• Allt arbete med asbest och asbesthaltigt material ska planeras, ordnas och utföras så att de som arbetar utsätts för så lite asbesthaltigt damm som möjligt. (av.se)
 • För att minimera riskerna för att arbetstagare utsätts för asbesthaltigt damm vid rivning eller renovering måste man undersöka och identifiera vilka material som innehåller asbest. (av.se)
 • Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U) ska ta del av den genomförda inventeringen för att få reda på var i byggnaden asbest förekommer och vilka material som innehåller asbest. (av.se)
 • BAS-U ska, om asbestprover är tagna, få reda på var prover är tagna, från vilka material och vilka materialprover som innehöll asbest. (av.se)
 • När det gäller rivning är det saneringsföretaget som ska skriva hanterings- och skyddsinstruktioner för rivning av asbest eller asbesthaltigt material. (av.se)
 • Yrkesmässig hantering av asbest regleras av Arbetsmiljöverket och enligt arbetsmiljölagen så finns det krav på speciell utbildning för de som hanterar eller river asbesthaltigt material eller för deras arbetsledare. (solna.se)
 • Detta innebär att alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material, innan arbetet börjar ska ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. (solna.se)
 • Asbest är ett samlingsnamn för mineral som är ett material med många värdefulla egenskaper såsom bra hållfasthet, smidighet och värmeisolerande egenskaper. (sotenas.se)
 • Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i exempelvis eternitplattan på taket. (sotenas.se)
 • Ska du hantera asbesthaltigt material inomhus rekommenderas att du tar kontakt med en ackrediterad fackman, likaså om du ska hantera lös asbest. (sotenas.se)
 • Därför är det viktigt att du är försiktig när du ska bygga om, renovera eller riva material som kan innehålla asbest. (vimmerby.se)
 • När du river eller bearbetar material som innehåller asbest så frigörs asbestfibrer som sedan svävar runt i luften under en lång tid. (vimmerby.se)
 • Det var ett otroligt populärt material på grund av att det var relativt billigt men användes även på grund av de tekniska egenskaper som asbest har. (miramix.se)
 • När man bearbetar eller river material som innehåller asbest kan mängder av asbestfibrer frigöras och sväva i luften under lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna och osynliga för ögat. (camfes.se)
 • Transportstyrelsen kräver att Informationen ska finnas tillgänglig när personal utför underhåll eller på annat sätt kommer i kontakt med material som innehåller asbest. (sekotidningen.se)
 • Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet. (lernia.se)
 • Kursen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. (lernia.se)
 • Det kan vara svårt att veta med säkerhet om man har asbest i sin bostad, då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta. (asbestsanera.se)
 • Om du ska sanera material som innehåller asbest i ditt hem i Stockholm så finns det ett flertal anledningar till att det är bra att ta hjälp med asbestsaneringen. (asbestsanera.se)
 • Rosborg Entreprenad utför saneringsuppdrag av miljö- och hälsofarliga material med ämnen som asbest , PCB, fukt och mögel. (rosborgentreprenad.se)
 • Asbest var ju ett fantastiskt material, en revolution. (femtejuli.se)
 • Med asbest får ett material lång livstid, blir värmetålig och får en hög hållfasthet. (liljegrens.nu)
 • Asbestcement är ett väder- och brandtåligt material som består av krossad asbest som blandats med cement. (byggnadsvardstorget.se)
 • I varmvattenrören finns asbest oftast i krökar och ändavslut. (wikipedia.org)
 • Var finns asbest? (miramix.se)
 • Alla svenska fartyg ska ta reda på och dokumentera om det finns asbest ombord. (sekotidningen.se)
 • Skyddsombuden på fartygen kommer att vara med i arbetet med att ta reda på om och i så fall var det finns asbest. (sekotidningen.se)
 • Där det finns asbest är det sagt att den ska kapslas in, det är jag tveksam till, det vore bättre att ta bort den, säger Karl-Arne Johansson. (sekotidningen.se)
 • Först krävs det en analys för att se om det finns asbest i materialet. (asbestsanera.se)
 • Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är förbjuden i många länder, i Sverige sedan 1982. (wikipedia.org)
 • Eternitplattor som innehåller asbest är dock förbjudna i Sverige sedan år 1977. (miramix.se)
 • Asbest förbjöds i Sverige på 1970-talet och 1988 blev det totalförbud för nyinstallation av asbest på svenska fartyg. (sekotidningen.se)
 • Asbest orsakar årligen ett hundratal dödsfall i Sverige som en följd av asbestexponering. (building-supply.se)
 • Eternitplattor som innehåller asbest är dock förbjudna i Sverige sedan år 1977, men kan ändå finnas kvar i många byggnader som är byggda eller renoverade mellan 50-talet till 70-talet. (asbestsanera.se)
 • All yrkesmässig användning av asbest och av varor innehållande asbestfibrer är förbjuden inom hela EU sedan 1 januari 2005. (solna.se)
 • Asbest har använts sedan långt tillbaka tack vare materialets värdefulla tekniska egenskaper såsom hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk isoleringseffekt, goda brandskyddande egenskaper, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet. (wikipedia.org)
 • Genom dessa egenskaper kom asbest att få stor användning i bygg- och byggnadsämnesindustrin. (wikipedia.org)
 • Asbest har också använts i fordonsindustrin som friktionsmaterial med slitstarka egenskaper i tillverkning av bromsar. (wikipedia.org)
 • Asbest är beteckningen för en grupp mineral med en rad speciella egenskaper. (solna.se)
 • Med anledning av sina egenskaper har asbest använts som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum, som värmeisolering i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. (solna.se)
 • Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). (lavigruppen.se)
 • Asbest användes på grund av dess värdefulla egenskaper som att det tål höga temperaturer, är ljud- och värmeisolerande och har hög tålighet mot kemikalier. (building-supply.se)
 • Under denna period kände man inte till hälsoriskerna med asbest och det användes därför flitigt på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper. (asbestsanera.se)
 • Eftersom asbest har flera byggtekniskt värdefulla egenskaper och man förut inte visste hur farligt det var, så användes det i en hel del fastigheter. (rosborgentreprenad.se)
 • grund av dess omfattande industriella användning kan asbest finnas kvar på många håll i lokaler där materialet installerats eller använts, t.ex. (wikipedia.org)
 • Om materialet vid en analys visar sig innehålla asbest och det finns risk för exponering krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket och speciella skyddsåtgärdet för hanteringen av byggmaterialet. (building-supply.se)
 • grund av hälsorisker får inte vem som helst arbeta med asbest yrkesmässigt. (solna.se)
 • Asbest orsakar cancer, och på grund av att asbestfibrerna är så små tränger de enkelt genom andningsorganens skyddsmekanismer och lagras permanent i lungorna. (botniarosk.fi)
 • Detta är en halvdagsutbildning för dig som behöver mer kunskap om asbest och vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:1, innebär i form av ansvar och krav. (metal-supply.se)
 • Jonas Mogvall som har en djup kunskap om asbest och av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. (metal-supply.se)
 • Vi har Arbetsmiljöverkets tillstånd att hantera asbest vilket betyder att vår personal får kontinuerlig specialutbildning och har ingående kunskap och erfarenhet hur man hanterar och eliminerar detta farliga ämne på ett säkert och miljövänligt sätt. (camfes.se)
 • Vi hjälper dig med en analys för att sedan göra en anpassad helhetslösning utifrån just din situation och mängden asbest. (liljegrens.nu)
 • Inom byggbranschen är det därför vanligt förekommande med föremål som innehåller någon form av asbest. (liljegrens.nu)
 • Fibrerna som även är små och lätta kan hålla sig svävande i luften under mycket lång tid och detta gör dem lätta att andas in vid arbete med asbest om inte rätt skyddsutrustning används. (solna.se)
 • Om man utför ett ombyggnadsarbete eller en renovering i en byggnad som är byggd före år 1977 som är året då asbest blev olagligt så bör man räkna med att det kan finnas asbest i de materialen som användes. (asbestsanera.se)
 • Detta är främst om man har använt sig av så kallade eternitplattor som består av 10 procent asbest och 90 procent cement. (miramix.se)
 • Man har även använt asbest som tätning i skarvar på gamla ventilationskanaler. (wikipedia.org)
 • Asbest finns i isolering kring gamla värmeledningar och ventilationskanaler, i brand-, fukt- och ljudisolering, golv- och takplattor, fasadbeläggningar och gamla pappbeläggningar (takpapp tillverkad före 1980). (botniarosk.fi)
 • Det finns redan krav på asbestinventering av svenska fartyg, men Transportstyrelsen vill nu kontrollera hur den fungerar efter att det visat sig att fartyg haft asbest ombord utan att personalen känt till det. (sekotidningen.se)
 • Mellan 17 till 25 av förbundets medlemmar och totalt omrking 40 anställda ska ha utsatts för det farliga asbest i samband med renoveringen av kraftverken, skriver P4 Jämtland. (arbetarskydd.se)
 • En hälsoundersökning av personalen visade senare att nio av 45 ombordanställda har lungförändringar som kan ha samband med asbest. (sekotidningen.se)
 • I samband med att man ska riva en byggnad eller delar av en byggnad för att kunna renovera så finns det risk för att man utsätts för asbest. (asbestsanera.se)
 • Problemet är att små partiklar av asbest kan frigöras i samband med bygget vilket är en hälsorisk förpersonerna som vistas i området. (liljegrens.nu)
 • Yrkesmässig hantering av asbest regleras av arbetsmiljöverket och information om detta finns i arbetsmiljöverkets föreskrift (2006:01) eller på Arbetsmiljöverkets webbplats om asbest. (sotenas.se)
 • I Finland är rivning av asbest tillståndspliktigt sedan 1988, och tillverkning och användning av asbesthaltiga produkter är förbjudet sedan början av 1994. (botniarosk.fi)