• De brukar kallas Friedel-Crafts alkylering och Friedel-Crafts acylering. (wikipedia.org)
  • Friedel-Crafts acylering innebär att en syraklorid eller en anhydrid reagerar med ett aromatiskt kolväte och resultatet blir att det aromatiska kolvätet får en acylgrupp bunden till sig. (wikipedia.org)
  • Oxalylklorid reagerar med aromatiska föreningar i närvaro av aluminiumklorid för att ge motsvarande syraklorid i en process som kallas Friedel-Crafts acylering. (enechem.com)