• Litteraturstudiens syfte var att få en fördjupad förståelse för personer med anorexia nervosa och hur de upplevde sjukdomen, att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda dessa patienter och vad som varit betydelsefullt i omvårdnaden. (mimersbrunn.se)
 • Personer med anorexia nervosa löper 18 gånger högre risk att begå självmord än jämnåriga, friska individer. (creat.se)
 • Avhandlingen, som omfattar utveckling och validering av ett instrument för ätbeteende vid autism och studier av förekomst av ätstörningar hos vuxna med autism och ADHD undersökte också förändringar av den grå hjärnsubstansen i områden kopplade till social kognition hos personer med anorexia nervosa och autism. (gu.se)
 • Förutom traditionella ätstörningssymptom som restriktivt ätande och störd kroppsuppfattning ser man vid Anorexia nervosa (AN) också variationer i beteendet som vi känner igen från personer med autismspektrumstörningar (ASD), t ex perfektionism, att föredra symmetri och exakthet, tvångsmässighet och nedsatt social förmåga. (gu.se)
 • Hos upptill hälften av patienter med anorexia nervosa förekommer hetsätning och/eller kräkningar. (sahlgrenska.se)
 • Upplevelsen av anorexia nervosa, Hur sjuksköterskor uppfattar det att vårda patienter med anorexia nervosa samt Vad som är betydelsefullt i omvårdnaden, hur sjuksköterskan kan hjälpa. (mimersbrunn.se)
 • Vi har vid vår mottagning i Lund sett flera patienter som in- sjuknat i anorexia nervosa efter långdragen mononukleos. (studylibsv.com)
 • Här kan du läsa om anorexi, eller anorexia nervosa som sjukdomen heter på medicinskt språk. (1177.se)
 • På medicinskt språk heter sjukdomen anorexia nervosa. (1177.se)
 • Anorexia nervosa (AN) är en psykiatrisk sjukdom som kännetecknas av alltför begränsat kaloriintag och onormalt höga nivåer av fysisk aktivitet. (jove.com)
 • Anorexia nervosa är en komplex och allvarlig sjukdom som kännetecknas av undervikt, beteenden som motverkar viktökning och en skev kroppsuppfattning. (creat.se)
 • Anorexia nervosa är en allvarlig, biologiskt grundad psykisk sjukdom som tar livet av många kvinnor och män varje år. (creat.se)
 • Anorexia nervosa har den högsta dödligheten av alla psykiatriska sjukdomar - cirka 5 procent per årtionde. (creat.se)
 • Sjukdomar » Psykiska sjukdomar » Anorexia nervosa. (praktiskmedicin.se)
 • Tidig behandling är nyckeln till att förhindra långvariga psykiska och fysiska komplikationer vid anorexia nervosa. (netdoktor.se)
 • Vid anorexia nervosa är de allvarligaste symtomen, såväl somatiska som psykiska, orsakade av svälten. (studylibsv.com)
 • Kvinnor löper mellan fem till nio gånger högre risk att utveckla anorexia nervosa än män. (creat.se)
 • Anorexia nervosa förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen och drabbar kvinnor och män i alla åldrar. (angi.se)
 • Kvinnor löper mellan fem till nio gånger större risk att utveckla anorexia nervosa än vad män gör. (angi.se)
 • Mycket talar för att förekomsten av den allvarligaste ätstörningen anorexia nervosa är konstant med en livstidsprevalens för kvinnor på 1 procent [6]. (studylibsv.com)
 • Anorexia nervosa är en ätstörning som präglas av självsvält, störd kroppsuppfattning, intensiv rädsla för att öka i vikt eller att bli tjock samt självkänsla som är överdrivet påverkad av vikt och kroppsform. (sahlgrenska.se)
 • Anorexia ideal vikt inlagd? (ungdomar.se)
 • Lista med länkar till många olika artiklar som handlar om orsaker, behandling, förebyggande och sidoeffekter av anorexia nervosa. (web4health.info)
 • Anorexia nervosa handlar inte enbart om fysiskt utseende och viljan att uppnå ett samhällsideal av att vara smal. (creat.se)
 • Vi har ännu inte identifierat några mediciner som är effektiva vid behandling av anorexia nervosa. (creat.se)
 • Familjebaserad behandling är förstahandsvalet för barn och ungdomar med anorexia nervosa. (creat.se)
 • Dette har bidratt til en hypotese om et potensial for bruk av FA også i behandling av anorexia nervosa (AN). (uit.no)
 • Vi vet mindre om vilken som är den bästa behandlingsformen för anorexia nervosa hos vuxna. (creat.se)
 • Anorexia nervosa orsakar allvarliga skador på hälsan. (netdoktor.se)
 • Aktivitetsbaserad anorexi (ABA) är ett biologiskt beteende fenomen som beskrivs i gnagare som modeller nyckel symptom på anorexia nervosa. (jove.com)
 • Ungefär en procent av alla tonårsflickor drabbas av anorexia. (anorexibulimi.se)
 • Munin: Anorexia nervosa hos barn og unge. (uit.no)
 • Sammendrag Tittel: Anorexia nervosa hos barn og unge. (uit.no)
 • Anorexia nervosa är ett allvarligt medicinskt tillstånd med starka känslor av ångest. (netdoktor.se)
 • Anorexia nervosa är ett allvarligt medicinskt tillstånd. (netdoktor.se)
 • På grund av att den fysiska tröttheten som infinner sig vid en hypofyssjukdom, inte infann sig vid anorexia. (mimersbrunn.se)
 • Anorexia nervosa delas upp i två ungefär lika stora grupper, en restriktiv form (enbart självsvält) respektive en bulimisk form där hetsätning omväxlar självsvält. (mimersbrunn.se)
 • Anorexia nervosa diskriminerar inte på grund av ålder, kön, ras, etnicitet eller socioekonomisk status. (creat.se)
 • De flesta som utvecklar anorexia är normal viktiga men den förändrade kroppsuppfattningen gör att man ser på sin kropp på ett helt annorlunda sätt. (mimersbrunn.se)
 • Anorexia nervosa drabbar ca 1 % av befolkningen. (creat.se)
 • Re-examining premature mortality in anorexia nervosa: a meta-analysis redux. (praktiskmedicin.se)