• Har du Stor Hemförsäkring kan du få ersättning för en avbokad resa vid akut sjukdom och olycksfall. (if.se)
 • Vid akut sjukdom eller olycksfall betalas kostnader för läkarvård. (if.se)
 • Du får ersättning om resan måste avbrytas på grund av akut sjukdom eller olycksfall. (if.se)
 • Om din påbörjade resa måste avbrytas och inte kan utnyttjas, på grund av att du eller din medresenär blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall, får du ersättning med vad researrangemanget kostat för dig. (if.se)
 • Vid akut sjukdom eller olycksfall behöver du som har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring inte betala någon självrisk. (if.se)
 • Om någon av dina medresenärer eller deras nära anhöriga råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. (icabanken.se)
 • Hemförsäkringens reseskydd gäller om du blir akut sjuk eller skadad på resan. (if.se)
 • Om du eller någon i din familj blir sjuk eller skadad ersätts kostnaderna för akut läkarvård, sjukhusvård, behandlingar och hjälpmedel. (if.se)
 • Försöket med en särskild ambulans för akut psykisk sjukdom har varit mycket framgångsrikt. (ambulansforum.se)
 • Samsjuklighet med exempelvis psykisk sjukdom, annan smärtproblematik, mag-tarmsjukdom, infektioner och annan bukkirurgi än endometrioskirurgi kan motivera avsteg från huvudrekommendationerna. (socialstyrelsen.se)
 • Du som har Bankkort Plus har dock ett skydd mot kostnader för förbokade aktiviteter som du inte kan utnyttja på grund av sjukdom. (icabanken.se)
 • Vid akut smärtskov på grund av endometrios kan arbetsförmågan vara helt nedsatt upp till fyra veckor, även vid fysiskt lätta arbeten. (socialstyrelsen.se)
 • Frånvaro på grund av "akutläge" (som t ex plogning och akut sjukdom) hanteras från fall till fall. (bilfrakt.se)
 • STB kallas det särskilda tandvårdsbidraget som tillfaller personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att få sämre tandhälsa och stora tandvårdsbehov. (ptj.se)
 • Om du råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. (icabanken.se)
 • Om en person som du med resan har för avsikt att besöka råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. (icabanken.se)
 • Innehåller avbeställningsskydd och ersättningsresa vid olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. (icabanken.se)
 • Vid sjukdom ska diagnos och behandlingstid vara angivet i läkarintyget. (if.se)
 • Vid alla tillstånd av yrsel som börjar ur-plötsligt och där förmågan att gå och stå är påtagligt påverkad bör man därför ta kontakt med akut-sjukvården för att snabbt fastställa en säker diagnos. (yrsel.com)
 • Ett plötsligt bortfall av impulserna från det ena balansorganet är ett akut tillstånd som oftast ger dramatiska symtom. (yrsel.com)
 • Sjukhuset har full beredskap för att ta emot patienter i behov av akut och livsnödvändig vård och uppmanar nu patienter med symtom på akut sjukdom att söka vård. (medicinskaccess.se)
 • Samma sak gäller symtom på akut stroke som till exempel nytillkommen svaghet i en arm eller ben, snedhet i ansiktet eller svårigheter med talet, det vill säga sluddrigt tal eller svårigheter att hitta ord. (medicinskaccess.se)
 • Den svåra formen av von Willebrands sjukdom förekommer hos cirka 50 personer i Sverige. (socialstyrelsen.se)
 • Personer med sjukdomen bör bära med sig ett informationskort om hur stor mängd kortison som behöver ges, särskilt vid akut sjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • Det är vanligare att personer med Addisons sjukdom har APS2 som även kan innebär diabetes typ 1, brist på vitamin B12 och autoimmun sköldkörtelsjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • Sjukhuset uppmanar samtidigt de personer som inte är i behov av akut vård att avvakta med sitt vårdbesök och på så sätt bidra till vården av patienter med covid-19 och andra i akut behov av vård. (medicinskaccess.se)
 • Vi är tacksamma om de personer som inte är i behov av akut vård även i fortsättningen undviker att besöka sjukhusets akutmottagningar. (medicinskaccess.se)
 • Om patientens klinik kräver en akut undersökning skall den naturligtvis utföras även efter kl Temp. (docplayer.se)
 • Sjukv rd vid akut sjukdom och patientens upplevelse av hur v rden genomf rs r av central betydelse f r trygghet och f rtroende i f rh llande mellan v rdgivare och medborgare i v rt l n. (svp-gavleborg.se)
 • 14 Akut bronkit vanligt! (docplayer.se)
 • Akut pankreatit är vanligt förekommande på en kirurgisk akutmottagning, svensk benämning bukspottskörtelinflammation. (akutasjukdomar.se)
 • Exempel på en sådan sjukdom är autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 (APS1) som också benämns APECED (autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi). (socialstyrelsen.se)
 • Vid oväntat hjärtstoppp hos ung person överväg möjlig akut binjurebarkinsufficiens, till exempel efter en svår gastroenterit. (akutasjukdomar.se)
 • Lägg in patienten för akut utredning och fortsatt behandling. (akutasjukdomar.se)
 • Vid svår akut pankreatit med tecken på infektion kan tidig behandling med meropenem (Meronem) övervägas, se nedan. (akutasjukdomar.se)
 • Sverige fortsätter ligga i internationell framkant när det gäller att utveckla läkemedel och medicintekniska lösningar för behandling av Parkinsons sjukdom. (medicinskaccess.se)
 • Nordic Infucare i Nacka Strand och Uppsalaföretaget LobSor Pharmaceuticals arbetar med olika utgångspunkter för att ta fram mer effektiva och lätthanterliga läkemedel och system för behandling av Parkinsons sjukdom. (medicinskaccess.se)
 • För att säkerställa diagnosen görs akut CTurinvägar (ej kontrast). (docplayer.se)
 • Makroskopisk Ska alltid utredas (cystoskopi + CT med hematuri kontrast) men ej akut. (docplayer.se)
 • Beställ akut CT buk med kontrast (oral och iv). (akutasjukdomar.se)
 • Om du är i akut behov av vård och befinner dig på resa kontaktar du SOS International för att få hjälp, +46 8 792 73 33. (if.se)
 • En yrselkunnig läkare kan särskilja akut yrsel som beror på vestibularisneurit från livshotande stroke genom användningen av särskild undersökningsmetodik. (yrsel.com)
 • Addisons sjukdom är en endokrin sjukdom som beror på att binjurarna inte tillverkar tillräckligt med kortisol och aldosteron. (socialstyrelsen.se)
 • Addisons sjukdom beskrevs första gången i mitten av 1800-talet av den brittiske läkaren Thomas Addison. (socialstyrelsen.se)
 • Varje år insjuknar knappt en person per 100 000 invånare i Addisons sjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • Den vanligaste orsaken till Addisons sjukdom i Europa är autoimmunitet. (socialstyrelsen.se)
 • Den näst vanligaste orsaken till Addisons sjukdom efter autoimmunitet hos unga pojkar och män är adrenoleukodystrofi eller adrenomyeloneuropati . (socialstyrelsen.se)
 • Även Smith-Lemli-Opitz syndrom , en medfödd sjukdom som innebär felaktig omvandling av kolesterol, kan orsaka Addisons sjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • Tidigare var tuberkulos en vanlig orsak till Addisons sjukdom i Sverige. (socialstyrelsen.se)
 • Tillgängligheten till Yrselcenter videokonsultationer för akut yrsel har förbättrats oavsett om Du har privat vårdförsäkring eller inte. (yrsel.com)
 • På Yrselcenter används särskild teknisk utrustning för att kunna avgöra om yrsel har godartade orsaker eller beror på allvarlig sjukdom i hjärnan. (yrsel.com)
 • För information om lindrig von Willebrands sjukdom hänvisas till informationsmaterial från Förbundet Blödarsjuka i Sverige (se under rubriken Informationsmaterial). (socialstyrelsen.se)
 • Genom att knyta ihop medicinteknik, läkemedel och support kan vi stödja sjukvården i arbetet med att öka oberoendet och livskvaliteten för en mycket utsatt patientgrupp och samtidigt stärka Sverige som ett kompetensnav när det gäller Parkinsons sjukdom. (medicinskaccess.se)
 • I samband med infektioner, svår stress och operationer kan kortisolbristen bli akut och livshotande om den inte behandlas. (socialstyrelsen.se)
 • Korrigerad version - Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 28 september att finansiera en bedömningsbil som ska ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats. (ambulansforum.se)
 • Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) eller severe acute respiratory syndrome, tidigare benämnt svår akut luftvägsinfektion (SAL), kallas den sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV som ger upphov till bland annat feber och luftvägssymtom. (internetmedicin.se)
 • Har du någon sjukdom och är osäker på om du kan åka, kontakta din läkare. (konsumenternas.se)
 • Vid akut sjukdom kan du också kontakta din egen hälsocentral på vardagar. (arcada.fi)
 • För akut livshotande sjukdom kontakta som vanligt 112. (sll.se)
 • Vid sjukdom kan du även kontakta sjukvårdsupplysningen, på telefonnummer: 1177. (bastad.se)
 • Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom. (jw.org)
 • Om du är i akut behov av vård och befinner dig på resa kontaktar du SOS International för att få hjälp, +46 8 792 73 33. (if.se)
 • Att man blir försämrad i sitt funktionshinder, i sin sjukdom och det kan ju bli katastrof, säger Agneta Lindqvist och hon tycker att folk borde få vård efter behov och inte efter hur länge de väntat i en vårdkö. (sverigesradio.se)
 • Har du behov av akut hjälp? (karlskrona.se)
 • En korttidsplats är ett tillfälligt boende för personer som har behov av vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. (malmo.se)
 • Oavsett arbetsplats - p en akutmottagning, i en ambulans, p en v rdavdelning, IVA eller familjel karmottagning - m ter v rdpersonalen patienter med akut sjukdom eller skada. (bokus.com)
 • Vid den försäkrades dödsfall, livshotande skada eller livshotande sjukdom ersätts skäliga kostnader för nära anhörigas resa och logi i samband med ett (1) besök. (kammarkollegiet.se)
 • Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. (ltu.se)
 • ortopedisk sjukdom eller skada, som fraktur (benbrott), amputation eller en plastikoperation. (malmo.se)
 • Forskarna tittade även på skillnaden för fyra andra biomarkörer i blodet som kan kopplas bland annat till Alzheimers sjukdom och skada på nervfibrer. (uu.se)
 • Hemförsäkringens reseskydd gäller om du blir akut sjuk eller skadad på resan. (if.se)
 • Om barnet måste förlösas med akut kejsarsnitt på resan, på grund av akut sjukdom hos barnet eller mamman, betalas de vårdkostnader som kan uppstå. (konsumenternas.se)
 • Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. (lansforsakringar.se)
 • Om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. (lansforsakringar.se)
 • Om du blir akut sjuk kontaktar du som vanligt vårdcentralen, 1177 eller 112. (tranas.se)
 • Under praktik placeras studenterna med läkare och följer anestesiologens arbete, deltar i bedömningar av patienter inför planerade och akuta ingrepp och undersökningar, riskbedömning inför planerad kirurgi och bedömningar av patienter med akut eller svår sjukdom som innebär påverkan på vitala organfunktioner. (ki.se)
 • Den akuta varianten kallas också Löfgrens sjukdom och det är alltså den som Monica får vintern 1969. (hjart-lungfonden.se)
 • Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom (Efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär sjukdom [ 9 ] [ 10 ] ). (wikipedia.org)
 • Akut bronkit orsakas oftast av virus men ibland även av bakterier. (doktorn.com)
 • Mareks sjukdom (hönsförlamning) orsakas av ett herpesvirus med global spridning. (sva.se)
 • Mareks sjukdom orsakas av ett herpesvirus (Marek's disease virus, MDV) som ingår i släktet Mardivirus . (sva.se)
 • Luftrörskatarr är en mycket vanlig sjukdom som oftast orsakas av virusinfektioner. (1177.se)
 • Chagas sjukdom orsakas av parasiten Trypanosoma cruzi och förekommer framförallt i Syd- och Centralamerika. (netdoktor.se)
 • Om det på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning är omöjligt för dig att ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. (tranas.se)
 • Ergoterapins syfte är att stödja personer som på grund av sjukdom, funktionshinder, ålder eller livssituation har svårigheter att klara det dagliga livet. (turku.fi)
 • Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. (mjolby.se)
 • [ 3 ] Perioderna mellan skoven är i allmänhet symptomfria och personen fungerar normalt trots att bipolaritet är en kronisk sjukdom. (wikipedia.org)
 • Många av oss upplever akut eller kronisk sömnbrist någon gång i livet, till exempel på grund av resande, för stort koffeinintag, skiftarbete eller oregelbundna arbetstider. (uu.se)
 • Bipolär sjukdom (även bipolärt syndrom eller manodepressiv sjukdom ) är en svår psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani . (wikipedia.org)
 • Belyser bland annat akut och långvarig smärta, nervsmärta och smärta vid psykisk sjukdom med mera. (tradera.com)
 • I Sverige är Mareks sjukdom sällan ett problem i kommersiella besättningar eftersom fåglarna vaccineras som nykläckta kycklingar, eller slaktas innan de hunnit utveckla sjukdomen. (sva.se)
 • Vikten av tidsaspekten i det initiala omhändertagandet av akut svårt sjuka patienter kommer särskilt att poängteras. (ki.se)
 • Exempel på en sådan sjukdom är autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 (APS1) som också benämns APECED (autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi). (socialstyrelsen.se)
 • Den vanligaste cancerformen som drabbar barn är akut lymfatisk leukemi, ALL. (svd.se)
 • Grunderna för hjärt-lungräddning och akut omhändertagande av barn. (skolverket.se)
 • Vid akut lymfatisk leukemi - den vanligaste cancerformen hos barn - klassas själva behandlingen som näst vanligaste dödsorsak. (kurera.se)
 • Resultaten är därmed inte med säkerhet överförbara till vad som sker hos barn, kvinnor eller äldre individer som utsätts för akut sömnbrist. (uu.se)
 • I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur hen på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka. (kirunahalsan.se)
 • Första hjälpen handlar om de åtgärder som behöver göras vid olycka eller akut sjukdom. (tools.se)
 • Kursen akut omhändertagande omfattar punkterna 1 och 3-7 under rubriken Ämnets syfte. (skolverket.se)
 • Det yttersta ansvaret för djurhållningen ligger på bonden själv och hans/hennes förmåga att ha ett bra nätverk runt sig vid krissituationer som inte bara omfattar sjukdom hos djur utan även sjukdom hos sig själv och familjen. (lrf.se)
 • Om du inte anger mobilnr så kommer vi inte kunna meddela dig om barnmorskan måste ändra din tid tex pga sjukdom.Om tiderna här är slut är du alltid välkommen att ringa mottagningen för tidsbokning. (bokadirekt.se)
 • Professionellt förhållningssätt och empatiskt bemötande av patienter och anhöriga i en påfrestande situation inför planerad kirurgi eller vid svår sjukdom ingår. (ki.se)
 • Mellan 1 och 3 procent av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom. (wikipedia.org)
 • Bipolär sjukdom är lika vanlig hos män som hos kvinnor, men fler kvinnor än män drabbas av unipolära depressioner. (wikipedia.org)
 • Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom. (ki.se)
 • När Monica Nordell var knappt 30 år drabbades hon av akut sarkoidos - eller Löfgrens sjukdom - en relativt okänd sjukdom som började med symptom som feber och mystiska knölar på benen. (hjart-lungfonden.se)
 • Något som Monica då aldrig hört talas om, och som än i dag är en relativt okänd sjukdom. (hjart-lungfonden.se)
 • Här ska vi gå igenom handläggningens ABC vid akut psykos, med fokus på diagnostik, utredning och behandling. (lakartidningen.se)
 • Utredning och/eller behandling som inte är medicinskt akut. (kammarkollegiet.se)
 • Pilonidal sjukdom är inge allvarlig sjukdom och den har inget samband med medfödda fel i ryggkanalen. (netdoktor.se)
 • Akut bronkit kan orsaka feber, snuva, allmän sjukdomskänsla och ibland värk i kroppen. (doktorn.com)
 • I denna text behandlas hemofili A, hemofili B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • I samband med infektioner, svår stress och operationer kan kortisolbristen bli akut och livshotande om den inte behandlas. (socialstyrelsen.se)
 • Boken 'Resuscitering - akut intensivv rd i sv ra milj er p och utanf r sjukhus' beskriver medicinska larmsituationer p sjukhus och inom ambulanssjukv rden ur ett l karperspektiv. (bokus.com)
 • Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. (lansforsakringar.se)
 • Tillämpning av basal fysiologi sker dagligen i det kliniska patientarbetet vid anestesi för planerad och akut kirurgi och intensivvård vid svår sjukdom, varför de kliniska placeringarna har stort utbildningsvärde. (ki.se)
 • Akut omhändertagande avseende anatomi, fysiologi, kinematik och skadelära. (skolverket.se)
 • • Guillain-Barrés syndrom är en akut inflammatorisk sjukdom i perifera nerver. (expressen.se)
 • Även Smith-Lemli-Opitz syndrom , en medfödd sjukdom som innebär felaktig omvandling av kolesterol, kan orsaka Addisons sjukdom. (socialstyrelsen.se)
 • Det är en mycket vanlig sjukdom där hosta är det tydligaste och vanligaste besväret. (1177.se)
 • o lycksfallsskada , akut sjukdom eller dödsfall som drabbar den anställde eller nära anhörig till den anställde plötslig och oförutsedd naturkatastrof av stor omfattning, på eller i närheten av det aktuella resmålet. (trygghansa.se)
 • Bipolär sjukdom och schizofreni har delvis en gemensam genetisk bakgrund. (wikipedia.org)
 • Rehabiliteringscenter erbjuder kunder i Åbo målinriktad rehabilitering efter akut sjukdom eller vid plötslig nedsättning av funktionsförmågan. (turku.fi)