• Vid annonsering är det inte tillåtet att lägga flera annonser i en och samma annons. (mcparken.se)
 • Det sociala nätverket Facebook lanserade i går torsdag nya regler för politisk annonsering inför EU-valet i maj som bara tillåter partier att rikta annonser till invånare i det land där partiet är registrerat. (europaportalen.se)
 • Motsvarande regler gäller för de tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering, exponering eller val av tilläggstjänster. (mcparken.se)
 • Regler för annonsering kan förändras över tid beroende på laglig grund, nya regler och förordningar eller av orsak för att säkerställa en funktionella tjänster för alla parter. (mcparken.se)
 • Vid rekrytering till arbetsavtalsförhållanden följs utöver lagar och god rekryteringssed även stadens egna anvisningar, regler och principer för rekrytering. (hel.fi)
 • Därför aviserade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i unionen ett antal konkreta åtgärder, bl.a. större insyn i politisk annonsering på nätet och möjligheten att besluta om sanktioner vid olaglig användning av personuppgifter i syfte att uppsåtligt påverka resultatet av valen till Europaparlamentet. (europa.eu)
 • Vi vill minimera riskerna i kommande val bl.a. när det gäller politisk annonsering utan insyn och missbruk av personuppgifter, särskilt av utländska aktörer. (europa.eu)
 • Kommissionen rekommenderar också ökad insyn kring politisk annonsering på nätet och målinriktade kampanjer . (europa.eu)
 • Vi tillåter all politisk annonsering, säger kommunikationschef Sus Forsman Tullberg. (ka.se)
 • Detta är ett sammandrag av kursen "Huvudvärk - Aktuella principer och behandlingsstrategier", anordnad av Svenska Huvudvärkssällskapet i samarbete med Novartis 21-22 oktober 2019. (neurologiisverige.se)
 • Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan. (skydda.se)
 • De "gamla" marknadsprinciperna är i allra högsta grad aktuella fortfarande men nya principer med ny teknologi har tillkommit. (digitaliq.se)
 • Denna policy beskriver bland annat tidningens publicistiska idé och syfte, tidningens ställning inom HRF, redaktionella principer samt principer för annonsering. (hrf.se)
 • Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har Deloitte genomfört en granskning avseende Härryda kommuns policy och principer vid försäljning av mark till kommersiella aktörer samt dess överensstämmelse med gällande lagstiftning. (docplayer.se)
 • Beroende av upphandlingens värde styrs reglerna för tidsfrister och annonsering samt hur upphandlingen regleras. (pajala.se)
 • Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. (tandlakarforbundet.se)
 • Denna policy anger principer för hur Hörselskadades Riksförbund (HRF) bedriver insamling till vårt arbete för att förbättra villkoren för hörselskadade. (hrf.se)
 • AML policy redogör grunderna för standarder och principer gällande antipenningtvätt m.m. (dig1coin.se)
 • Googles reklam krav kan sammanfattas av Googles annonsering principer. (techsquare.se)
 • Webbläsare eller mobila enheter vilka mäts av våra digitala eller mobila produkter, eller publiksegmenterade för online eller mobil annonsering via Nielsen Marketing Cloud. (nielsen.com)
 • Vid varje offentlig upphandling inom EU ska därför ett antal grundläggande EG-principer följas. (trafikverket.se)
 • Annonsering på Facebook - the revenan 2 - Genomförande biltema motala öppettider struktur för lönsam annonsering. (socionicasys.info)
 • Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. (upphandlingsmyndigheten.se)
 • Annonsering av upphandlingen sker i en allmänt tillgänglig databas och på Trafikverkets webbplats. (trafikverket.se)
 • Annonsering av upphandlingen med ordervärde över de s.k. "tröskelvärderna" sker i en allmänt tillgänglig databas och på Almis hemsida. (almi.se)
 • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. (skl.se)
 • Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får tillämpas för avtal som gäller varor (inte tjänster eller byggentreprenader) som noteras och omsätts på en råvarumarknad, exempelvis leverans av elektricitet från den nordiska elbörsen Nordpool. (konkurrensverket.se)
 • Tips: Läs vidare här nedan om utvärdering, innan annonsering av aktiviteten görs. (ki.se)
 • Men vi får liksom alla restauranger anpassa oss och rucka lite på principer. (livetsgoda.se)
 • Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering. (twitter.com)
 • Detta gäller till exempel grundläggande principer för samarbete, med överväganden angående HRFs trovärdighet och oberoende ställning. (hrf.se)
 • Föglö kommun har allmänna principer för beviljande av föreningsstöd. (foglo.ax)
 • Hjälporganisationer annonserar i enlighet med vad som i övrigt gäller för annonsering och berörs inte av följande särskilda riktlinjer för åsiktsannonser. (skarmexpo.se)
 • Om dessa principer inte följs, bör medlemsstaterna besluta om nationella sanktioner. (europa.eu)
 • Digital Advertising Alliance (DAA): Vi följer DAA:s självreglerande principer för beteendestyrd annonsering online, inklusive DAA:s tillämpning av självregleringsprinciper till den mobila miljön. (nielsen.com)
 • vilka webbplatser det annonserar på, vilka som såg annonserna och om någon interagerade med den eller inte) och för att förbättra genomslagskraften för denna annonsering. (groupm.com)
 • Annonserna måste vara knutna till organisationens offentligt redovisade värderingar, principer och/eller trossatser. (twitter.com)
 • Vi samlar även in information som identifierar webbläsare och enheter för personer som har granskat våra kunders annonsering. (groupm.com)
 • Rapporten visar att Härryda kommuns principer för försäljning av mark till kommersiella aktörer är åndamålsenliga så till vida att kommunen efterlever Härryda kommuns uppsatta bostads- och markpolitiska mål. (docplayer.se)