• Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för vår långsiktiga framgång. (fabege.se)
  • För att bibehålla medvetenheten framöver kommer det att vara viktigt med en fortsatt öppen dialog och att regelbundet ta upp frågor om affärsetik på ledningsgruppsmöten samt i andra sammanhang där vi ser att behov finns. (xano.se)
  • I kursen behandlas affärsetik samt ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i organisationer för att förbereda studenten på att uppnå rättvisa, hänsynstagande och hållbara verksamheter. (kau.se)
  • Öhman Fonder är en aktiv ägare som förespråkar att bolag har en ansvarsfull bolagsstyrning samt god affärsetik. (ohman.se)
  • En MBA erbjuder verktyg inom dessa områden och flera andra: ekonomi, affärsetik, verksamhetsutveckling och strategi. (lakartidningen.se)
  • Påverkar - Öhman är en aktiv ägare och förespråkar att bolagen har en ansvarsfull bolagsstyrning och god affärsetik. (ohman.se)
  • Det betyder att vi alltid strävar efter att agera i enlighet med god affärsetik och på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. (nynas.com)
  • Att rådgivning är baserad på tydliga principer om och god förståelse för affärsetik och sunda affärsbedömningar. (carnegie.se)
  • Ledare som ta affärsetik på allvar har redan sin uppförandekod redo. (lexology.com)
  • Koden, som följer Institutet Mot Mutors regler, är en del av anställningskontraktet och innehåller riktlinjer för god affärsetik och internt arbetssätt. (xano.se)
  • Om ett företag inte följer affärsetik och bryter lagar, de brukar sluta med böter. (debok.net)