Weils sjukdomHammartå: Ett tillstånd med en rad samhörande symtom och ledförändringar i fotens småtår och metatarsofalangealleder. Syndromet kan omfatta något eller samtliga följande yttringar: hammartå, klotå, dropptå, överlappande lilltå, exostos (bensporre), hyperostos (benförtjockning), liktornsbildning eller sammandragen tå.Metatarsalgi: Smärta i mellanfoten. Den kan vara lokaliserad till mellanfotsbenen, metatarsofalangealleden och/eller tarsallederna.Metatarsalben: Mellanfotens fem långa ben, som bildar leder med fotvristbenen upptill och tårnas falangealben nederst.TåledOsteotomiEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Norge1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Sjukhus, statliga: Sjukhus som drivs av staten.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.NavalmedicinDysenteri: Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.Irisinflammation: Inflammation i regnbågshinnan, kännetecknad av cirkumkornealinjektion, ljusväg, hornhinneutfällningar, sammandragen och trög pupill, samt missfärgning av regnbågshinnan.UveaLeptospiros: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Leptospira.AgropyronUveit, främreLeptospira: Ett släkte aeroba, spiralformade bakterier, av vilka vissa arter är patogena, andra frilevande eller saprofytiska.Leptospira interrogans: En art spiroketer (spiralformade bakterier) formade som frågetecken som förekommer i sötvatten, förorenat av djururin. Den orsakar leptospiros.Agglutinationstester: Undersökningar som bygger på att celler, mikroorganismer eller partiklar klumpar ihop sig när de blandas med specifikt antiserum.Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae: En serologisk variant (serovar) av bakteriearten Leptospira interrogans som har råttor som sin främsta värd.SverigeCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Dietylnitrosamin: Ett nitrosaminderivat med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper.Cyklohexaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten med generell formel R-C6H11.Anilinföreningar: Föreningar med aminobensen (fenylamin).TidsfaktorerHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.RemunerationSocialförsäkringTandkronor: Proteser som helt återger ytanatomin hos den synliga delen av en tands naturliga krona. De kan antingen vara partiella, dvs täcka tre eller flera av tandens ytor, eller fullständiga, dvs täcka tandens alla ytor, och de är tillverkade av guld eller annan metall, porslin eller plastmaterial.Löner och förmånerArvoden och avgifter: Kostnader som debiteras patienten för erhållna vårdtjänster.ZimbabwePensioneringBekämpningsmedelVirusvaccinerPfiesteria piscicidaVacciner, avdödadeKirgizistan: Republik i Centralasien, söder om Kazakstan. I öster gränsar landet mot Kina, i väster till Uzbekistan och i söder till Tadzjikistan. Landets yta är 198 500 km2, och folkmängden uppgår till 5,2 miljoner invånare (2005). Huvudstaden heter Bisjkek.Arbetsolyckor: Oförutsedda händelser av skadekaraktär relaterade till ens arbete.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.YrkessjukdomarOlycksfallHeterogent kärnribonukleoprotein K: Ett heterogent kärnribonukleoprotein som finns i cellkärnan och cytoplasman. Proteinet deltar i regleringen av genuttrycket på nästan alla nivåer: transkription, mRNA-beredning, mRNA-transport, mRNA-stabilisering och translation. Det har hög affinitet för polypyrimidinrikt RNA och för enkelsträngat polypyrimidinrikt DNA. Ett flertal isomerer av detta protein finns, pga alternativ spjälkning, och de uppvisar olika nukleinsyrabindande egenskaper.SeasonsMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.VictoriaHeterogena kärnribonukleoproteiner: En familj ribonukleoproteiner som ursprungligen påvisades bundna till påbörjade RNA-transkript som ribonukleoproteinpartiklar. Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.