• Kräftpesten (Aphanomyces astaci) är en svampsjukdom som via import från Finland kom sjövägen till Sverige 1907. (fiskevardsforbundet.se)
  • Aphanomyces euteiches överlever i marken som vilsporer som vid rätt förhållanden gror och bildar mycel eller zoozporer som kan infektera på nytt. (wikipedia.org)
  • Oomyceten (Aphanomyces euteiches) infekterar ärtplantans rotbark, varvid rotsystemet skadas och rothåren ruttnar bort. (wikipedia.org)
  • Ärter är känsliga för rotpatogena svampar och det finns många förutom Aphanomyces euteiches som orsakar rotröta och har stor betydelse i ärtodling. (wikipedia.org)
  • Risken för angrepp av ärtrotröta, Aphanomyces euteiches, gör att ärter inte bör återkomma mer än vart sjätte till åttonde år i växtföljden och det är därför av stort intresse att undersöka möjligheten att kombinera spannmålen med någon annan, kvävefixerande baljväxt. (orgprints.org)
  • Also important is if the reduction Aphanomyces root rot of sugar beet remains the second rotation after liming. (lantbruksforskning.se)
  • But there was a significant positive correlation between frequency of isolation of Aphanomyces in the soil test and loss of sugar for Rasta, but not for Julietta. (nordicbeet.nu)
  • Vi har analyserat innehåll av växtnäring och pH i jorden och även förekomsten av rotsjukdomen rotbrand (Aphanomyces). (lantbruksforskning.se)
  • Men det fanns ett positivt samband mellan förekomst av Aphanomyces i jorden och sockerförlust under lagring för Rasta men inte för Julietta. (nordicbeet.nu)