• Plasmaceller är högspecialiserade antikroppsproducerande B-celler. (wikipedia.org)
 • Om de träffar på sitt specifika antigen aktiveras dem och differentieras, främst till antikroppsproducerande plasmaceller men också i viss utsträckning till B-minnesceller. (wikipedia.org)
 • Det gör vi genom att studera interaktioner mellan antikroppsproducerande plasmaceller och mesenkymala stromaceller som stödjer deras överlevnad i benmärgen. (ki.se)
 • Genom hela tarmkanalen finns insprängda så kallade lymfoida härdar (noduli) som innehåller en rad olika immunceller som olika typer av T-lymfocyter, antikroppsproducerande B-lymfocyter, makrofager ("storätare") och plasmaceller. (doktorn.com)
 • I vår forskning studerar vi hur olika immunmodulerande läkemedel påverkar antikroppsproducerande plasmaceller och deras stödjeceller i benmärgen in vitro och in vivo i olika studiemodeller. (ki.se)
 • Processen går till på det viset att lymfocyter i cirkulationssystemet och lymfknutor exponeras för främmande antigen via så kallade antigenpresenterande celler (dendritiska celler, makrofager eller B-celler). (wikipedia.org)
 • Likaså utspritt längs hela tarmen finns viktiga så kallade dendritiska celler. (doktorn.com)
 • Tillsammans med naiva T-celler är naiva B-celler de enda celltyper som under homeostas reguljärt transporteras mellan blod och annan vävnad. (wikipedia.org)
 • Makrofager är den viktigaste celltypen och har förmåga att dels fagocytera det främmande smittoämnet, men även utsöndra cytokiner, vilket rekryterar ytterligare celler till det infekterade området. (wikipedia.org)
 • Så kallade M-celler finns insprängda mellan tarmcellerna (enterocyterna) i hela tunntarmen och tjocktarmen. (doktorn.com)
 • B-lymfocyter är de antikroppsproducerande cellerna. (wikipedia.org)
 • Cellåldrande innebär att cellerna inte längre kan dela sig och ersätta normalt döende celler i kroppen, vilket leder till att organets funktion försämras och till ökad inflammation. (ki.se)
 • De ska också undersöka effekten av att ta bort för tidigt åldrade celler med nyutvecklade läkemedel och se om molekyler som cellerna utsöndrar kan fungera som riskmarkörer. (ki.se)
 • Detta sker eftersom T-celler, och i vissa fall NK-celler, ständigt övervakar kroppen efter tecken på celler som har pågående herpesvirusinfektion för att neutralisera dem. (ki.se)
 • I dessa celler sker en mycket specifik identifiering om huruvida den upptagna substansen redan är känd av kroppen eller ej. (doktorn.com)
 • Antikroppar, också kända som immunoglobuliner, är en speciell sorts proteiner som tillverkas av immunförsvarets B-celler - en sorts vita blodkroppar. (onunicornsandgenes.blog)
 • Nybildade B-celler och T-celler befinner sig i någon av kroppens lymfknutor och väntar där på att aktiverats av sitt antigen. (wikipedia.org)
 • Efter primär infektion förblir herpesvirus kvar i kroppens celler resten av livet, utan att orsaka märkbara sjukdomssymptom i övrigt friska individer. (ki.se)
 • Här ett par bilder från Flickr (tagna av luxpacis och Creative Commons-licensierade ), som enligt fotografen föreställer celler där en del av cellens stadgande skelett märkts in med fluorescenta antikroppar (det gröna respektive det röda). (onunicornsandgenes.blog)