• Hjärtattack, i samband med hypertoni, är en bindande indikation för betablockerare, och i vissa fall ACE-hämmare. (lakemedelsvarlden.se)
 • På sjukhuset fortsätter behandlingen med koagulationshämmande läkemedel och annan medicinering sätts in: betablockerare, ACE-hämmare, kolesterolsänkande medicin m.m. (kaypahoito.fi)
 • Lite förenklat är det mediciner från grupperna ACE-hämmare och betablockerare som används. (rjl.se)
 • Professor Svend Aage Mortensen, som är ansvarig för Q-symbio-studien, säger i ett pressmeddelande att coenzym Q10 är det första medlet för att förbättra överlevnaden efter kronisk hjärtsvikt sedan införandet av ACE-hämmare och betablockerare för mer än 10 år sedan, och det bör läggas till vanlig behandling av hjärtsvikt. (helse.dk)
 • ACE-hämmare är läkemedel som sänker blodtrycket genom att hämma den enzymatiska nedbrytningen av angiotensin I till angiotensin II som sker i kärlväggen i kroppens blodkärl av angiotensinkonverterande enzym. (wikipedia.org)
 • ACE-hämmare är läkemedel som sänker blodtrycket genom att hämma enzymet angiotensinkonverterande enzym (ACE). (wikipedia.org)
 • ACE-hämmare motverkar bildningen av angiotensin II, vilket sänker blodtrycket. (wikipedia.org)
 • ACE-hämmare sänker inte blodtrycket lika mycket hos svarta människor som icke-svarta, vilket även gäller för ARB. (wikipedia.org)
 • Eftersom blodtrycket påverkas snabbt med ACE-hämmare får man normalt först en lägre dos och för vissa justeras dosen på sjukhus p.g.a. av risken för snabbt blodtrycksfall. (enalapril.se)
 • Genom att blockera effekten av angiotensin II, får ACE-hämmare blodkärlen att slappna av och detta sänker blodtrycket. (heartfailurematters.org)
 • Eftersom ACE-hämmare sänker blodtrycket, kan de ibland göra dig yr. (heartfailurematters.org)
 • Orsaken till det höga blodtrycket är hans hjärtproblem, han har arytmi och går på ACE hämmare: Fortekor, vätskedrivande: Flutide. (kattforum.se)
 • om du är äldre, framförallt om du behandlas med vätskedrivande medel, ACE-hämmare eller antiinflammatoriska medel (NSAID). (apoteket.se)
 • Den första effekten är snarlik den effekt som ACE och ARB ger (se ovan). (heartfailurematters.org)
 • Samma indikationer och likvärdig effekt som ACE-hämmare, men lägre risk för biverkningar. (regionvasterbotten.se)
 • ATII-antagonister kan också vara lämpliga för träning på högre nivå, på grund av liknande effekt som ACE-hämmarna. (dinamediciner.se)
 • En del av ACE-hämmarnas effekt sker via minskad nedbrytning av bradykinin som är ett mycket potent kärlvidgande ämne. (dissertations.se)
 • Dessa preparat är betydligt dyrare men kan användas som tillägg till ACE-hämmare eller vid biverkningar som exempelvis hosta. (wikipedia.org)
 • ARB har liknande vinster och kan användas om ACE-hämmare inte toleraras på grund av biverkningar eller som tilläggspreparat (Swedberg, 2005). (du.se)
 • Om det föreligger kontraindikationer, eller om förstahandsvalen ger upphov till biverkningar som bedöms särskilt allvarliga (t ex hypoglykemier), vid hög kardiovaskulär risk eller fetma kan behandling med SGLT 2-hämmare, GLP 1-analog eller DPP-4-hämmare bli aktuellt. (regionostergotland.se)
 • Det verkar som om kvinnor tål ACE-hämmare sämre än män och det är viktigt att hitta metoder för en individualiserad medicinering både vad gäller val av läkemedel och dosering. (hjart-lungfonden.se)
 • Angiotensin converting enzyme (ACE) katalyserar bildningen av angiotensin II som verkar kärlsammandragande i kroppen och minskar njurens utsöndring av vatten och salt och försämrar därigenom hjärtsvikten. (dissertations.se)
 • ACE är en förkortning för angiotensin-converting enzyme. (wikipedia.org)
 • Det var under 1950-talet som rollen för Angiotensin Converting Enzyme (ACE) i RAAS-systemet upptäcktes. (du.se)
 • ACE står för angiotensin converting enzyme, eller angiotensinkonverteringsenzym. (enalapril.se)
 • Sådana läkemedel är till exempel ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister. (lakemedelsverket.se)
 • I en del fall berör rapporterna flera läkemedel, till exempel både ACE-hämmare samt spironolakton. (lakemedelsverket.se)
 • Flera av fallen belyser en inte ovanlig situation med initialt dehydrering ibland till följd av en gastroenterit, med aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) där läkemedlet i fråga, till exempel ACE-hämmare, har gett nedsatt filtration och ytterligare påverkan av njurfunktionen. (lakemedelsverket.se)
 • ACE-hämmare har också visat sig hämma utvecklingen av njurbesvär p.g.a. diabetes . (enalapril.se)
 • ACE-hämmare har visat sig minska antalet hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet. (heartfailurematters.org)
 • ACE inhibitors: MedlinePlus Medical Encyclopedia" (på en). (wikipedia.org)
 • ACE-hämmare är ett kärlvidgande läkemedel som leder till att hjärtats pumparbete minskas samtidigt som njurarna får hjälp med att utsöndra överskott av vatten. (hjart-lungfonden.se)
 • Observera att INTE samtidigt förnya recept på gamla ACE-hämmare eller ARB då det är en påtaglig risk för angioödem vid den kombinationen. (regionvasterbotten.se)
 • ACE-hämmarna kan leda till lågt tryck direkt efter träningspasset och man bör se upp med vätskebalansen, särskilt om man samtidigt har diarré. (dinamediciner.se)
 • ACE-hämmare är indicerat vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. (du.se)
 • Visar magnetkameran ingen hjärtinfarkt eller hjärtmuskelinflammation så tycker vi att man ska behandla med beta-blockerare och ACE-hämmare om hjärtats pumpfunktion är nedsatt, säger Per Tornvall. (hjart-lung.se)
 • I sällsynta fall kan personer som tar ACE-hämmare, utveckla svullnad av läppar eller svalg. (heartfailurematters.org)
 • ACE-hämmare) och i vissa fall med en pacemaker som förbättrar hjärtats pumpförmåga och/eller behandlar rytmrubbningar. (hus.fi)
 • Symtomlindring kan nås av en ofta prognosförbättrande basbehandling som innefattar ACE-hämmare och ARB och betablockare samt aldosteronantagonister (MRA). (uu.se)
 • ca 35%) kan byte från ACE-hämmare/ARB till Entresto® samt primärprofylaktisk ICD vara aktuellt. (regionostergotland.se)
 • Vid mikroäggvita i urinen eller äggvita i urinen ges ACE-hämmare och/eller AT2-receptorblockerare. (doktorn.com)
 • Nyligen publicerades en stor studie med resultatet att långvarig användning av blodtryckssänkande ACE-hämmare ökar risken för lungcancer. (neuro.se)
 • Blodtrycksmediciner av typen ACE-hämmare sänker halten av hormonet angiotensin, som drar ihop blodkärlen. (fof.se)