• Med förutsättningar avses bland annat tillräckliga befogenheter, rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller arbetsledare. (grafiska.se)
 • Åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning kan till exempel vara minskad arbetsmängd och varierade arbetsuppgifter, möjligheter till återhämtning, ökad bemanning och nya kunskaper. (grafiska.se)
 • Stress, högt arbetstempo och hög arbetsbelastning orsakar ohälsa bland kvinnorna. (av.se)
 • Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö beror på hög arbetsbelastning som leder till stress samt både psykiskt och fysiskt slitage. (av.se)
 • 24 procent av arbetsgivarna och 28 procent av arbetstagarna uppger stress, högt arbetstempo och hög arbetsbelastning som de främsta orsakerna till kvinnors höga ohälsotal. (av.se)
 • Projektet Arbetsbelastning och stress inom förskolan, som leds av en forskargrupp i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får 1,5 miljoner kronor av AFA Försäkring under 2011 och 2012 för att studera ohälsa och relation till arbete och miljö. (hig.se)
 • Diskussionerna inkluderade vilka arbetsuppgifter som kommer påverkas och på vilket sätt, vad förändringen innebär för arbetsbelastning och stress, hur kommunikation och samverkan med andra påverkas samt vilka konsekvenser det kan medföra på säkerhet, kvalitet och kognitiv arbetsmiljö för såväl fjärrtågklarerare som för entreprenörer och järnvägsföretag. (mto.se)
 • Arbetssituationen för fjärrtågklarerarna i Ånge blev också ett exempel på hur lokala förhållanden och arbetsbelastning påverkar säkerhetsaspekter och kognitiv arbetsmiljö. (mto.se)
 • På grund av hög arbetsbelastning har vi valt bort alternativet att du kan få prata med en handläggare under telefontiden. (hrak.se)
 • Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. (grafiska.se)
 • Att lärares arbetsbelastning ska minska är en av de frågor som vi har i fokus för att påverka politiker. (lararforbundet.se)
 • Studien har utförts ur perspektivet människa, teknik och organisation (MTO), med fokus på arbetsmiljö och arbetsbelastning. (trafikverket.se)
 • Vi skräddarsyr även arbetshandledning för chefer, personalansvariga och personalgrupper med fokus på stresshantering, hög arbetsbelastning, arbetsplatsmobbning eller bemötande av personal som av olika orsaker behöver extra stöd. (kbtterapi.ax)
 • Orsaken är bland annat osynliga chefer, hög arbetsbelastning, en känsla av utbytbarhet och att kränkningar från chefer har fått passera. (medievarlden.se)
 • Som person är du flexibel, ordningssam, kan hantera hög arbetsbelastning, du arbetar proaktivt och affärsmässigt. (mynetworkglobal.com)
 • 6 av 10 lärare inom sfi och komvux uppger att deras arbetsbelastning har ökat de senaste åren. (lararnastidning.se)
 • Arbetsgivaren bör ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelning av arbetsuppgifter som innebär krav i form av en viss arbetsmängd och svårighetsgrad som behöver vägas upp med resurser. (grafiska.se)
 • Detta innebär således att arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker kopplade till arbetsbelastning. (grafiska.se)
 • Undersökningen, som har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket, visar att den vanligaste orsaken till besvär är hög arbetsbelastning. (akademikern.se)
 • Fortfarande saknas dock forskning för att på ett tydligt sätt definiera den rapporterade stressnivån, dess bakomliggande orsaker, dess relation till arbetsbelastning, ansträngningsnivåer och inte minst hur eller i vad mån detta kan sättas i samband med den samtidigt rapporterade ohälsan inom yrkesgruppen säger Ulf Landström professor vid akademin för teknik och miljö. (hig.se)
 • Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagare får inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning. (grafiska.se)
 • Politikerna är medvetna om att verksamheter inom kommuner har och kan ha en hög arbetsbelastning. (torsby.se)
 • Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till. (grafiska.se)
 • Våren 2012 anmäler Lärarnas Riksförbund Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning till Arbetsmiljöverket, för stress och hög arbetsbelastning på skolorna Tingvall, Älvkullen och Nobel. (skolvarlden.se)
 • Stress, högt arbetstempo och hög arbetsbelastning orsakar ohälsa bland kvinnorna. (av.se)
 • Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö beror på hög arbetsbelastning som leder till stress samt både psykiskt och fysiskt slitage. (av.se)
 • 24 procent av arbetsgivarna och 28 procent av arbetstagarna uppger stress, högt arbetstempo och hög arbetsbelastning som de främsta orsakerna till kvinnors höga ohälsotal. (av.se)
 • Projektet Arbetsbelastning och stress inom förskolan, som leds av en forskargrupp i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får 1,5 miljoner kronor av AFA Försäkring under 2011 och 2012 för att studera ohälsa och relation till arbete och miljö. (hig.se)
 • Diskussionerna inkluderade vilka arbetsuppgifter som kommer påverkas och på vilket sätt, vad förändringen innebär för arbetsbelastning och stress, hur kommunikation och samverkan med andra påverkas samt vilka konsekvenser det kan medföra på säkerhet, kvalitet och kognitiv arbetsmiljö för såväl fjärrtågklarerare som för entreprenörer och järnvägsföretag. (mto.se)
 • Hög arbetsbelastning och problem med det sociala samspelet på arbetsplatsen kan också leda till stress. (vardforbundet.se)
 • Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om saker som arbetsbelastning, stress och möjlighet till inflytande. (lr.se)
 • De vanligaste orsaken till besvär av arbetet är hög arbetsbelastning och kvinnor upplever besvär på grund av arbetet i större utsträckning än män. (vgregion.se)
 • 68 procent anger att det beror på för hög arbetsbelastning och 29 procent säger att det är för höga krav samt brist på kontroll i arbetet. (hjarnfonden.se)
 • De nya rönen indikerar att skador som orsakats av hög arbetsbelastning kan förebyggas, om man anpassar arbetet efter individens resurser. (vision.se)
 • En bra väg att skapa balans i arbetet är att tidigt upptäcka signaler och identifiera de största riskerna för ohälsosam arbetsbelastning. (suntarbetsliv.se)
 • Att ha större krav än resurser i arbetet under en längre tid innebär en ohälsosam arbetsbelastning. (vardforbundet.se)
 • Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna anpassas till kraven i arbetet. (st.org)
 • Arbetsmiljöverket definierar ohälsosam arbetsbelastning när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna och att obalansen blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheter till återhämtning är otillräcklig. (st.org)
 • Arbetsvillkor och arbetsbelastning i journalistiskt arbete. (workinglife.info)
 • Stresskollen handlar om förutsättningarna för ditt arbete, din arbetsbelastning, din möjlighet att påverka arbetstider och det sociala stödet från såväl kollegor som chefer. (vision.se)
 • Ett sätt att undersöka hur arbetsbelastningen ser ut hos er är att använda checklistan för arbetsbelastning. (suntarbetsliv.se)
 • Grunden för en lagom arbetsbelastning bottnar i en balans mellan krav och resurser. (suntarbetsliv.se)
 • Fortfarande saknas dock forskning för att på ett tydligt sätt definiera den rapporterade stressnivån, dess bakomliggande orsaker, dess relation till arbetsbelastning, ansträngningsnivåer och inte minst hur eller i vad mån detta kan sättas i samband med den samtidigt rapporterade ohälsan inom yrkesgruppen säger Ulf Landström professor vid akademin för teknik och miljö. (hig.se)
 • Centrumet har desto fler timlärare, ett tiotal, vilket bidrar till utbildningens breda profil, men Högskoleverket noterar samtidigt att det ger hög administrativ arbetsbelastning på övriga lärare. (uu.se)
 • Det skulle bara innebära en obetydlig minskning av lärares arbetsbelastning samtidigt som rättningen skulle ta lärarresurser i anspråk som behövs ute i klassrummen. (svd.se)
 • Resultatet visade att många chefer är stressade av hög arbetsbelastning och krav på att leverera resultat. (kollega.se)
 • Arbetsflödeshantering, fullständig rörlighet för applikationer, automatisk balansering av arbetsbelastning, inbyggda analyser i lagringsprogrammen är några av de trender och krav du bör vara uppmärksam på. (ibm.com)
 • Arbetsgivaren bör ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelning av arbetsuppgifter som innebär krav i form av en viss arbetsmängd och svårighetsgrad som behöver vägas upp med resurser. (grafiska.se)
 • Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagare får inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning. (grafiska.se)
 • Jag skulle vilja att dessa möjligheter att minska skolpersonalens arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön utreds (hur ser det ut [sjukskrivningar, personalomsättning, antalet obehöriga]? (karvling.com)
 • I det här avsnittet ska vi prata om återhämtningens betydelse kopplat till arbetsbelastning. (suntarbetsliv.se)
 • Resultatet visar att många upplever brister i sin arbetssituation, främst kopplat till arbetsbelastning och tydlighet i roll och uppdrag. (vision.se)
 • Det är sällan som någon tittar på deras fysiska eller organisatoriska arbetsmiljö såsom arbetsrum, skrivbord, belysning eller arbetsbelastning. (kollega.se)
 • Kandidatuppsatsen syftar till att kartlägga skogsröjares fysiska arbetsbelastning. (skogsforum.se)
 • Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. (grafiska.se)
 • Vi har för närvarande hög arbetsbelastning, det innebär att svarstiden kan vara längre när du ringer till oss samt återkopplingen via mejl. (munkedal.se)
 • Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. (hp.com)
 • Arbetsbelastning handlar om, man kan säga kanske två eller tre faktorer. (suntarbetsliv.se)
 • Det handlar om varje individs arbetsmiljö och arbetsbelastning. (gp.se)
 • Enligt brevet handlar det om en ökad arbetsbelastning för nästan all kommunal förvaltning. (gp.se)
 • Ytterligare en anledning till den nya förordningen är att det i Arbetsmiljölagen saknats reglering avseende: arbetsbelastning, arbetstider och främjande av hälsa. (st.org)
 • Otydliga roller kan leda till konflikter och brist på prioriteringar kan skapa en ohälsosam arbetsbelastning. (vision.se)
 • Lärare inom vuxenutbildningen upplever en ständigt ökande arbetsbelastning. (lararforbundet.se)
 • Orsaken var enligt Ruwaida själv hög arbetsbelastning. (wikipedia.org)
 • Jag genomförde studier på TFHS studenter avseende mental arbetsbelastning och jämförde deras reaktioner under olika delar av ett flygpass. (lusa.one)
 • En omfattande rapport pekade på alltför hög arbetsbelastning för kommunens kultur- och fritidsavdelning. (smp.se)
 • Även skolledarnas arbetsbelastning behöver minskas. (karvling.com)
 • Professor Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet berättar om arbetsbelastning och återhämtningens betydelse för att minska risken för ohälsa. (suntarbetsliv.se)
 • Att förebygga och hantera en ohälsosam arbetsbelastning är arbetsgivarens ansvar och även en del av SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. (suntarbetsliv.se)
 • Studien har utförts ur perspektivet människa, teknik och organisation (MTO), med fokus på arbetsmiljö och arbetsbelastning. (trafikverket.se)
 • Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. (kollega.se)
 • Flera anställda har problem med sömnen, ångest, huvudvärk och hjärtklappning som en följd av för hög arbetsbelastning. (polistidningen.se)