• Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, förkortat SSAG, är en förening bildad 1877 genom en ombildning av den liknande föreningen Antropologiska sällskapet, ursprungligen bildad i mars 1873. (wikipedia.org)
 • Föreningens syfte är att vara en länk mellan forskningen och allmänheten, särskilt inom ämnena antropologi och geografi. (wikipedia.org)
 • Med stöd av § 7 i stadgar för Johan August Wahlbergs minnesfond, stiftad den 6 mars 1896, anhåller jag härmed få till Svenska sällskapet för antropologi och geografi överlämna ett särskilt kapital av 3,000 kr. (ssag.se)
 • Medaljerna delas ut av Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi och överlämnare var dess beskyddare Kung Carl Gustaf. (kungahuset.se)
 • social/kulturantropologi, språklig antropologi, fysisk antropologi och arkeologi) täcker olika aspekter av det som gör oss till människor. (du.se)
 • Antropologi är studiet av människan, och dess delområden (t.ex. (du.se)
 • Även känd som social antropologi eller etnologi studerar denna gren alla egenskaper hos de olika kulturella konfigurationer som sociala grupper har. (solbrillersalg.com)
 • Om du funderar på att studera antropologi utomlands kan du söka relevant universitet utomlands genom att expandera listan nedan. (kilroy.se)
 • Typiskt är att antropologi är tvärvetenskapligt, där kunskaper från humanvetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap möts. (wikipedia.org)
 • Sapiens r full av aha-upplevelser och bygger p breda insikter i naturvetenskap, antropologi och samh llsvetenskap. (bokus.com)
 • Termen antropologi (i betydelsen beskrivning av människan) har tidigt använts av den tyske läkaren, filosofen och teologen Magnus Hundt (1449-1519). (wikipedia.org)
 • Medicinsk antropologi är en gren av antropologin, som studerar tillämpningen av antropologiska och socialvetenskapliga teorier på, och metoder att ställa frågor om, hälsa, sjukdom och läkande. (wikipedia.org)
 • När "QS World University Rankings" rankar universiteten per ämne för 2017 hamnar antropologi vid Stockholms universitet på listan över topp hundra i världen och som nummer ett i Sverige. (su.se)
 • Så han började läsa antropologi och religionshistoria vid Stockholms universitet 1984. (fof.se)
 • Antropologi, samhällsteori och politik. (gregersantikvariat.se)
 • Antropologi, samhällsteori och politik utforskar på teorihistorisk väg sambandet, eller snarare några möjliga samband, mellan de i titeln angivna komponenterna. (gregersantikvariat.se)
 • Den svenske socialantropologen Melcher Ekströmer skrev 1998 'Kritisk medicinsk antropologi', som bland annat behandlar teori och tolkning, ekologiska perspektiv, folkmedicin, skolmedicin, transkulturell psykiatri, förändrade medvetandetillstånd och psykoanalys. (wikipedia.org)
 • I detta avseende framträdde strömmar som strukturell, strukturell-funktionalistisk eller marxistisk antropologi. (solbrillersalg.com)
 • Följande kapitel diskuterar funktionalismen, strukturalismen, interaktionistiska teorier och marxistisk antropologi. (ginza.se)
 • Medicinsk antropologi handlar om synen på hälsa och ohälsa ur ett socialantropologiskt perspektiv. (palmkrons.com)
 • Lingvistisk antropologi är den gren av denna vetenskap som studerar formerna för mänskligt språk och deras relationer med varandra och med deras miljö. (solbrillersalg.com)
 • Under årens lopp har inflytandet från Marx kompletterats med bland annat Julius Evola, Alain de Benoist och Georges Dumezil, då marxismen saknar både en hållbar teori om det politiska och en antropologi. (motpol.nu)
 • Antropologi är en vetenskap som studerar människan på ett integrerat sätt. (solbrillersalg.com)
 • Först antogs antropologi som en vetenskap som studerade primitiva män (Davies, 2010). (solbrillersalg.com)
 • Lingvistisk antropologi behandlar hur språk formar människors sociala liv. (wikipedia.org)
 • Även om det kan vara den senaste typen antropologi är det ganska troligt att det är det bredaste som finns. (solbrillersalg.com)
 • Forskare inom lingvistisk antropologi fokuserar ofta på att dokumentera och studera hotade språk världen över. (wikipedia.org)
 • Det har titeln "Upplysningens antropologi och italiensk opera. (su.se)
 • antropologi.info, 22.8.05 Flere og flere antropologer bruker internett for å holde seg faglig oppdatert, knytte nettverk og for å publisere tekster. (antropologi.info)
 • antropologi.info har spurt seks antropologer om hvordan de bruker nettet og hvordan nettet ville påvirker fagets utvikling. (antropologi.info)