• Avskrivningen beräknas med rak avskrivning, 150 % degressiv avskrivning eller 200 % degressiv avskrivning. (office.com)
 • När man gör degressiv avskrivning skriver man av mest under de fem första åren och sedan minskar man summan efterhand. (bokforingslexikon.se)
 • Eftersom begreppet avskrivning av inventarier egentligen bara syns i själva bokföringen kan det vara svårt att få en uppfattning om vad det egentligen innebär. (nilex.se)
 • Eftersom det då uppstår en differens mellan den avskrivning som bokförts enligt plan och den skattemässiga avskrivningen ska denna skillnad redovisas som en kreditpost i balansräkningen, under obeskattade reserver. (bokforingslexikon.se)
 • Detta är den vanligaste metoden för avskrivning, och de flesta bokföringsprogram har färdiga funktioner för metoden. (bokforingslexikon.se)
 • För det fall företaget, efter att skillnadsbeloppet redovisas till beskattning, återfår rätten till räkenskapsenlig avskrivning kan avdrag medges såväl enligt huvudregeln som enligt kompletteringsregeln. (faronline.se)
 • Fråga har uppkommit hur avdrag för värdeminskning på inventarier ska beräknas efter en uppskrivning och en återgång till räkenskapsenlig avskrivning. (faronline.se)
 • När man gör en avskrivning fördelar man kostnaderna förknippade med att anskaffa en anläggningstillgång över många år. (bokforingslexikon.se)
 • En överavskrivning är en avskrivning med ett större belopp än vad som fastställts i den plan som ligger till grund för den planenliga avskrivningen. (bokforingslexikon.se)
 • Att göra en underavskrivning innebär att göra en avskrivning med ett mindre belopp än den värdeminskning som beräknats. (bokforingslexikon.se)
 • 17 §). Den innebär att den skattskyldige får dra av ett så högt belopp att det skattemässiga värdet inte överstiger anskaffningsvärdet av inventarierna minskat med en beräknad årlig avskrivning med 20 procent. (faronline.se)
 • En avskrivning gör att kostnaden kan fördelas över flera månader eller år istället för att bli en plötsligt hög kostnad. (bokforingslexikon.se)
 • Frågan är hur stort värdeminskningsavdrag A kan medges år 5 enligt räkenskapsenlig avskrivning. (faronline.se)
 • Eftersom begreppet avskrivning av inventarier egentligen bara syns i själva bokföringen kan det vara svårt att få en uppfattning om vad det egentligen innebär. (nilex.se)
 • Om ett företag skriver upp värdet på sina inventarier - och värdet på inventarierna enligt balansräkningen blir högre än det skattemässiga värdet på inventarierna - förlorar företaget rätten till räkenskapsenlig avskrivning. (faronline.se)
 • Fråga har uppkommit hur avdrag för värdeminskning på inventarier ska beräknas efter en uppskrivning och en återgång till räkenskapsenlig avskrivning. (faronline.se)
 • 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) - samtliga lagrum i fortsättningen gäller inkomstskattelagen - anges att utgifter för att anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, och att avdragen beräknas enligt bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. (faronline.se)
 • Kommunen 2019: Justering för avskrivningar/nedskrivningar i kassaflödet är kopplat till Summa avskrivningar och nedskrivningar 1 639 mnkr och Leasing i kassaflödet är kopplat till Avskrivning maskiner och inventarier med 378 mnkr. (goteborg.se)
 • För det juridiska begreppet se avskrivning (juridik). (wikipedia.org)
 • Det kallas för avskrivning. (csn.se)
 • Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. (verksamt.se)
 • Avskrivning får endast utföras av behandlande läkare på infektionskliniken i samråd med smittskyddsläkaren. (1177.se)
 • Lagstiftningen (inkomstskattelagen) ger visst utrymme för att göra skattemässiga underavskrivningar eller överavskrivningar (avskrivning över plan), vilket är vanligt förekommande hos företag. (wikipedia.org)
 • En överavskrivning är en avskrivning med ett större belopp än vad som fastställts i den plan som ligger till grund för den planenliga avskrivningen. (bokforingslexikon.se)
 • Den vanligaste metoden är linjär avskrivning, där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. (wikipedia.org)
 • Detta är den vanligaste metoden för avskrivning, och de flesta bokföringsprogram har färdiga funktioner för metoden. (bokforingslexikon.se)
 • En delvis avskrivning av studiemedlet i direkt anslutning till studierna skulle då kunna vara en lösning som vi inte ska avskriva på en gång. (liberalframtid.nu)
 • De studier som genomförts rörande äldre byggnader tyder dock inte på att de tillämpade avskrivningsprinciperna lett till för höga bokförda värden, även om man räknar bort den extra avskrivning som inflationen ledde till tidigare. (docplayer.se)
 • Avskrivning är ett begrepp som ofta används i redovisning och bokföring. (nilex.se)
 • En avskrivning påverkar företagets resultat och även skatten på företagets vinst. (bokforingslexikon.se)
 • Problemet är bara att reglerna kring avskrivning och underhållsavsättning är diffusa och kopplingen saknas dessutom till avgiftsuttag och årets resultat enligt resultaträkningen. (sbab.se)
 • Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 1,1MSEK (1,5MSEK). (tradevenue.se)
 • Avskrivning av studiemedel vid flytt till "glesbygd" är ett förslag på Liberalernas landsmöte 2017. (liberalframtid.nu)
 • Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet, avskrivning av studieskulder och nedskrivning av studieavgiften. (riksdagen.se)
 • För det fall företaget, efter att skillnadsbeloppet redovisas till beskattning, återfår rätten till räkenskapsenlig avskrivning kan avdrag medges såväl enligt huvudregeln som enligt kompletteringsregeln. (faronline.se)
 • Avskrivning görs för att fördela utgifterna för anskaffning av anläggningstillgång på de perioder som tillsammans utgör tillgångens beräknade användningstid. (uc.se)
 • Det jag inte förstår är varför en avskrivning påverkar rörelseresultatet, man lyckas alltså göra en förlust trots ökat eget kapital? (sweclockers.com)
 • Progressiv avskrivning innebär motsatsen, att avskrivningarna ökar efterhand. (wikipedia.org)
 • Funktionen avser inte hantera avskrivning av kundförluster i samband med konstaterad konkurs där momsen är avdragsgill. (visma.com)
 • Långa ledtider, höga självrisker, snabb avskrivning och komplex administration. (atea.se)
 • Avskrivning kan även göras på hyresrätt, goodwill eller motsvarande tillgång. (uc.se)
 • Du kan ha rätt till avskrivning om du tvingats avbryta studierna på grund av sjukdom eller skada och du inte kan återuppta din utbildning eller använda den i arbetslivet. (csn.se)
 • Avskrivning av skuld innebär att kommunen efterskänker hela skulden, medan nedskrivning innebär att kommunen efterskänker en del av skulden. (dorotea.se)