• Adenovirus är ett medelstort virus (60-90 nm) med dubbelsträngat DNA och saknar hölje samt har en ikosahedral form. (wikipedia.org)
 • Adenovirus tillhör gruppen DNA virus och kan överleva länge utanför människokroppen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Virus som man vet orsakar gastroenterit är rotavirus, norovirus, adenovirus och astrovirus. (wikipedia.org)
 • Oftast orsakad av virus av typen Adenovirus eller Epstein-Barr virus. (doktorn.com)
 • Det projekt han arbetar i har som mål att utveckla molekyler som kan fungera som läkemedel mot så kallade coxsackievirus och adenovirus, två olika virus som kan orsaka ögoninfektioner. (umu.se)
 • De viktigaste virusen är rhinovirus, RS-virus, adenovirus, parainfluensavirus 1-3 och influensavirus A och B. De viktigaste virusen som orsakar försvårad utandning är RS-viruset hos barn under ett år och rhinoviruset hos barn över ett år. (kaypahoito.fi)
 • Vi har nu visat att minst fyra olika virus, adenovirus, influensavirus, HIV och herpes simplexvirus, som alla replikerar i värdcellernas kärna, är beroende av ZC3H11A-proteinet för effektiva tillväxt, säger Wael Kamel. (orebronyheter.com)
 • De vanligste typene virale vektorer som brukes i genoverføring er retrovirus-, adenovirus- og adenoassosiert virus. (sawakinome.com)
 • De tre hovedtyper av virale vektorer som brukes i genterapi er retrovirus, adenovirus og adenoassosierte virus (AAV). (sawakinome.com)
 • RS-virus förekommer i cirka tio procent, adenovirus i åtta procent och influensa A i fyra procent. (netdoktorpro.se)
 • Adenovirus en virus som orsakar respiratoriska infektioner Arkivfoto. (sverige-apotek.life)
 • Hos ovaccinerade hundar kan hundens adenovirus orsaka allvarliga skador i framförallt lever, blodkärl och njurar inom ca 4-7 dagar efter det att hunden infekterats med virus. (xn--guldveterinren-gib.se)
 • Sjukdomen HCC, på svenska också kallat infektiös hepatit, orsakas av ett virus (hundens adenovirus typ 1, förkortas CAV-1). (umbraco.io)
 • Organ som infekteras, ögon njure luftvägar tarm hjärta lymfatiska systemet Hos fåglar orsakar adenovirus ett flertal sjukdomar, bland annat Inklusionskroppshepatit (Inclusion body hepatitis, IBH) som orsakar kraftiga leverskador främst hos unga tamhönskycklingar. (wikipedia.org)
 • Vad orsakar infektion med adenovirus och hur sprids det? (folkhalsomyndigheten.se)
 • Fowl adenoviruses (FAdV) utgörs av en grupp fjäderfävirus, där vissa orsakar snabbt ökande sjukdomsproblem som är förknippade med negativa effekter avseende djurvälfärd, produktion, företagens hållbarhet och miljön på alla nivåer i matfågelbranschen. (lantbruksforskning.se)
 • De flesta adenovirus orsakar i vanliga fall luftvägsbesvär, men de olika adenovirustyper som används i vaccinerna har man dessförinnan förändrat så att de är ofarliga. (umu.se)
 • I sin avhandling visar Lars Nygård Skalman hur ögonviruset adenovirus 37 orsakar infektion i hornhinnan genom att interagera med specifika integriner, vilka är en typ av vidhäftningsproteiner på cellytan. (forskning.se)
 • Vissa typer av adenovirus orsakar en mycket smittsam ögoninfektion kallad epidemisk keratokonjunktivit som kan leda till permanent synnedsättning och i allvarliga fall blindhet. (umu.se)
 • Fungerar väl för herpes simplexvirus och HIV, hyggligt för herpes zoster, influensavirus coxsackie/echovirus, adenovirus och CMV. (internetmedicin.se)
 • Detta är en mycket smittsam, men i allmänhet mild sjukdom som kan orsakas av en rad smittämnen, bland annat parainfluensavirus, hundens adenovirus typ 2 och bakterien Bordetella bronchiseptica. (purina.se)
 • Sjukdomen orsakas av hundens adenovirus typ 1 (CAV-1). (xn--guldveterinren-gib.se)
 • Adenovirus kan orsaka flera sjukdomar hos tamhöns. (lantbruksforskning.se)
 • Tamhönsens adenovirus (FAdVs) har global spridning och förknippas med viktiga sjukdomar, till exempel inklusionskroppshepatit (IBH) hos kyckling (matfågel). (lantbruksforskning.se)
 • Infektion med adenovirus är en smittsam men inte en anmälningspliktig sjukdom. (sva.se)
 • Misstanke om nyligen genomgången infektion med adenovirus. (skane.se)
 • För flera år sedan konstruerade forskare ett adenovirus som kan kopiera sig själv och förstöra celler som saknar Rb-protein. (lakemedelsvarlden.se)
 • Illustration av adenovirus som är den virustyp som vissa covidvacciner åker snålskjuts på för att komma in i celler. (umu.se)
 • Eftersom det finns många fler hexonproteiner på ett adenovirus, hela 240 stycken, jämfört med bara tolv fiberproteiner, innebär det att de adenovirus som använder hexonproteiner som dörröppnare sannolikt binder till och tar sig in i celler mer effektivt än de adenovirus som använder fiberproteinet. (umu.se)
 • Till deras förvåning visade det sig att det blev en drastisk minskning av tillväxten av adenovirus i celler som saknade ZC3H11A jämfört med celler som uttryckte detta protein. (orebronyheter.com)
 • Lokalisering av ZC3H11A-proteinet i humana HeLa-celler infekterade med adenovirus. (orebronyheter.com)
 • Humana celler som infekterats med adenovirus. (onkologiisverige.se)
 • Projektet sker i nära samarbete med Niklas Arnberg vid institutionen för klinisk mikrobiologi och Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin som under många år studerat hur adenovirus fäster till och infekterar celler. (umu.se)
 • EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. (mynewsdesk.com)
 • Vaccin mot ekvint adenovirus finns inte på marknaden. (sva.se)
 • Det finns inget godkänt vaccin mot adenovirus i Sverige. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tamhönsens adenovirus är ett globalt ökande hot för kycklingnäringen men ny forskning vid SVA i samarbete med branschen öppnar möjligheter för framtida utveckling av vaccin. (lantbruksforskning.se)
 • Moderna och Pfizer vaccin är s.k mRNA-vaccin (effektivitet 95%) medan Astra Zenicas exempelvis är uppbyggt på adenovirus och hade en effektivtet på 60% vid fulldos men 90% vid halv dos. (rme.nu)
 • I de flesta fall visar hästar som infekteras med ekvint adenovirus inga symtom eller endast en lindrig övre luftvägsinfektion. (sva.se)
 • Humana adenovirus omfattar 47 serotyper, varav endast ett femtontal är vanligt förekommande. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Adenovirus ger endast i undantagsfall meningit. (skane.se)
 • Ovanligt många fall av allvarlig ögoninfektion orsakad av adenovirus har diagnosticerats vid ögonkliniken vid Helsingfors och sjukvårdsdistrikt HNS i höst. (yle.fi)
 • Patienter som infekterats med adenovirus som binder sig till en viss receptor i ögat, sialinsyrereceptorer, uppvisar svårare kliniska symptom jämfört med adenovirus som inte binder sig denna receptor. (mynewsdesk.com)
 • Studien sammanfattar att det råder ett medicinskt behov för behandling av ögoninfektion orsakad av adenovirus, i synnerhet vid infektioner orsakade av sialinsyrebindande adenovirus. (mynewsdesk.com)
 • Forskarna har visat att patienter uppvisar svårare kliniska symptom vid EKC orsakade av vissa specifika adenovirus. (mynewsdesk.com)
 • Bakgrunden är att vissa vacciner mot covid-19 bygger på principen att man använder ett adenovirus som vektor, förenklat att vaccinet åker snålskjuts på adenoviruset när det tar sig in i kroppen. (umu.se)
 • Adenovirus kan även orsaka muskelmagsskador hos kycklingar, vilket i Sverige diagnosticerades första gången 2016 (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Uppsala). (wikipedia.org)
 • Förutom ögoninfektioner kan adenovirus ge upphov till infektioner i luftvägar, tarm och urinvägar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • En del pneumonier är virusorsakade (influensa, adenovirus m fl). (janusinfo.se)
 • A potent trivalent sialic acid inhibitor of adenovirus type 37 infection of human corneal cells. (umu.se)
 • infektion med Canine adenovirus type 1 hos hund är en anmälningspliktig sjukdom (SJVFS 2013:23 Saknr K4). (umbraco.io)
 • Fowl adenoviruses (FAdV) belong to a group of poultry viruses, of which some are etiologic agents of emerging diseases associated with negative effects on welfare, production, sustainability and environment at all levels of the meat-producing chicken industry. (lantbruksforskning.se)
 • Adenovirus-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar. (karolinska.se)
 • Adenovirus-DNA kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar. (karolinska.se)
 • Adenovirus kan diagnostiseras både med snabbmetoder (svar inom någon dag) eller med virusodling (tar längre tid). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Adenovirus är vanligt förekommande hos hästar i hela världen. (sva.se)
 • Fram tills nu har man trott att alla adenovirus - som vaccinet alltså åker snålskjuts på - använder ett liknande protein som spikproteinet, ett fiberprotein, för att öppna cellerna. (umu.se)
 • Föl med CID som infekteras av adenovirus utvecklar ofta en allvarlig lunginflammation med hög feber, varigt nässekret, ögoninflammation och djup hosta. (sva.se)
 • Hos småbarn är RSV och adenovirus frekvent orsak till rinofaryngit med efterföljande öroninflammation (akut otitis media, sekretorisk otit). (internetmedicin.se)
 • En forskargrupp på virologen, ledd av professor Niklas Arnberg, prövar sedan vilken effekt molekylerna har på coxsackievirus och adenovirus. (umu.se)
 • Lindrig diarré hos fölch vuxna hästar infekterade med ekvint adenovirus typ 2 har rapporterats. (sva.se)
 • ZC3H11A (grönt) finns i de områden i cellkärnan (blått) där adenovirus replikeras (rött). (onkologiisverige.se)
 • Resultaten av en amerikansk studie som använde ett modifierat adenovirus är så lovande att National Cancer Institute i USA planerar att ta fram en version av viruset som kan testas på människa redan nästa år. (lakemedelsvarlden.se)
 • Adenovirus kan utsöndras under lång tid, cirka två månader efter genomgången infektion, men även ligga vilande hos kliniskt friska hästar under långa perioder som då blir bärare som kan smitta vidare. (sva.se)
 • Från Australien finns beskrivet att cirka 70 procent av ett- och två-åriga hästar har antikroppar mot adenovirus. (sva.se)
 • Publikationen "More symptoms with sialic receptor-positive adenovirus in epidemic keratoconjunctivities" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26523611 . (mynewsdesk.com)
 • En struktur från coronaviruset kopplas till en maskinellt (rekombinant) framställd vektor av ett humant adenovirus. (proletaren.se)
 • Adenovirus typ 1 infekterar slemhinnans epitelceller i övre luftvägarna och konjunktiva. (sva.se)
 • Adenovirus typ 1 infekterar slemhinnor i övre luftvägarna och konjunktiva. (sva.se)
 • Upptäckten förklarar också varför antikroppar som bildas mot adenovirus framförallt binder till hexonproteinet. (umu.se)