• Vid F-skatt ingår sociala avgifter i arvodet. (sjf.se)
 • Ange tydligt om sociala avgifter tillkommer, liksom moms. (sjf.se)
 • Utöver arvodet tillkommer sociala avgifter som är 31,42 % för vanlig A-skattare, 16,36 % för pensionärer födda 1938-1951. (forfattarcentrum.se)
 • Det råder även stora oklarheter kring vem som ska betala sociala avgifter och pensionsavgifter på styrelsearvodena. (styrelseakademien.se)
 • 1974 ställde sig SJF bakom frilansarnas krav på att uppdragsgivarna ska betala sociala avgifter (på inkomster över 300 kr). (wikipedia.org)
 • Kostnaden för löner, arvoden, sociala avgifter samt pensionskostnader uppgick till 1 556,7 mnkr. (mark.se)
 • Omkostnader som inköp av utrustning, sociala avgifter, semester och skatt är faktorer som påverkat snittpriserna. (sfoto.se)
 • Kortfattat så gäller det att betala sociala avgifter vid utbetalning av utbildningsarvode (lön) överstigande 1000 kr (några undantag finns), reseersättning betalas enbart ut mellan hemmet samt utbildningsplatsen. (vssf.nu)
 • Alla arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten. (brf-uttern.se)
 • Spelarnas sign-on bokförs som lönekostnader, och sen tillkommer sociala avgifter. (kamraterna.net)
 • Kommunen svarar för att sociala avgifter betalas in och att preliminärt skatteavdrag görs för ställföreträdarna. (rgmf.se)
 • Beslutades att medlemsavgift och andra avgifter skall vara oförändrade. (123minsida.se)
 • Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter för innevarande verksamhetsår. (konstokultur.se)
 • Medlemsavgift och andra avgifter. (bjorkangsfiber.se)
 • 1° Kansliavgifter, registreringsavgifter och andra avgifter. (europa.eu)
 • Att arvoden inte skulle utgå till styrelsens ledamöter var egentligen en självklarhet men behövde ändå stadfästas i protokollet. (hjarnfonden.se)
 • På gårdagens (19-06-2016) extra årsstämma beslutades att styrelsens förslag angående arvoden och samfällighetsavgiften får bifall. (samf-massan.se)
 • Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer. (havdhemfiber.net)
 • 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. (123minsida.se)
 • 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. (holmedalsnet.se)
 • andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden och pris än de som avses ovan i punkterna 1-2, såsom hittelöner samt pris i konsttävlingar, om prestationens belopp uppgår till minst 100 euro i kalenderåret. (vero.fi)
 • De beslöt självständigt om sina arvoden, såg själv till avgifter enligt skatte- och pensionslagstiftningen, patientförsäkring och övriga lagstadgade skyldigheter som hör till företagsverksamhet samt bar risken för kreditförlust i form av eventuella obetalda arvoden. (kho.fi)
 • I faktureringsdokumenten hade läkaryrkesutövarnas arvoden angivits under rubriken "Försäljningar som A Ab fakturerar på andras vägnar" och de innehöll uppgifter för individualisering av försäljaren, såsom namn, adress och FO-nummer, samt mervärdesskattespecifikation. (kho.fi)
 • Domstolen är en administrativ instans som utser skiljemän, granskar förslag till skiljedomar samt fastställer skiljemännens arvoden. (icc.se)
 • Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som söker inträde, betalar före-skrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter. (jamttrollarna.com)
 • Vid årsmötet företas i stadgarna föreskrivna val samt beslutas om arvoden. (arbetarkultur.se)
 • Det är många konsumenter som luras betala påstådda administrativa avgifter, skatter eller arvoden - men någon försäljning sker inte. (konsumenteuropa.se)
 • Det kan till exempel bero på att säljaren haft betalningssvårigheter med skatter och avgifter med mera. (tholin.se)
 • Nedan ser du hur skatter och avgifter i ett aktiebolag är uppdelade genom ett förenklat exempel med ett enmansaktiebolag där ägaren arbetar i företaget. (verksamt.se)
 • Vid detta möte fastställs budget och avgifter för det kommande året. (arbetarkultur.se)
 • Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. (seligson.fi)
 • Ofta kan parterna även på förhand beräkna förfarandets kostnader då skiljedomsinstituten har fasta avgifter beroende på storleken på tvistens totala belopp. (icc.se)
 • Information om kostnader för skiljeförfarande genom ICC återfinns under avsnittet Avgifter nedan. (icc.se)
 • Utbildningskostnaderna omfattar bl.a. kostnader f r yrkesutbildning, kostnader f r deltagande i kurser, externa utbildares arvoden och betalningar till organisationer som anordnar utbildning. (tilastokeskus.fi)
 • 4° Kostnader för att lägga fram eller ta upp bevis, inklusive avgifter för sakkunniga och andra vittnen. (europa.eu)
 • Om ett sakkunnigvittne kallas står det honom eller henne fritt ange sina egna kostnader och avgifter. (europa.eu)
 • Under hösten 2020 går vi igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2018. (haninge.se)
 • Såhär fyller du i e-tjänsten eller blanketten om inkomstförfrågan gällande avgifter för omsorg till äldre och funktionsnedsatta. (klippan.se)
 • Kostnaderna påverkas av bl.a. hur många dokument sökandena behöver, valutakurserna vid betalningstidpunkten och samarbetsparters eventuella nya krav i fråga om dokument eller avgifter. (interpedia.fi)
 • Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att styrelseuppdrag och vissa VD-arvoden normalt är personliga och ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdragen (se RÅ 1993 ref. 104, RÅ 2000 not. (tholin.se)
 • Eller betalar leverantören en del av fraktkostnaderna i avsändningslandet, som upphämtning, terminalavgift och arvoden? (postnord.se)
 • Du betalar enbart hyran för ingångna hyresavtal - inga andra dolda avgifter. (bostaddirekt.com)
 • De tar ut lagstadgade avgifter och arvoden för sitt arbete. (kinda.se)
 • Kommunens arvoden och taxor ses över varje år och fastställs av kommunfullmäktige i november. (stromstad.se)
 • Det kan exempelvis gälla taxa för avfall, plan och bygglovstaxa eller taxor och avgifter för fritid. (skara.se)
 • Samtidigt vägdes den minskningen upp något av ökade bidrag från Skolverket, ökade taxor och avgifter och försäljning av huvudverksamhet. (mark.se)
 • Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. (morakommun.se)
 • Taxor och avgifter beslutas av fullmäktige. (morakommun.se)
 • Några avgifter eller premier behöver inte betalas om arbetstagaren uppvisar intyget A1 (E 101) eller motsvarande. (vero.fi)
 • För arvoden till idrottsmän betalas inte arbetsgivares socialskyddsavgift. (vero.fi)
 • Administrativa avgifter som betalas till lokala adoptionsmyndigheter eller adoptionskontakten. (interpedia.fi)
 • Denna avgift betalas av den förlorande parten och utgörs av ett fast belopp som läggs till den vinnande partens rättegångskostnader och avgifter. (europa.eu)
 • Höga räntor, dolda arvoden, diverse avgifter, förskott och omotiverade prisplåslag tömmer våra gemensamma plånböcker på miljardbelopp varje år. (e55.se)
 • Vid avgång ur föreningen äger avgående medlem ej rätt att återfå de avgifter eller bidrag som han inbetalt till föreningen. (skvp.se)
 • Den kollektivavtalade kostnadsökningen för 2017-2018 ligger på 2,2 procent (2,0 procent lön plus 0,2 procent avsättning till flexpension), vilket även bör ligga till grund för uppräkning av fasta arvoden. (sjf.se)
 • Vissa menar att Protagoras var först med att ta ut avgifter för att hålla föreläsningar. (wikipedia.org)
 • Vid betalning av fakturor som avser styrelseuppdrag och vissa VD-arvoden kommer ersättningen i de flesta fall därför att beskattas som anställningsinkomster. (tholin.se)
 • Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en handläggare på Haninge kommun. (haninge.se)
 • Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning antigen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. (morakommun.se)
 • VSSF vill göra er uppmärksamma att följa Svensk lagstiftning gällande utbetalningar av arvoden, reseersättningar m.m. vid anförskaffande av kursledare. (vssf.nu)
 • Avtalets har, upp till datumet för hävningen, följts av parterna, det vill säga att exempelvis avgifter betalats korrekt. (konsumenteuropa.se)
 • Försäkringsdomstolen slår fast att frilansar ska betraktas som arbetstagare och deras arvoden som inkomst av tjänst. (wikipedia.org)
 • 7° Avgifter, ersättningar och utgifter för den ombudsman som utnämnts i enlighet med artikel 1734 i den belgiska civillagen. (europa.eu)
 • Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket inom hälsovården höjs inte, förutom avgifterna för utlåtanden och bötesavgifter. (docplayer.se)
 • A Ab debiterade läkaryrkesutövarnas arvoden av klienterna i samband med sina egna tjänster till klienterna i fråga. (kho.fi)
 • En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden med 2,2 procent, precis som föregående år. (sjf.se)
 • Arvoden till agenter eller externa parter kostnadsför vi på ett annat ställe i resultaträkningen. (kamraterna.net)
 • Protagoras ryktbarhet var sådan att han liksom andra kända sofister kunde ta ut enorma arvoden för att lära ut sina retoriska färdigheter. (wikipedia.org)