• Innehåller: etanol propan-2-ol, 2-(butoxiethoxy)etanol, 1-metoxi-2-propanol. (panduro.com)
 • Jag använde en liten injektionsspruta på 1 ml och tesade både med nästan ren etanol + propanol (spolarvättska) först och sedan lite "vinteretanol" E75 dvs med extra lätt antändlig bensin. (etanol.nu)
 • 1. Celler och deras energiomsättning a) Cellerna producerar energi från oorganiska molekyler i näringen b) Adenosintrifosfat (ATP) är sammansatt av adenin, deoxiribos och tre fosfatgrupper c) Nettoresultatet vid glykolysen, då en glukosmolekyl nedbryts, blir två ATP-molekyler och två reducerade koenzymer d) I jästceller ombildas pyruvat till etanol under aeroba förhållanden 2. (spotidoc.com)
 • De har fått dispens från Kemikalieinspektionen och räknar med att inom 1-2 veckor ha producerat 65 000 liter handsprit, gjord på etanol från Örnsköldsvik. (cleannet.se)
 • Alkoholer, vanligen etanol eller propanol i form, är en annan mycket vanlig ingrediens som används i antiseptisk tvål. (akunadaga.com)
 • De enklaste alkoholerna är de som består av en rak kolvätekedja med en enda OH-grupp - t ex metanol, etanol, propanol, butanol. (etanol.nu)
 • Natriumcitrat, natriumklorid, borsyra, sorbitol, aminomethyl propanol dinatrium-EDTA, två vätmedel (TETRONIC 1304 och Hydraglide Moisture Matrix [EOBO-41-polyoxietylen-polyoxibutylen]) med POLYQUAD (polyquaternium-1) 0,001% och ALDOX (myristamidopropyldimetylamin) 0,0006% som konserveringsmedel. (lenson.com)
 • Vissa av våra produkter har längre garantitid än 1 år. (ikontor.se)
 • desinfekterande produkter som baseras på propanol inte behöver Kemikalieinspektionens godkännande för att få säljas på marknaden. (cleannet.se)
 • 1 Uppdatering av en beprövad klassiker Våra ingenjörer kompromissar aldrig vid utformningen av produkter för lagring av giftiga, frätande, miljöfarliga eller brandfarliga medier. (denios.se)
 • 1 DENIOS- garanti 5 år TÜV-/MPA- provade produkter Försäkran om överensstämmelse 3-stegs guide för säker förvaring av kemikalier: Vilket ämne ska du lagra? (denios.se)
 • Alkoholer , av arabiska الكحول (transkriberat som al kohoul [ 1 ] ), är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper (OH) är bundna till kolatomer i en kolkedja . (wikipedia.org)
 • endring av direktiv 76/769/EØF( 6 ) ble det opprettet en liste i form av et tillegg til nr. 29, 30 og 31 i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF, der det er oppført stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2. (docplayer.me)
 • juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer( 7 ), der stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2, er oppført. (docplayer.me)
 • 8) Det er tatt hensyn til risikoene og fordelene ved stoffene som ved direktiv 2001/59/EF nylig er klassifisert som kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2. (docplayer.me)
 • 5% (Fortsättning på sida 2) SE Sida: 2 / 6 Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 03.08.2012 Versionsnummer 10 Omarbetad: 03.08.2012 Handelsnamn: SPLIT (Fortsättning från sida 1) 34.0.5 CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 1-metoxi-2-propanol R10-67 Flam. (bilvardsprodukter.se)
 • Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys, produkttyp 1. (kemi.se)
 • Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol. (ti-unterrichtsmaterialien.net)
 • Den minsta tertiära alkoholen är 2-metyl-2-propanol (trivialnamn tert -butanol). (wikipedia.org)
 • Senast redigerad av nyfiken ons 18-06-06 20:56, redigerad totalt 1 gång. (etanol.nu)
 • Tilläggsmärkning : SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (docplayer.se)
 • I kombination med en gallon vatten (som väger 8,35 pounds) kommer att det göra sammanlagt 1,5 gallon. (davidchita.com)
 • Esterbildning: en alkohol (R 2 -OH) reagerar med en karboxylsyra (R 1 -COOH) och bildar en ester och vatten. (wikipedia.org)
 • 0,1 % vatten) eller coulometrisk (ned till 0,001 % vatten) titrator med integrerad pekskärm som styrenhet. (metrohm.com)
 • Det ska handla om bland annat det filtermaterial som används i skyddsmasker samt alkoholen Propanol. (nyadagbladet.se)
 • 1. Skydda hudområdet runt brynen där du inte önskar någon färg genom att applicera en fet creme med en bomullspinne. (depend.se)