• Regulatoriska T-celler (Treg-celler), tidigare känd som suppressor-T-celler, är av avgörande betydelse för upprätthållande av immunologisk tolerans. (wikipedia.org)
 • Goda kunskaper inom och erfarenhet av flödescytometri, immunohistokemi, intracellulär färgning, ELISA, multiplex ELISA, hantering av humana prover, regulatoriska T-celler och regulatoriska B-celler, tolerogena antigenpresenterande celler, in vitro-immunosuppressionsanalyser, vävnadsinbäddning och vävnadssnittning för histologiska undersökningar samt bildhanteringsprogram som t ex Adobe illustrator. (uu.se)
 • Å andra sidan inaktiverar vissa cytokiner inklusive IL-10 som utsöndras av en annan typ av T-celler, som kallas regulatoriska T-celler, CD8-T-celler till ett anergiskt tillstånd för att förhindra igenkänning av självantigener som icke-själv. (sawakinome.com)
 • ATOR-1015 aktiverade effektor-T-celler och hämmade regulatoriska T-celler i tumörer, men inte på andra platser i kroppen. (alligatorbioscience.se)
 • Den bispecifika antikroppen har utvecklats i syfte att öka immunsystemets kraft genom att slå ut hämmande funktioner som regulatoriska T-celler. (alligatorbioscience.se)
 • Resultaten i delarbete II visar att vaccinering med aBp210 aktiverar så kallade regulatoriska T celler. (lu.se)
 • Regulatoriska T celler är en specifik sorts T celler som till skillnad från konventionella T celler dämpar inflammatoriska processer. (lu.se)
 • De aktiverar makrofager som i sin tur äter infekterade celler och genom det aktiverar cytotoxiska T-celler. (brainscape.com)
 • Det är särskilt meriterande med kunskap om : T celler specifika för tumörassocierade antigen, antigen presenterande celler (tex makrofager), human bröstcancer samt flödeccytometri. (mynetworkglobal.com)
 • Vidare producerar CD4-T-celler cytokiner för att aktivera immunceller innefattande B-celler, CD8-T-celler och makrofager medan CD8-T-celler förstör virusinfekterade celler och tumörceller. (sawakinome.com)
 • Effektcellerna i CD4-T-cellerna är B-celler, CD8-T-celler och makrofager. (sawakinome.com)
 • Dessutom medierar CD8 T-celler cytotoxicitet medan makrofager förstör patogener via fagocytos. (sawakinome.com)
 • När de epitelceller och antigen-presenterande celler inom slemhinnor hinder uppfatta varningssignaler, utlöses en omedelbar medfödda immunsvar. (jove.com)
 • Aktiverar antigen presenterande celler som är av betydelse för en effektiv behandling av HIV. (israb.se)
 • γδ T celler, (gamma-delta-T-celler) utgör en liten del av T-cellerna, och har en speciell typ av T-cellsreceptor (TCR) på sin yta. (wikipedia.org)
 • INKT-cellerna hyser en distinkt, invariant T-cellsreceptor (TCR) α-kedja med begränsad TCR β-kedja repertoar 5 och känner igen glykolipidantigenet som presenteras av det större histokompatibilitetskomplexet (MHC) klass I-molekylen CD1d på ytan av de antigenpresenterande cellerna. (jove.com)
 • CD4-T-celler är hjälpar-T-cellerna (TH-celler) som uttrycker CD4-glykoprotein på cellmembranet som T-cellreceptorn. (sawakinome.com)
 • CD8-T-celler är de cytotoxiska T-cellerna (TC-celler) eller mördare-T-celler som uttrycker CD8-glykoprotein på cellmembranet som deras T-cellreceptor. (sawakinome.com)
 • Här kan alla kärnbildade celler i kroppen presentera antigener till CD8-T-cellerna tillsammans med MHC-klass I-molekylerna. (sawakinome.com)
 • Dessutom stimulerar cytokinerna som produceras av CD4-T-cellerna CD8-T-celler. (sawakinome.com)
 • CD4-T-celler är också kända som hjälpar-T-celler, medan CD8-T-cellerna också är kända som cytotoxiska T-celler. (sawakinome.com)
 • CD4-glykoproteinet tjänar som T-cellreceptorn i CD4-T-celler medan CD8-glykoproteinet tjänar som T-cellreceptorn i CD8-T-cellerna. (sawakinome.com)
 • En annan skillnad mellan CD4- och CD8-T-celler är att CD4-T-cellerna känner igen antigener på ytan av de antigenbildande cellerna medan CD8-T-cellerna känner igen antigener på ytan av alla kärnbildade celler. (sawakinome.com)
 • De antigenpresenterande cellerna och de allergiframkallande ämnet vandrar via lymfsystemet. (hudium.se)
 • De antigenpresenterande cellerna och de allergiframkallande ämnet vandrar till närliggande lymfkörtel. (hudium.se)
 • Vi kommer i projektet att använda oss av en human cellinje där vi kan mäta hur olika former av vår adjuvans aktiverar cellerna som är en modell för antigenpresenterande celler, en viktig målcell för adjuvanseffekt. (cancerochallergifonden.se)
 • Huvudartikel: Mördar-T-cell Cytotoxiska T-celler (TC celler, eller CTL:s) förstör virusinfekterade celler och tumörceller, och är också inblandade i avstötning av transplantat. (wikipedia.org)
 • Hos virusinfekterade celler har klass II cytokiner en toxisk effekt, de inducerar ribonukleaser som förstör all RNA, viral såsom cellulär. (brainscape.com)
 • Huvudfunktionen hos cytotoxiska T-celler är att inducera celldöd i virusinfekterade celler och tumörceller antingen genom celllys genom degranulering eller apoptos. (sawakinome.com)
 • Adoptiv immunterapi av iNKT-celler återställde balansen i immunceller och korrigerade den överdrivna inflammationen i kroppen. (jove.com)
 • Det är antigenpresenterande immunceller som efter att ha "plockat upp antigen eller blivit aktiverade av faktorer i mikromiljön såsom cytokiner och kemokiner migrerar ut från vävnaden mot en närliggande lymfknuta" (ur tidskriften Infektionsläkaren). (tnc.se)
 • Dessa celler kallas även CD8+ T-celler (associerade med MHC klass I), eftersom de uttrycker CD8 glykoprotein på ytan. (wikipedia.org)
 • Till skillnad från vanliga T-celler som känner igen en peptid-antigen som presenteras av MHC:s (MHC) molekyler, så känner NKT-celler igen glykolipid-antigen som presenteras av en molekyl som kallas CD1d. (wikipedia.org)
 • Denna grupp av T-celler är mycket ovanligare (5% av det totala antalet T-celler) än αβ T-celler, och förekommer främst i tarmen, i en grupp av lymfocyter som kallas intraepiteliala lymphocyter (IEL:s). (wikipedia.org)
 • För transplantation av hela organ, såsom hjärta och njure, från gris till människa är en celltyp som kallas Natural Killer celler mycket viktiga, och leder till en snabb förstörelse av griscellerna. (avhandlingar.se)
 • Antigenpresenterande cell (APC), cell som presenterar ett antigen för en annan cell. (wikipedia.org)
 • Patienter med aktiv RA presenterar färre iNKT-celler, defekt cellfunktion och överdriven polarisering av Th1. (jove.com)
 • Presenterar antigen för T-celler . (hypocampus.se)
 • De antigena molekyler som aktiverar γδ T-celler är fortfarande okända. (wikipedia.org)
 • De expanderar snabbt till ett stort antal effektor-T-celler om de på nytt utsätts för deras motsvarande antigen, vilket ger immunsystemet "minne" mot tidigare infektioner. (wikipedia.org)
 • 6 upptäckte ett stort antal iNKT-celler och funktionella defekter vid många autoimmuna sjukdomar, inklusive RA. (jove.com)
 • Aterosklerostiska plack innehåller ett stort antal celler som tillhör det medfödda immunförsvaret men även en del T och B celler. (lu.se)
 • Detta protokoll använder G6PI blandade peptider för att konstruera reumatoid artrit modeller som är närmare den mänskliga reumatoid artrit i CD4 + T celler och cytokiner. (jove.com)
 • Deras cytokiner har den motsatta effekten till vad vi har lärt oss, infekterar de en cell kan de försöka minska MHC-presentation, eller hindra aktivering av T-celler. (brainscape.com)
 • Den typ av cytokiner som produceras beror dock på typen av CD4-T-celler. (sawakinome.com)
 • Cytokiner är ansvariga för mognad av B-celler i plasmaceller och B-celler i minnet. (sawakinome.com)
 • Psoriasis representerar en immunmedierad inflammatorisk process som uppstår i ett komplicerat nätverk av celler och cytokiner där såväl det medfödda som det adaptiva immunsystemet medverkar. (docplayer.se)
 • Förstadier till T-celler bildas i benmärgen. (wikipedia.org)
 • Inlagringen av LDL-partiklar och inflammatoriska celler gör att så kallade aterosklerotiska plack bildas vilka orsakar förträngningar i blodkärlen. (lu.se)
 • I lymfkörteln presenteras allergenet och, om det uppmärksammas av en riktad T-lymfocytcell så bildas flera likadana T-celler som känner igen ämnet. (hudium.se)
 • Vid stimulering av CD40 inleds en process som ger en dramatisk ökning av antalet T-celler som angriper tumören. (alligatorbioscience.se)
 • Huvudartikel: T-hjälparcell T-hjälparceller (effektor-T-celler eller TH-celler) fungerar som "mellanhänder" i det adaptiva immunsystemet. (wikipedia.org)
 • Den funktionella aktiviteten av ADC-1013 har undersökts i så kallade in vitro- och in vivo-modeller där aktivering av CD40 på dendritceller leder till en dramatisk ökning av antalet effektor-T-celler som attackerar tumören. (alligatorbioscience.se)
 • Dessutom, hjälparen T-lymfocyter (Th) 1 celler som tränger in i leden förvärra den inflammatoriska reaktionen och ledskador. (jove.com)
 • Erkännande från T-celler av deras ligander på ytan av antigenpresenterande celler (APC: er) leder till T-cellaktivering, polarisering av T-cellen mot APC, och bildning av ett immun synapsen. (wettergrendagen.se)
 • CD4-T-celler känner igen antigener som presenteras tillsammans med MHC-klass II-molekyler medan CD8-T-celler känner igen antigener som presenteras tillsammans med MHC-klass I-molekylerna. (sawakinome.com)
 • Mogna T-celler patrullerar i blodet och lymfsystemet i väntan på att de ska känna igen de delar av ett patogen de är specifika för. (wikipedia.org)
 • Minnes-T-celler är en undergrupp av antigen-specifika T-celler som kvarstår under lång tid efter en infektion har tagits om hand. (wikipedia.org)
 • Därför ökar adoptivinfusion av specifika iNKT-celler eller riktad aktivering av iNKT-celler nivån av iNKT-celler hos RA-patienter, vilket kan vara ett genombrott vid RA- behandling. (jove.com)
 • I nästa skede av ett immunsvar aktiveras T-lymfocyter (T-celler) och B-lymfocyter (B-celler) som utgör kroppens specifika eller förvärvade immunitet. (lu.se)
 • När dessa celler aktiverats kan de utföra funktioner som vanligen tillskrivs både TH och TC-celler (dvs cytokin produktion och utsläpp av cytolytiska / apoptos-molekyler). (wikipedia.org)
 • När dessa celler aktiverats kan de utföra funktioner som vanligen tillskrivs både T H och T C -celler (det vill säga cytokinproduktion och utsläpp av cytolytiska apoptos -molekyler). (wikipedia.org)
 • ISR-397 har i de första faserna av preklinisk utvärdering på celler, vävnader och djur, visat sig kunna stimulera antigenpresenterande celler och öka deras förmåga att skapa ett immunsvar emot långvariga infektionssjukdomar och därmed ha avgörande betydelse för behandling av framför allt tuberkulos men även kroniska virussjukdomar, samt potentiellt även för behandling av vissa typer av cancrar. (israb.se)
 • ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, en receptor på antigenpresenterande celler som exempelvis dendritceller. (alligatorbioscience.se)
 • Naturligt förekommande T-reg-celler samt adaptiva Treg celler. (wikipedia.org)
 • Samtliga resultat är baserade på försök med humana celler och vävnader samt på djur. (israb.se)
 • Naturliga mördar-T celler (NKT cells) är en särskild typ av lymfocyter som har egenskaper både från det adaptiva immunförsvarets T-celler och det ospecifika immunförsvarets naturliga mördarceller (NK-celler). (wikipedia.org)
 • Patogenesen vid sjukdomen är relaterad till invariant naturliga mördare T (iNKT) celler. (jove.com)
 • Därför är detta också en skillnad mellan CD4- och CD8-T-celler. (sawakinome.com)
 • CD4-T-celler refererar till T-celler som uttrycker CD4-glykoprotein på cellmembranet. (sawakinome.com)
 • Använda ZAP-70-brist T-celler som uttrycker ζ-GFP, visar vi att ZAP-70 signalering driver TCR-beroende omorientering av mikrotubuli organiserande centrum vilket leder till omlokalisering av en ζ-GFP + intracellulärt nära APC. (wettergrendagen.se)
 • Flera olika undergrupper av T-celler har upptäckts, var och en med en särskild funktion. (wikipedia.org)
 • Dessa motstridiga resultat tyder på att iNKT-celler är heterogena T-celler, och funktionen hos olika undergrupper kan vändas. (jove.com)
 • Granulocyter fungerar inte som professionella antigenpresenterande celler. (medicinare.nu)
 • Den antigenpresenterande cellen kan visa upp antigen som den har fagocyterat för T-lymfocyter vilka därmed aktiveras och kan starta ett riktat immunsvar. (wikipedia.org)
 • Antigenpresenterande celler i hud aktiveras av dessa potentiella antigen och följden blir en specifik T-cells aktivering, med lokal cytokinfrisättning. (internetmedicin.se)
 • Naturligt förekommande Treg-celler (även kallade CD4+ CD25+ FoxP3+ Treg-celler) uppkommer i brässen, medan adaptiva Treg-celler (även känd som Tr1-celler eller Th3-celler) kan uppkomma under en normal immunrespons. (wikipedia.org)
 • 12 typ 1-diabetes (T1D) och fann att selektiv infusion av iNKT-celler uppreglerade uttrycket av den inflammatoriska cytokinEN IL-4, bibehållen immuntolerans och förhindrade utvecklingen av typ 1-diabetes. (jove.com)
 • Även om det ursprungligen ansågs vara exklusivt för T-celler, kan uttrycket av 4-1BB in vivo vara mycket brett. (mediatekstore.com)
 • Man upptäckte IL-17A som den första cytokinen tillhörande denna famailj på aktiva T-celler, den är proinflammatorisk och IL-17 receptorer hittas främst på icke-lymfoida celler. (brainscape.com)
 • Resultatet visade att båda dessa oljor inducerade antioxidant-försvarssystemet i jästceller och gav en proinflammatorisk respons hos antigenpresenterande celler tillhörande immunförsvaret. (maritimaklustret.se)
 • T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. (wikipedia.org)
 • De T-celler som utsöndrar denna cytokin är en specialtyp av TH-celler, TH17- celler. (brainscape.com)
 • Huvudtyperna av CD4-T-celler är TH1, TH2, TH17 och TFH. (sawakinome.com)
 • Eftersom det nu är känt att det är samma celler, Langerhans celler, som är engagerade i de olika sjukdomstillstånden, har sjukdomen fått namnet Langerhans cellhistiocytos. (socialstyrelsen.se)
 • Den in vivo imaging system (IVIS) spårning visade att iNKT celler huvudsakligen distribuerades i mjälte och lever. (jove.com)
 • Den inflammatoriska processen i kärlen involverar en mängd olika celler som tillhör kroppens immunförsvar. (lu.se)
 • Deras viktigaste uppgift är att stänga av T-cells medierad immunitet i slutet av en immunreaktion och att undertrycka auto-reaktiva T-celler som undkommit processen för negativt urval i brässen. (wikipedia.org)
 • Mänskliga Vγ9/Vδ2 T celler, som utgör den största γδ T cell-populationen i perifert blod, är unika i att de specifikt och snabbt reagera på en liten icke-peptidal mikrobiell metabolit, HMB-PP, en isopentenyl pyrofosfat-prekursor. (wikipedia.org)
 • Den underliggande patogenesen tillskrivs den onormala spridningen av autoreaktiva CD4 + och CD8 + T-celler, manifesteras av en ökning av andelen CD4 + IFN-γ + och CD4 + IL-17A + T-celler, och det minskade antalet CD4 + IL-4 + och CD4 + CD25 + FoxP3 + T celler. (jove.com)
 • Vilken celltyp är inte en professionell antigenpresenterande cell? (medicinare.nu)
 • Vid igenkänning inducerar CD8-T-celler celldöd hos den infekterade cellen. (sawakinome.com)
 • 8 att iNKT celler inte bara upphävs sjukdomen utan också ökat utvecklingen av sjukdomen. (jove.com)
 • Symtomen orsakas av ansamlingar av inflammatoriska celler i olika organ. (socialstyrelsen.se)