• 3. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den högre kravnivån och som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare, och som har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. (paragraf.nu)
  • 5. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den lägre kravnivån och som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare och som har lämnat in en anmälan före detta datum, ska lämna in ett handlingsprogram till länsstyrelsen senast ett år efter driftsättning. (paragraf.nu)
  • 6. Verksamhetsutövare med en befintlig verksamhet som tillhör den högre kravnivån ska ge in ett uppdaterat handlingsprogram, en uppdaterad säkerhetsrapport och en uppdaterad intern plan för räddningsinsatser till länsstyrelsen senast den 1 juni 2016, om inte verksamhetsutövaren före den 1 juni 2015 har gett in ett handlingsprogram, en säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser som uppfyller kraven enligt denna förordning, och dokumenten inte har ändrats. (paragraf.nu)
  • 8. För verksamhetsutövare med verksamhet vars kravnivå ändrats eller som kommer att omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på grund av ändring av ett ämnes klassificering som avses i bilaga 1 till denna förordning och detta inte beror på en ändring av verksamhetens anläggningar eller aktiviteter gäller följande. (paragraf.nu)