• Alkoholkonsumtion bland vuxna presenteras i denna text utifrån andel av befolkningen som någon gång druckit alkohol, riskkonsumtion och intensivkonsumtion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Med måttlig alkoholkonsumtion avses i litteraturen allt från mycket obetydlig konsumtion, enstaka glas alkohol per vecka eller mer sporadiskt till 3-4 glas alkohol per dag. (lakartidningen.se)
 • Som ett exempel på det senare hävdade general-advokaten Michael Elmer i det s k Franzén-målet i EU-domstolen 1997 att svenska statens argument för Systembolagets detaljhandelsmonopol på alkohol undergrävdes av forskning som visade att måttlig alkoholkonsumtion var hälsosam. (lakartidningen.se)
 • 1 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11 övriga kommunerna. (docplayer.se)
 • 1 IDS-100 Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk Namn Datum (år mån dag) I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol eller tar narkotika. (docplayer.se)
 • Alkoholkonsumtion ger en högre risk att utveckla cancer, men mekanismerna är olika Bröstcancer Genom att alkohol ökar känsligheten för östrogen finns en ökad risk vid högre alkoholkonsumtion. (slideplayer.se)
 • Riskbruk av alkohol kan även föreligga vid lägre alkoholkonsumtion exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. (regionvasterbotten.se)
 • När det gäller alkoholkonsumtion bland ungdomar är det mindre vanligt att ungdomar i skolår 9 dricker alkohol i Jönköpings län jämfört med riket. (rjl.se)
 • Både alkoholkonsumtion i stort och intensivkonsumtion av alkohol har minskat bland ungdomar både i Jönköpings län och i riket de senaste åren. (rjl.se)
 • Det finns också en betydligt större andel som har en riskfylld alkoholkonsumtion och som konsumerade alkohol över huvud taget mm. (futura01.se)
 • Utöver det så påpekar dom alkohol och cancer-kopplingen, då det är bevisat med högre risk för cancer med alkoholkonsumtion. (alkoholpolitik.se)
 • Hur påverkar detta vår alkoholkonsumtion, och vilka för- och nackdelar finns det med att låta staten driva monopol på alkohol? (alkoholtoppmote.se)
 • En metaanalys visar att en måttlig alkoholkonsumtion (1-2 enheter alkohol per dag för män och en enhet alkohol per dag för kvinnor) kan minska risken för hjärninfarkt jämfört med total avhållsamhet. (vardriktlinjer.se)
 • Vi söker deltagare till en forskningsstudie för personer som vill gå i behandling för att förändra sin alkoholkonsumtion. (beroendecentrum.se)
 • AUDIT har utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO) i syfte att identifiera personer vars alkoholkonsumtion kan skada deras hälsa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Målgruppen är personer över 18 år med riskabel alkoholkonsumtion som i dagsläget inte har kontakt med vården. (voister.se)
 • Under de senaste 40 åren har en rad studier funnit ett samband mellan måttlig alkoholkonsumtion och minskad dödlighet, särskilt minskad risk för hjärt-kärlsjukdom [1]. (lakartidningen.se)
 • En nyligen publicerad studie från Danmark har undersökt hur alkoholkonsumtion påverkar risk för diabetes. (diabeteskost.se)
 • Kraftig alkoholkonsumtion har däremot kopplats till ökad risk för diabetes. (diabeteskost.se)
 • En alkoholkonsumtion över två standardglas per dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer (infektioner, sår och lungkomplikationer, längre sjukhusvistelse, intensivvård). (regionvasterbotten.se)
 • Alkoholkonsumtion ökar risk för olycksfall, att bli utnyttjad och alkoholförgiftning. (folkhalsan.fi)
 • Vad som är riskabel alkoholkonsumtion kan variera mellan individer och situationer. (beroendecentrum.se)
 • med riskabel alkoholkonsumtion. (riskbruk.se)
 • Alkoholkonsumtionen i befolkningen kommer här att beskrivas utifrån vuxnas respektive ungdomars alkoholkonsumtion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De får i uppdrag att utarbeta en informationskampanj som skall lyfta fram problem förknippade med svenska ungdomars alkoholkonsumtion. (prataomalkohol.se)
 • Polisen övervakar ungdomars alkoholkonsumtion nästa veckoslut. (folkhalsan.fi)
 • Med detta menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår till följd av denna. (beroendehjalpen.se)
 • Det kan till exempel handla om ökad fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion, tobaksfrihet eller mer hälsosamma matvanor. (regionvasterbotten.se)
 • Den senaste rapporten tittade på faktorer som fysisk aktivitet, hälsosam diet, kroppsvikt, alkoholkonsumtion och rökning. (nyttigt.eu)
 • Övervikt eller fetma, dålig kost, brist på fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion bidrar till en ohälsosam livsstil, som är en annan viktig orsak till cancer. (iarc.fr)
 • Dessutom verkar antalet konsumtionstillfällen öka [6], och Folkhälsomyndigheten har noterat en ökad alkoholkonsumtion i denna grupp under de senaste åren [7]. (lakartidningen.se)
 • Forskning visar att kvinnor ökat sin alkoholkonsumtion de senaste tjugo åren. (systembolaget.se)
 • Rådgivning till patienter liksom allmänna folkhälsorikt-linjer bör dels avråda från alkoholkonsumtion bland de patienter som inte börjat dricka, dels rekommendera minskad konsumtion bland högkonsumenter. (lakartidningen.se)
 • En är att alkoholkonsumtion kan öka risken för infektionssjukdomar - och för att sjukdomens förlopp blir allvarligt. (accentmagasin.se)
 • Enligt en undersökning från 2010 var det endast 23% av svenskarna som var säkra på att alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. (alkoholpolitik.se)
 • Cancerfonden informerar om alkoholkonsumtion som riskfaktor på sin hemsida , men innan den nuvarande artikeln från 2011 fanns ingen sån information trots den kända risken. (alkoholpolitik.se)
 • Avhandlingen "Drinking behaviors of large groups: Studies disentangling population drinking in Sweden" tar sitt avstamp i teorin om det kollektiva drickandet och studerar hur förändringar i befolkningens genomsnittliga alkoholkonsumtion påverkar olika grupper, till exempel dem som dricker måttligt och dem som dricker mycket. (mynewsdesk.com)
 • I Sverige är det inte lika illa, de äldsta dricker fortfarande minst, men de är samtidigt den enda grupp som ökar sin alkoholkonsumtion. (accentmagasin.se)
 • Dessa återspeglar olika typer av problem som kan uppkomma vid alkoholkonsumtion, exempelvis starkt begär, "sug", eller att man inte kan kontrollera hur mycket man dricker. (alkoholohalsa.se)
 • I praktiken behandlade de flesta studier emellertid endast frågan om huruvida kvinnor i större utsträckning börjat ta till sig "manliga" värderingar och beteenden, däribland en ökad alkoholkonsumtion. (nsh.se)
 • Läser man studien är det de kommit fram till i själva verket att måttlig alkoholkonsumtion (definierat som 10-50 g/dag för män och 5-25 g/dag för kvinnor) kan tillskrivs 23,5 procent av den reducerade dödlighet som uppnås genom s.k. medelhavskost, som innehöll tio olika komponenter. (blogspot.com)
 • Ungdomar från andra ungdomsmottagningar i Stockholms län som har funderingar kring sin alkoholkonsumtion eller droganvändning är välkomna till oss. (1177.se)
 • Barnombudsmannen föreslår att Alkohollagsutredningen ytterligare bereder frågan och om nödvändigt initierar forskning kring den indirekta alkoholreklamens betydelse för ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar. (barnombudsmannen.se)
 • Det innebär att de ungdomar som farit illa på grund av sin alkoholkonsumtion också har minskat med nästan hälften. (klippan.se)
 • Regelbunden alkoholkonsumtion kan leda till ett beroende, vilket ofta medför ett flertal hälsosjukdomar, samt har resulterat i många dödsfall. (blogspot.com)
 • Dessutom är det viktigt att skilja på kortsiktiga effekter av en enstaka fylla och långsiktiga effekter av regelbunden hög alkoholkonsumtion. (twitchhealth.se)
 • Systembolaget har identifierat alkoholkonsumtion och småbarnsföräldrar, samt ungas alkoholkonsumtion som särskilt prioriterade forskningsområden, och 3 miljoner kronor i årets utlysning var öronmärkta för dessa fokusområden. (systembolaget.se)
 • I befolkningsundersökningar har man sett att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och våldssituationer. (paihdelinkki.fi)
 • Det finns ett samband mellan rökning och hög alkoholkonsumtion och problem med bukspottkörteln. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Ibland kan det räcka med att medvetandegöra sin alkoholkonsumtion med broschyrer och verktyg via internet, exempelvis att föra noggrann dagbok över sitt drickande. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Rutiner för hur alkoholkonsumtion och alkoholproblematik i denna grupp hanteras inom vården kan förbättras. (lakartidningen.se)
 • Resultaten visar att individer med alkoholberoende som fick läkemedlet sänkte sin alkoholkonsumtion med mellan 25 och 30 procent jämfört med den grupp som fick placebo. (gu.se)
 • Den fjärde studien visar på att det finns generationsskillnader i alkoholkonsumtion. (mynewsdesk.com)
 • En nordisk studie visar att var fjärde person har upplevt någon skada som beror på andras alkoholkonsumtion. (ungakris.se)
 • Vill du minska din alkoholkonsumtion men inte sluta dricka helt? (beroendecentrum.se)
 • Syftet med behandlingen är att få hjälp att minska sin alkoholkonsumtion och att kunna dricka kontrollerat. (beroendecentrum.se)
 • I vissa fall leder långvarig alkoholkonsumtion till demensutveckling. (mimersbrunn.se)
 • Högre alkoholkonsumtion verkar leda till ett strängare opinionsklimat i samhället och fler människor vill ha restriktivare alkoholpolitiska åtgärder. (nsh.se)
 • Att idrottsföreningar och förbund i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion. (hrc-gripen.se)
 • HPV-associerad tonsillcancer skiljer sig från HPV-negativ tonsillcancer genom att inte ha rökning och alkoholkonsumtion som riskfaktor, men förekommer företrädesvis hos yngre och har munsex som riskfaktor. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Minnesluckor och berusningsdrickande är vanligt bland dem som testar sin alkoholkonsumtion på Alkoholprofilen. (accentmagasin.se)
 • Tobias Eriksson bedömer att vinsterna är stora om individer kan fångas in och få hjälp att minska sin alkoholkonsumtion i tid, innan riskbruket lett till allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser. (voister.se)
 • Fortfarande anses alkoholkonsumtion som en privatsak där individens egen kontroll och självdisciplin är avgörande. (nsh.se)
 • Vid multisjuklighet, kognitiv svikt och hög alkoholkonsumtion rekommenderas ett högre HbA1c-behandlingsmål. (regionvasterbotten.se)
 • Det behövs mer konkreta behandlingsmetoder för att vända en problematisk utveckling vad gäller alkoholkonsumtion och dess psykiska konsekvenser, säger Anders Håkansson, professor och överläkare vid Enheten för klinisk beroendeforskning, IKVL, Lunds universitet. (systembolaget.se)
 • En hög alkoholkonsumtion kan påverka både kropp och själ negativt. (nyttigt.eu)
 • Om man försöker bli med barn kan fertiliteten påverkas negativt vid hög alkoholkonsumtion. (medisera.se)
 • SoRADs kartläggning är baserad både på försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). (riskbruk.se)
 • Under studien dokumenterade de sin alkoholkonsumtion i en dagbok. (gu.se)