• Forskning om sambandet mellan ena sidan psykiska fenomen, till exempel f rnimmelser, behov och k nslor och andra sidan processer och funktioner i djurs och m nniskors inre organ, till fr mst betr ffande hj rnan, det autonoma nervsystemet och hormonerna. (psykologiguiden.se)
 • Många organ och funktioner i kroppen påverkas genom det sympatiska nervsystemet och hormonerna som produceras i binjurarna. (hrsverige.nu)
 • Vid stressrelaterade besvär bör ofta bland annat (a) respiratorisk sinusarytmi, RSA, och dess mönster analyseras för att undersöka autonoma nervsystemets oscillatoriska funktioner, en gemensam nämnare för stressrelaterade sjukdomar och problem, (b) utandningskoldioxiden, etCO2, för dynamiska cellmetabola funktioner, (vid behov icke-dynamiskt analys av blodgaser kapillärt), och ev. (stressmedicin.se)
 • Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. (his.se)
 • Det är framförallt det sympatiska nervsystemet, som tillhör det autonoma nervsystemet, och binjurarna som gör att kroppen reagerar på stress. (hrsverige.nu)
 • Biopsykosocial) stress påverkar och påverkas i stort sett alltid autonoma nervsystemet (ANS) som fungerar som en "gemensam nämnare" . (stressmedicin.se)
 • Den stress många lever med skapar ett komplext men samtidigt väldokumenterat orsakssamband, med autonoma reaktioner i nerv- och hormonsystem, spänning i djupt liggande muskulatur, där känslor av oro, rädsla, ångest, uppgivenhet m.fl. (mediyoga.online)
 • Det autonoma nervsystemet förmedlar signaltrafik från hjärnan ut till våra olika organ och är den del av vårt nervsystem som står utanför viljans kontroll. (his.se)
 • Hormonfrisättningen styrs delvis av det autonoma, icke viljestyrda, nervsystemet. (sund.nu)
 • Det autonoma nervsystemet Styrs inte med vilja. (glosor.eu)
 • Glatta muskler styrs av det autonoma nervsystemet och finns bl a i tarmarna och blodkärlen. (runnersworld.se)
 • Alarmreaktionen styrs av det autonoma nervsystemet som normalt inte går att kontrollera med viljan. (hjarnfonden.se)
 • andningen styrs av nervsystemet. (wadokai.se)
 • Då kommer det i stället främst att vara adrenalin och andra hormoner vars insöndring styrs av det sympatiska nervsystemet. (dagensmedicin.se)
 • Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur har goda effekter i form av smärtlindring samt påverkan på det autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som inte styrs med viljan. (humanfinans.se)
 • I avhandlingsarbetet har aktiviteten i det autonoma nervsystemet främst hos patienter med smärta i ländryggen (t. ex. (mynewsdesk.com)
 • Hos försökspersonerna mättes kroppsfettets fördelning, aktiviteten i det autonoma nervsystemet samt aktiviteten i olika hormonsystem som är associerade med stress. (umu.se)
 • Pulsvariabiliteten regleras av det autonoma nervsystemet och dess sympatiska och parasympatiska delar och är allmänt accepterad som en icke-invasiv markör för aktiviteten i det autonoma nervsystemet. (firstbeat.com)
 • Det somatiska nervsystemet består dels av nerver som styr kroppens viljestyrda muskler , till exempel rörelser i armar och ben, de motoriska nerverna , dels av nerver som förmedlar känselimpulser från huden och musklernas känselkroppar till CNS, de sensoriska nerverna . (wikipedia.org)
 • Det autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens olika organ som inte är direkt viljestyrda, till exempel hjärta , lever , magsäck , spottkörtlar m.m. (wikipedia.org)
 • Något förenklat kan man säga att det sympatiska nervsystemet styr energikrävande handlingar (kamp och flykt), medan det parasympatiska styr över energisparande handlingar (vila och matspjälkning ). (wikipedia.org)
 • Det enteriska nervsystemet går längs mag-tarmkanalen och styr dess motorik. (wikipedia.org)
 • Nervsystemet styr också våra sinnen och gör att vi kan minnas saker. (1177.se)
 • Nervsystemet styr också olika vävnader och organ, som muskler och körtlar. (1177.se)
 • Vaguskärnan styr det s.k. autonoma nervsystemet. (yrsel.com)
 • Nervsystemet styr och kontrollerar aktiviteterna i kroppen. (daggdjur.se)
 • Det viljestyrda, som handlar om rörelseapparaten och det autonoma nervsystemet, som styr våra automatiska inre funktioner, t ex mag-tarmkanal och hjärta. (halsansnatur.se)
 • Peripheral nervous system ) omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärna eller ryggmärg . (wikipedia.org)
 • Det autonoma nervsystemet består av tre delar. (wikipedia.org)
 • Bland annat gör nervsystemet att kroppens olika delar snabbt kan få kontakt med varandra och fungera ihop. (1177.se)
 • Nervsystemet tar också emot och registrerar information från olika delar av kroppen. (1177.se)
 • Obalans i aktiviteten mellan de två olika delar av autonoma nervsystemet - de som svarar för ökning (sympatiska delen, "gasen") respektive minskning (parasympatiska delen, "bromsen") - av den totala aktiviteten upptäcktes hos patienter. (mynewsdesk.com)
 • Alla muskler delar några grundläggande egenskaper: de leder signaler från nervsystemet, reagerar på stimulans, förkortas, slappnar av och är elastiska. (runnersworld.se)
 • Nervsystemet har flera viktiga uppgifter i kroppen. (1177.se)
 • Hjärtslagen påverkas av parasympatiska eller sympatiska nervsystemet, beroende på om kroppen eller psyket är i vila eller under ansträngning. (wikipedia.org)
 • Sympatiska nervsystemet 'Gaspedalen' i kroppen , aktivitet , hjärtrytm , höjning av blodtryck , flykt och aggression samt rädsla. (glosor.eu)
 • Varje gång man får ett andningsuppehåll reagerar kroppen med stress, som aktiverar det autonoma nervsystemet och frisätter stresshormon. (6miljonerklubben.com)
 • Resultaten visar således att det autonoma nervsystemet, och därmed centrala fysiologiska system i kroppen, kan påverkas när man spelar våldsspel, utan att man själv är medveten om detta. (uu.se)
 • Symtom kan även uppkomma från olika ställen i kroppen där det autonoma nervsystemet är involverat. (ehlers-danlos.se)
 • Det aktiverar det autonoma nervsystemet som får fart på kroppen, blod-genomströmningen i könsorganen ökar, och vi blir våta eller får erektion. (modernpsykologi.se)
 • Den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet är stressystemet, dvs. (firstbeat.com)
 • Diabetes kan förorsaka skador i de nerver som vi inte kan kontrollera med hjärnan, det autonoma nervsystemet, och detta påverkar lusten. (netdoktor.se)
 • Under kursen kommer också ett avsnitt som behandlar hur farmakologiska substanser påverkar det autonoma nervsystemet och cirkulation samt hur dessa används vid skilda sjukdomar. (ki.se)
 • Hos oss utreds och behandlas vuxna patienter med sjukdomar och skador på det centrala, perifera och autonoma nervsystemet jämte muskelsjukdomar. (akademiska.se)
 • Man får ett kroppsligt påslag från det autonoma nervsystemet, den delen av nervsystemet som normalt inte kan påverkas med viljans hjälp, säger Tomas Furmark. (dn.se)
 • Vi påverkar det autonoma nervsystemet vilket gör att alla patienter reagerar olika. (axelsons.se)
 • Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. (his.se)
 • Jag disputerade 2002 med en avhandling kring hur inflammatoriska ämnen i muskler och leder samt autonoma nervsystemet kan påverka muskelspolarnas reflexreglering. (hig.se)
 • Det är också vanligt att det autonoma, icke viljestyrda nervsystemet påverkas. (socialstyrelsen.se)
 • Förändringen beror troligtvis på obalans i den icke-viljestyrda delen av nervsystemet. (mynewsdesk.com)
 • Individer med kronisk smärta i ländryggen, nacke-skuldra- eller nacke-käke-regioner kännetecknas av ändringar i aktiviteten av det icke-viljestyrda (autonoma) nervsystemet som bl. (mynewsdesk.com)
 • Den 25 oktober är det den dag på året då POTS (Postural ortostatisk takykardisyndrom), en sjukdom som påverkar det autonoma (icke-viljestyrda) nervsystemet, uppmärksammas runt om i världen. (hd.se)
 • Vi har nyligen publicerat data för att ledinflammation (artrit) påverkar det central nervsystemet (CNS), och I RA sågs även kopplingar till fatigue (se publikationslista nedan). (ki.se)
 • Jag har också skador i det autonoma nervsystemet och har drabbats av depression på grund av de ständiga smärtorna. (da.se)
 • Neurogen synkope beror på en reaktion via det autonoma nervsystemet som leder till blodtrycksfall eller arytmi. (internetmedicin.se)
 • Symtomen r antingen akuta eller kroniska och beror p f r ndringar i det autonoma nervsystemet. (hippson.se)
 • Många av dessa beror på att sjukdomen påverkar autonoma nervsystemet . (wikipedia.org)
 • lider av någon nervrubbning som påverkar ditt blodtryck, tarm eller sexuella funktion (neuropati i autonoma nervsystemet). (apoteket.se)
 • Impulser går till ryggmärgen och vidare till det autonoma nervsystemet som påverkar tarmen att slappna av. (aftonbladet.se)
 • Om vi till exempel skäms eller blir generade aktiveras den del av det autonoma nervsystemet som kallas gränssträngen. (illvet.se)
 • Störningar i det autonoma nervsystemet kan leda till att kvinnor får sämre känsel, och könsorganet kan då behöva mer stimulering för att det ska kännas lustfyllt. (netdoktor.se)
 • Rodnad orsakas av en utvidgning av små blodkärl i huden och är en reaktion som utlöses av det autonoma nervsystemet som vi inte kontrollerar. (illvet.se)
 • Vi tittar på kostens betydelse, inflammatoriska processer och på hur det autonoma nervsystemet påverkar oss. (kostradgivarna.se)
 • Förutom att salbutamol har en utvidgande effekt på bronkerna, har det även sympatomimetiska egenskaper på det autonoma nervsystemet. (euroclinix.net)