• Metabol acidos inträffar då sura metaboliter ansamlas i blodet, alternativt att basiska sådana går förlorade. (wikipedia.org)
  • Om patienten inte vänder till det bättre efter behandling (vg se respektive diagnos) t ex med bronkodilatantia, vätskedrivande, syrgas, osv, eller då man inte får kontroll över den acidos som patienten drar på sig efterhand, då närmar sig en diskussion om ventilatorbehandling (IVA). (akutasjukdomar.se)
  • Elektrolytrubbningar , acidos, hypoxemi och ischemi potentierar risken för VF i alla situationer. (ekg.nu)
  • GOLD-riktlinjerna från 2011 1 anger att NIV förbättrar respiratorisk acidos, ger lägre andningsfrekvens, lindrar andnöd inklusive komplikationer som ventilatorrelaterad lunginflammation, förkortar sjukhusvistelsen och vad viktigare är: sänker mortaliteten och intubationsfrekvensen. (resmed.com)