• Administreringssätt Albumin Behring 200 g/l ges intravenöst, antingen outspädd eller efter spädning med en isoton lösning (t ex Natriumklorid lösning 0,9 % eller 5 % glukoslösning), se avsnitt 3 och avsnitt 6.6. (studylibsv.com)
  • Det rekommenderas bestämt att varje gång Albumin Behring ges till en patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer. (studylibsv.com)
  • Val av albumin istället för en artificiell kolloid kan göras med hänsyn till patientens kliniska tillstånd och aktuella behandlingsrekommendationer. (studylibsv.com)
  • När albumin ges bör patientens elektrolytvärden övervakas (se avsnitt 4.2) och lämpliga åtgärder vidtas för att återställa eller upprätthålla elektrolytbalansen. (studylibsv.com)
  • Överväg albumin istället för kristalloider vid cirkulationssvikt. (janusinfo.se)
  • Alternativa läkemedel är exempelvis blodprodukter, balanserade saltlösningar (kristalloider), och lösningar innehållande albumin, dextran eller gelatin. (lakemedelsverket.se)
  • Alternativ till infusionsvätskor med HES är bland annat blodprodukter, balanserade saltlösningar (kristalloider), och lösningar innehållande albumin, dextran eller gelatin. (lakemedelsverket.se)
  • På senare år har dock forskare allt oftare ifrågasatt nyttan med att tillföra exogen albumin till patienter jämfört med att tillföra kristalloida vätskor (t.ex. (wikipedia.org)
  • Jo, konstaterade dessa forskare: Mjölkproteinet albumin! (henrikbranden.se)