• När cancercellerna inte längre kan stimuleras av testosteronet upphör nybildning av cancerceller, och den programmerade celldöden, apoptos, inträder. (lakemedelsvarlden.se)
 • Apigenin i selleri har i försök visat sig bekämpar cancerceller (2) genom att framkalla apoptos , vilket är programmerad celldöd (som orsakar cancerceller att förstöra sig själv). (ehdin.com)
 • Andra belägg för curcumin hittar du i David Servan-Schreibers bok "Anticancer" (2011) där han publicerar resultat från cancercellstudier som visar att gurkmejan har en kraftig anti-inflammatorisk effekt och att gurkmeja tillsammans med svartpeppar stimulerar självdöd (apoptos) hos cancerceller och dessutom hämmar tillväxten av blodkärl kring tumören (angiogenes). (dinamediciner.se)
 • Hämmar aktiveringen av NF-kappa B, en regleringsmekanism som signalerar till gener att främja tillväxt av cancerceller, främjar apoptos av defekta och skadade celler, motverkar de transkriptom (arvsmassa i cellerna), som behövs för tillverkning av tumörer. (kurera.se)
 • Cancerceller undviker apoptos och fortsätter att. (apotekvarersverige.life)
 • Alfa-laktoglobulin: stimulerar celldöd (apoptos) i cancerceller. (swedish-supplements.com)
 • Det stimulerar också apoptos hos cancerceller och hämmar angiogenes. (speakeasypress.com)
 • Apoptos eller programmerad celldöd är ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att skada sin omgivning, till skillnad från den mer kaotiska nekrosen . (wikipedia.org)
 • Vid apoptos tar cellen emot signaler som bl.a. leder till att cellkärnan fragmenteras, cytoskelettet bryts ner och plasmamembranet förändras så att cellen kan fagocyteras av omgivande celler utan att det uppstår en inflammation. (wikipedia.org)
 • Andra exempel är virusinfekterade celler som får signaler av NK-celler (natural killers) att genomgå apoptos för att undvika spridning av virus i kroppen. (wikipedia.org)
 • Celler med icke reparerbara DNA-skador (mutationer) initierar själva de signaler som behövs för apoptos, för att undvika att muterade celler förökas via celldelning med ev. (wikipedia.org)
 • Inom immunsystemet är det särskilt viktigt med apoptos, till exempel för att avlägsna celler som inte längre behövs efter att en infektion har bekämpats. (socialstyrelsen.se)
 • Även cellernas fortsatta tillväxt påverkas, några typer av celler stortrivs på ena sidan medan andra går i apoptos - de tar livet av sig. (liu.se)
 • Ett särskilt fokus lägger vi vid studier av klassiska nervsignalsubstanser, som substans P och acetylkolin, när dessa produceras av icke-neuronala celler, liksom den funktionella rollen av fibroblaster av olika fenotyper i processer som fibros, apoptos, angiogenes och okontrollerad kollagenproduktion. (umu.se)
 • Vår hypotes är att celler från KOL-patienter är mer benägna att gå i apoptos på grund av ett dysfunktionalitet, och syftet är därför att undersöka komponenter i de apoptotiska vägarna. (mynetworkglobal.com)
 • Det har förmåga att aktivera genetiska program som får skadade celler att sluta dela sig och växa eller att begå självmord (apoptos) och försvinna. (magotarm.se)
 • Undertryckande av GIPC1 främjar apoptos i MCF-7, MDA-MD231, SKBR-3, SW480 och SW620-celler och försämrar förankringsoberoende kolonibildning av HMECs. (kronisksjukdom.com)
 • För eukariotiska celler: apoptos, fagocytos, oxidative burst. (varbi.com)
 • Dessutom kan ökad oxidativ stress (orsakad av fria syreradikaler som släpptes av makrofager och polymorfonukleära leukocyter i samband med cigarettrökning) leda till apoptos eller nekros av exponerade celler (9, 10). (slmf.se)
 • När dessa celler aktiverats kan de utföra funktioner som vanligen tillskrivs både T H och T C -celler (det vill säga cytokinproduktion och utsläpp av cytolytiska apoptos -molekyler). (wikipedia.org)
 • Några biverkningar är sänkt fertilitet, neurologiska skador, apoptos (programmerad celldöd), DNA-skador, oxidativ stress och cellskador av fria radikaler, hormonella effekter, överskott av kalcium i celler och cancer. (epochtimes.se)
 • Pågår sådana processer under lång tid aktiveras nedbrytningen med degradering av cellskelettet, aktivering av upplösande enzymer, bubblor i cellmembranen och celldöd genom nekros eller apoptos (Farber, 1990). (tf.nu)
 • Forskarna kan också visa att ångorna från e-cigaretterna ökade förekomsten av celldöd hos de friska cellerna både orsakad av nekros och sen apoptos med 50-200 procent utan nikotin och 20-260 procent med nikotin. (tandlakartidningen.se)
 • Detta arbete illustrerades bäst genom observation av förekomsten av in interaktion mellan apoptos och nekros vid glutamat-inducerad neuronal celldöd, där det konstaterades att glutamat kan inducera antingen tidig nekros eller fördröjd apoptos i nervceller i cerebellum (lillhjärnan). (ki.se)
 • Sida 4: Celldöd: Apoptos och nekros (beskriver bland annat Apoptos, Nekros, patofysiologi). (secki.info)
 • Det fnns två former av celldöd: nekros och apoptos. (secki.info)
 • Eftersom skadorna till stor del beror på apoptos fredspriset nobel inte på nekros kan man lindra skadorna genom att snabbt tillföra antiapoptotiska läkemedel. (secki.info)
 • En substans med en förmåga att inducera apoptos som stod i relation till tillgången på muterat p53 upptäcktes. (lakemedelsvarlden.se)
 • Syftet med nedan refererade avhandlingsarbete var att hitta nya anticanceragens med specifik förmåga att inducera p53-oberoende apoptos samt att karaktärisera sådana substansers verkningsmekanismer. (lakartidningen.se)
 • Biologisk stress är känd för att inducera apoptos, och en förlängd ER-stress aktiverar apoptosvägar, vilket ses i KOL. (mynetworkglobal.com)
 • Glukokortikoider stör till exempel benutvecklingen genom att inducera apoptos i mogna osteoblaster och osteocyter4. (onkologiisverige.se)
 • Exempel från utvecklingsbiologin är att nervceller som inte fått rätt kontakter under embryostadiet dör genom apoptos, och att fingrar och tår frigörs från varandra genom att cellerna i vävnaden mellan dem dör. (wikipedia.org)
 • Lymfocyter med fel specificitet i immunförsvaret selekteras bort genom apoptos. (wikipedia.org)
 • En normal cell i kroppen kan även elimineras genom apoptos om den förvärvat irreversibla genetiska skador som kan transformera den till en tumörcell. (wikipedia.org)
 • Mekanismen bakom den celldöd som sker i ögat hos de flesta personer med RP sker möjligen genom apoptos - förutbestämd celldöd. (srf.nu)
 • Kortisol skadar nervceller genom apoptos . (medinsikt.se)
 • PRIMA-1 och APR-246 (PRIMA-1Met), och eliminera tumörceller genom apoptos. (ki.se)
 • En av de typiska förändringar som cellen genomgår vid apoptos är att molekylen fosfatidylserin exponeras på cellmembranet , och att cellen krymper för att slutligen delas upp i små apoptoskroppar . (wikipedia.org)
 • Dessa fel ska driva cellen mot apoptos. (wikipedia.org)
 • Detta påverkar omsättningen av olika fetter i cellen och leder till försämrad cellfunktion och celldöd (apoptos). (socialstyrelsen.se)
 • De kan efter bindning till tumörcellen påverka intracellulära signalvägar och därigenom få cellen att gå i apoptos. (lakartidningen.se)
 • Huvudresultatet blir oftast detsamma, att cellen dör genom så kallad apoptos, programmerad celldöd. (cancerfonden.se)
 • Kallas även mitokondriell apoptos, då den är beroende av mitokondrien. (wikipedia.org)
 • När cellerna blir gamla blir de självförstörande och dör, en process som kallas apoptos. (blausen.com)
 • Denna typ av celldöd kallas apoptos. (teknikkonsument.se)
 • Ge tre exempel där apoptos förekommer naturligt. (brainscape.com)
 • Lingon påverkar olika proteiner som deltar i bland annat apoptos - programmerad celldöd - och inflammation (till exempel NF-kappa beta och olika MAP-kinaser). (lingonjuice.se)
 • Apoptos är en väl reglerad process, bland annat för att bestämma storlek och form när olika organ utvecklas. (socialstyrelsen.se)
 • Ett av proteinerna i regleringen av apoptos är en mottagare (receptor) på cellytan, kallad FAS, som bland annat kontrollerar livslängden hos de vita blodcellerna (lymfocyterna). (socialstyrelsen.se)
 • Varför betablockering kan tillbakabilda kärltumörer är inte helt känt men forskarna tror att flera mekanismer är inblandade, bland annat kärlsammandragning, minskad kärlnybildning och igångsättning av programmerad celldöd, apoptos. (dagensmedicin.se)
 • Fettcellerna tål inte kylas lika bra som övrig vävnad vilket innebär att fettcellerna inträder i Apoptos stadiet. (bokadirekt.se)
 • Genom frysning sätter vi fettcellerna i apoptos, (programmerad celldöd), och därefter ger vi en stötvågsbehandling för att ytterligare bryta ned fettcellerna samt jämna till celluliter. (hbc.nu)
 • Extracellulära proteiner som binder till cellytedödsreceptorer utlöser den extracellulära vägen för apoptos. (wikipedia.org)
 • Syndromet beror på förändringar (mutationer) i någon av de gener som är mall för tillverkningen av (kodar för) proteiner av betydelse för programmerad celldöd (apoptos) inom immunsystemet. (socialstyrelsen.se)
 • Genom att mäta frisättningen av proteiner från dem och inflödet av kalcium från omgivningen ser vi att peptiden borrar hål på cellmembranet, precis som den gör på bakterier, vilket leder till programmerad celldöd - så att kallad apoptos. (vetenskaphalsa.se)
 • Apoptos kan induceras av en signal från omgivningen (s.k. självmordssignal), men även av en skada. (brainscape.com)
 • Apoptos kan också induceras av exempelvis strålning. (timedmg.com)
 • Kaspas 3 klyver då ett antal substrat som ser till att cellskelettet förstörs, kromatin kondenseras och DNA klyvs vilket tillsammans leder till apoptos. (wikipedia.org)
 • Rolf Lewensohns vetenskapliga bakgrund innefattar DNA-reparation och apoptos-signalering med sikte på cancer och cancerbehandling. (ki.se)
 • En annan vanlig förändring vid bröstcancer är onormal Notch-aktivitet, som kan gynna bröstcancercellers metastaseringsförmåga, men som också kan befrämja deras proliferation, skydda mot apoptos eller upprätthålla en stamcellskaraktär. (doria.fi)
 • Benresorptionshämmare påverkar osteoklasterna med minskad aktivitet eller apoptos som följd. (janusinfo.se)
 • Anthony Wrights grupp studerar specifikt Myc, en transkriptionsfaktor med basala funktioner som reglering av celltillväxt, celldelning och apoptos, det vill säga programmerad celldöd. (ki.se)
 • Utöver skelettala effekter har D-vitamin visats delta i regleringen av flera viktiga funktioner, som celldifferentiering, apoptos och kärlbildning. (onkologiisverige.se)
 • Sten Orrenius var en känd och mycket respekterad toxikolog genom sin banbrytande forskning inom läkemedelsmetabolism, calcium-medierad reglering av cellulär toxicitet och mekanismer för programmerad celldöd (apoptos). (ki.se)
 • Den vanligaste bakteriearten ger upphov till en s.k. programmerad celldöd, apoptos, hos de infekterade cellerna efter cirka 24 timmar. (mynewsdesk.com)
 • På första plats kom artiklar som handlade om celldöd, programmerad celldöd, apoptos eller autofagi. (ki.se)
 • De kunde visa att det alltid dör exakt 131 celler av maskens totalt 1090 celler under utvecklingen och att de cellerna dör av så kallad programmerad celldöd, eller apoptos. (ki.se)
 • I dag känner forskarna till tolv olika sorters celldöd som verkar under olika förutsättningar, dessutom är det numera väl känt att apoptos även kan initieras utifrån, via den så kallade dödsreceptorn, och att det även förekommer programmerad nekros. (ki.se)
 • Apoptos är en avsiktlig och nödvändig förstörelse av kroppens celler och kallas programmerad celldöd . (matfrisk.com)
 • Med hjälp av roterande superparamagnetiska nanopartiklar kan Erik Renström fjärrstyra mänskliga celler att gå i apoptos, programmerad celldöd. (medicinjournalisten.se)
 • Man vet till exempel om effekter på celldelningen och differentieringen såväl som celldöden (apoptos). (petrafoundation.com)
 • När celldödsforskarna fick Nobelpriset 2002 lyftes apoptos fram som den magiska kula som skulle kunna ta död på all cancer. (ki.se)