är beror av typ av antisocialt beteende, hur många som samspelar, ålder, livssituation med mera. (wikipedia.org)
 • conduct disorder) är den psykiatriska diagnos som bäst motsvarar antisocialt beteende. (wikipedia.org)
 • Begreppet antisocialt beteende är inget som är fast eller skrivet i sten. (wikipedia.org)
 • Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande. (skk.se)
 • Resultaten kan bidra till ökad förståelse om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism, som kännetecknas av bland annat avvikande titt-beteende i vardagliga situationer. (forskning.se)
 • Tyvärr är nog anpassningsförmågan kortsiktig och formad efter kortsiktig överlevnadsdrift och står - i vart hittills- inte i harmoni med omdöme och förmågan till långsiktig vision hos annat än ett fåtal människor.Ormhjärnan i oss, som styr vår överlevnadsinstinkt, står i dokumenterad förbindelse med de delar av hjärnan som reglerar och styr vårt förfinade beteende, vars centrum lär finnas i pannloben. (fof.se)
 • 1944 publicerade den österrikiske barnläkaren Hans Asperger sin artikel om en grupp barn och ungdomar, övervägande pojkar, med ett avvikande beteendemönster. (autism.se)
 • Samh llet r globalt och alla k nsloyttringar mellan f r ldrar och barn f rkastas som avvikande beteende. (boksidan.net)
 • Hjälp i stället ditt barn att gottgöra sitt beteende om hen har varit elakt mot ett annat barn. (folkhalsan.fi)
 • Barn med diagnosen språkstörning har en avvikande språkutveckling som kan påminna om eller likna autism. (habilitering.nu)
 • Praktisk och teoretisk kunskap, ger dig verktyg till förändrat positivt beteende, friskhet, välmående, hälsa och glädje för ditt barn eller dina brukare. (mynewsdesk.com)
 • H starna ska, enligt veterin rutl tandet, inte visa symtom p sjukdom eller avvikande beteende i den grad att de beh ver avlivas. (hippson.se)
 • För diagnos av sjukdomen utväljs i första hand fiskar i dåligt skick med avvikande beteende. (evira.fi)
 • Ett alltför avvikande beteende leder till cellen oavsett vilken ställning man haft på utsidan. (dagensbok.com)
 • Som ett led i det systematiska arbetet för god mentalitet hos rhodesian ridgeback rekommenderar SRRS alla ridgebackägare att låta sin hund delta vid Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), oavsett om hunden är en potentiell avelshund eller ej. (srrs.org)
 • Troligen beror detta beteende på vilka personliga drivkrafter man har för att göra karriär i politiken. (blogspot.com)
 • Och sen är vi tacksamma för alla uppgifter runt avvikande beteende i området. (jnytt.se)
 • Försök att lägga märke till avvikande detaljer i signalement hellre än generella uppgifter. (polisen.se)
 • den är länken mellan omgivningen och vårt beteende. (fof.se)
 • En del får problem med inflammerade leder när de inte justerar sitt beteende när de har ont. (liu.se)
 • Människor med schizofreni har ett mycket varierat beteende då de kämpar med en sjukdom som i många delar är utanför deras kontroll. (netdoktor.se)
 • År 1949 publicerade Linus Pauling och hans forskarkollegor en studie om sicklecellanemi där han för första gången kunde visa att ett avvikande protein kunde ge upphov till sjukdom, vilket ledde vägen för molekylärbiologins moderna utveckling. (socialstyrelsen.se)
 • Pojkarna kan ha utagerande beteende och svårigheter att klara skolgång/sysselsättning och fritid. (hvbguiden.se)
 • Vanmäktiga inför det här barnets avvikande beteende uppstår sprickor mellan Eva och hennes man, Franklin. (blogg.se)
 • Vårt system upptäcker dessa avvikande rörelsemönster och varnar föraren i tid. (mynewsdesk.com)
 • Vi ska därför inte låta oss påverkas så att vi förändrar våra liv och vårt beteende givet den höga säkerhet och trygghet som vi trots allt har i vårt svenska samhälle, förklarar Ingemar Byström. (civil.se)
 • Sickle" är det engelska ordet för skära och syftar på formen hos de avvikande blodkropparna som kan likna en månskära. (socialstyrelsen.se)
 • Alla undersökningar visar att en stämpel förstärker ett avvikande beteende. (forskning.se)
 • Det kan vara viktigt för allmänheten att känna till, om man ser någon någon som verkar vara skadad eller rör sig med ett avvikande beteende, säger han. (expressen.se)
 • När forskarna analyserade hur blickarna rört sig över bilderna visade det sig att de genetiskt identiska tvillingparens titt-beteende var mer likt än tvåäggstvillingarnas. (forskning.se)
 • Vardagsliturgin är mer harmlös då avvikande åsikter trots allt kan väcka nyfiket intresse, medan de officiellt sanktionerade föreställningarna i stället triggar korståg. (fokus.se)