• Fenoxiättiksyra (IUPAC-namn är 2-fenoxietansyra), C8H8O3, är kemisk förening som består av en fenoxidel (härledd från fenol) bunden med en eterbindning till ättiksyra. (wikipedia.org)
  • 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T) är en kemisk substans som tidigare ingick i herbicider , däribland Agent Orange och Hormoslyr . (wikipedia.org)
  • 2,4-Diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) är en kemisk substans som ingår i herbicider. (unionpedia.org)
  • 2-Metyl-4-klorfenoxiättiksyra, eller MCPA (engelska 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid), är en kemisk substans som ingår i herbicider med utbredd användning. (wikipedia.org)
  • Alla biomarkörerna kunde påvisas men för några medel i något olika frekvens jämfört med våra tidigare undersökta urbana grupper: Något lägre andel hade rester av de fungicida medlen 3,5-DKA och ETU men något högre andel av insekticidmetaboliten 3-PBA och herbiciden MCPA. (ki.se)