• RSMH ska också arbeta för att minska fördomar och att negativa attityder till människor med psykisk ohälsa förbättras. (rsmh.se)
 • VA vill öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter. (v-a.se)
 • Det visar den studie av barns och ungdomars attityder till kunskap, forskning och forskare som VA genomförde 2007. (v-a.se)
 • Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. (uppsatser.se)
 • Frågeställningarna berör huruvida de som arbetar eller har arbetat med IHF som legitimerade familjeterapeuter uppfattar att metoden bygger på familjeterapeutiska teorier, deras erfarenheter kring rådande attityder gällande manual- och evidensbaserat arbete, samt hur de upplever det manualbaserade arbetet med IHF som begränsande alternativt berikande. (uppsatser.se)
 • Vi går igenom människors sätt att förhålla sig till hållbarhet samt de attityder och beteenden ni måste kunna förändra. (resume.se)
 • Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion, specifikt inriktat på nyheter från digitala plattformar. (uppsatser.se)
 • Det här inlägget postades i Aktuellt , Trängselskatt och har märkts med etiketterna attityder , demokrati , göteborgs universitet , opinion , trängselskatt . (jatrangselskatt.se)
 • Min fråga gäller socialpsykologi: Hur gör människor när de inte riktigt kan tolka sina attityder och känslor i ett sammanhang? (pluggakuten.se)
 • RSMH anser att permanenta resurser bör avsättas för att myndigheter och intresseorganisationer kontinuerligt ska arbeta med attityder. (rsmh.se)
 • Det handlar inte bara om att arbeta för ökad marknadsföring och utveckling av eldrivna fordon utan också om att förändra attityder hos såväl privatpersoner som beslutsfattare. (skekraft.se)
 • Utifrån den tidigare forskningen på området kan det konkluderas att det är många olika motiv som påverkar konsumtion, främst positiva attityder gällande hälsa, kvalitet och miljö. (uio.no)
 • Resultatet kunde indelas i två kategorier, positiva attityder och negativa attityder. (diva-portal.org)
 • Vårdpersonal som huvudsakligen arbetade med överviktiga patienter hade mer positiva attityder och ett bättre förhållningssätt gentemot de aktuella patienterna. (diva-portal.org)
 • Han är ett levande bevis på att positiva attityder sprider sig. (talaforum.se)
 • Sammanlagt 28 584 personer från närmare 30 EU och kandidatländer, mellan 1 000 och 1 400 från varje land deltar i en årlig undersökning om attityder till bland annat rökning. (doktorn.com)
 • Bakgrund: Attityder hos omvårdnadspersonal kan ha påverkan för vården av personer med psykisk ohälsa, vilket kan resultera i att personen upplever negativa känslor som rädsla, ångest, utstötning och skuld. (theseus.fi)
 • Detta kan leda till rädslor och negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa. (theseus.fi)
 • Syftet var att få en inblick i hur personer med särskilda behov bemöts i vårt samhälle samt hur det påverkas av människors attityder och historiska myter och fördomar. (docplayer.se)
 • Slutsatser: Personer med särskilda behov har sedan tidernas begynnelse fått mottagit ett dåligt bemötande samt negativa attityder mot sin personlighet. (docplayer.se)
 • Personer med funktionshinder får fortfarande ta emot ett dåligt bemötande och negativa attityder mot sin personlighet. (docplayer.se)
 • Vi drar oss medvetet undan vårt sällskap, detta bidrar till att personer som inte fungerar som andra blir utanför (Gustavsson & Molander, 2001) Bemötande och attityder till personer med särskilda behov, anser jag ha stor relevans för social omsorg. (docplayer.se)
 • De arbetade med personer som hade extrema politiska attityder för eller mot vad de tolkade som försvar av den egna gruppen: motstånd mot illegal invandring, rättighet att bära vapen etc. (blogspot.com)
 • Det verkar alltså som om personer med starka fysiologiska försvarsreaktioner på primitiva hot har en tendens att utveckla sociala och politiska attityder som också de kan ses som försvarsreaktioner på upplevda hot, men naturligtvis av ett mera abstrakt slag än bilder av spindlar och blodiga sår. (blogspot.com)
 • Människors risktagande har ofta ansetts stabilt över tid men min avhandling visar att familjen spelar en stor roll i att forma ens attityder till risk, att stora händelser kan förändra människors riskattityder och att kvinnor och män har olika sätt att förhålla sig till risker under olika omständigheter. (uu.se)
 • Analysen visar att attityder överförs från föräldrar till barn, att mödrar hade större påverkan på sina döttrar och pappor på sina söner. (uu.se)
 • Studier av attityder och beteende visar att det ofta är en dålig överensstämmelse mellan vad konsumenter säger att de har för avsikt att göra och vad det sen resulterar i för faktiskt beteende. (handelsradet.se)
 • Det har skett stora förändringar mellan åren 2003 och 2019 i ungas attityder till narkotika. (fieldskills.se)
 • Svenskarnas biblioteksvanor, läsvanor och attityder till bibliotek har följts under flera år med frågor i den årliga nationella SOM-undersökningen. (regionbiblioteket.se)
 • Sjyst data har undersökt svenskarnas attityder till integritet och politisk opinionsbildning på nätet och i sociala medier inför valet 2018. (sjystdata.se)
 • Riksförbundet Balans har i samarbete med undersökningsföretaget Novus undersökt svenskarnas kunskaper och attityder kring bipolär sjukdom. (balansriks.se)
 • Genom latent klass analys har attityder gentemot ekologisk mat konstuerats. (uio.no)
 • stilfigurer, etos/patos/logos eller annat - anser du skulle kunna påverka läsarnas attityder gentemot ett visst ämne? (retorikiska.se)
 • Kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm. (ineko.se)
 • I en stor nationell studie gjord i det västafrikanska landet Burkina Faso har Mohammad H. Sepahvand, doktorand vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, undersökt 10 800 hushåll och 31 677 individers attityder till risk och därefter analyserat data utifrån faktorer som kön, ålder och utbildningsnivå. (uu.se)
 • En kvantitativ studie kring attityder till ekologisk mat i Norge. (uio.no)
 • Då ett antal faktorer kan tänkas påverka huruvida en individ handlar ekologisk mat eller inte, väljer denna studie att endast se på attityder, för att på så sätt utesluta faktorer så som tillgång och pris. (uio.no)
 • Denna studie tar utgångspunkt i denna typ av studier, men applicerar tidigare studerade resonemang gällande konsumtion av ekologisk mat på attityder till ekologisk mat. (uio.no)
 • Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan humankapital (ålder, tid i Sverige, utbildning) och vuxna flyktingars attityder till innehåll i läroböcker och deras möjligheter att påverka val av läroböcker. (uio.no)
 • Syftet med vår studie är att undersöka om lärares attityder till matematik kan påverka elevers inställning till det ämnet. (mau.se)
 • RFSU-kliniken erbjuder en två-dagarskurs för att medvetandegöra yrkesverksammas egna attityder och känslor förknippade med sexualitet. (rfsu.se)
 • Människor har många gånger en okunskap om sina egna attityder. (yakida.se)
 • Yakida ska publicera och gratis tillhandahålla ett verktyg för dokumentation av användarens egna personliga attityder avseende män, kvinnor, homosexuella och invandrare. (yakida.se)
 • Roverscouten identifierar och kan vid behov förändra sina egna attityder. (partio-ohjelma.fi)
 • Genom att gå en Safe & Eco-kurs lär du känna dina egna beteenden och attityder i trafiken. (gatusmartast.se)
 • Våra attityder formger och påverkar det som definierar oss i våra egna ögon, som våra drömmar och idéer. (utforskasinnet.se)
 • RSMH anser att permanenta resurser bör avsättas för att myndigheter och intresseorganisationer kontinuerligt ska arbeta med attityder. (rsmh.se)
 • RSMH ska också arbeta för att minska fördomar och att negativa attityder till människor med psykisk ohälsa förbättras. (rsmh.se)
 • Gruppen med negativa attityder, dominerade i resultatet, de visade fördomsfullhet och negativism och att överviktiga patienter ofta särbehandlas. (diva-portal.org)
 • Syftet med vår undersökning är att kvalitativt undersöka huruvida progressivt lärande, enligt lärarna, kan förändra elevers syn på och attityder till matematikämnet till det bättre. (mah.se)
 • Elevers attityder till moderna språk - kul, användbart eller drygt? (diva-portal.org)
 • För att bli det måste vi ändra våra invanda beteenden och attityder. (lkab.com)
 • År 2006 gjorde Vägverket en förstudie om stockholmarnas och göteborgarnas kunskaper och attityder kopplade till valet av vinterdäck. (ineko.se)
 • Stefan Svallfors har undersökt hur värderingar och attityder skiljer sig mellan samhällsklasser i Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. (fof.se)
 • Han har utbildat och föreläst om försäljning, vinnande attityder, positiv psykologi, medarbetarskap, eget ansvar, och kundservice i Sverige och övriga Europa i över 30 år. (talaforum.se)
 • Tycker också att vi har fått en sorglig ändring av attityder och värderingar i Sverige. (reclaimlss.org)
 • När gamla attityder ruskas om får fler barn möjlighet att gå i skolan - särskilt flickor. (barnfonden.se)
 • Går det att skrota dessa gamla attityder och vems ansvar är det att ta tätet i förändringen? (blogspot.com)
 • När tränar mindfulness, kan du ta med vissa attityder till din upplevelse att verkligen få ut det mesta av att leva uppmärksamt. (threebackyards.com)
 • Vinnande attityder, positiv psykologi, medarbetarskap. (talaforum.se)
 • Höjer kunskapen om barns rätt till utbildning och förändrar attityder som i sin tur leder till att fler barn får gå i skolan. (barnfonden.se)
 • Attityder är ett album av Pugh Rogefeldt, det åttonde, utgivet 1978. (wikipedia.org)
 • Föräldrarnas attityder till risktagande spelade en stor roll och var viktigare än socioekonomisk situation, familjestruktur, föräldrars hälsa och bostadsområde. (uu.se)
 • Hultgren, Sven O., 1983: Barns bruk av och attityder till dialekt och riksspråk. (sprakochfolkminnen.se)
 • Den funktionella metoden att förändra attityder bygger på att identifiera vad det är som motiverar attityden och sedan rikta kommunikationen dit. (retorikiska.se)
 • Paal Evjenth talar om hur våra attityder skapas, och om hur man med enkla grepp kan ändra vanor för att utveckla en positiv och vinnande attityd. (talaforum.se)
 • I allra sista stund kommer nya underlag, bl.a. resultaten från en enkätundersökning som Pensionsmyndigheten har genomfört med stöd av utredningens sekretariat om attityder till äldre arbetskraft. (blogspot.com)
 • Attityder och bemötande mot funktionshindrade. (docplayer.se)
 • reclaimLSS » Hur är samhällets attityder till funktionshindrade med LSS? (reclaimlss.org)
 • Vidare fanns det en relation (om än osäker) mellan socioekonomisk klass och attityder till delaktighet, där en skillnad i medelvärden mellan elever med bakgrund i övre medelklassyrken skilde sig jämfört med elever med bakgrund i arbetarklassyrken. (uio.no)
 • Här hittar du föreläsare, föredragshållare, utbildare och talare som kan föreläsa om ämnet Attityder. (kvinnligatalare.se)
 • Däremot hittar den ett negativt samband mellan antalet invandrare som förekommer som aktörer i media och invandringskritiska attityder. (wordpress.com)