• Varför har personer med ADHD så svårt för att njuta av framtida segrar? (nok.se)
 • Varför har personer med ADHD så svårt för att njuta av framtida segrar, och på vilket sätt hänger det ihop med avhoppade utbildningar och drogers lockande låga? (nok.se)
 • Hur kan ADHD-mediciner skynda på tillväxten av de regioner i hjärnan som är försenade vid ADHD, och hur kan fysisk aktivitet via delvis samma mekanismer hjälpa personer med ADHD? (nok.se)
 • Personer med ADHD har en förhöjd risk att utveckla ett missbruk. (stat-inst.se)
 • I Sverige är personer med ADHD inte välkomna som poliser. (attention.se)
 • På polisens webbplats framgår att personer med ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos inte kan bli polis. (attention.se)
 • Men det vi på Attention hör är att polisyrket kan passa väldigt bra för välfungerande personer med ADHD. (attention.se)
 • Där är personer med ADHD välkomna att söka till utbildningen precis som andra. (attention.se)
 • Personer med ADHD och annan neuropsykiatrisk diagnos måste också få möjlighet till individuella prövningar precis som andra sökande. (attention.se)
 • Arbetsgivare står ofta utan redskap och verktyg för att på bästa sätt kunna stödja och hjälpa personer med adhd. (smartpsykiatri.se)
 • Personer med adhd blir ofta missförstådda och uppfattas av omgivningen som ansvarslös, lat, oengagerad, arrogant eller taktlös. (smartpsykiatri.se)
 • Om personer med adhd inte får rätt stöd på arbetsplatsen, kan resultatet tyvärr bli sjukskrivning, utmattning och depression. (smartpsykiatri.se)
 • Mindfulnessträning stärker bland annat nätverk i hjärnan som är försvagade hos personer med ADHD visar forskning från Emory University i USA. (mindfulnesscenter.se)
 • ADHD ( attention deficit hyperactivity disorder ) är en diagnos för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor , exempelvis bristande förmåga att kontrollera uppmärksamheten, och/eller hyperaktivitet . (wikipedia.org)
 • Man kan dock säga att ca 20 % av barn har drag av ADHD, utan att de fyller en diagnos. (wemind.se)
 • Vi tycker inte att det är värdigt ett land som Sverige att diskriminera individer med ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos med denna generaliserade negativa hållning i intagningen till polisutbildningen. (attention.se)
 • Förr ansåg man att adhd var en diagnos hos barn och fokus har därför legat på stöd och anpassningar i skolan. (smartpsykiatri.se)
 • Kunskapen om adhd i arbetslivet är skrämmande bristfällig och acceptansen för personer med diagnos är låg. (smartpsykiatri.se)
 • ADD ( attention deficit disorder ) är en äldre beteckning som idag oftast avser ADHD utan hyperaktivitet, av formen huvudsakligen ouppmärksam . (wikipedia.org)
 • För att en person ska få diagnosen ADHD enligt DSM-5-kriterierna krävs att personen har ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet som inverkar negativt på personens funktionsförmåga (se funktionsnedsättning ) eller utveckling, vilket visar sig i nedanstående symtom. (wikipedia.org)
 • Att kunna identifiera och förstå ADHD-symtom även i den äldre befolkningen är därför en utmaning för hälso- och sjukvården. (gu.se)
 • Hälften av dem som sade sig ha haft ADHD-symtom som barn, visade också som äldre symtom i sådan omfattning att de skulle kunna diagnosticeras med kvarvarande ADHD-problematik, säger Taina Guldberg-Kjär. (gu.se)
 • Personerna med självskattade ADHD-symtom uppgav också att de hade svårigheter i sin vardag, och att så varit fallet under hela livet. (gu.se)
 • Taina Guldberg-Kjär kan dock konstatera att de självskattningsskalor som används för att fånga upp ADHD-symtom bland barn också fungerar bra för äldre. (gu.se)
 • Vi behöver bättre förstå ADHD-symtom hos de äldre. (gu.se)
 • ADHD står för uppmärksamhetsunderskott hyperaktivitetsstörning, ett tillstånd med symtom som otillräcklighet, impulsivitet och hyperaktivitet. (medrad.se)
 • Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd - ett kunskapsstöd beskriver vad adhd innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella för barn, ungdomar och vuxna med adhd. (kunskapsguiden.se)
 • Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd - ett kunskapsstöd är tänkt att öka förståelsen hos professionella inom olika verksamheter för vad adhd innebär, och ge kunskap om vilka stödinsatser som kan vara aktuella för barn, ungdomar och vuxna med adhd. (kunskapsguiden.se)
 • Vuxna med ADHD kan ha problem med att hantera tid, vara organiserade, sätta upp mål och hålla ett jobb. (medrad.se)
 • Samtidigt säger polisen att de har personal med ADHD som fungerar väldigt bra. (attention.se)
 • ADHD kan behandlas med medicin och upp till 70 % av patienter blir hjälpta av detta. (wemind.se)
 • Du kanske har trott att det är svårt att köpa ADHD medicin på nätet och därför hållit dig undan från att undersöka möjligheten. (ewelleapotek.com)
 • Alla dessa klassas som ADHD medicin och har funnits tillräckligt länge på marknaden att dess effekter är bevisade. (ewelleapotek.com)
 • Du väljer en receptfri ADHD medicin som passar dig och genomför beställningen direkt på hemsidan. (ewelleapotek.com)
 • Symtomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. (gu.se)
 • Både barn och vuxna kan ha ADHD, men symtomen börjar alltid i barndomen. (medrad.se)
 • Fidgeting, nonstop talar och otålighet hör till symtomen på hyperaktiv-impulsiv ADHD. (medrad.se)
 • Så nu har vi problem av vår ADHD/ADD! (annahallen.se)
 • Många med ADHD är arbetsvilliga, engagerade och har driv, gillar varierade arbetsuppgifter och att arbeta under press, är lyhörda, har förmåga att leva sig in i andras situation, kan fatta snabba beslut, har förmåga att hantera krissituationer och lösa oväntade problem. (attention.se)
 • Vid ADHD är den kognitiva kontrollen nedsatt vilket skapar stora problem för individen och omgivningen. (mindfulnesscenter.se)
 • Den fortsatta forskningen måste inriktas på att systematiskt utvärdera faktorer och behandlingsåtgärder som kan minska effekterna av ADHD-problem under hela livet, säger Taina Guldberg-Kjär. (gu.se)
 • Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom samt deras anhöriga och yrkesverksamma. (wemind.se)
 • Den som söker till polisutbildningen och har till exempel ADHD, Tourettes syndrom eller Aspergers syndrom blir direkt bortsorterad. (attention.se)
 • Tre studier har visat att barn med adhd och autism har könsspecifika avvikelser i hjärnstammens reaktion på ljud. (ifokus.se)
 • Med förvånansvärd lätthet förmedlar Björn Roslund avancerad kunskap som gör skillnad i hur vi ser på och kan leva med ADHD. (nok.se)
 • Det är inte värdigt ett land som ska stå för anti-diskriminering och utvecklad kunskap om ADHD. (attention.se)
 • Trots det saknas kunskap om adhd i arbetslivet. (smartpsykiatri.se)
 • Tack vare en större insikt och acceptans inom sjukvården är det allt fler i Sverige som blir diagnostiserade med ADHD. (ewelleapotek.com)
 • Vi pratar om hur det är att ha ADHD/ADD, varför samhället borde ta sitt ansvar och anpassa mera, samt hur man som förälder/lärare/vuxen kan hjälpa till för att underlätta för den som har ADHD/ADD. (magelungen.com)
 • För att veta om du har ADHD görs en neuropsykiatrisk utredning. (wemind.se)
 • Hur kan ADHD vara så starkt kopplat till risker, eller rent av undergångsfaktorer, men samtidigt ha psykiatrins bästa prognos? (nok.se)
 • Att påbörja eller avsluta arbetsuppgifter kan kännas som att bestiga berg för en person med adhd. (smartpsykiatri.se)
 • Självskattningar visade också att både ADHD-symptom och psykiatriska besvär minskade från före till efter behandling. (stat-inst.se)
 • Avdelningspersonalens skattningar av ADHD-symptomen visade emellertid inte en motsvarande minskning. (stat-inst.se)
 • I dag på internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma flickor med autism eller ADHD. (lara.se)
 • Officiellt ersattes det i USA av begreppet ADHD huvudsakligen ouppmärksam när DSM-IV kom ut 1994, [ 7 ] [ 8 ] men ingår fortfarande i den internationella klassificeringen ICD , tillsammans med det nyare ADHD . (wikipedia.org)
 • Omkring 60% av barnen som har ADHD har det fortfarande när de växer upp. (medrad.se)
 • Ca 3-5 % av alla skolbarn och 2,5 % av vuxna har ADHD, vilket gör den till den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen. (wemind.se)
 • Termen ADHD kommer från DSM , en handbok inom psykiatrin som i USA utger ett standardsystem för medicinsk diagnostisering av psykiska störningar . (wikipedia.org)
 • Autism och adhd syns i hjärnstammens funktion, säger forskare i Lund som nu hoppas på bättre diagnostik med biologiska markörer. (ifokus.se)