• Andelen personer med astma som också är atopiska är stor och allergiutredning med blodprov eller pricktest kan därför ge stöd för att ställa diagnos vid misstänkt astma. (socialstyrelsen.se)
 • Hos sensibiliserade personer med astma kan astmasymtom, åtminstone delvis, utlösas av respektive allergen. (socialstyrelsen.se)
 • Forskarna samlade in blodprover från människor med och utan astma och upptäckte att personer med astma hade fler ILC2-celler än de utan. (svt.se)
 • Personer med astma har ofta besvär nattetid eller under tidiga morgontimmar, speciellt under perioder då astman är på väg att försämras. (hjart-lungfonden.se)
 • Allergisk astma är ovanligare hos äldre personer med astma. (hjart-lungfonden.se)
 • I Sverige lever cirka 800 000 personer med astma. (kurera.se)
 • Idag vet man att det istället är tvärtom, att personer med astma får en bättre livskvalitet - med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar. (kurera.se)
 • Personer med astma upplever ofta andningsbesvär i samband med fysisk ansträngning, så kallad ansträngningsutlöst astma. (kurera.se)
 • I takt med att allt fler sjukhus, barnmottagningar och vårdcentraler ansluter sig till Luftvägsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för personer med astma eller KOL, börjar det bli möjligt att göra såväl nationella som regionala jämförelser av kvaliteten inom astma- respektive KOL-sjukvården. (vgregion.se)
 • Ulla Nyström är specialist inom allergisjukdomar och behandlar personer med astma och allergi. (medicheck.se)
 • I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma som tränar kondition och styrka får en bättre livskvalitet - med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar. (wordpress.com)
 • Behandling av samtidig rinit hos personer med astma minskar risken för astmaförsämring. (slideplayer.se)
 • Bristerna i vården leder till att många personer med astma inte får en så effektiv behandling som de skulle behöva för att må bra. (ungaallergiker.se)
 • Av samtliga med allergisk astma har 30 procent symptom redan under de första två levnadsåren, 80 procent utvecklar sjukdomen före skolåldern. (hjart-lungfonden.se)
 • TLA-behandling är avsedd för patienter med måttlig till svår, icke-säsongsbunden allergisk astma, vars sjukdomskontroll är bristfällig trots läkemedelsbehandling. (tlv.se)
 • Astma kan orsakas av allergi mot olika ämnen och kallas då allergisk astma. (jobbafrisk.se)
 • Astma kan även uppstå vid en luftvägsinfektion eller vid kontakt med irriterande ämnen och kallas då icke-allergisk astma. (jobbafrisk.se)
 • Barn och unga har ofta anlag till allergi, men det förekommer även icke-allergisk astma i alla åldersgrupper. (terveyskyla.fi)
 • Kromoglikat används ofta av personer med allergisk astma och antikolinerga används av personer som har svårt att tåla andra luftrörvidgande läkemedel. (xn--anstrngningsastma-uqb.se)
 • En allergisk astma utløses og/eller forverres ofte av allergener som pollen , hunder , katter , midd eller visse næringsmidler 1 . (allergiguiden.no)
 • Allergisk astma, eller såkalt atopisk astma, er den vanligste typen astma hos barn og ungdom. (allergiguiden.no)
 • Den vanligste grunnen til at man får allergisk astma er at en eller begge foreldrene også har det 7 . (allergiguiden.no)
 • Hvis du har allergisk astma, betyr det at ditt immunforsvar overreagerer på visse stoffer som egentlig ikke er farlige, for eksempel pelsdyr, pollen, midd eller visse næringsmidler 1 . (allergiguiden.no)
 • Er du i faresonen for allergisk astma? (pollenkontroll.no)
 • Har du en ubehandlet eller feilbehandlet allergi, kan den utvikle seg til allergisk astma, en kronisk inflammasjon i de nedre luftveiene. (pollenkontroll.no)
 • Hvis du ikke får behandling for allergien din, øker risikoen for at den utvikler seg til allergisk astma. (pollenkontroll.no)
 • Allergisk astma: en överkänslighetsreaktion mot specifika ämnen, exempelvis husdjurspäls, kvalster eller pollen. (dokteronline.com)
 • Icke-allergisk astma: överkänslighet mot exempelvis rök, kyla eller fuktig luft - eller ett visst luktämne. (dokteronline.com)
 • Allergi i de nedre luftveiene (allergisk astma) forårsaker hvesende åndedrett, hoste og pusteproblemer. (pollenkontroll.no)
 • Medan ingen fråga som vanligtvis ställdes i min klinik frågade en patient nyligen om en studie som presenterades vid det amerikanska College of Chest Physicians årsmöte, som fann att patienter med allergisk astma hade en zinkbrist jämfört med patienter med andra typer av astma. (amenajari.org)
 • Allergisk astma - debuterar ofta i barndomen med samtidig allergisk sjukdom som atopiskt eksem och/eller födoämnesöverkänslighet och allergisk rinit. (vardriktlinjer.se)
 • Allergisk astma svarar ofta bra på behandling med inhalationssteroider. (vardriktlinjer.se)
 • Icke-allergisk astma - drabbar oftast vuxna med sämre behandlingssvar på inhalationssteroider. (vardriktlinjer.se)
 • Allergisk astma som är den vanligaste formen av astma och denna drabbar främst barn och ungdomar. (internetapotek.eu)
 • Hos vuxna är det cirka 50% som har allergisk astma. (internetapotek.eu)
 • Barn och ungdomar som får allergisk astma har det ofta i generna, alltså en eller båda föräldrarna har det. (internetapotek.eu)
 • Ungefär 70-80% av patienterna med allergisk astma har samtidigt en allergisk rinit med symtom som rinnsnuva och nästäppa. (viss.nu)
 • I en översiktsartikel från EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) [1] tar man upp fyra indikationer för allergidiagnostik av barn med astma: stöd för diagnos, påverkan på prognos, karakterisering av sjukdom samt identifiering av faktorer som kan medföra symtom vid exponering. (socialstyrelsen.se)
 • M let med att behandla astma r att lindra och f rebygga symtom, m jligg ra fysisk aktivitet, bevara lungfunktionen och f rebygga f rs mringar. (skl.se)
 • Obehandlad astma sliter på luftrören, så man ska inte vänja sig vid att ha symtom. (astmaochallergilinjen.se)
 • Det är en ganska stor individuell skillnad hur symtom på astma visar sig. (xn--anstrngningsastma-uqb.se)
 • Det är viktigt att uppsöka läkare om man upptäcker symtom som är typiska för astma . (terveyskyla.fi)
 • Misstanke om astma baseras på patientens symtom. (terveyskyla.fi)
 • Symtom på allergi astma nysningar, väsande andning, hosta, kliande hals , svidande ögon, rinnande näsa eller nasal styvhet är vanliga tecken och symptom på allergi astma. (kronisksjukdom.com)
 • Symtom på astma kan vara lätt eller svår. (ilorena.com)
 • Många barn med astma har symtom som är värre på natten. (ilorena.com)
 • Detta beror på att astma botemedel måste utvecklas på grundval av de symtom som upplevs, liksom den övergripande fysiska tillstånd lidande. (solapo.com)
 • Alternativet är tagen om astma symtom har en blåaktig hudton och kräkningar. (solapo.com)
 • Om du har astma så kan det innebära att du eventuellt får värre symtom på grund av slem-produtionen ökar. (internetapotek.eu)
 • En ny studie från Uppsala universitet visar att problem med astma och allergier inte kan förebyggas med amning. (svt.se)
 • Huruvida amning förhindrar allergier och astma har debatterats under en lång tid i forskningsvärlden. (svt.se)
 • Studien visar att allergier och astma inte kan förebyggas med amning. (svt.se)
 • Weronica Ek hoppas nu att studien bidra till ökad förståelse, och att den kan påverka den aktuella bilden av amningens koppling till allergier och astma. (svt.se)
 • Olika typer av astma definieras utifrån symtomen och bakgrundsfaktorerna, som är till exempel allergier, patientens ålder när sjukdomen bröt ut, rökning och anknytande sjukdomar. (terveyskyla.fi)
 • Antileukotriener kan även vara nödvändiga för personer med både astma och allergier. (xn--anstrngningsastma-uqb.se)
 • Om du lider av astma och allergier, använda en luftfuktare för att hålla luften i ditt hem fuktig och filtreras kan vara fördelaktigt. (ledzona.ru)
 • Man misstänker att på grund av ökningen av miljö irriterande och föroreningar, nivån av allergener drastiskt ökar och människor har blivit mottagliga för upphandlande dessa allergier som leder till allergi astma. (kronisksjukdom.com)
 • Härdning allergier och astma kräver en mängd medicin. (kronisksjukdom.com)
 • oralt antihistamin är den vanligaste beprövade läkemedel som används för behandling av allergier och astma. (kronisksjukdom.com)
 • Sprid information och öka på så sätt kunskapen om astma och allergier! (wordpress.com)
 • Astma är mycket vanligare hos personer som lider av allergier, men inte alla med allergier får astma. (ilorena.com)
 • En av dessa är pulmonologist, som har särskild utbildning i sjukdomar som drabbar lungorna och luftvägarna, och en annan potentiell specialist som kan ta upp några astma frågor är en allergolog, om allergier är den främsta orsaken till astma attacker. (debok.net)
 • Av dem lider mellan 2 och 5 procent, beroende hur man definierar det, av så kallad svår astma. (sll.se)
 • Mellan åtta och tio procent av Sveriges befolkning lider av astma. (astmaochallergilinjen.se)
 • Luftrenare och luftfuktare kan lindra besvären hos personer som lider av astma eller allergi. (ledzona.ru)
 • De som är extra känsliga, som lider av astma och allergi, mår sämre av detta. (ledzona.ru)
 • I Finland har flera utredningar och undersökningar gjorts kring sjukdomskontrollen och särdragen hos patienter som lider av astma. (allergiaihojaastmalehti.fi)
 • Dessa läkemedel ges på sjukhus som injektioner i en ven eller under huden till patienter som lider av mycket svår astma, har ett stort antal skov och hos vilka man oftast varit tvungen att utöver inhalationsbehandling även inleda kortisonbehandling genom munnen. (allergiaihojaastmalehti.fi)
 • Dessutom lider KOL-patienter ständigt av besvär såsom andnöd och hosta, medan människor med astma har problemfria perioder. (dokteronline.com)
 • Fler kvinnor än män lider av astma? (dokteronline.com)
 • Personer som lider av sjukdomen astma kan få en bekvämare inomhusklimat att leva i med hjälp av en luftrenare. (hunderiet.com)
 • Trots det har en mycket stor andel patienter med astma, trots goda riktlinjer för behandling, inte uppnått astmakontroll.1 Detta är olyckligt, eftersom det innebär begränsningar vad avser livskvalitet och också en risk att utveckla kroniskt obstruktiv lungsjukdom. (bestprac.se)
 • Läs om forskningsstudier om att ta fram en mer målinriktad behandling för patienter med astma, som bedrivs av Leif Bjermer och Kliniska vetenskaper, Lund - artikel från Medicinska fakultetens hemsida 2014-10-22. (kaak.se)
 • Steg 1 Alla patienter med astma oavsett svårighetsgrad ska förses med SABA att använda vid behov. (slideplayer.se)
 • I den nu publicerade studien har professor Anders Lindéns forskargrupp vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, i samarbete med professor Leif Bjermers forskargrupp vid Lunds Universitet, undersökt förekomsten av cytokinen interleukin(IL)-26 hos vuxna patienter med astma. (ki.se)
 • Samtidigt visar vi att alla patienter med astma, oavsett sjukdomsgrad, i genomsnitt har en lägre lokal nivå av IL-26 än friska kontroller. (ki.se)
 • Det är sedan länge är känt att alla patienter med astma har en ökad känslighet för bakteriella infektioner, säger Anders Lindén. (ki.se)
 • Den generellt sett lägre nivån jämfört friska skulle i så fall kunna bero på den långvariga kortisonbehandling som flertalet patienter med astma normalt erhåller. (ki.se)
 • 80 patienter med astma delades upp i två grupper. (tv-helse.se)
 • Ett rekommenderat sätt att kvalitetssäkra och strukturera omhändertagandet av patienter med astma är genom att etablera en astma/KOL-mottagning på vårdcentralen. (viss.nu)
 • Den medicinskt ansvariga läkaren ska ha kontinuerlig fortbildning inom astma och KOL men varje allmänläkare är ansvarig för sina egna patienter med astma och KOL. (viss.nu)
 • Astma är en av världens mest utbredda sjukdomar, vilket inte många känner till. (kurera.se)
 • Vanliga besvär och sjukdomar jag behandlar är allergiska näs- och ögonbesvär, astma, nässelutslag, födoämnesallergi och akuta allergiska tillstånd. (medicheck.se)
 • Astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är båda kroniska sjukdomar som drabbar lungorna. (whiteaeroltd.com)
 • Vid astma är samtidig allergi vanligt. (socialstyrelsen.se)
 • Är det numera vanligt att äta Singulair mot astma istället för att inhallera kortison dagligen. (netdoktor.se)
 • Astma och KOL är synnerligen vanligt förekommande i befolkningen. (bestprac.se)
 • Även astma mycket vanligt börjar tidigt i livet och minskar på vuxenlivet, vuxen astma eller uppkomsten av allergiska astmasymtom vid eller över 20 års ålder, är inte ovanligt. (solapo.com)
 • Astma kännetecknas av återkommande perioder av hosta, väsande eller pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas. (hjart-lungfonden.se)
 • Det här alternativet är bäst tas om astma anser att hans lungor är överbelastade med slem, och han upplever illamående och passar i hosta. (solapo.com)
 • De huvudsakliga symtomen vid astma är långvarig hosta (över fyra veckor, oftast värst på morgonnatten), slemutveckling, vinande andning och andningssvårigheter speciellt i samband med ansträngning. (yths.fi)
 • Karakteristiskt för astma är återkommande episoder med andnöd, pipande andning och hosta. (viss.nu)
 • Astma behandlas normalt med fokus på symptomen genom systemisk administration av glukokortikoider. (slu.se)
 • Exakt vad som ingår i en astmabehandling beror mycket vilken sorts astma som ska behandlas samt hur svåra astmabesvär individen har. (xn--anstrngningsastma-uqb.se)
 • Grundprincip: Astma under graviditet och amning ska inte behandlas annorlunda än astma hos icke-gravida. (slideplayer.se)
 • De här två olika typerna av astma behandlas huvudsakligen med mycket likartade metoder: med inhalerbara läkemedel som lugnar inflammationsreaktionen i luftrören (s.k. vårdande mediciner), och vid behov också läkemedel som utvidgar luftrören som dragit sig samman p.g.a. inflammationen (s.k. anfallsmediciner). (yths.fi)
 • Risken att barnet ska f astma r givetvis st rre om ocks mamman r ker. (barnsidan.se)
 • Det gick att se att mormors r kning kade risken f r att barnbarnet ska f astma med 20 procent, vilket r en signifikant kning. (barnsidan.se)
 • Den kade risken f r astma till f ljd av mormors r kning kan bero p epigenetik. (barnsidan.se)
 • Många med ansträngningsutlöst astma sänker den dagliga aktivitetsnivån, minskar träningsmängden eller slutar träna helt och hållet, vilket ökar risken för sämre hälsa och livskvalitet. (kurera.se)
 • Om en kvinna utsätts för höga pollenhalter i slutet av en graviditet ökar risken för tidig astma hos barnet. (kurera.se)
 • Risken för astma ökade vid användning av höga doser och längre tids användning av östrogen. (halsanet.com)
 • Astma har många potentiella triggers, och en primär metod för att minska risken för astmaanfall är att undvika astma triggers. (halsanet.com)
 • Risken för att fostret kommer till skada av svår eller kroniskt underbehandlad astma anses överstiga eventuella risker av astmaläkemedlen. (slideplayer.se)
 • Med webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma och eksem i arbetslivet och hur man kan förebygga problem. (jobbafrisk.se)
 • Totalt 46,2 procent av 16-åringarna med astma hade okontrollerad astma och av dem hade flickor mer sällan en läkardiagnos och deras sjukdom var också oftare okontrollerad jämfört med hos pojkar. (sll.se)
 • Astma är en allvarlig kronisk sjukdom orsakad av inflammation i luftvägarna. (halsanet.com)
 • Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn, en sjukdom som drabbar cirka 5-6 % av barnen i tidig skolålder och cirka 8-10 % av tonåringarna. (vgregion.se)
 • Nästan alla med äkta astma har allergi eller annan allergisk sjukdom såsom hösnuva eller eksem. (vgregion.se)
 • Även om astma är en livslång sjukdom, kan behandling kontrollera det och hålla ditt barn friska. (ilorena.com)
 • 2 Bakgrund Astma är en heterogen sjukdom, där en kronisk luftvägsinflammation oftast föreligger. (slideplayer.se)
 • Astma är en komplex sjukdom, och ibland är det inte möjligt att följa schemat, utan behandlingen måste anpassas individuellt. (slideplayer.se)
 • Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna med varierande grad av obstruktivitet. (vardriktlinjer.se)
 • Astma är en kronisk inflammation i slemhinnorna i luftvägarna och detta är en sjukdom som ökat ganska mycket sista 40-50 åren. (internetapotek.eu)
 • Astma är en inflammatoriskt sjukdom som påverkar luftvägarna. (viss.nu)
 • Om du har astma, eller någon annan sjukdom som gör andningen svårare, får du inte arbeta med rökdykning eftersom det innebär för stora risker för dig. (jobbafrisk.se)
 • Vid allergiutlöst astma kan behandling med allergenspecifik immunoterapi därför vara motiverad, och vid svår okontrollerad astma kan anti-IgE behandling eller laminärt luftflöde övervägas. (socialstyrelsen.se)
 • Sean Bohen, Executive Vice President för Global Medicines Development och Chief Medical Officer vid AstraZeneca, säger: "Denna positiva rekommendation är ett viktigt steg mot att tillhandahålla nästa generations behandling för patienter med svår, okontrollerad astma med en eosinofil fenotyp. (astrazeneca.se)
 • Det är också fler flickor än pojkar som har okontrollerad astma. (sll.se)
 • En ny studie i Journal of Allergy and Clinical Immunology pekar nu på att cytokinen interleukin(IL)-26 skulle kunna användas som biologisk markör (biomarkör) för okontrollerad astma hos både vuxna och barn - och även kanske vara ett framtida mål för nya astmaläkemedel. (ki.se)
 • Inom patientgruppen med okontrollerad astma kunde forskarna också notera att de patienter som har allra sämst sjukdomskontroll utmärktes av en låg lokal nivå av IL-26, något som forskarna menar kan tala för att IL-26 har en skyddande effekt och att just dessa patienter saknar förmåga att reagera med adekvat produktion av IL-26. (ki.se)
 • Sammantaget är våra nya forskningsresultat förenliga med att IL-26 kan vara en användbar biomarkör för okontrollerad astma hos vuxna likväl som hos barn, något som skulle vara till nytta för framtida sjukvård, säger Anders Lindén, som även arbetar som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. (ki.se)
 • Inhalatorn innehåller salbutamol, en aktiv ingrediens som minskar förträngningen i dina luftvägar som orsakar astma. (svenskapiller.com)
 • Företagen forskar tillsammans för att minska den, hos vissa patienter, överdrivna immunrespons som orsakar astma. (astrazeneca.se)
 • Trots att studier visar att HRT kan förvärra astma, hos vissa kvinnor hormonersättning förbättrar faktiskt deras astma, enligt J. Brostoff och L. Gamilin i "astma: Den kompletta guiden till Integrativ terapier. (halsanet.com)
 • Undvika astma triggers kan i vissa fall, att man behandlar hemmet, jobbet eller i skolan för att minska allergener, såsom kackerlackor. (halsanet.com)
 • Kemiska bekämpningsmedel behandlingar, inklusive sprayer , kan utlösa astma hos vissa personer. (halsanet.com)
 • Personer med lindrigare astma som enbart behöver behandling vid vissa tillfällen som snabb symtomlindring kan ha snabbverkande luftrörsvidgande som enda astmamedicin. (xn--anstrngningsastma-uqb.se)
 • Vissa saker folk kommer att behöva överväga först när man väljer en astma specialist är var man kan hitta dessa läkare. (debok.net)
 • Det är möjligt att få kompetens och omsorg i samma astma specialist, och letar efter just denna typ kan vara av värde för vissa patienter. (debok.net)
 • Astma händer när lungorna 'luftvägarna blir alltför känsliga för vissa ämnen, aktiviteter eller miljöförhållanden som normalt inte skulle påverka en icke-astmatiska person. (solapo.com)
 • Målet med all astmabehandling är att astman skall vara så välkontrollerad att barnet kan leka, idrotta och leva som barn utan astma. (vgregion.se)
 • Er barnet ditt i faresonen for å utvikle astma? (pollenkontroll.no)
 • Oppsøk lege, slik at barnet snarest mulig får behandling for allergien, siden allergi kan føre til astma. (pollenkontroll.no)
 • Vid mycket svår astma är barnet oroligt, kallsvettigt och trött. (viss.nu)
 • Det skulle kunna vara en bidragande f rklaring till varf r astma i befolkningen inte har minskat i samma takt som r kningen, s ger Lennart Br b ck, barnl kare och docent knuten till Institutionen f r folkh lsa och klinisk medicin. (barnsidan.se)
 • I Sverige har cirka 10 procent av den vuxna befolkningen och cirka 9 % av barnen astma, enligt Astma- och allergiförbundet. (sll.se)
 • Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen och drabbar upp till 10% av befolkningen. (medicheck.se)
 • Genom att bättre kunna hantera denna helhet kan vi dessutom ytterligare förbättra den välfärd hos astmapatienter som är synlig bland befolkningen: enligt en färsk astma- och allergibarometer som apoteken genomfört och som ännu inte offentliggjorts är utvecklingen av vårdbalansen fortsatt god i Finland. (allergiaihojaastmalehti.fi)
 • I Sverige har ungefär 10 procent av befolkningen problem med astma och sjukdomen beräknas kosta samhället ungefär 30 miljarder kronor per år. (ki.se)
 • Idag beräknas cirka 10% av befolkningen i Sverige ha astma, vilket för Stockholms län innebär ungefär 200 000 personer. (viss.nu)
 • Olika typer av astma definieras utifrån symtombilden och bakgrundsfaktorerna. (terveyskyla.fi)
 • I Seinäjoki har professor Hannu Kankaanrantas forskningsgrupp följt närmare tvåhundra astmapatienter under 12 år, och visat att patienterna kan delas in i synnerligen olika typer av astma. (allergiaihojaastmalehti.fi)
 • Precis som människans allergiska astma beror kattastma på en överreaktion av immunförsvaret i nedre luftvägarna med IgE som huvudsaklig mediator. (slu.se)
 • De flesta astmaattackerna beror på att man inte lyckats kontrollera astma med läkemedel. (lakareol.com)
 • Vad som är orsaken till astma är inte helt klart men experterna tror det kan beror på en del olika saker. (internetapotek.eu)
 • Exakt dos som passar dej beror på hur svår astma du har. (internetapotek.eu)
 • Astma är en störning i luftrörens funktion, i deras benägenhet för sammandragning, som beror på en inflammation i luftrörens slemhinna. (yths.fi)
 • Ett uppdrag som vi fått av Stockholms läns landsting är att förebygga hudsjukdomar och astma som beror på arbetsmiljön. (jobbafrisk.se)
 • För att kunna erbjuda dig med astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) extra stöd har vi en särskild astma/KOL-mottagning. (torsviksvardcentral.se)
 • Instruktioner och utbildning på olika inhalationer Patientutbildning i sjukdomarna astma eller KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. (grindbergafle.se)
 • Många tror att astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är samma sak - men det är ett missförstånd. (dokteronline.com)
 • behandling av astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärt-kärlsjukdom och diabetes. (viss.nu)
 • Astma kan kotrolleras med förebyggande behandlingar och läkemedel. (xn--anstrngningsastma-uqb.se)
 • Några av dessa åtgärder är speciellt utvecklade som astma medicinering och behandlingar astma. (solapo.com)
 • I Sverige är runt 10 procent av alla barn och vuxna drabbade av astma. (dokteronline.com)
 • Trots att astma är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige får inte alla den vård de behöver, vilket ger en sämre hälsa som följd. (ungaallergiker.se)
 • Ungefär var femte elev i Sverige har eller har haft eksem (se böjvecksekem) eller astma. (jobbafrisk.se)
 • Forskarna hittade också märkbart förhöjda halter av inflammationsmarkörer hos de svårast sjuka astmapatienterna, vilket leder tanken till att den inflammatoriska process som uppträder vid astma kan leda till inflammation även i kärlen och därmed orsaka hjärt-kärlsjukdom. (hjart-lungfonden.se)
 • Forskningen koncentreras idag på möjliga nya behandlingsmetoder så som hypersensibilisering (ASIT/RIT) och nya antiinflammatoriska substanser, samt på nya diagnostiska markörer så som F2-isoprostane, Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) och Surfactant protein D (SP-D). Dessa substanser har potential för användning som markörer på inflammation i nedre luftvägarna men avhjälper inte dagens stora problem med att differentiera astma från kronisk bronkit. (slu.se)
 • Epidemiologiska studier har identifierat vitamin E som en potentiell kandidat för behandling av astma och tidigare djurstudier av neutrofil inflammation har belyst primära mekanismer genom vilka en specifik y-tokoferolrik blandning av tokoferoler (y-TmT) mildrar associerade pro- inflammatoriska, kemoattraktiva, oxidativa och nitrositiva stressresponser. (zarahssida.se)
 • Astma med inflammation i luftvägarna och sammandragning av musklerna runt luftvägarna, vilket orsakar andnöd. (halsanet.com)
 • Sjuksköterskorna th Study" fann att HRT orsakade inflammation som fälls symptom på vuxen ålder astma hos kvinnor i klimakteriet. (halsanet.com)
 • Astma ger inflammation i lungorna. (whiteaeroltd.com)
 • Med astma, kan varje luftvägsinfektion, inklusive influensa, påverkar lungorna och orsaka inflammation och luftvägar förträngning. (ilorena.com)
 • Dessa fynd skulle i ljuset av befintlig experimentell litteratur kunna tolkas som att lokalt IL-26 normalt sett ökar som en konsekvens av svår astma och de facto har en skyddande effekt mot inflammation. (ki.se)
 • Astma är en kronisk lungsjukdom som inflammerar och smalnar luftvägarna. (zarahssida.se)
 • Astma är en kronisk lungsjukdom där luftvägarna ständigt är aningen inflammerade. (dokteronline.com)
 • På Astma- & Allergilinjen hittar du information om astma och olika typer av allergiska besvär. (astmaochallergilinjen.se)
 • Vad är orsaken till astma? (terveyskyla.fi)
 • De rapporterade fall av allergi astma har ökat drastiskt under åren, orsaken till detta är okänd för forskarna. (kronisksjukdom.com)
 • Orsaken till astma är hitintills okänd, även om faktorer såsom genetiska anlag eller tidig födsel spelar roll. (dokteronline.com)
 • Forskare har inte upptäckt den exakta orsaken till astma. (whiteaeroltd.com)
 • För att komma i kontakt med astma/KOL sköterska vänligen ring 0589-86520 mellan 08:00-16:00 på varddagar, begär att Pernilla ringer upp. (grindbergafle.se)
 • Det er ikke uvanlig at personer med allergisk rhinitt (høysnue) kan få problemer med astma når de kommer i kontakt med et stoff som de ikke tåler. (allergiguiden.no)
 • Hvis du foruten symptomer i nesen får hoste og pusteproblemer når du kommer i kontakt med allergener, kan det bero på at allergien din forårsaker astma. (allergiguiden.no)
 • For at din rhinitt ikke skal føre til astma, er det best å forebygge allergiske reaksjoner ved å unngå kontakt med de stoffene du er overfølsom mot 3 . (allergiguiden.no)
 • Når du kommer i kontakt med stoffene du ikke tåler, kan det foruten allergiske reaksjoner som rennende og kløende øyne, høysnue og nysing føre til astma. (allergiguiden.no)
 • Hvis du opplever kortpustethet mens resten, rask forverring av pusting eller mangel på bedring fra bruk av kortsiktige astma medisiner, kontakt lege. (digidexo.com)
 • Till stöd för detta har den Nationella arbetsgruppen för astma/KOL tagit fram förslag på hur interprofessionell samverkan och diagnostik vid asmta och KOL kan göras. (skl.se)
 • Filmerna vänder sig till personal inom primär- och specialistvård och innehåller instruktioner för att underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik av astma/KOL patienter. (skl.se)
 • Astma hos katt : etiologi, patofysiologi och diagnostik. (slu.se)
 • Här hittar du information om diagnostik och behandling av astma, allergi och anafylaxi, samt om receptbelagda läkemedel. (astmaochallergilinjen.se)
 • Svara på våra snabba frågor för att få reda på om jobbet du drömt om kan komma att orsaka dig astma eller eksem. (jobbafrisk.se)
 • Föräldrar tror ibland att deras barns astma är livshotande även när det är mildt. (lakareol.com)
 • Många föräldrar till barn som har astma tror att astma kan påverka deras barns emotionella välbefinnande. (lakareol.com)
 • Många människor upplever sin astma , allergi och överkänslighet som ett hinder i det dagliga livet och i sociala. (ledzona.ru)
 • Denna åtgärd är bäst tas om astma upplever lättnad när den utsätts för frisk luft. (solapo.com)
 • Även träning förbättrar symtomen avsevärt, berättar Astma- och Allergiförbundet i ett pressmeddelande. (kurera.se)
 • Allergi astma är en av de vanligaste formerna av astma drabbar människor. (kronisksjukdom.com)
 • Astma drabbar barn på olika sätt. (ilorena.com)
 • Astma är ett tillstånd som drabbar mer än 24 miljoner människor i USA ensamt. (whiteaeroltd.com)
 • Sent debuterande astma - drabbar oftare vuxna och speciellt kvinnor utan samtidig allergi. (vardriktlinjer.se)
 • Fler kvinnor än män drabbas av astma och nu har forskare undersökt om könshormonerna kan ha betydelse. (svt.se)
 • Då drabbas kvinnor oftare än män av astma. (svt.se)
 • Det kallas bronkit och barn som vid 18 månaders ålder fortfarande har anfall drabbas oftare av astma senare under barndomen. (hjart-lungfonden.se)
 • Barn l per kad risk att drabbas av astma om mormor har r kt under sin graviditet f r l nge sedan, ven om barnets mamma r helt r kfri. (barnsidan.se)
 • Forskning under de senaste åren har visat att kvinnor går igenom klimakteriet har en fördubblad risk att drabbas av astma. (halsanet.com)
 • Av det jag läser om astma ska man behandla trots att man mår bättre och tom är symtomfri, är det då bra att ta bort alla mediciner under en period. (netdoktor.se)
 • Cinqaero används för att behandla vuxna patienter med svår eosinofil astma när tillståndet inte är välkontrollerat trots behandling med höga doser inhalerade kortikosteroider tillsammans med ett annat astmaläkemedel. (tlv.se)
 • AstraZeneca och MedImmune, bolagets globala forsknings- och utvecklingsenhet för biologiska läkemedel, meddelar idag att CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) hos den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har givit ett positivt utlåtande och rekommenderar marknadsgodkännande av benralizumab som en tilläggsunderhållsbehandling för vuxna patienter med allvarlig eosinofil astma som inte är adekvat kontrollerad trots höga doser av inhalerade kortikosteroider plus långverkande b-agonister. (astrazeneca.se)
 • Trots att Dr Reals studie tyder på att HRT skulle kunna skydda kvinnor i klimakteriet mot astma, hittade en Harvard Nurses th Study att kvinnor som tog östrogen tillskott efter klimakteriet i tio år eller mer var 50 procent mer benägna att utveckla astma än kvinnor som aldrig använt östrogen. (halsanet.com)
 • Astma og allergi går med andre ord ofte hånd i hånd, spesielt når det gjelder astma og allergi hos barn. (allergiguiden.no)
 • Barnallergiåret 2013-2014 Invigning 28 september 2013 Riskfaktorer och friskfaktorer för astma och allergi hos barn Göran Wennergren Drottning Silvias. (slideplayer.se)
 • Forskare vid Karlstads universitet som studerade barn från ett år och uppåt hittade samband mellan mjuka plaster, ftalater och kemikaliska ämnen i rengöringsmedel och moderna färger och både astma och allergi hos barn. (fokus.se)
 • Denna typ av astma debuterar när ett barn är yngre än två år, cirka en tredje del av barnen. (internetapotek.eu)
 • Ventolin är en astmainhalator som lindrar akuta symptom på astma. (svenskapiller.com)
 • hormonella förändringar som sker under klimakteriet kan spela en roll i åldersdiabetes astma där kvinnor kan utveckla astma symptom för första gången. (halsanet.com)
 • Speciellt hos kvinnliga ungdomar med astma, säger Maria Ödling. (sll.se)
 • Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar. (terveyskyla.fi)
 • Denna typen är den vanligaste hos barn och ungdomar, cirka 90% av barnen har både allergi och astma. (internetapotek.eu)
 • Experter vet inte exakt vad som orsakar astma. (ilorena.com)
 • TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Cinqaero (reslizumab) för behandling av svår eosinofil astma. (tlv.se)
 • Svår eosinofil astma innebär att patienten har astma med förhöjda eosinofilnivåer (eosinofiler är en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma). (tlv.se)
 • Kortfristiga djur- och humanstudier påvisar lovande bevis för att tokoferoltillskott kan mildra neutrofil- och eosinofiltillväxt i lungor och luftvägsinflammation vid eosinofil astma (e-astma). (zarahssida.se)
 • Vilket värde borde han ha för att må bra och inte ha problem av sin astma? (netdoktor.se)
 • Ta din luftrörsvidgande medicin precis innan träningen om du brukar få problem med ansträngningsutlöst astma. (kurera.se)
 • 6,7 % av ungdomarna hade så kallad svår astma (se definition till höger/härunder om du tittar från mobil). (sll.se)
 • Du hittar även en massa bra info, tips och råd på Astma- och Allergiförbundets hemsida . (ungaallergiker.se)
 • Läs mer om träning på Astma- och Allergiförbundets hemsida . (kurera.se)
 • Eftersom barn med astma har visat sig ha lägre zinknivåer i blod och hår, har forskare undrat hur länken mellan astma och zink kan vara. (amenajari.org)
 • t botas från kärnan, men en kombination av läkemedel och medicinering hjälpa till att lindra smärtan av oro som åtföljer allergi astma. (kronisksjukdom.com)
 • avsvällande sprayer lindra nästäppa på tillfällig basis och ge omedelbar lindring till patienter som har kämpat allergi astma under en längre tid ram. (kronisksjukdom.com)
 • Det behövs mer kunskap om folksjukdomarna som både astma allergi och kol är, säger distriktsköterskan Eva Österlund Efraimsson som är kursansvarig och initiativtagare till kursen. (sverigesradio.se)
 • Zink är en antioxidant som kan ha antiinflammatoriska egenskaper relaterade till astma patofysiologi. (amenajari.org)
 • Studien visar även att hög socioekonomisk status är kopplat till lägre risk för astma men högre risk för hösnuva. (svt.se)
 • För en person med ärftliga anlag att utveckla astma eller allergi är detta klart och entydigt en riskfaktor. (fokus.se)
 • Astma er en vedvarende betennelsessykdom i lungene som er nært forbundet med arv og miljøfaktorer, og kan trigges av blant annet allergener, tobakksrøyk, luftveisinfeksjoner og fysisk anstrengelse. (mundipharma.no)
 • Astma kan utløses av luftforurensning eller infeksjoner som forkjølelse eller influensa, men forårsakes i mange tilfeller av allergener (de stoffene du er allergisk mot) som finnes i luften vi puster inn, for eksempel pollen eller midd. (pollenkontroll.no)
 • Astma behandlinger inkluderer medisiner for å holde luftveiene åpne, redusere hyppigheten av astma angrep og nøytralisere effekten av allergener. (digidexo.com)
 • Samhällskostnaden för astma är cirka 30 miljarder kronor. (kurera.se)