• Tingsryd har, tillsammans med fyra andra kommuner i länet, antagit en ny gemensam avfallsplan med mål och åtgärder för att bland annat förebygga att avfall uppstår samt omhänderta mer avfall till återvinning. (tingsryd.se)
 • Den nya gemensamma avfallsplanen för Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommuner, går från att avfallshantering handlat om effektivt undanskaffande till att i stället planera för att förebygga att avfall uppstår och utnyttja de gemensamma resurserna fullt ut. (tingsryd.se)
 • Efterfrågan på svenska lösningar och expertkunnande inom avfall och återvinning är stort internationellt. (swedishcleantech.se)
 • Varje kommun finansierar sin egen avfallshantering och beslutet om avfallstaxa beslutas av respektive kommunfullmäktige. (tingsryd.se)
 • Kostnaden för avfallshantering är beskriven i renhållningstaxor som är antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun. (vivab.info)
 • Många initiativ gällande förbättrad avfallshantering har tagits i kommunen sedan visionen formulerades, bland annat nya återvinningscentraler i Åhus och Arkelstorp samt fyrfacksinsamling för villor och fritidshus. (kristianstad.se)
 • Vi på Veolia erbjuder en helhetslösning för alla era behov inom avfall och återvinning. (veolia.se)
 • De tio högst placerade medlemsländerna i listan placerar sig poängmässigt över genomsnittet när det gäller majoriteten av nyckelfaktorer som är viktiga för en god avfallshantering - särskilt avseende avfallshantering, status och utveckling av återvinning av kommunalt avfall, förekomsten av restriktioner, förbud och avgifter för deponering av kommunalt avfall. (mynewsdesk.com)
 • De aktuella trenderna inom avfall och återvinning är många och drivna av ny teknik. (produktkontroll.se)
 • Med satsningen Recycling tar Peab, genom dotterbolaget Swerock, ett större grepp om avfall och återvinning. (peab.se)
 • Arbetet med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. (naturvardsverket.se)
 • Avfall Sverige arbetar med flera projekt för att ge allmänheten information om avfallshantering och återvinning. (avfallsverige.se)
 • Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. (avfallsverige.se)
 • Återvinning av avfall innebär att du använder avfallet så att det ersätter traditionellt anläggningsmaterial och att det finns ett tydligt syfte med anläggningen. (malmo.se)
 • Genom lagstiftning strävar man efter att främja återvinningen av avfall i markbyggnad (statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad 843/2017). (environment.fi)
 • Yrkesmässig återvinning eller återvinning i anläggning av vissa avfall (bilaga 1 till förordningen) är enligt förordningen möjligt i markbyggnadsobjekt som avser trafikleder, planer, vallar och konstruktionslager i dessa samt geokonstruktioner i industri- och lagerbyggnader. (environment.fi)
 • Man bör då se till att de krav som gäller återvinning av avfall enligt 4 § i förordningen uppfylls. (environment.fi)
 • Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. (mynewsdesk.com)
 • På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om de nya reglerna för avfall och återvinning. (vannas.se)
 • 87 procent svarar att de brukar sortera ut farligt avfall för återvinning, en andel som ökat sedan förra undersökningen. (stockholm.se)
 • Återvinning omfattar materialåtervinning och förbränning av avfall. (ymparisto.fi)
 • Välkommen till Södertäljes webbsida om avfall och återvinning! (sodertalje.se)
 • Här hittar du praktisk information om avfall och återvinning och tips om hur vi kan förbättra avfallshanteringen i Södertälje. (sodertalje.se)
 • Enligt plan- och bygglagen, PBL, är en rationell avfallshantering ett viktigt allmänt intresse och kommunen ska vid planläggning ta hänsyn till möjligheterna att ordna och hantera avfall. (boverket.se)
 • Avfallshantering omfattar t ex sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall från både bostäder och industrier. (byggtjanst.se)
 • Avfall inom byggsektorn kan tas omhand och bli en resurs genom återvinning. (byggtjanst.se)
 • Avfallshantering handlar om att sortera rätt avfall vid rätt tillfälle och därför driver vi ett informationsarbete i förebyggande syfte. (atea.se)
 • Elmia Avfall & Återvinning är den självklara mötesplatsen för dig som är verksam inom avfallshantering, renhållning och återvinning. (elmia.se)
 • Läs mer om mötesplatsen Elmia Avfall & Återvinning. (elmia.se)
 • Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering - bildning, insamling, behandling, och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. (ltu.se)
 • Generellt är målet är att minska mängden avfall vilket främst ska se genom återanvändning eller återvinning. (vattenfall.se)
 • Avfallshantering (sophämtning) är att hantera olika former av avfall från bland annat hushåll men även från industrier. (wikipedia.org)
 • Avfallshantering i sin mest allmänna betydelse har förekommit under människans hela existens, men det är först med stationärt levnadssätt och tätbebyggelse som en medveten verksamhet för att reducera olägenheterna med avfall har blivit nödvändig. (wikipedia.org)
 • Endast praktiska åtgärder att hantera avfall faller under begreppet avfallshantering, medan rituella och religiösa handlingar som syftar till att modifiera människornas inställningen till avfall i huvudsak inte gör det. (wikipedia.org)
 • Roslagsvatten är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Österåkers kommun. (osteraker.se)
 • Du hittar också mer information om avfall och återvinning på Roslagsvattens webbplats. (osteraker.se)
 • Varje år vid årsmötet offentliggör Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, en sammanställning över hur väl landets kommuner hanterar sitt avfall. (kristianstad.se)
 • Kontakta SÅM, Samverkan Återvinning Miljö. (gnosjo.se)
 • Har du synpunkter eller frågor om allmänna regler för avfallshantering så kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice. (goteborg.se)
 • Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM producerar tjänster inom vattenförsörjning och avfallshantering samt information om huvudstadsregionen och miljön. (makupalat.fi)
 • Avfallshantering, hälsofrågor och regler i samband med sophantering, källsortering och kompostering av sopor samt kommunala renhållningsregler. (skolverket.se)
 • Dessutom ger eleven något exempel på generella energibesparingsåtgärder samt beskriver översiktligt regler för avfallshantering, återvinning och renhållning i fastigheter. (skolverket.se)
 • Viktiga aspekter är även energianvändning, avfallshantering samt resor och transporter. (su.se)
 • Verksamheten omfattar även tjänster inom återvinning och avfallshantering samt lösningar för elbilar och kundlösningar för energi i privata hem. (wikipedia.org)
 • Många initiativ gällande förbättrad avfallshantering har tagits i kommunen sedan visionen formulerades, bland annat nya återvinningscentraler i Åhus och Arkelstorp samt fyrfacksinsamling för villor och fritidshus. (kristianstad.se)
 • I samarbete med Telge återvinning hämtar Weda återbruk det som kommunens invånare skänker vid kommunens återvinningscentraler. (sodertalje.se)
 • Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar vid kommunens återvinningsstationer. (ornskoldsvik.se)
 • Kommunens avfallshantering sköts av VafabMiljö. (kungsor.se)
 • Här hittar du vår Kundportal där du enkelt kan sköta din avfallshantering digitalt. (ragnsells.se)
 • Du hittar mer information om sophämtning, sopsortering och återvinning på AÖS hemsida, Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida och Sveriges avfallsportal sopor.nu. (tibro.se)
 • Du hittar även matnyttig information för både privatpersoner och företag om avfallshantering på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida, se länk. (tibro.se)
 • Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel. (goteborg.se)
 • Återvinning av spillvärme med mera minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier. (vattenfall.se)
 • De förbehandlade skalen levereras till en kvarn som fördelar och sorterar dem ytterligare för återvinning eller återanvändning. (opel.se)
 • Resurshanteringen inom byggbranschen har förbättrats men återanvändning och återvinning bör öka ytterligare. (byggtjanst.se)
 • Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. (mynewsdesk.com)
 • Vissa miljöärenden ansvarar Tibro kommun eller Avfallshantering Östra Skaraborg för. (tibro.se)
 • Det ger minskade kostnaderna för materialanvändning och avfallshantering, och en bättre miljö för framtiden. (sp.se)
 • Veolia Recycling Solutions i Göteborg, tidigare Hans Andersson Recycling/Allfrakt, har varit verksam inom återvinning sedan 1948 och har lång tradition och erfarenhet. (veolia.no)
 • Avfallshanteringen i Tibro kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS. (tibro.se)
 • Användningen återvinning innefattar en allmän plats för återvinningsstation för lokala behov. (boverket.se)
 • Om det är ekonomiskt försvarbart avlägsnas plast och glas för återvinning. (opel.se)
 • I direktivet beskrivs en hierarki för avfallshanteringen som startar med förebyggande, följt av förberedelse för återanvändning, återvinning, materialåtervinning och slutar med deponering. (europa.eu)
 • Kretslopp och återvinning blev nu vägledande för arbetet att modernisera avfallshanteringen. (wikipedia.org)
 • Dessutom reformeras avgiftssystemet för avfallshantering för att uppmuntra regelbunden leverans av avfallet till hamnen. (lvm.fi)
 • Att bara fylla ut ett område utan något tydligt syfte betraktas inte som återvinning, utan tolkas i stället som deponering. (malmo.se)
 • Telge återvinning är ett helägt kommunalt bolag. (sodertalje.se)