• Fråga 2015/16:1468 Unga flickors psykiska hälsa av Amir Adan M till Statsrådet Gabriel Wikström S Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar inom Stockholms stad i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. (riksdagen.se)
 • I ett längre perspektiv kan förälderns ohälsa ha en inverkan på barnets psykiska utveckling och hälsa. (uppsatser.se)
 • Fyra av tio svenskar har någon gång upplevt oro för sin psykiska hälsa. (mynewsdesk.com)
 • Vår psykiska hälsa kan, precis som den fysiska, vara olika bra i olika perioder i livet. (minstoradag.org)
 • Skolan spelar stor roll för barns och ungas psykiska hälsa och för utvecklingen av de konfliktdrabbade områdena. (barnfonden.se)
 • En viktig utgångspunkt för M oderaternas syn på att stärka psykiatrin och möjligheterna att förbättra barns, ungas och vuxnas psykiska hälsa, är att psykiatrins verksamheter ska finansieras gemensamt, rättvist och solidariskt, ges efter behov och vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och var man bor. (riksdagen.se)
 • Det handlar om människors liv och psykiska hälsa. (riksdagen.se)
 • Bara hälften av arbetsplatserna har vidtagit praktiska åtgärder för att stärka den psykiska arbetsförmågan, visar en färsk barometer för psykisk hälsa. (yle.fi)
 • Med rätt hjälp kan personer som drabbats av psykiska problem mycket väl fortsätta jobba, påminner Centralförbundet för Mental Hälsa. (yle.fi)
 • Andra riskfaktorer för föräldrars hälsa är kris- och sorgereaktioner, stress, psykiska och fysiska besvär, otillräcklig sömn och separationer. (kunskapsguiden.se)
 • Hänsyn tas till bland annat omgivningens attityder, lagstiftning och utbildning. (wikipedia.org)
 • Ålderism är bland annat kopplat ihop med sexuell hälsa då det kan upplevas tabu och känsligt att prata om äldres sexualitet. (goteborg.se)
 • Sammanlagt 28 584 personer från närmare 30 EU och kandidatländer, mellan 1 000 och 1 400 från varje land deltar i en årlig undersökning om attityder till bland annat rökning. (doktorn.com)
 • Några av undersökningens resultat är bland annat att den nedåtgående trenden för upplevelse av sin studiesituation, hälsa och studieekonomi fortsätter. (csn.se)
 • Under 2018 har bland annat ett kunskapsstöd om välfärdsteknik tagits fram, i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre. (socialstyrelsen.se)
 • Om du förmedlar positiva attityder till hälsosam mat får barnet förutsättningar för god hälsa under resten av livet. (1177.se)
 • Mångfaldsbarometern visar att andelen svenskar med positiva attityder mot etnisk mångfald och invandring minskade från 77 procent 2014 till 55 procent år 2016. (mdh.se)
 • Vi vill att staten samarbetar med internetleverantörerna för att skydda de ungas hälsa, skriver Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna. (expressen.se)
 • Det handlar till exempel om migration, ojämlikhet i hälsa, sjukfrånvaro och frisknärvaro i arbetslivet, social hållbarhet och digitalisering. (his.se)
 • Samtidigt sprids kunskap och attityder som påverkar hur människor handlar. (fof.se)
 • Då ett antal faktorer kan tänkas påverka huruvida en individ handlar ekologisk mat eller inte, väljer denna studie att endast se på attityder, för att på så sätt utesluta faktorer så som tillgång och pris. (uio.no)
 • Med ett kognitivt tankesätt som grund lär du dig att initiera och leda avspänning med inriktning på stresshantering, prestation, livsstil och hälsa. (sverigehalsan.se)
 • Här får eleverna arbeta med sina värderingar och attityder för att öka sin förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, etik, identitet och miljö. (lul.se)
 • Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver även utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap. (gu.se)
 • Nu genomför Posithiva Gruppen tillsammans med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet en studie för att försöka få svar på hur attityder till hiv och personer som lever med hiv faktiskt ser ut bland homo- och bi- sexuella män idag. (noaksark.org)
 • I varje grupp diskuterar deltagarna kring sin teknikanvändning, vilken betydelse den har och har haft för hälsa, välbefinnande och hur de lever sina liv, säger hon. (it-halsa.se)
 • Trygghetslarm, kameror, sensorer och e-hälsa är vardag för många och i framtiden väntas artificiell intelligens få stor betydelse för välfärdstekniken. (it-halsa.se)
 • Eleven redogör översiktligt för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. (skolverket.se)
 • sexuella hälsa är en del av den generella hälsan och är ett ämne som många seniorer tycker är viktigt. (goteborg.se)
 • Projektet ska ge svar på hur arbetsklimat, prestation, hälsa, välbefinnande och attityder till friskvård påverkas. (mynewsdesk.com)
 • På Ability Partners nya konferens och mötesplats: "Kommunal e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik - strategierna för en trygg omvandling och införande av ny teknik" får svar på dessa frågor och många fler! (abilitypartner.se)
 • Vi vet dessutom att hög konsumtion av pornografi kan medföra attityder som förminskar allvaret i frågan om våld mot kvinnor. (expressen.se)
 • Dessutom tenderade yngre syskon att ha liknande attityder, medan äldre syskon skiljde sig mer åt. (uu.se)
 • Dessutom är vatten inte bara en grundläggande förutsättning för mänsklig hälsa och välbefinnande, utan också en förutsättning för jordbruk och energiförsörjning. (kth.se)
 • På senare tid har det kommit en rad rapporter om psykisk ohälsa hos unga, nu senast Folkhälsoinstitutets stora sammanställning om svenska folkets hälsa, som görs var fjärde år. (fof.se)
 • Susanne Iwarsson är professor vid Lunds universitet och koordinator för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och SWEAH (Nationella forskningsskolan om åldrande och hälsa). (abilitypartner.se)
 • RSMH anser att permanenta resurser bör avsättas för att myndigheter och intresseorganisationer kontinuerligt ska arbeta med attityder. (rsmh.se)
 • Det är en utmaning att ändra attityder så att det är accepterat att avstå från att arbeta när man är sjuk. (mp.se)
 • Avspänning och mental träning är ett effektivt sätt att medvetet arbeta för ökad hälsa, träna sin förmåga till koncentration och öka sin förmåga att prestera. (sverigehalsan.se)
 • Bliwa växer kraftigt inom sjukvårdsförsäkring och som ett led i expansionen har Thomas Palmqvist anställts som processledare med uppgift att förvalta och utveckla processen inom affärsområdet Hälsa. (mynewsdesk.com)
 • Forskarna har utgått från resultat från Mångfaldsbarometern - en undersökning om svenskars attityder mot etnisk mångfald och immigration. (mdh.se)
 • Över 21 000 personer från 19 länder har intervjuats i den fjärde rapporten inom det så kallade Sartre-projektet där man samlar in kunskap om europeiska trafikanters mobilitet och attityder till trafiksäkerhet. (vti.se)
 • Även om alla människor har ett ansvar för sin egen hälsa, så varierar förutsättningarna för god hälsa stort. (mp.se)
 • Med hållbart resande avses resande och transporter som är effektiva såväl för ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. (robertsfors.se)
 • Området barns och ungdomars fysiska aktivet omfattar interventioner som med hjälp av empowerment och gamification ska främja den fysiska aktiviteten och i förlängningen även påverka hälsa och kognitiv förmåga. (ltu.se)
 • Projektets värdegrund vilade på en modell av Aaron Antonovsky som beskriver vissa grundläggande mänskliga behov som skapar hälsa och välbefinnande. (bliwa.se)