• Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. (botox.se)
  • Kliniskt kan utvecklad aspirationspneumoni inte skiljas från bakteriell pneumoni. (janusinfo.se)
  • Tre huvudtyper har beskrivits: utöver bakteriell aspirationspneumoni finns även kemisk pneumonit och bronkobstruktion orsakad av främmande kropp. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Aspirationspneumoni är en typ av lunginflammation som orsakats av att relativt sett stora mängder innehåll från magsäck eller mun har kommit in i lungorna. (wikipedia.org)
  • Vissa räknar in kemisk lunginflammation som en typ av aspirationspneumoni, men denna beror på att syra och inte infektiöst matierial från magsäcken tar sig in i lungorna, medan de andra inte gör det. (wikipedia.org)
  • Att skilja ut aspirationspneumoni från andra typer av lunginflammation kan vara svårt. (wikipedia.org)
  • Sju månader har gått sedan Yvonne Granholms 19-åriga dotter Stephanie Haapanen dog i sviterna av aspirationspneumoni, alltså inflammation orsakad av mat i lungorna. (nyan.ax)
  • Aspirationspneumoni - orsakas av aspirerat svalgsekret eller ventrikelinnehåll Pneumoni hos patienter med nedsatt immunförsvar Pneumoni hos nyfödda och barn Pneumoni hos patienter med olika lungsjukdomar Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta Historik Symtomatologi och behandlingsförslag vid pneumonia nedtecknades redan på 500-talet f Kr av Hippokrates. (docplayer.se)