• Kandidaten kommer att använda moderna transgena djurmodeller för att studera T-celler och dess funktion i tarmen, och in-vitro modeller för att studera dendritiska celler vid antigenpresentation och aktivering av T-celler. (varbi.com)
  • Minnes-T-hjälparceller däremot, kan ta emot en antigenpresentation av både dendritiska celler, makrofager och B-celler, till salu doxar receptfritt . (apotekvarerpanettet.life)
  • Möjligen kan mikroglia ha makrofagfunktion, och astrocyter liksom endoteliala celler kan spela roll vid antigenpresentation. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Om B-celler från blodet stimuleras till intratekal antikroppsproduktion genom antigenpresentation inom CNS kan man i likvor få en i relation till serumkoncentrationen större mängd specifika antikroppar mot presenterat agens. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Kursen ger fördjupad kunskap på molekylär nivå om immunsystemets komponenter och deras roll vid det medfödda och adaptiva immunförsvaret, antikropparnas struktur och funktion, antigenpresentation av MHC-molekyler, igenkännande av antigen av T-celler, utveckling av lymfocyter, deras receptorer och mångfald, immunitet som medieras av T- och B-celler, cytokinernas roll och funktion. (ki.se)