• Kvicksilver, bly och PCB är exempel på farligt avfall som inte får förekomma i rivningsavfall. (norrtalje.se)
 • att skapa en cirkulär ekonomi runt just organiskt avfall som gör att det får ett värde så som till exempel PET-flaskor har i Sverige. (bokashi.se)
 • Detta avfall som ska sorteras vidare på avfallsanläggningen. (kramfors.se)
 • Du hittar ditt närmaste Återbruk och de lokala åter-vinnings-stationerna på sidan Avfall och åter-vinning. (vasteras.se)
 • Avfall ska tas omhand på rätt sätt för att minska miljöpåverkan. (linkoping.se)
 • Det bästa sättet att spara på miljön är förstås att minska mängden avfall genom förändrade inköpsvanor. (linkoping.se)
 • g) Avfall som VGR genererar: Mängden avfall till förbränning ska minska. (vgregion.se)
 • Avfallsförebyggandepolicyn, det vill säga att frikoppla avfallsproduktion från tillväxt, bygger på två huvudprinciper: att lära hushållen att minska sitt avfall och att marknadskrafter skapar incitament för en minskning av avfall från industri och handel. (gu.se)
 • Hållbar Utveckling Skåne har drivit ett Re:Source-finansierat projekt för att ta fram förslag på krav att ställa för att minska avfall vid nybyggnation i offentliga och privata upphandlingar. (hutskane.nu)
 • Vår förhoppning är att kraven ska kunna användas av upphandlare på ett enkelt sätt och fungera som en idébank och inspirationskälla i arbetet med att minska avfall. (hutskane.nu)
 • Farligt avfall, exempelvis elektronikavfall och kemikalier, lämnar du på en återvinningscentral. (linkoping.se)
 • Företag får inte lämna hushållsavfall eller farligt avfall, exempelvis kemikalier och färg. (motala.se)
 • I Sverige är vi ganska duktiga på att ta hand om vårt avfall och sopsortera. (gislaved.se)
 • Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. (hutskane.nu)
 • Vi gjorde även en liknande undersökning på marknaden - hur mycket organiskt avfall slängs där och hur slängs det? (bokashi.se)
 • Gör avfallsproduktion mer moraliskt laddat så att alla inser sitt ansvar för att avfallet inte hamnar i haven och luften när vi eldar vårt avfall i kraftvärmeverk - då kallat grön energi, en av avfallspolitikens mest hycklande eufemismer. (gu.se)
 • Liksom hushållens avfall i vatten och avlopp, samt kärnkraftsavfall och koldioxid. (gu.se)
 • Det avfall som uppkommer inom Västra Götalandsregionen tas omhand på ett sådant sätt att det stödjer en hållbar utveckling. (vgregion.se)
 • Farligt avfall ska tas omhand separat innan en byggnad rivs. (norrtalje.se)
 • På Återbruken kan du som privatperson kostnadsfritt lämna in trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. (vasteras.se)
 • I miljöbalken (MB kap 15 Avfall och producentansvar) beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag ska hanteras. (linkoping.se)
 • I första hand bör mängden avfall minskas och därefter bör det avfall som ändå uppstår hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. (torsby.se)
 • Det avfall som ändå uppstår måste också hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. (torsby.se)
 • Företagare ansvarar för att avfall som uppkommer i verksamheten tas om hand på ett miljöriktigt sätt. (motala.se)
 • De utgör alla en slöseriekonomi som förutsätter outtömliga tillgångar samt obegränsade utrymmen och recipienter för avfall av alla kategorier. (svensktidskrift.se)
 • Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter, exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall samt städ- och toalettavfall, ska lämnas till renhållningen i kommunen. (solleftea.se)
 • Vi tar emot max tre kubikmeter avfall per tillfälle. (motala.se)
 • Vilket avfall tas emot på Tuddarps avfallsanläggning? (motala.se)
 • Tänk på att återvinningscentralerna i Junsele och Ramsele endast tar emot begränsade mängder avfall från företag. (solleftea.se)
 • Under parollen att utveckla industriella lösningar som efterliknar biologiska kretslopp har cirkulär ekonomi framställts som ett sätt att inte låta material förlora i värde, på sikt eliminera avfall och till och med vara återskapande. (gu.se)
 • I detta material får det inte förekomma el-produkter, farligt avfall eller hushållsavfall. (kramfors.se)
 • För mer information se sidan Avfall till deponi, som du finner i navigeringen till vänster under denna sida. (kramfors.se)
 • Mycket har hänt inom målområdet produkter och avfall under 2017. (vgregion.se)
 • Detta gäller exempelvis jordbrukskemikalier, smittförande avfall och aska från oljeförbränning. (borab.se)
 • Industrin och handeln hanterar sitt avfall utifrån den enkla kalkylen att välja det billigaste av två alternativ: att förebygga uppkomsten av avfall, eller att producera avfall och låta någon ta hand om det mot betalning. (gu.se)
 • Olika typer av vårdprocesser genererar avfall som oftast går till förbränning. (vgregion.se)
 • Det uppkommer flera olika typer av avfall i samband med byggen och rivningar. (norrtalje.se)
 • Farligt avfall omfattas av särskilda regler för transport och omhändertagande. (kramfors.se)
 • Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el. (linkoping.se)
 • Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs. (linkoping.se)
 • Avfall som är farligt för hälsan och/eller miljön som t ex batterier, el-produkter, färg, olja, lösningsmedel, tungmetallhaltigt avfall m m. (kramfors.se)
 • För brännbart avfall och matavfall som motsvarar hushållens avfall, är du skyldig att ha ett hämtningsabonnemang hos kommunen. (kramfors.se)
 • I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. (torsby.se)