• Aniridi betyder på grekiska och latin avsaknad av iris, vilket är precis vad det är. (wikipedia.org)
 • Aniridi är en sällsynt medfödd synnedsättning som innebär avsaknad av regnbågshinna (iris), totalt eller delvis, och som även ofta har en negativ inverkan på ögats övriga utveckling. (srf.nu)
 • Aniridi är en väldigt sällsynt, medfödd synnedsättning som innebär att man saknar regnbågshinnan (iris) totalt eller delvis, vilket i sin tur gör att ögonfärgen är svart. (livaleva.com)
 • Kännetecknande för aniridi är ljuskänsligheten eftersom iris inte finns reflekteras inte ljuset i ögonen och allt ljus lyser rakt in i ögat. (livaleva.com)
 • Personer med WAGR-syndromet har medfödd (kongenital) aniridi, som innebär att regnbågshinnan (iris) mer eller mindre saknas. (socialstyrelsen.se)
 • Aniridi betyder att hela eller delar av regnbågshinnan (iris) saknas, vilket leder till ljuskänslighet. (aniridia.fi)
 • Ljus- och bländningskänslighet ingår också som ett symtom vid vissa ögonsjukdomar som till exempel näthinneförändringar, grå starr (katarakt), avsaknad av iris (aniridi) eller pigment i ögat (albinism). (multilens.se)
 • I Sverige känner vi till minst ett par hundra personer som lever med aniridi. (srf.nu)
 • Personer med aniridi saknar antingen hela eller delar av regnbågshinnan, som är den del som ger ögat dess färg. (srf.nu)
 • I och med att personer med aniridi saknar hela eller delar av regnbågshinnan kan ögat inte reglera ljusinsläppet, vilket ofta leder till stor ljuskänslighet. (srf.nu)
 • På grund av att regnbågshinnan inte kan reglera ljusinsläppet i ögat på samma sätt som hos personer med normal syn är personer som lever med aniridi ofta mycket känsliga för starkt ljus. (srf.nu)
 • Hos personer med aniridi kan grumlingar i ögats lins komma tidigare. (srf.nu)
 • Hos personer med aniridi är hornhinnan mycket känslig och grumlas lätt. (srf.nu)
 • En viss underutveckling av näthinnan (retina) finns oftast hos personer som lever med aniridi. (srf.nu)
 • I Sverige finns det ungefär 200 personer med aniridi. (livaleva.com)
 • Det totala antalet personer med aniridi i Sverige är cirka 200. (aniridia.fi)
 • Förändringarna blir bestående men varierar mellan olika personer med aniridi. (aniridia.fi)
 • Personer med aniridi behöver regelbunden ögonuppföljning under hela livet och vid sidan av behandlingen även synrehabilitering. (terveyskyla.fi)
 • Aniridi förekommer i vissa fall även i kombination med intellektuella funktionsnedsättningar och syndrom som WAGR och Gillespie. (srf.nu)
 • Aniridi kan ingå som ett sjukdomstecken vid WAGR-syndromet och Gillespies syndrom. (aniridia.fi)
 • Kongenital (medfödd) aniridi är en allvarlig ögonsjukdom, som ofta leder till uttalad synnedsättning. (aniridia.fi)
 • Kongenital aniridi nedärvs autosomalt dominant. (aniridia.fi)
 • Vid kongenital aniridi saknas regnbågshinnan mer eller mindre. (aniridia.fi)
 • Aniridi beror oftast på en genetisk förändring (mutation) på PAX6-genen i 11p13-regionen, och detta tillstånd kan vara antingen ärftligt eller sporadiskt. (srf.nu)
 • Att någon får aniridi beror oftast på en genetisk förändring i en gen som kallas för PAX6 och detta tillstånd kan vara sporadiskt eller också ärftligt. (livaleva.com)
 • Grönstarr (glaukom) vid aniridi beror oftast på missbildningar i kammarvinkeln. (aniridia.fi)
 • Aniridi är individuell och beror på sjukdomens förekomst hos patienten. (terveyskyla.fi)
 • Förlust av den ena genkopian av PAX6 orsakar aniridi. (socialstyrelsen.se)
 • Aniridi är en mångformig ögonsjukdom som orsakas av ett fel i PAX6-genen som reglerar ögats utveckling. (terveyskyla.fi)
 • Behandlingen av aniridi är individuell och svårighetsgraden varierar. (terveyskyla.fi)
 • Svårighetsgraden för aniridi varierar. (terveyskyla.fi)
 • Aniridi är vanligen förenad med synnedsättning, ljuskänslighet och risk för utveckling av glaukom och grå starr. (wikipedia.org)
 • Medfödd aniridi orsakas av en förändring (mutation) i ett arvsanlag (gen). (aniridia.fi)
 • Han var en framstående oftalmolog, som beskrev de ärftliga sjukdomarna pseudoexfoliation av linsen och aniridi. (wikipedia.org)
 • Målsättningen är att bjuda in läkare som har erfarenheter av aniridi till nästa träff, som planeras att bli i oktober eller november 2010. (aniridi.no)
 • Med tiden och med olika instanser och kunskaper från exempelvis syncentralen och av erfarenheter från dottern samt ökad information om aniridi har vår kunskap också ökat. (livaleva.com)
 • Mirjana blev blind när hon var 12 år, på grund av den sällsynta diagnosen aniridi. (nfsd.se)
 • I ett pågående projekt undersöker vi hur hornhinnans nerver speglar utvecklingen av okulära och systemiska sjukdomar, till exempel i korneal dystrofier, keratokonus, torra ögon, aniridi och typ 2 diabetes mellitus. (liu.se)
 • W står för Wilms tumör (en elakartad njurtumör som främst drabbar små barn), A står för aniridi, G står för urogenitala missbildningar (missbildningar i urinvägar/könsorgan) och R står för intellektuell funktionsnedsättning (tidigare kallad mental retardation). (socialstyrelsen.se)