• Diagnoserna på ÖNH är mycket varierande, från akut omhändertagande vid olycksfall till utredning och avancerad kirurgi. (mynetworkglobal.com)
 • Med Prehospitalt akut omhändertagande menas ett omhändertagande, av skadad eller sjuk, som sker utanför sjukhus eller annan vårdinrättning. (wikipedia.org)
 • Prehospitalt omhändertagande av drabbade enligt L-ABCDE-principen. (skolverket.se)
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare prehospitalt omhändertagande. (skolverket.se)
 • Dessutom utför eleven med viss säkerhet prehospitalt omhändertagande. (skolverket.se)
 • Ett arbete pågår med att bygga upp det första nationella, interprofessionella centrat för en framgångsrik och konkurrenskraftig miljö, med målet att utveckla samverkan och sambruk mellan olika aktörer involverade i akut omhändertagande, såväl prehospitalt som hospitalt inom grundutbildning, specialistutbildning, fortbildning och patient-nära forskning. (lnu.se)
 • Dessa och hundratals andra frågor om akut prehospitalt omhändertagande besvaras i Myndigheten för samhällsskydds databas RIB, som bland annat används av räddningstjänst och ambulans. (socialstyrelsen.se)
 • Kursens övergripande mål är att studenter efter deltagande i kursen har tillägnat sig fördjupad kunskap och färdighet i akut omhändertagande av internmedicinska patienter. (ki.se)
 • Detta är livslång kunskap som kommer att hjälpa dig att känna dig trygg om du skulle mötas av en akut situation. (utbildning.se)
 • Denna kunskap kan även leda till en bättre förståelse av processer som spelar roll vid akut hjärtinfarkt. (mynewsdesk.com)
 • Blodplättarnas funktion spelar en stor roll vid hjärtinfarkt och projektet förväntas därför bidra till ny kunskap om sjukdomsmekanismer och behandlingsmöjligheter vid kranskärlsjukdom och akut hjärtinfarkt säger Frieder Braunschweig, vetenskaplig sekreterare i Svenska Cardiologföreningen och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. (mynewsdesk.com)
 • Syftet med kursen är att ge deltagarna praktisk kunskap i akut omhändertagande av vanliga idrottsskador samt kännedom om när man ska söka idrottsmedicinsk vård. (sisuidrottsutbildarna.se)
 • Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer. (jonkoping.se)
 • en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP-Allmänheten. (ki.se)
 • Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) vänder sig främst till personer som är aktiva inom eller samarbetar med blåljusorganisationerna. (ki.se)
 • I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur hen på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka. (kirunahalsan.se)
 • Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand eller att en person är utsatt för hot/våld. (ljusdal.se)
 • I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen & HLR då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. (hlr.se)
 • Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. (jonkoping.se)
 • Kan du lova att öka resurser till vård och omhändertagande av akut psykiskt sjuka som söker hjälp? (sormlandsmedia.se)
 • POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. (ostersund.se)
 • POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. (kristianstad.se)
 • Akut behandling av lindrigare skador kan däremot skötas på fältet av idrottsmedicinskt kunniga personer. (orthocenter.se)
 • Inledande omhändertagande av akut sjuka personer. (wikipedia.org)
 • Sådan patient bör inremitteras akut om pågående infektion eller symtomgivande anemi/trombocytopeni. (viss.nu)
 • Barn och mor vårdas tillsammans om inte barnets tillstånd kräver akut medicinskt omhändertagande och eller neonatalvård. (sll.se)
 • Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) eller severe acute respiratory syndrome, tidigare benämnt svår akut luftvägsinfektion (SAL), kallas den sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV som ger upphov till bland annat feber och luftvägssymtom. (internetmedicin.se)
 • Som sjuksköterska arbetar du med omhändertagande av akut sjuka patienter. (ltkalmar.se)
 • Med ökad ålder följer ett ökat behov av akut omhändertagande. (sbu.se)
 • Vid behov av akut hjälp ska du alltid kontakta SOS alarm, ring 112 och beskriv ditt ärende sakligt, det kan rädda liv! (ronneby.se)
 • Akut omhändertagande avseende anatomi, fysiologi, kinematik och skadelära. (skolverket.se)
 • Här är en föreläsning om grundläggande fysiologi och akut omhändertagande vid traumatisk hjärnskada. (traumarummet.se)
 • Projektet förväntas ge värdefull ny information som kan leda till en bättre förståelse av sjukdomsmekanismer och behandlingsmöjligheter hos patienter med akut hjärtinfarkt. (mynewsdesk.com)
 • Syftet är att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och uppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. (mynewsdesk.com)
 • Rönnblad insåg att läget var akut för Tommy och ringde socialtjänsten i Örgryte för att ett beslut om ett omedelbart omhändertagande. (gp.se)
 • 4 Regiondirektören ges i uppdrag att revidera strategin för akut omhändertagande främst avseende läkarbemanning vid akutmottagningarna. (nll.se)
 • POSOM:s uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning. (kristianstad.se)
 • POSOM-gruppens uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning. (kristianstad.se)
 • Denna utbildning i Akut omhändertagande riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar, organisationer m.fl. (hlr.se)
 • POSOM kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets ordinarie insatser för psykologiskt och socialt omhändertagande inte räcker till. (sotenas.se)
 • Vid akut hjälp kan kommunens POSOM-grupp behöva aktiveras. (mullsjo.se)
 • Då hjärtats funktion sviktar, vanligtvis efter en akut hjärtinfarkt och därför inte kan försörja kroppen med syrerikt blod trots en normal blodvolym. (wikipedia.org)
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM) med akut omhändertagande kan också komma ifråga. (janusinfo.se)
 • Med akut smärta menas en hastig, nytillkommen negativ smärtupplevelse som kvarstår då vävnadsskada föreligger. (lul.se)
 • Rådgivande strukturerat omhändertagande av äldre där teamet genomför bedömning och rekommenderar åtgärder och uppföljning efter begäran från patientansvarig personal. (sbu.se)
 • Och vad gör man åt en akut köldskada?Läs viktiga fakta och expertens goda råd. (trygghansa.se)
 • Åsa Andersson och Marcus Lundell verkar för bättre omhändertagande på akuten av sköra multisjuka äldre. (it-halsa.se)
 • Om du blir akut sjuk under kvällar och helger ringer du 1177 (texttelefon 0771-11 77 99 ) eller 112 . (ljusdal.se)
 • SBU:s egna analyser tyder på att ett integrerat strukturerat omhändertagande av äldre initialt innebär en ökad kostnad. (sbu.se)
 • Med det akut sjuka barnet i centrum tränas såväl det medicinska omhändertagandet som teamets arbete ur ett patientsäkerhetsperspektiv. (practicum.info)