• Affektiva störningar, förstämningssyndrom eller humörsvängningar, är psykiska störningar vilkas huvudsakliga symtom handlar om förändrade känslor (även kallat affekter) eller stämningslägen, det vill säga att personen blir oförklarligt nedstämd eller euforisk. (wikipedia.org)
 • BPSD är ett samlingsnamn för icke-kognitiva symtom vid demenssjukdom så som affektiva symtom, psykotiska symtom, hyperaktivitet och apati. (regionvasterbotten.se)
 • Bakom dessa symtom kan ligga flera olika mekanismer såsom störningar i hjärnans transmittorsystem, men också somatiska tillstånd och samspelet med omgivningen kan ge upphov till BPSD. (regionvasterbotten.se)
 • Det är i första hand affektiva och psykotiska symtom som tycks ha sin grund i transmittorstörningar och är därmed tillgängliga för farma-kologisk intervention. (regionvasterbotten.se)
 • De affektiva episoderna utgörs av antingen depression, mani eller en blandning av symtom från dessa tillstånd. (internetmedicin.se)
 • En hypomani delar många karakteristika med mani men påverkar inte personens funktionsgrad i samma omfattning, innefattar inte psykotiska symtom och brukar inte leda till sjukhusvård. (internetmedicin.se)
 • Vid 75 års ålder har ca 15 procent diagnoser som depressiva syndrom, ångestsyndrom samt psykotiska symtom och behöver hjälp för sina psykiatriska problem. (studylibsv.com)
 • Nedstämdhet, oro och ångest är några typiska symtom vid affektiva tillstånd. (studylibsv.com)
 • Inom diagnosgruppen affektiva sjukdomar brukar vi samla depressiva och maniska episoder (uni- och bipolära tillstånd) där såväl depressiva som maniska symtom förekommer samtidigt (s k mixed states) samt episoder med ett psykotiskt innehåll som inte är i harmoni med den dominerande grundstämningen och som dessutom innehåller ett inslag av förvirring (cykloida psykoser). (studylibsv.com)
 • Man kunde med faktoranalys identifiera fyra olika symtomkluster - affektiva symtom, psykotiska symtom, hyperaktivitet och apati, som alla uppträdde oavsett typ av demens, kön och ålder. (slideplayer.se)
 • Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar , förr mentalsjukdomar ) är ohälsa i psyket , det vill säga i personligheten , emotionerna eller kognitionen , vilka primärt har psykiska orsaker. (wikipedia.org)
 • s diagnosmanual ICD definierar psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) som störningar i den psykologiska utvecklingen. (wikipedia.org)
 • Klassifikationen växer fram Under senare delen av 1900-talet har internationella klassifikationssystem av affektiva sjukdomar kommit att användas mer och mer. (studylibsv.com)
 • Organiska psykiska störningar är en samlingsbeteckning för flera psykiska tillstånd i olika svårighetsgrad, som beror på kroppsliga sjukdomar eller fysiska skador. (wikipedia.org)
 • Psykiska störningar kan emellertid också uppstå till följd av droger eller sjukdomar . (wikipedia.org)
 • Organiska psykiska störningar som uppstår till följd av sådana sjukdomar kallas sekundära, eftersom hjärnan och nervsystemet bara påverkas som ett organ som vilket som helst, medan den egentliga sjukdomen finns någon annanstans. (wikipedia.org)
 • Kroppsliga sjukdomar och skador kan likaså ge ångestsyndrom , dissociativa störningar och personlighetsstörningar . (wikipedia.org)
 • Både unipolära sjukdomar och bipolära sjukdomar ingår i ett begrepp sjukdomar som inom psykiatrin kallas affektiva sjukdomar. (netdoktorpro.se)
 • En näraliggande grupp psykiska störningar, är störningar som uppkommer vid fysiologiska förändringar, till exempel förlossning ( postpartumdepression , postpartumpsykos ) eller menstruation ( premenstruellt syndrom , premenstruell dysforisk störning ). (wikipedia.org)
 • allvarlig psykisk störning innefattar typiskt psykotiska tillstånd. (wikipedia.org)
 • Långtidsuppföljning av personer med schizofreni upp till 15 år tyder på, att ungefär 25 procent tillfrisknar helt inom de första åren efter debuten utan att återinsjukna, att 15 procent fortsatt bär en latent psykos men är symptomfria vid kontinuerlig läkemedelsbehandling, och att resterande 60 procent hamnar i ett kroniskt sjukdomstillstånd, med återkommande psykotiska skov och kvarstående symptom och psykiska funktionsnedsättningar även lång tid efter sjukdomens debut (1). (blogspot.com)
 • Affektiva diagnoser Att drabbas att en affektiv diagnos innebär att personens stämningsläge förändras onormalt mycket. (kui.se)
 • Många av de affektiva störningarna kan leda till förändrade medvetandetillstånd, till exempel psykos. (wikipedia.org)
 • Mirtazapin kan också vara ett alternativ i behandlingen av affektiva symptom. (regionvasterbotten.se)
 • Åtta procent utvecklade psykotiska symptom mellan 14 och 18 års ålder och ångest, låg IQ och sjunkande verbal IQ över tid var starka prediktorer. (gu.se)
 • Få studier har sökt utvärdera hela panoramat av kognitiva, beteendemässiga och psykiatriska störningar som individer med syndromet kan tänkas lida av, hur symptom utvecklas över eller hur det förhåller sig med de drabbade individernas livskvalitet. (gu.se)
 • De affektiva episoderna har varierande duration och patienterna kan vara väsentligen besvärsfria under perioder däremellan. (internetmedicin.se)
 • Effektiva behandlingsmetoder under åren har bidragit till att de akuta affektiva episoderna tas om hand på ett bra sätt. (studylibsv.com)
 • I genomsnitt drabbas personer utan stämningsstabiliserande behandling av fyra affektiva episoder under tio år. (internetmedicin.se)
 • Delirium kan i de allvarligaste fallen vara psykotiska eller leda till koma . (wikipedia.org)
 • En del psykiska störningar är av den arten att de alltid är socialt handikappande, påtagliga i beteende eller tal, eller nedsätter funktioner i personligheten. (wikipedia.org)
 • Boka din plats till föreläsningen Affektiva Diagnoser . (kui.se)
 • Vi går även igenom vilka sjukdomar som ingår i affektiva diagnoser och vilka behandlingar som finns att tillgå. (kui.se)
 • Affektiva diagnoser Hur kommunicerar och bemöter du bäst en person med en affektiv diagnos? (kui.se)
 • De affektiva episoderna utgörs antingen av depression, mani eller enblandning av dessa. (dreftekhari.com)
 • Med affektiva störningar avses i första hand depression, men också till exempel bipolär sjukdom, som innebär att perioder av depression varvas med perioder av mani och symtomfria perioder. (kui.se)
 • I genomsnitt drabbas personer utan stämningsstabiliserande behandling av fyra affektiva episoder under tio år. (dreftekhari.com)
 • Bipolär sjukdom brukar diagnostiseras ca 10 år efter en persons första affektiva episod. (dreftekhari.com)