• Angiotensin II verkar därefter på ett antal olika receptorer i kroppen vilka har mer eller mindre kända funktioner och de kan ha gentemot varandra motverkande egenskaper (Gasparo et al. (du.se)
  • Angiotensin II-antagonister skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern. (janusinfo.se)
  • Angiotensin II-antagonister passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer . (janusinfo.se)
  • Exponering för angiotensin II-antagonister in utero under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1- (janusinfo.se)
  • Exempel på jonotropiska receptorer: subtyp (ligand) Glycinreceptorer: (glycin, stryknin) Glutamatreceptorer: NMDA-receptorn, kainatreceptor, AMPA-receptorn (glutamat) GABA-receptorer: GABA-A, GABA-c (GABA) Nikotinerga acetylkolinreceptorer: (nikotin, acetylkolin) En metabotropisk receptor har ingen kanal för att släppa in joner utan kan påverka närliggande jonkanaler eller påverka neuronens metaboliska aktivitet. (wikipedia.org)
  • Angiotensin II stimulerar också angiotensin II typ 2 (AT2)-receptorer, som har motsatta (vasodilaterande, anti-inflammatoriska, antiaggregatoriska och antiproliferativa) effekter. (lakartidningen.se)