• Av alla fall med akuta bröstsmärtor är cirka 10 % instabil angina pectoris. (medibas.se)
 • Studiens primära effektmått var en sammanvägning av händelser som hjärt-kärlrelaterad död, icke dödlig hjärtinfarkt, stroke, koronar revaskulisering samt instabil angina. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det centrala sekundära sammansatta effektmåttet kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig ischemisk stroke och sjukhusvistelse för hjärtsvikt, instabil angina eller revaskularisering av hjärtat var balanserad i de båda jämförelsegrupperna. (astrazeneca.se)
 • TIA eller Minor Stroke är lika illavarslande som om patienten har diagnosen instabil angina. (privatmedicin.se)
 • användning av män med ny hjärtinfarkt, instabil eller svår Viagra Online Usa angina, nyre stroke eller nedsatt blodtryck. (friskmun.com)
 • Tecken på uttalad ischemi på låg till måttlig belastning utan karakteristisk angina, omfattar även så kallad tyst ischemi. (rjl.se)
 • Patient med stabil angina, funktionsgrupp 1 - 2 trots optimal individanpassad läkemedelsbehandling och utan non invasiva tecken på allvarlig prognos hos för övrigt biologiskt vital patient, är inte prioriterad för coronarangiografi. (rjl.se)
 • Kontraindicerat vid instabil angina, allvarliga hjärtrytmstörningar, otillräcklig reglerad hypertoni eller pågående infektion. (viss.nu)
 • buy viagra månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna). (arna-rk.no)
 • Doserings rekommendation har tagits upp i produktresumén.månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna). (vtp.no)
 • Om anamnesen väcker misstanke om instabil angina ska patienten handläggas akut och utredas på sjukhus. (lakartidningen.se)
 • Måttlig angina med misstanke om huvudstamsstenos, flerkärlssjukdom eller nedsatt vänsterkammarfunktion. (rjl.se)
 • Stark misstanke om AKS (Instabil angina. (slideplayer.se)
 • En ekokardiografiundersökning ger information om vänster och höger kammares funktion, abnormala väggrörelser och klaffunktion, där tät aortastenos kan ge angina och stor mitralisinsufficens kan ge dyspné. (lakartidningen.se)
 • om troponin då är normalt så är infarkt högst osannolikt (kan dock vara instabil angina). (ekg.nu)
 • Instabil angina som inte stabiliseras trots medicinsk behandling. (rjl.se)
 • Män med angina inte väl kontrollerad av medicinsk behandling (instabil angina). (my-health-homes.com)
 • Tryggt, som intogs cirka simvastatin biverkningar impotens 50% av instabil angina, pah. (ifkeskilstuna.com)
 • Konditionsträning, låg-måttlig-hög intensitet minst 30 minuter 3-5 gånger per vecka, ordinera individuellt på lägre nivå än den som ger angina kliniskt. (viss.nu)
 • Blodproppar i artärer (blodkärl) som förser hjärtat med blod kan också minska blodtillförseln och orsaka instabil angina (kärlkramp). (kronansapotek.se)