• Både alkener och alkyner är omättade kolväten. (ugglansno.se)
 • Eftersom kolatomerna därmed inte är "mätta" på väteatomer sägs alkener och alkyner vara omättade . (naturvetenskap.org)
 • Både alkener och alkyner är kolväten som har kol- och väteatomer. (sawakinome.com)
 • Den viktigaste skillnaden mellan alkener och alkyner är att alkenerna har kol-kol-dubbelbindningar medan alkyner har kol-kol-trippelbindningar. (sawakinome.com)
 • En ytterligare skillnad mellan alkener och alkyner är att alkenerna inte har något surt väte medan alkyner har sura väteatomer. (sawakinome.com)
 • Nedan infografiska är en tabellrepresentation av skillnaden mellan alkener och alkyner. (sawakinome.com)
 • Alkener och alkyner är kolväteföreningar innehållande kolatomer väteatomer. (sawakinome.com)
 • En oförberedd koll på vad eleverna snappat upp från genomgången av alkaner, alkener och alkyner. (lektion.se)
 • Olika former av kol i naturen Alkanserien Alkener och alkyner Alkoholer och organiska syror Estrar Vad borde man läsa inför provet? (docplayer.se)
 • ALKANER, ALKENER OCH ALKYNER ANTAL KOL ALKAN ALKEN ALKYN 2 etan eten (C H ) etyn (C H ) propan propen (C H ) propyn (C H ) butan buten (C H ) butyn (C H ) Bilden nedan visar etan, eten och etyn (övre raden) samt propan, propen, propyn (undre raden) Etan, eten och etyn (överst) samt propan, propen och propyn (underst) 9. (docplayer.se)
 • Alkaner som man har lagt till en eller flera dubbelbindningar mellan två kolatomer till kallas alkener och sådana som har fått en eller flera trippelbindningar kallas alkyner . (naturvetenskap.org)
 • Vidare liknar de fysikaliska egenskaperna hos alkyner motsvarande motsvarande alkaner. (sawakinome.com)
 • Alkyner är ganska reaktiva jämfört med alkaner och alkener . (wikipedia.org)
 • De ämnesklasser som behandlas är främst olika typer av karbonylföreningar och aminer men också några reaktioner för alkener, alkyner, aromater, alkoholer och etrar. (kau.se)
 • Enkla substanser som bryts ner är bl.a fenoler, hetrocykliska föroreningar, alkener, alkyner och aromater. (minbebis.com)
 • Olja kan användas på många olika sätt, eftersom den innehåller kolväten med varierande molekylvikter och -längder, såsom paraffiner, aromater, naftalener (eller cykloalkaner), alkener, diener och alkyner. (aprotech.se)
 • Dessa kolväten kallas alkyner. (ugglansno.se)
 • Molekyler som är dubbelbindningar kallas alkener, och har namn som slutar på -a, medan de som har trippelbindningar kallas alkyner, och har namn som slutar på -yne. (akunadaga.com)
 • Alkyner med flera trippelbindningar får suffixen -adiyn om det innehåller två trippelbindningar och -atriyn om det innehåller tre trippelbindningar. (wikipedia.org)
 • Alkyner har systematiska namn som slutar på -yn. (wikipedia.org)
 • Alkyner är mycket reaktiva Etyn som normalt acetylen används som svetsgas. (docplayer.se)
 • Det bör noteras att alkener (såsom etylen ) och alkyner (såsom acetylen ) också är acykliska alifatiska kolväten. (tax-definition.org)
 • alkyner, acetylenkolväten , organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C n H 2 n − 2 , karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja. (ne.se)
 • Liksom alkenerna så avfärgar alkyner bromvatten, det vill säga en lösning av brom i vatten. (wikipedia.org)
 • Dessutom är dubbelbindande kolatomer sp 2 hybridiserad i alkener, och triple bond-kolatomer hybridiseras i alkyner. (sawakinome.com)